Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Ngài Bất-Không Tam-Tạng phụng chiếu dịch