Phật tử có nên biểu tình ? Thượng tọa Thích Chân Tính phát biểu về ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. 


NĂM PHÚT QUÁN VÔ THƯỜNG MỖI NGÀY