TT. Thích Nhật Từ trả lời về cuộc biểu tình "Luật đặc khu kinh tế" trong khóa tu Con Về Bên Phật lần 1, tại chùa Như Ý, Bà Rị Vũng Tầu ngày 05-07-2018

Phật tử có nên biểu tình ? Thượng tọa Thích Chân Tính phát biểu về ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. 
Đọc bản văn


thap nen cau nguyen2Thắp nến nguyện cầu
(Đọc trong Buổi Họp Báo và Thắp Nến Nguyện Cầu Hủy Bỏ Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế và Thu Hồi Luật An Ninh Mạng tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, ngày 29.6.2018)

NĂM PHÚT QUÁN VÔ THƯỜNG MỖI NGÀY