Mục Lục Chi Tiết

17/07/20192:48 CH(Xem: 1020)
Mục Lục Chi Tiết
Tủ Sách Bảo An Lạc
A HÀM
 MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO 
Tập I (Trọn bộ 2 tập)
THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG
NHÀ XUẤT BẢN ANANDA VIET FOUNDATION - 2019

MỤC LỤC CHI TIẾT

____________________________________

 

MỤC LỤC CHƯƠNG 3

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY

TRONG TRƯỜNG A HÀM

 

1.            Ba Bậc Thầy        26

2.            Ba Mươi Hai Tướng Đại Nhân     27

3.            Ba Pháp                29

4.            Ba Pháp Tăng Nhất          30

5.            Ba Thọ  31

6.            Ba Trung Kiếp    32

7.            Bậc Chuyển Luân Vương Có Bốn Điều Được Ân Sủng        32

8.            Bậc Đại Oai Đức Phải Tránh Chỗ Cho Thiên Thần Vào Lễ  32

9.            Báo Nhập Niết Bàn          34

10.          Ba Pháp Ba Tụ    34

11.          Bảy Pháp             35

12.          Bảy Pháp Bất Thoái          36

13.          Bảy Pháp Làm Chánh Pháp Không Bị Suy Thoái    36

14.          Bảy Pháp Làm Chánh Pháp Không Bị Tổn Giảm    37

15.          Bảy Pháp Làm Chánh Pháp Tăng Trưởng 37

16.          Bảy Pháp Tăng Nhất        38

17.          Bảy Trụ Xứ Của Thức       39

18.          Bảy Quả Dị Thục Của Như Lai       40

19.          Bốn Loại Bạn Đáng Thân                40

20.          Bốn Đại Giáo Pháp           41

21.          Bốn Đại Sẽ Về Đâu?         45

22.          Bốn Điều Đặc Biệt Của Tôn Giả A-Nan     46

23.          Bốn Giai Cấp Bình Đẳng 46

24.          Bốn Kẻ Thù Mà Như Người Thân               48

25.          Bốn Loại Đại Thiên Thần 49

26.          Bốn Loại Kim-Sí Điểu       50

27.          Bốn Loài Rồng    50

28.          Bốn Loại Thức Ăn             50

29.          Bốn Màu Của Mây           52

30.          Bốn Pháp             53

31.          Bốn Pháp Ba Tụ 56

32.          Bốn Pháp Tăng Nhất       56

33.          Bốn Sự Kiện Về Thế Giới Sanh Diệt            57

34.          Cảm Hóa Ngoại Đạo A-Ma-Trú    58

35.          Cảm Hóa Vua A Xà Thế Muốn Chinh Phục Nước Khác        60

36.          Căn Cơ Chúng Sanh Đa Dạng       62

37.          Chân Lý Thậm Thâm        63

38.          Châu Na Cúng Đức Phật Bữa Ăn Cuối Cùng            64

39.          Châu-Na Nhập Niết Bàn Trước    65

40.          Chỉ Tán Thán Oai Nghi Giới Hạnh Của Như Lai      65

41.          Chia Nhau Đi An Cư Vì Dân Chúng Thất Mùa         67

42.          Chín Nơi Cư Trú Của Chúng Sanh               67

43.          Chín Pháp            68

44.          Chín Pháp Tăng Nhất      69

45.          Chớp Và Mây     71

46.          Chư Tăng Và Đàn Việt    72

47.          Chúng Sanh Đau Buồn Và Chư Thiên Quở              72

48.          Cờ Bạc Có Sáu Lỗi             74

49.          Có Bốn Bậc Cao Quý Nên Xây Tháp Thờ  74

50.          Cõi Dục Có 12 Loại Chúng Sanh  74

51.          Cõi Trời Sắc Giới Có 22 Loại          75

52.          Cõi Trời Uất-Đan-Viết    75

53.          Cõi Trời Vô Sắc Có Bốn Loại Chúng Sanh 78

54.          Công Đức Hành Hương Các Thánh Tích    79

55.          Công Đức Của Sa Môn Cù-Đàm   80

56.          Cốt Lõi Của Khổ Hạnh     83

57.          Đại Khổ Ấm         83

58.          Đại Thiên Thế Giới           83

59.          Địa Ngục              84

60.          Diêm Phù Đề Có Ba Điều               85

61.          Đợi Tôn Giả Ca Diếp Về Dùng Lửa Tam Muội Tẩn Táng Như Lai     86

62.          Đối Xử Với Ác Tỳ Kheo   88

63.          Đối Xứ Với Nữ Nhân       89

64.          Đối Xử Với Tôi Tớ             89

65.          Đức Phật An Ủi Và Tán Thán Công Đức A-Nan      90

66.          Đức Phật Không Trả Lời Về Những Câu Hỏi Trừu Tượng   91

67.          Dưới Các Gốc Cây Chứng Ngộ     92

68.          Giáo Giới Thần Túc          93

69.          Giữ Giới Có Năm Công Đức          93

70.          Giữa Hai Cây Sa La Song Thọ        94

71.          Hai Duyên Cớ Khiến Sắc Diện Đức Phật Khác Thường        95

72.          Hai Nhập Xứ       96

73.          Hai Pháp              96

74.          Hai Pháp Ba Tụ  97

75.          Hai Pháp Hiền Thánh      98

76.          Hai Pháp Tăng Nhất         98

77.          Hãy Nêu Nghi Vấn Trước Khi Phật Nhập Diệt        99

78.          Hóa Độ Lõa Thể Phạm Chí             100

79.          Hưởng Phước Báu           102

80.          Kệ 32 Tướng Đại Nhân   103

81.          Khổ Hạnh Không Phải Là Pháp Thanh Tịnh             106

82.          Khổ Hạnh Kiên Cố Không Hoại     108

83.          Khổ Hạnh Thù Thắng Bậc Nhất   109

84.          Không Gian Không Cách Trở         110

85.          Không Làm Chín Việc      111

86.          Kiếp Cuối Cùng  112

87.          Kiếp Đao Binh    112

88.          Kiếp Đói Kém     115

89.          Kiếp Hỏa Tai       116

90.          Kiếp Phong Tai   117

91.          Kiếp Sơ 121

92.          Kiếp Tật Dịch      123

93.          Kiếp Thủy Tai      125

94.          Kinh Sa Môn Quả              128

95.          Kinh Tam Minh  135

96.          Lo Hậu Sự Cho Đức Phật Như Bậc Chuyển Luân Vương    141

97.          Lời Di Giáo Của Đức Phật              142

98.          Lực Định Mạnh Nên Dẫu Có Sấm Sét Cũng Không Hay Biết             143

99.          Lười Biếng Có Sáu Lỗi     145

100.        Lý Duyên Khởi   145

101.        Ma Ba-Tuần Thỉnh Phật Nhập Niết Bàn   146

102.        Mặt Trăng           148

103.        Mồng 8, 14 & 25 Là Các Ngày Trai              151

104.        Một Pháp            152

105.        Một Pháp Ba Tụ 153

106.        Một Pháp Tăng Nhất       153

107.        Mười Pháp         154

108.        Mười Pháp Dẫn Đến Ba Cõi          154

109.        Mười Pháp Tăng Nhất    155

110.        Năm Điều Vợ  Đối Với Chồng       158

111.        Năm Điều Chồng Đối Với Vợ        158

112.        Năm Điều Cung Phụng Sư Trưởng             159

113.        Năm Điều Để Chăm Sóc Con Cái 159

114.        Năm Điều Hiếu Thuận    159

115.        Năm Điều Săn Sóc Đệ Tử               160

116.        Năm Dục Lạc Nên Tránh 160

117.        Năm Pháp           161

118.        Năm Pháp Ba Tụ               164

119.        Năm Pháp Tăng Nhất      164

120.        Năm Phước Báo Của Cõi Trời       167

121.        Năm Triền Cái    168

122.        Năm Triền Cái Và Tứ Thiền           169

123.        Người Mù Sờ Voi              172

124.        Nhẫn Nhục Là Bậc Nhất 173

125.        Nhân Thọ Mà Có Ái          173

126.        Nhất Tâm             174

127.        Như Lai Vượt Khỏi 62 Tà Kiến     174

128.        Những Con Số Bảy           182

129.        Niệm Không Thác Loạn  184

130.        Oán Kết Từ Đâu Sanh     185

131.        Phạm Giới Có Năm Điều Suy Hao               185

132.        Pháp Kính Để Biết Chỗ Thọ Sanh 186

133.        Kiều Nữ Không Nhường Cúng Dường Trai Tăng   187

134.        Pháp Kỳ Diệu      191

135.        Pháp Số Bảy        191

136.        Pháp Tẩn Tán Như Lai     193

137.        Phật Chọn Câu-Thi-La Để Nhập Niết Bàn 195

138.        Phật Di Lặc Xuất Hiện     197

139.        Phước Báu Cúng Dường 199

140.        Phước Là Nền Tảng         201

141.        Quán Toàn Bộ Khổ Ấm Diệt          201

142.        Quán Toàn Bộ Khổ Ấm Sanh        203

143.        Quỷ Thần Ở Khắp Nơi     204

144.        Quỷ Thần Quấy Nhiễu Và Không Quấy Nhiễu        205

145.        Sanh Vào Các Cõi Trời     206

146.        Sáu Nghiệp Tổn Tài          207

147.        Sáu Pháp             207

148.        Sáu Pháp Ba Tụ 209

149.        Sáu Pháp Bất Thoái          210

150.        Sáu Pháp Làm Chánh Pháp Được Tăng Trưởng     210

151.        Sáu Pháp Tăng Nhất        211

152.        Sáu Vị Phật Quá Khứ       213

153.        Tám Chúng & Đức Phật Từng Đến Thăm Chúng Sát Lợi Và Phạm Thiên      214

154.        Tám Giải Thoát  215

155.        Tám Nguyên Nhân Khiến Đất Rung Động                215

156.        Tám Pháp            217

157.        Tám Pháp Batụ  218

158.        Tám Pháp Tăng Nhất      218

159.        Tám Pháp Vô Đẳng Về Thế Tôn   223

160.        Tam Tai 224

161.        Tăng Số Lượng Chư Thiên Và Giảm Bớt Atula       227

162.        Thái Tử Sĩ-Đạt-Đa Đản Sanh         228

163.        Thân Cõi Dục Giới             229

164.        Thân Kính Với Bà Con     230

165.        Thần Núi Tuyết Cúng Dường Nước Cho Phật        231

166.        Thần Túc Của Đệ Tử Phật              231

167.        Thế Nào Là Giới?              232

168.        Thiền Lạc Được Phật Khen Ngợi 232

169.        Thứ Tự Của Diệt Tưởng Định       233

170.        Thường Niệm Nhất Tâm 235

171.        Tinh Tấn               236

172.        Tộc Người Mạt La Đảnh Lễ Phật Lần Cuối               236

173.        Trí Tuệ Đầy Đủ   238

174.        Tu-Bạt Là Đệ Tử Xuất Gia Cuối Cùng Của Đức Phật             238

175.        Tu Bốn Thần Túc Có Thể Kéo Dài Mạng Sống        242

176.        Tự Lợi & Lợi Tha                243

177.        Tứ Niệm Xứ        243

178.        Tự Nương Tựa Mình       244

179.        Tự Tại Với Lời Chê Bai     244

180.        Tự Thân Tác Chứng         244

181.        Từ Tứ Thiền, Đức Phật Nhập Niết Bàn     245

182.        Túc Mạng Trí      251

183.        Uống Rượu Có Sáu Lỗi    251

184.        Vì Sao Có Năm Loại Hạt Ở Thế Gian?        251

185.        Vì Sao Có Sông Ngòi?      252

186.        Vì Sao Gọi Là Diêm Phù Đề?         252

187.        Vì Sao Mặt Trăng Có Bóng Đen? 253

188.        Vì Sao Mặt Trăng Khuyết?            253

189.        Vì Sao Mặt Trăng Tròn Dần?        254

190.        Vì Sao Mặt Trời Nóng?   255

191.        Vía Đức Phật Thích Ca    257

192.        Vua Đế-Thích Được Thọ Ký           258

193.        Xuất Gia Hơn Việc Tế Tự                259

194.        Ý Nghĩa Đẳng Chánh Giác              261

195.        Ý Nghĩa Như Lai 261

196.        Ý Nghĩa Sáu Phương       262

197.        Yêu Ghét Từ Đâu Có        263

198.        Xá Lợi Của Đức Phật Được Chia Làm Tám Phần    263

199.        Xin Quy Y Tam Bảo           264

 

MỤC LỤC CHƯƠNG 4

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY

TRONG TRUNG A HÀM

 

 

1.            Ác Dục, Niệm Dục             265

2.            Ác Quả, Ác Báo  266

3.            Ác Tuệ  266

4.            Ái Diệt Khổ Diệt Thánh Đế            266

5.            Ái Dục   267

6.            Ái Dục Như Bó Đuốc        268

7.            Ái Dục Như Con Rắn        269

8.            Ái Dục Như Gặm Cục Xương        270

9.            Ái Dục Như Giấc Mơ       270

10.          Ái Dục Như Hầm Lửa       271

11.          Ái Dục Như Miếng Thịt   272

12.          Ái Dục Như Trái Cây        272

13.          Ái Dục Như Vay Mượn   274

14.          Ai Được Hóa Độ Khi Cồ-Đàm Vừa Thành Chánh Giác?       275

15.          Ái Sanh Sầu Bi Não           276

16.          Ái Tận Giải Thoát              277

17.          Ái Tập Khổ Tập Thánh Đế              278

18.          A-La-Hán             279

19.          A-La-Hán Danh Tuệ Giải Thoát    279

20.          Ẩn Cư Sau Khi Nghe Pháp Thoại 283

21.          An Ổn Trong Chánh Pháp              283

22.          An Trú Bên Trong             284

23.          An Trụ Tứ Niệm Xứ Và Bảy Giác Chi          284

24.          Ánh Sáng Nào Sáng Hơn?              285

25.          Ba Điều Đáng Chê            287

26.          Ba Loại Gai Nhọn              288

27.          Ba Mươi Hai Tướng         289

28.          Ba Mươi Hai Tướng Đại Nhân     290

29.          Ba Nghiệp Của Thân        290

30.          Ba Nghiệp Của Ý                291

31.          Ba Nguyên Nhân Đất Chấn Động                292

32.          Ba Nhân Duyên Sanh Vô Sở Hữu Định      293

33.          Ba Sử Đã Trừ      294

34.          Ba Sự Kiện Khiến Thành Thây Chết            294

35.          Ba Thọ  295

36.          Ba Thọ: Tập Khởi, Diệt Đạo Của Thọ         295

37.          Ba Thời Hư Vọng              296

38.          Ba Thời Là Khổ Thánh Đế              297

39.          Ba Tịnh Bất Động Đạo     297

40.          Ba Tịnh Vô Hữu Xứ Đạo 299

41.          Ba Tụ     300

42.          Ba Ước Muốn Của Người Thị Giả               300

43.          Bậc Vô Học          303

44.          Bằng Hữu Xa Lánh            303

45.          Bất Bạo Động Của Đức Phật Đã Cảm Hóa Số Đông              304

46.          Bát Chánh Đạo  305

47.          Bát Chánh Đạo Đưa Đến Niết Bàn              305

48.          Bất Hoại Tịnh     306

49.          Bát Kính Pháp    306

50.          Bất Si Pháp         308

51.          Bảy Giác Chi        309

52.          Bảy Bậc Thiện Nhân Đến Vô Dư Niết Bàn                309

53.          Bảy Báu Của Đức Như Lai              313

54.          Bảy Cổ Xe & Vô Dư Niết Bàn        314

55.          Bảy  Giác Chi      315

56.          Bảy Hạng Người Dưới Nước        316

57.          Bảy Lần Tái Sanh/Chứng Tu Đà Hoàn        318

58.          Bảy Loại Bố Thí Cho Tăng Chúng 319

59.          Bảy Loại Phước Thế Gian               321

60.          Bảy Loại Phước Xuất Thế Gian    322

61.          Bảy Lực 323

62.          Bảy Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc Để Chứng  Khổ Đế 324

63.          Bảy Tài Sản         329

64.          Bảy Trụ Xứ Của Thức       329

65.          Biết Cảm Thọ     330

66.          Biết Hữu Báo Của Lậu     330

67.          Biết Hữu Báo Của Thọ    330

68.          Biết Lậu 331

69.          Biết Lậu Diệt Đạo              331

70.          Biết Nhân Sanh Của Thọ 331

71.          Biết Niệm Bất Thiện Khởi Lên      331

72.          Biết Thọ               332

73.          Biết Tưởng          332

74.          Biết Xứ 332

75.          Bịnh Là Khổ        333

76.          Bố Thí Bát Cơm 334

77.          Bố Thí Như Ý Nguyện Của Chuyển Luân Vương   335

78.          Bởi Ái Mà Có Cầu Mong 337

79.          Bởi Có Thọ Mà Có Dục Ái Và Hữu Ái          337

80.          Bốn Chánh Đoạn               338

81.          Bốn Đại 339

82.          Bốn Đàn Nai       339

83.          Bốn Đoạn            342

84.          Bốn Hạnh            343

85.          Bốn Loại Thọ Pháp           344

86.          Bốn Loại Tuyên Thuyết  344

87.          Bốn Loại Xoài     345

88.          Bốn Nghiệp Của Miệng  345

89.          Bốn Nhân Duyên Sanh Bất Động Định      347

90.          Bốn Như Ý Túc   347

91.          Bốn Như Ý Túc Đoạn Trừ Vô Minh             348

92.          Bốn Niệm Xứ      348

93.          Bốn Pháp Vị Tằng Hữu Của A-Nan             349

94.          Bốn Sa Môn Quả               349

95.          Bốn Sự Của Đệ Nhất Thiện           350

96.          Bốn Thánh Chủng             350

97.          Bốn Thánh Đế    351

98.          Bốn Trụ Xứ An Ổn            351

99.          Bốn Tưởng          352

100.        Bốn Vô Lượng Tâm          353

101.        Bốn Vô Sắc          354

102.        Bỏn Xẻn Và Ganh Tỵ        354

103.        Buông Bè             354

104.        Các Đại Đệ Tử Của Phật 355

105.        Các Hành Vô Thường      355

106.        Các Lậu Ô Uế     356

107.        Các Pháp Hỗ Trợ Cho Nhau          357

108.        Các Pháp Thí       357

109.        Cách Biệt             358

110.        Cách Nằm Như Sư Tử Của Tỳ Kheo           359

111.        Căn Cơ Có Khác 361

112.        Căn Nhà               361

113.        Cần Tu Phạm Hạnh          362

114.        Cầu Bất Đắc Là Khổ          362

115.        Cầu Pháp             364

116.        Câu Thi Na Pháp               364

117.        Chân Lý Phơi Bày              365

118.        Chân Thật Giải Thoát      365

119.        Chân Thật Không Hư Dối               366

120.        Chánh Định         367

121.        Chánh Hạnh        367

122.        Chánh Kiến         368

123.        Chánh Mạng       368

124.        Chánh Nghiệp    369

125.        Chánh Ngữ          369

126.        Chánh Niệm       370

127.        Chánh Niệm Chánh Trí    370

128.        Chánh Pháp Tối Thượng 371

129.        Chánh Quán Các Pháp    371

130.        Chánh Tín Xuất Gia          372

131.        Chánh Tinh Tấn 372

132.        Chánh Tư Duy    373

133.        Chấp Thủ             373

134.        Chấp Thủ Hiện Tại            374

135.        Chấp Vào Hạnh Xả           375

136.        Chết An Lành, Mạng Chung An Lành         375

137.        Chết Không Bức Rức       376

138.        Chết Không Phiền Nhiệt 377

139.        Chết Là Khổ        377

140.        Chết Trước Khi Tìm Được Câu Trả Lời       378

141.        Chỉ Chết Một Đời              380

142.        Chín Hạng Vô Học            382

143.        Chó Là Phụ Thân               382

144.        Chưa Lầm Lỗi     384

145.        Chứng Đắc Khổ Đế           384

146.        Chúng Đệ Tử Của Như Lai Thật Khéo Thú Hướng 385

147.        Chúng Đúng Pháp            386

148.        Chúng Phi Pháp 387

149.        Chúng Sanh Vô Tưởng    387

150.        Chuyển Luân Vô Thượng               388

151.        Cỏ Khô Bốc Cháy              389

152.        Có Nhiều Của Cải              390

153.        Có Thể Diệt Tận Các Khổ               390

154.        Có Trí Tuệ            391

155.        Có Tu Có Chứng 392

156.        Cố Ý Hay Không Cố Ý Tạo Tội        392

157.        Cõi Trời Hoảng Dục Cũng Vô Thường       393

158.        Con Đường Chánh Trực  393

159.        Con Đường Thiện Xứ      394

160.        Công Đức Lớn Hay Không Lớn?   394

161.        Công Đức Sanh Cõi Tam Thập Tam Thiên                395

162.        Công Đức Sanh Cõi Tứ Thiên Vương         396

163.        Của Cải Vô Thường          396

164.        Cứu Cánh Trí       396

165.        Cửu Tưởng         397

166.        Đa Văn  397

167.        Đa Văn Và Khu Rừng       398

168.        Đa Văn Thánh Đệ Tử       399

169.        Đánh Đàn Hòa Điệu         399

170.        Đại Căn Trí Của Như Lai  401

171.        Đại Như Ý Túc    401

172.        Đại Tâm Giải Thoát          402

173.        Đảnh Pháp          403

174.        Danh Sắc              404

175.        Đạo Hạnh Sa Môn            404

176.        Đạo Từ Chánh Niệm Mà Chứng Đắc          406

177.        Đạo Từ Không Hý Luận Mà Chứng Đắc     406

178.        Đạo Từ Tinh Tấn Mà Chứng Đắc 406

179.        Đạo Từ Tịnh Ý Mà Chứng Đắc      407

180.        Đạo Từ Tri Túc Mà Chứng Đắc     407

181.        Đạo Từ Trí Tuệ Mà Chứng Đắc     407

182.        Đạo Từ Viễn Ly Mà Chứng Đắc    408

183.        Đạo Từ Vô Dục Mà Chứng Đắc    408

184.        Đạt Đến Khổ Biên             408

185.        Đạt Phạm Hạnh 409

186.        Đạt Phạm Hạnh Của Thọ               410

187.        Dấu Chân Voi     411

188.        Đâu Suất Đà Thiên           412

189.        Đệ Tử Xứng Đáng             412

190.        Đề-Bà-Đạt-Đa    413

191.        Đến Cội Bồ Đề   413

192.        Đến Niết Bàn      414

193.        Địa Giới 415

194.        Diệt Tận Định Và Vô Tưởng Định                416

195.        Diệt Tận Lậu       416

196.        Diệt Tất Cả Nghiệp          417

197.        Diệt Trừ Tâm Tham         417

198.        Định Cùng Với Hỷ, Lạc, Xả             418

199.        Đình Trụ Của Thiện Pháp               419

200.        Định Vô Tưởng Đạo         419

201.        Do Bởi Sân Hận 420

202.        Do Bủn Xỉn Mà Có Chấp Thủ        420

203.        Do Chấp Thủ Nên Có Hiện Hữu   420

204.        Do Đắm Trước Mà Có Bỏn Xẻn   421

205.        Do Dục Mà Bị Thoái Chuyển        421

206.        Do Dục Mà Có Đắm Trước            421

207.        Do Không Chấp Thủ Nên Không Sợ Hãi    422

208.        Đố Kỵ    422

209.        Độ Ngọ 423

210.        Do Suy Niệm      423

211.        Do Xúc Mà Có Ba Thọ     423

212.        Đọa Địa Ngục Do Dục      424

213.        Đoan Chánh       424

214.        Đoạn Trừ Ác Bất Thiện   425

215.        Đoạn Trừ Bốn Thủ            425

216.        Đoạn Trừ Năm Hạ Phần Kiết Sử  426

217.        Đoạn Trừ Sân Hại              427

218.        Đoạn Trừ Sát Sanh           428

219.        Đoạt Được Vật Nhưng Bị Chủ Bắt Lại        428

220.        Đời Người Như Hạt Sương Mai   429

221.        Đời Sống Viễn Ly               429

222.        Đối Trị Nội Tâm 429

223.        Dòng Dõi Thấp   431

224.        Dòng Họ Cao Quý             431

225.        Dòng Nước Sạch               432

226.        Dòng Suối Và Bầy Nai      432

227.        Dục Không Có Lạc             434

228.        Dục Là Vô Thường           434

229.        Dục Làm Chướng Ngại Sự Tu Học               435

230.        Đức Phật May Y Cho Tôn Giả A-Na-Luật-Dà          435

231.        Đức Phật Và Vua Ba Tư Nặc         437

232.        Dục Phủ Kín        437

233.        Dục Ví Như Chín Loại      438

234.        Dục, Sân Và Vô Minh Sử 438

235.        Đúng Đường Lối                439

236.        Dứt Tranh Đấu   440

237.        Duyên Bỏn Sẻn Nên Sanh Keo Kiệt            440

238.        Duyên Hữu Có Sanh        440

239.        Duyên Khởi Sâu Sắc         441

240.        Duyên Sanh Có Già Chết                442

241.        Gần Đến Lò Sát  443

242.        Gặp Người Ghét Là Khổ 443

243.        Già Chết               444

244.        Già Là Khổ           445

245.        Giải Thoát Chưa Rốt Ráo               446

246.        Giải Thoát Dục   447

247.        Giải Thoát Rốt Ráo           448

248.        Giải Thoát Tam Độc         449

249.        Giải Thoát Tam Lậu          449

250.        Giải Thoát Từ Vô Dục      450

251.        Giải Thoát Xứ Thứ Năm 451

252.        Giới Bất Thiện    452

253.        Giới Thiện           452

254.        Gốc Rễ Của Các Pháp      453

255.        Gội Gốc Của Ung Nhọt   454

256.        Gương Thánh Trí Tuệ      454

257.        Hai Đời Vui          455

258.        Hai Mươi Mốt Tâm Ô Uế               455

259.        Hai Nhân Duyên Phát Sanh Vô Tưởng Định            456

260.        Hàng Phục Tâm 456

261.        Hành     457

262.        Hạnh Phàm Phu 458

263.        Hành Tướng Của Tư Duy               459

264.        Hạt Giống Bị Mục Nát     460

265.        Hạt Giống Gặp Đất Tốt   461

266.        Hạt Giống Khổng Thể Nảy Mầm 461

267.        Hay Bị Bịnh         462

268.        Hiện Tại Khổ Và Tương Lai Khổ   462

269.        Hiện Tại Khổ Và Tương Lai Lạc     464

270.        Hiện Tại Lạc Và Tương Lai Khổ    464

271.        Hiện Tại Lạc Và Tương Lai Lạc      465

272.        Hiểu Pháp           466

273.        Hộ Sáu Căn         467

274.        Hóa Độ Ngoại Đạo            467

275.        Hỏa Giới               468

276.        Hóa Lạc Thiên    469

277.        Học Đạo               469

278.        Học Đạo Cần Thiết           469

279.        Học Pháp Như Thật Sa Môn         470

280.        Hội Hợp Của Các Uẩn      471

281.        Hữu Báo Của Tưởng        471

282.        Hủy Báng Người               471

283.        Hỷ Lạc Do Định  472

284.        Hỷ Lạc Do Ly Dục              472

285.        Ít Bịnh   473

286.        Ít Muốn Biết Đủ 473

287.        Kết Sử Hữu         474

288.        Kết Sử Hữu Đã Đoạn Tận               474

289.        Khái Niệm Hữu  475

290.        Khái Niệm Sanh 475

291.        Khẩu Nghiệp      476

292.        Khen Chê             476

293.        Khen Ngợi Việc Tĩnh Tọa                477

294.        Khéo Cởi Bỏ Năm Thứ Trói Buộc 477

295.        Khéo Suy Niệm  479

296.        Khi Ban Pháp Thoại          479

297.        Khi Chết Vẫn Chưa Thỏa Mãn Tham Dục 480

298.        Khinh An              483

299.        Khinh Người       484

300.        Khổ Cả Hiện Tại Và Tương Lai      484

301.        Khổ Diệt Đạo Thánh Đế  484

302.        Khổ Do Dục         485

303.        Khó Giữ Được Mạng Sống            486

304.        Khổ Hạnh Của Đạo Lõa Thể          486

305.        Khổ Hạnh Hấp Thu Khí Trời          488

306.        Khổ Hạnh Không Đúng Cách         488

307.        Khổ Hạnh Không Thích Ứng         488

308.        Khổ Hạnh Mà Không Cấu Uế        489

309.        Khổ Hạnh Sanh Dục Tưởng           489

310.        Khổ Hạnh Và Ác Giới       489

311.        Khổ Thánh Đế    489

312.        Không Ác Dục     490

313.        Không Ác Khẩu  490

314.        Không Biết Phương Pháp Bắt Rắn              490

315.        Không Biết Tiết Hạn         491

316.        Không Chấp Thủ               491

317.        Không Chấp Thủ Hiện Tại              492

318.        Không Chấp Thủ Mà Sợ Hãi          492

319.        Không Có Của Cải             493

320.        Không Có Niệm 494

321.        Không Cống Cao               494

322.        Không Cửa          495

323.        Không Để Thoái Chuyển 495

324.        Không Đoan Chánh          496

325.        Không Dựa Quyền Thế   496

326.        Không Đúng Đường Lối  497

327.        Không Hí Luận   498

328.        Không Khen Mình Chê Người      498

329.        Không Khinh Mạn            499

330.        Không Khởi Dục Tâm       499

331.        Không Khởi Tâm Cống Cao            501

332.        Không Khuất Phục Bằng Quyền Vị             501

333.        Không Nhận Được Sự Chiêm Ngưỡng      502

334.        Không Oai Đức  502

335.        Không Phải Đạo Hạnh Sa Môn     503

336.        Khổng Phải Là Dục, Sân Và Vô Minh Sử   504

337.        Không Phóng Dật              505

338.        Không Phóng Dật Là Tối Đệ Nhất               505

339.        Không Quý Mình Khinh Người    506

340.        Không Sân Triền                507

341.        Không Sanh Niệm Bất Thiện         507

342.        Không Sanh Tâm Ham Muốn       508

343.        Không Sanh Tâm Oán Hận            508

344.        Không Tà Hạnh  509

345.        Không Tái Sanh 509

346.        Không Tàm Quý 510

347.        Không Tán Loạn 510

348.        Không Thân Kiến              511

349.        Không Thấu Đáo               512

350.        Không Thể Được               512

351.        Không Thọ Pháp Hiện Tại               514

352.        Không Thoát Khổ              514

353.        Không Thủ Chấp               515

354.        Không Thủ, Không Sợ Hãi              515

355.        Không Thù Mà Sợ Hãi      516

356.        Không Trạch Pháp            517

357.        Không Truy Niệm Quá Khứ           517

358.        Không Ỷ Vào Sắc Tướng Của Mình             518

359.        Không Ỷ Vào Tài Hùng Biện          519

360.        Không Ỷ Vào Tài Thông Minh       519

361.        Kiến Đạo Thành Tựu Tám Chi      520

362.        Kiều Đàm Di Mẫu             520

363.        Kinh Ái Sanh       524

364.        Kinh Bảy Mặt Trời            525

365.        Kinh Cung Kính  528

366.        Kinh Giới              529

367.        Kính Lễ Sa Môn 530

368.        Kinh Thủ Trưởng Giả       530

369.        Kinh Thực            532

370.        Kinh Tiểu Không               534

371.        Kính Trọng Như Lai Tối Tôn          536

372.        Kinh Úc Già Trưởng Giả  537

373.        Lạc Của Bậc Thánh           540

374.        Lạc Của Phàm Phu           540

375.        Lạc Do Ly Dục     540

376.        Lạc Do Ly Hỷ       541

377.        Lại-Tra-Hòa-La Xuất Gia 541

378.        Lậu Sanh Ung Nhọt          547

379.        Lậu Tận 548

380.        Lậu Tận Thông   548

381.        Lậu Tận Trí           549

382.        Lấy Của Không Cho          550

383.        Loại Bố Thì Nào Được Thanh Tinh              550

384.        Loại Trừ Niệm Dục           552

385.        Lõi Chắc Của Cây              553

386.        Lời Giáo Huấn Của Đức Phật        553

387.        Lợi Ích Của Khu Rừng      553

388.        Lợi Ích Của Tứ Thiền       554

389.        Lục Hòa 555

390.        Ly Ác Bất Thiện Pháp      557

391.        Ly Dụ     557

392.        Mạng Chung Với Dục Tâm            558

393.        Mạng Chung Với Tâm Vô Cấu      559

394.        Mạng Người Khó Giữ      560

395.        Mạng Người Như Miếng Thịt Nung           560

396.        Mất Định Lực     560

397.        Mật Hoàn Dụ     561

398.        Mất Nhiều Tài Vậy           562

399.        Mặt Trăng Mất Hút          562

400.        Mắt Trí Tuệ         563

401.        Minh Giải Thoát Lần Lượt Thành Tựu       563

402.        Mỗi Bước Chân Là Đến Gần Chỗ Chết      564

403.        Mong Ước Vị Lai               564

404.        Một Lần Tái Sanh             565

405.        Một Việc Đúng Thời        566

406.        Mục Kiền Liên Và Tỳ Kheo Xá Lê Tử           566

407.        Mừng Vì Vô Ái Nhiễm     567

408.        Mười Biến Xứ Cũng Bị Vô Thường             567

409.        Mười Bốn Loại Bố Thí Riêng         568

410.        Mười Hạng Người Hành Dục        570

411.        Mười Hiệu Của Như Lai  573

412.        Muối Nhiều Nước Ít        574

413.        Mười Pháp Vô Học           574

414.        Mười Tám Công Đức       574

415.        Mười Tám Hạng Hữu Học             576

416.        Muốn Trừ Vô Minh Nên Tu Thánh Đạo Tám Chi   577

417.        Năm  Nhân Duyên Làm Cho Tâm Sanh Ưu Khổ     577

418.        Năm Anh Em Kiều Trần Như        578

419.        Năm Căn              582

420.        Năm Căn Và Năm Triền Cái           583

421.        Năm Giải Thoát Tưởng   583

422.        Năm Giới             584

423.        Năm Hạ Phần Kiết Sử      585

424.        Năm Kiết Sử Đã Đoạn     587

425.        Năm Lực              587

426.        Năm Lực Và Năm Triền Cái           587

427.        Năm Nhân Duyên Diệt Ưu Khổ   588

428.        Năm Pháp Để Cho Thuần Thục    589

429.        Năm Pháp Trì Trai             590

430.        Năm Thạnh Ấm 594

431.        Năm Thủ Uẩn     594

432.        Năm Thủ Uẩn Đoạn Trừ 594

433.        Năm Thủ Uần Là Khổ      595

434.        Nên Quán Biết   595

435.        Nghèo Chánh Pháp          595

436.        Nghi Hoặc Đã Dứt            596

437.        Nghiệp Hèn Hạ  597

438.        Nghiệp Hèn Hạ Là Hạnh Của Phàm Phu   597

439.        Nghiệp Hiện Tại Là Do Chính Mình Tạo    598

440.        Nghiệp Thiện Là Trắng    599

441.        Nghiệp Thiện Theo Ta     600

442.        Ngọn Gió             601

443.        Ngọn Lửa             601

444.        Ngũ Ấm Vô Ngã 601

445.        Ngũ Dục Cõi Trời               602

446.        Ngu Si Và Không Ngu Si  602

447.        Ngựa Lành          603

448.        Ngựa Thuần Hóa               604

449.        Người Tối Thắng Và Hạ Tiện         605

450.        Nhãn Căn             606

451.        Nhẫn Chịu           606

452.        Nhân Duyên Khởi Sở Sanh Pháp 606

453.        Nhân Nơi Dục    607

454.        Nhân Sanh Của Tưởng   607

455.        Nhẫn Sự Sợ Hãi 608

456.        Nhanh Chóng Diệt Trừ Pháp Ác  608

457.        Nhị Biên               608

458.        Nhị Thiền Là Chưa Rốt Ráo           609

459.        Nhìn Tương Lai  610

460.        Như Lai 610

461.        Như Lai Có Thể Khuất Phục Tất Cả Ngoại Đạo       611

462.        Như Lai Không Bao Giờ Hành Bất Thiện  612

463.        Như Lai Là Bậc Nhất        613

464.        Như Ý Túc            613

465.        Niệm Bất Thiện 613

466.        Niệm Dục Hại Mình Và Người     614

467.        Niệm Như Lai     615

468.        Niềm Hỷ Lạc Của Xuất Gia Và Tại Gia        616

469.        Niệm Thân          616

470.        Niệm Thiện         617

471.        Niệm Thiện Đối Trị Bất Thiện       617

472.        Niệm Xứ Quán Thân Như Thân   618

473.        Niết Bàn Là Ý Nghĩa Các Pháp      618

474.        Nợ Tiền 618

475.        Nói Dối 619

476.        Nói Dối Là Đạo Bị Mất    619

477.        Nói Dối Mà Không Xấu Hổ             621

478.        Nói Hai Lưỡi       622

479.        Nổi Khổ Của Tại Gia & Xuất Gia   622

480.        Nội Không           623

481.        Nói Láo 624

482.        Nội Tâm Tĩnh Chỉ              624

483.        Nói Thêu Dệt      624

484.        Nói Thô Ác          625

485.        Nỗi Thống Khổ  625

486.        Nổi Thống Khổ Trong Đời Này     626

487.        Nơi Xứng Đáng Theo Tu Tập        627

488.        Nông Nổi, Không Sáng Suốt         627

489.        Núi Tu Di Sơn Vương      629

490.        Nước Nhiều Muối Ít        629

491.        Nương Pháp Tối Thắng  630

492.        Nương Vào Sự Yểm Ly    631

493.        Ô Uế      632

494.        Oai Đức 632

495.        Oai Nghi Nghiêm Túc      633

496.        Phá Đổ Thành Quánh     633

497.        Phạm Chí             633

498.        Phạm Giới Không Thể Lên Lầu Chánh Pháp            633

499.        Phạm Giới Mà Nhận Của Cải Cúng Dường              634

500.        Phạm Giới Mà Nhận Giường Tòa Cúng Dường     636

501.        Phạm Giới Mà Nhận Sự Lễ Bái     637

502.        Phạm Giới Mà Nhận Thực Phẩm Cúng Dường      639

503.        Phạm Giới Mà Nhận Y Phục Cúng Dường               640

504.        Phân Biệt Pháp Sư           642

505.        Phần Nào Sống Trong Sự An Lạc 643

506.        Pháp Chân Nhân               643

507.        Pháp Chân Nhân Và Không Phải Chân Nhân          644

508.        Pháp Của Trời Người      645

509.        Pháp Do Nơi Miệng Mà Diệt Trừ 645

510.        Pháp Do Nơi Thân Mà Diệt Trừ   646

511.        Pháp Do Tuệ Kiến Mà Diệt Trừ    646

512.        Pháp Hữu Tránh                647

513.        Pháp Lấy Gì Làm Gốc      647

514.        Pháp Ngu Si        648

515.        Pháp Như Chiếc Bè Qua Sông      649

516.        Pháp Suy Thoái  650

517.        Pháp Thanh Tịnh               651

518.        Pháp Tuệ             652

519.        Phật Pháp Thậm Thâm   652

520.        Phi Thánh Cầu   652

521.        Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên            653

522.        Phong Giới          654

523.        Phụng Sự Thiện Tri Thức               655

524.        Phước Báu Cúng Dường 655

525.        Phước Báu Của Niệm Thân           656

526.        Phước Báu Của Tu Tập Và Bố Thí                657

527.        Phước Báo Cúng Dường 658

528.        Quá Ít Vị Ngọt    659

529.        Quả Khổ Vì Phạm Giới    659

530.        Quả Vị Chân Chánh         660

531.        Quán 32 Thân Phần         661

532.        Quán Chiếu        662

533.        Quán Nội Ngoại Pháp Như Pháp 662

534.        Quán Nội Ngoại Tâm Như Tâm   663

535.        Quán Nội Ngoại Thọ Như Thọ     664

536.        Quán Pháp          664

537.        Quán Pháp Hưng Suy      665

538.        Quán Pháp Như Pháp     665

539.        Quán Sắc Vi Tế  666

540.        Quán Sát Chân Chánh     667

541.        Quán Sát Sự Ác 667

542.        Quán Sát Thân Nghiệp   668

543.        Quán Sáu Giới    669

544.        Quán Tâm Như Tâm        670

545.        Quán Thọ Như Thọ          670

546.        Quảng Tuệ          671

547.        Ra Khỏi Vỏ Trứng Vô Minh           672

548.        Sa Môn 672

549.        Sa Môn Chất Trực             673

550.        Sa Môn Hạnh     673

551.        Sắc Quá Khứ       674

552.        Sắc Thân Vẫn Xấu             674

553.        Sắc Tướng Đệ Tử Của Phật Và Các Vị Khác             675

554.        Sám Hối                676

555.        Sân Chi Phối Không Ngủ Được     677

556.        Sân Hận Hại Mình Và Người         678

557.        Sân Khiến Bất Lợi              678

558.        Sân Triền Và Phú Kiết     679

559.        Sắn Uẩn               679

560.        Sanh Là Khổ        679

561.        Sanh Mạng Tối Hậu         680

562.        Sanh Vào Cõi Lạc Tưởng Cũng Còn Vô Thường     681

563.        Sanh Vào Loài Chồn        681

564.        Sanh Về Cõi Hoảng Dục  682

565.        Sát Sanh               683

566.        Sáu Ái Thân         683

567.        Sáu Căn Và Sáu Thức       683

568.        Sáu Giới               684

569.        Sáu Giới & Ngũ Ấm Xí Thạnh        684

570.        Sáu Kiến Xứ        685

571.        Sáu Năm Học Đạo Với Các Thiên Sư          686

572.        Sáu Ngoại Xứ     689

573.        Sáu Nội Xứ          690

574.        Sáu Thân Thức   690

575.        Sáu Thọ Thân     691

576.        Sáu Trụ Xứ Thiện              691

577.        Sáu Tư Thân       691

578.        Sáu Tưởng Thân                692

579.        Sáu Xứ  692

580.        Sáu Xúc Thân     693

581.        So Sánh Phạm Hạnh Của Đệ Tử Đức Phật Và Các Vị Khác 693

582.        Sơ Thiền Có Năm Chi      694

583.        Sơ Thiền Là Chưa Rốt Ráo             694

584.        Sổ Tức   695

585.        Sống Đúng Pháp               696

586.        Sống Lâu              697

587.        Sống Nơi Rừng Vắng       697

588.        Sự Đòi Nợ Bất Thiện        697

589.        Sự Khác Nhau Giữa Một Người Chết Và Một Người Nhập Diệt Tận Định   698

590.        Sư Khất Nợ Bất Thiện     698

591.        Sự Không Ngớt Đòi Nợ Bất Thiện               699

592.        Sự Tận Cùng Khổ              699

593.        Sự Thắng Liệt Của Lậu    699

594.        Sự Trói Buộc Của Bất Thiện          700

595.        Sư Tử Là Đệ Nhất             700

596.        Sự Vay Nợ Bất Thiện       701

597.        Sự Xuất Ly Khỏi Dục        701

598.        Sự Xuất Ly Khỏi Sân Hận                702

599.        Suy Thoái Tịnh Pháp        703

600.        Tà Dâm 703

601.        Tà Hạnh                704

602.        Tà Kiến 705

603.        Tai Họa Của Dục                705

604.        Tai Họa Quá Nhiều          706

605.        Tái Sanh Chỗ Bất Thiện  707

606.        Tái Sanh Cõi Thiện           708

607.        Tam Bảo               708

608.        Tâm Bị Phân Rải 709

609.        Tám Giải Thoát  709

610.        Tâm Không Chấp Trước 710

611.        Tâm Không Nhiễm Như Hoa Sen Tứ Sắc  711

612.        Tám Nạn Không Gặp Chánh Pháp              711

613.        Tám Pháp Suy Niệm Của Bậc Đại Nhân    713

614.        Tám Pháp Tằng Hữu Của A-Tu-La              714

615.        Tám Pháp Tằng Hữu Của Chư Tỳ Kheo    716

616.        Tám Pháp Vị Tằng Hữu Của Thủ Trưởng Giả          719

617.        Tám Thắng Xứ Vẫn Còn Bị Vô Thường     720

618.        Tâm Sanh Ác      722

619.        Tâm Tăng Thượng            723

620.        Tàm Quý              723

621.        Tâm Thanh Tịnh Biến Mãn            724

622.        Tam Thiền Là Chưa Rốt Ráo         724

623.        Tâm Trú                726

624.        Tăng Thượng Giới            726

625.        Tăng Thượng Mạn           727

626.        Tăng Tiến Của Thiện Pháp            727

627.        Tăng Trưởng Tịnh Pháp 728

628.        Tập Giải Thoát   728

629.        Tha Hóa Lạc Thiên            728

630.        Thác Đổ                729

631.        Thâm Ân              729

632.        Tham Sân Si Đã Nhẹ        730

633.        Thân Hành Bị Người Trí Ghê Tởm              730

634.        Thân Hành Được Người Trí Tán Dương   731

635.        Thân Kiến            731

636.        Thần Thông        732

637.        Thắng Liệt Của Tưởng    733

638.        Thạnh Ấm           733

639.        Thánh Cầu           734

640.        Thánh Lạc            734

641.        Thánh Nhân       735

642.        Thánh Trai Tám Chi          735

643.        Thành Tựu An Trụ            739

644.        Thành Tựu An Trú Mười Phương               739

645.        Thành Tựu Chánh Niệm 740

646.        Thành Tựu Hoan Hỷ        741

647.        Thành Tựu Thánh Giới    741

648.        Thành Tựu Thiên Nhãn  741

649.        Thành Tựu Việc Quán Tâm           742

650.        Thấy Biết Như Thật          743

651.        Thấy Duyên Khởi Là Thấy Pháp   743

652.        Thấy Ngàn Thế Giới         743

653.        Thấy Như Thật   744

654.        Thầy Trò Đồng Tâm         744

655.        Thế Giới Tuyệt Đối Lạc    745

656.        Thế Tôn Không Giải Thích Những Triết Lý Trừu Tượng      745

657.        Thế Tôn Là Gốc Của Pháp              746

658.        Thị Xứ Phi Xứ     746

659.        Thiền Hành Và Thiền Tọa              747

660.        Thiên Nhãn Thanh Tịnh  748

661.        Thiên Nhãn Thanh Tịnh Thấy Khắp Ba Cõi              749

662.        Thiện Pháp Đầy Đủ Như Trăng Tròn          750

663.        Thiện Thắng Bất Thiện   750

664.        Thiện Tri Thức   751

665.        Thiện Tri Thức Đáng Tôn Trọng   753

666.        Thiện Tuệ            753

667.        Thiện Xảo Quán Tự Tâm 753

668.        Thọ Báo Nhẹ Nhàng        754

669.        Thọ Cực Trọng Khổ          755

670.        Thọ Ký Đức Phật Di Lặc   755

671.        Thọ Mạng Cõi Trời           756

672.        Thọ Mạng Ngắn Ngủi      756

673.        Thọ Pháp Hiện Tại            757

674.        Thọ Sanh Theo Ý Hành   757

675.        Thọ Thực Như Mục Đồng              758

676.        Thọ Trai Như Ngoại Đạo Ni-Kiền 758

677.        Thọ Trì Pháp       760

678.        Thoái Chuyển Lực Định  760

679.        Thoát Vòng Tử Sanh        761

680.        Thối Thất Của Thiện Pháp             761

681.        Thu Nhiếp Giới Luật        762

682.        Thức      762

683.        Thức Ăn               763

684.        Thức Và Danh Sắc            764

685.        Thức Xứ Thiên   765

686.        Thuốc Mật          766

687.        Thủy Giới             766

688.        Thuyết Pháp       767

689.        Thuyết Pháp Vì Người    767

690.        Tích Tập Tưởng Về Sự Chết          768

691.        Tịnh Hạnh Thanh Tu        768

692.        Tịch Tịnh Giải Thoát        769

693.        Tịch Tịnh Xứ       769

694.        Tiếng Xấu Đồn Xa             771

695.        Tiếp Đãi Các Đồng Phạm Hạnh    771

696.        Tìm Cầu Tịch Diệt             771

697.        Tịnh Dục               772

698.        Tinh Tấn               772

699.        Tịnh Tĩnh              772

700.        Tĩnh Tọa               773

701.        Tĩnh Tọa Nơi Rừng Vắng                773

702.        Tịnh Tu Phạm Hạnh         773

703.        Tính Ưu Việt Của Đức Phật           774

704.        Tọa Thiền            776

705.        Toàn Khối Khổ Đau Xuất Hiện      776

706.        Tội Bất Hiếu        778

707.        Tối Thắng Tịch Tĩnh Xứ   778

708.        Tối Thắng Tuệ Xứ             779

709.        Tối Thượng Của Cõi Trời Cũng Không Cầu Uề Vì Còn Vô Thường  780

710.        Tôn Giả A-Na-Luật Chứng Đắc     781

711.        Tôn Sư Và Đệ Tử               782

712.        Trả Lại Tiền Đoạt Vật Của Người  Khác     782

713.        Trái Đất Chấn Động         783

714.        Trầm Hương Là Tốt Đệ Nhất        783

715.        Trăng Rằm Không Bợn    784

716.        Tranh Cải             785

717.        Tranh Giành Đánh Nhau 786

718.        Trì Giới 786

719.        Trì Giới Có Thể Lên Lầu Chánh Pháp         787

720.        Trì Giữ Những Pháp Thoại Của Phật         787

721.        Tri Pháp               788

722.        Trí Sáng Như Ngọc Lưu Ly             789

723.        Tro Lửa Đã Tắt   790

724.        Trở Về Phật        791

725.        Trời Biến Tịnh Quang Thiên          791

726.        Trói Buộc Vào Khổ Hạnh                793

727.        Trời Quang Thiên             793

728.        Trời Tịnh Quang                793

729.        Trộm Cắp             795

730.        Trú Ở Tam Thiền Và Cõi Biến Tịnh Thiên 795

731.        Trú Vào Bên Trong           796

732.        Trụ Vô Tưởng Định          798

733.        Trung Đạo           798

734.        Truy Niệm Quá Khứ         799

735.        Từ Bỏ Buôn Bán 799

736.        Tu Định 800

737.        Tu Hạnh Vô Sự  800

738.        Tự Khen Mình    801

739.        Tự Khen Mình Chê Người             801

740.        Tự Mình Thắp Đuốc         802

741.        Tu Mười Biến Xứ              802

742.        Tứ Nhiếp Pháp  803

743.        Tứ Nhiếp Pháp Tăng Trưởng        803

744.        Tư Niệm Quá Nhiều Về Dục         804

745.        Tứ Niệm Xứ Và Bảy Giác Chi         805

746.        Tự Phụ  806

747.        Tự Tại Không Sợ Hãi        806

748.        Từ Tâm Mà Khởi               807

749.        Tự Thân Diệt      809

750.        Tử Thi Quán       809

751.        Tứ Thiền              810

752.        Tứ Thiền Là Chưa Rốt Ráo             810

753.        Tứ Thiền Và Quả Thật Thiên        812

754.        Tu Tứ Niệm Xứ Để Đoạn Trừ Vô Minh      812

755.        Từ Vô Minh Sanh              813

756.        Túc Mạng Trí      813

757.        Tuệ Giải Thoát Vững Bền              814

758.        Tuổi Thọ Của Diệm Ma Thiên      815

759.        Tuổi Thọ Và Hơi Ấm        815

760.        Tưởng Giới          816

761.        Tương Lai Không Mong Cầu         817

762.        Tưởng Pháp        817

763.        Tưởng Tăng        818

764.        Tùy Dụng Tâm Tự Tại      818

765.        Tùy Dụng Tâm Tự Tại Và Khu Rừng           819

766.        Tỳ Kheo Băng Hào            820

767.        Tỳ Kheo Biết Chúng Hội  820

768.        Tỳ Kheo Biết Giới              821

769.        Tỳ Kheo Biết Mình           822

770.        Tỳ Kheo Biết Nhân Duyên             822

771.        Tỳ Kheo Biết Pháp            822

772.        Tỳ Kheo Biết Sự Hơn Kém Của Người       823

773.        Tỳ Kheo Biết Tiết Độ        825

774.        Tỳ Kheo Không Trú Vào Bên Trong            826

775.        Tỳ Kheo Trí Tuệ 827

776.        Uy Đức Của Thế Tôn        827

777.        Vấn Nạn               828

778.        Vì Ái Nên Muốn Sở Hữu 831

779.        Vì Không Niệm Thân Nên Ma Dễ Phá       832

780.        Vì Miếng Ăn Mà Xuất Gia              833

781.        Vị Ngọt Của Dục                834

782.        Vì Phân Biệt Mà Sanh Khát Ái      835

783.        Vì Pháp Mà Xuất Gia       835

784.        Vì Sao Có Đẹp Xấu?         836

785.        Vì Sao Ít Thông Minh?    837

786.        Vì Sao Như Lai Sống Trong Rừng Sâu?      837

787.        Vì Thương Chúng Sanh Đời Sau  838

788.        Vô Dư Niết Bàn 839

789.        Vô Lượng Không Xứ Thiên            840

790.        Vô Lượng Pháp Ác Phát Sanh      840

791.        Vô Lượng Tâm Giải Thoát             841

792.        Vô Minh Bao Phủ             841

793.        Vô Minh Đã Dứt                842

794.        Vô Ngã  842

795.        Vô Ngã Và Niết Bàn         843

796.        Vô Sân  844

797.        Vô Sở Hữu Xứ Thiên        844

798.        Vô Sự    845

799.        Vô Thượng Ái Tận            846

800.        Vô Tránh              846

801.        Vô Tưởng Định Là Chưa Rốt Ráo 847

802.        Vong Ân               848

803.        Vui Nơi Tâm Bất Động    848

804.        Vui Nơi Viễn Ly  849

805.        Vui Nơi Vô Dục  849

806.        Vui Nơi Vô Tránh              849

807.        Vui Vì Trì Giới     850

808.        Vượt Hào             850

809.        Vượt Khỏi Bờ Khổ            850

810.        Vượt Qua Sắc Tưởng      851

811.        Xa Lìa Nói Dối     852

812.        Xa Lìa Nói Hai Lưỡi           852

813.        Xa Lìa Nói Thêu Dệt         852

814.        Xa Lìa Nói Thô Ác              853

815.        Xa Lìa Sân Hận   853

816.        Xa Lìa Sát Sanh  853

817.        Xa Lìa Tà Hạnh   854

818.        Xa Lìa Tà Kiến     854

819.        Xa Lìa Tham Lam               854

820.        Xa Lìa Trộm Cắp 855

821.        Xa Người Thương Là Khổ              855

822.        Xả Tâm Giải Thoát            856

823.        Xấu Hổ Với Mình              857

824.        Xuất Gia Cạo Bỏ Râu Tóc               857

825.        Xuất Gia Học Đạo             857

826.        Xuất Ly Khỏi Hại                858

827.        Xuất Ly Khỏi Sắc                859

828.        Xuất Ly Khỏi Thân            860

829.        Xuất Vô Tưởng Định        861

830.        Xúc Chạm            862

831.        Yêu Và Không Yêu            865

 

 

TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC

 

1. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions, Bhikkhuni Gioi Huong, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 1st print 2004, 2nd reprint 2005 & Vietnam Buddhist University: 3rd reprint.

2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali va Đại Thừa, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.

3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; và tái bản lần 2 năm 2006. Tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn, 2008.

4. Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2, NXB Phương Đông, 2008.

5. Xá Lợi Của Đức Phật, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005 và tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.

6. Quy Y Tam BảoNăm Giới, Thích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 2008. Tái bản lần 2, 2010 và lần 3 năm 2016

7. Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần 2, 2010; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

8. Hoa Tuyết Milwaukee, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008.

9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 2008.

11. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010.

12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần thứ 2 năm 2011; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

13. Quan Âm Quảng Trần, Thích Nữ Giới Hương, NXB Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần 2 năm 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

14. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV: (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.

15. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.

16. Góp Từng Hạt Nắng Perris, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.

17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.  Tái bản lần thứ 2, 2016.

18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.

19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Temples), Võ Văn Tường & Từ Hiếu Cồn, vol 2, Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB: Hương Quê, 2016.

20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam), Võ Văn Tường. Chuyển Anh ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương Nam, 2016.

 

ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO

CHÙA HƯƠNG SEN

 

1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 1, năm 2013.

2. Niềm Tin Tam Bảo, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, volume 2, năm 2013.

3. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Võ Tá Hân, Hoàng Y Vũ, Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn Tuấn, volume 3, năm 2013.

4. Ánh Trăng Phật Pháp, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4, năm 2013.

5. Bình Minh Tỉnh Thức (Piano Variations for Meditation), Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Độc Tấu Dương Cầm và Hòa Tấu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5, năm 2013.

6. Tiếng Hát Già Lam, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 6, năm 2015.

7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc:  Hoàng Quang Huế, Hoàng Y Vũ, Võ Tá Hân,   & Khánh Hải,  volume 7, năm 2015.

8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 8, năm 2015.

VỀ TÁC GIẢ 

 

Ni sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương (thế danh Śūnyatā Phạm), sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi với Sư Bà Hải Triều Âm. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TP. HCM.

 

Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ nhiều tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát hành nhiều đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. Năm 2000, sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010 - đến nay, sư đã khai sơn thành lập và là trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana