Video Thuyết Giảng Của HT. Thích Thông Phương

06/05/20226:16 SA(Xem: 8493)
Video Thuyết Giảng Của HT. Thích Thông Phương

VIDEO THUYẾT GIẢNG
CỦA HT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG
thich_thong_phuong
PDF icon (4)
976 Video thuyết giảng của HT. Thích Thông Phương

 

Ghi chú: Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõiNgoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được HT. đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.

Tuệ Nguyễn

A_KINH

1_Kinh Thủ Lăng Nghiêm

1

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (1 of 50)_(Lược khảo)

2

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (2 of 50)_(Tựa chung)

3

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (3 of 50)_(Tựa riêng)

4

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (4 of 50)_(Bảy chỗ hỏi tâm)

5

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (5 of 50)_(Hiển bày căn và tánh thấy)

6

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (6 of 50)_[Hiển bày căn và tánh thấy (tt)]

7

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (7 of 50)_[Hiển bày căn và tánh thấy (tt2)]

8

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (8 of 50)_[Hiển bày căn và tánh thấy (tt3)]

9

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (9 of 50)_[Hiển bày căn và tánh thấy (tt4)]

10

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (10 of 50)_(Tánh thấy ngoài nghĩa phải và chẳng phải)

11

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (11 of 50)_(Bác thuyết nhân duyên và tự nhiên...)

12

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (12 of 50)_(Chỉ ra cái thấy vọng để hiển bày cái thấy)

13

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (13 of 50)_(Thu bốn khoa bảy đại về Như Lai Tạng)

14

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (14 of 50)_[Thu bốn khoa bảy đại về Như Lai Tạng (tt)]

15

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (15 of 50)_[Thu bốn khoa bảy đại về Như Lai Tạng (tt2)]

16

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (16 of 50)_[Thu bốn khoa bảy đại về Như Lai Tạng (tt3)]

17

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (17 of 50)_[Thu bốn khoa bảy đại về Như Lai Tạng (tt4)]

18

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (18 of 50)_(Vọng sanh tiếp nối, các đại không ngăn ngại)

19

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (19 of 50)_[Vọng sanh tiếp nối, các đại ... (tt)]

20

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (20 of 50)_(Chỉ diệu minh hợp với tạng tánh)

21

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (21 of 50)_(Chỉ mê vọng không có nhân)

22

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (22 of 50)_(Lại bác nghĩa nhân duyên tự nhiên)

23

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (23 of 50)_(Chỉ nghĩa quyết định)

24

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (24 of 50)_[Chỉ nghĩa quyết định (tt)]

25

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (25 of 50)_[Chỉ nghĩa quyết định (tt2)]

26

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (26 of 50)_(Đánh chuông nghiệm tánh thường)

27

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (27 of 50)_(Nêu ra căn để chỉ chỗ mê)

28

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (28 of 50)_(Cột khăn_Mở gút)

29

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (29 of 50)_(Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông)

30

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (30 of 50)_[Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông (tt)]

31

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (31 of 50)_[Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông (tt2)]

32

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (32 of 50)_[Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông (tt3)]

33

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (33 of 50)_(Chỉ chính chỗ viên tu)

34

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (34 of 50)_[Chỉ chính chỗ viên tu (tt)]

35

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (35 of 50)_(Bốn lời dạy bảo rõ ràng và quyết định)

36

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (36 of 50)_(Phật khai thị về mật giáo...)

37

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (37 of 50)_(Khai thị vị trí tu chứng trước và sau)

38

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (38 of 50)_[Khai thị vị trí tu chứng trước và sau (tt)]

39

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (39 of 50)_(Tên kinh_ Phần trong, Phần ngoài)

40

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (40 of 50)_(Mười tập nhân, sáu giao báo)

41

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (41 of 50)_(Các cõi trời_Chỗ hư vọng của bảy loài)

42

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (42 of 50)_(Các ấm ma)

43

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (43 of 50)_(Các ấm ma_Sắc ấm)

44

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (44 of 50)_(Các ấm ma_Thọ ấm)

45

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (45 of 50)_(Các ấm ma_Tưởng ấm)

46

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (46 of 50)_(Các ấm ma_Hành ấm)

47

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (47 of 50)_(Các ấm ma_Thức ấm)

48

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (48 of 50)_(Các ấm ma_Tiêu trừ năm ấm)

49

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (49 of 50)_(Lưu thông)

50

TT. Thích Thông Phương_Kinh Thủ Lăng Nghiêm (50 of 50)_(Tóm tắt kinh Lăng Nghiêm)

 

2_Kinh Pháp Hoa

1

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (1 of 48)_(Lược khảo)

2

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (2 of 48)_(P1_Tựa_Tựa chung)

3

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (3 of 48)_[P1_Tựa_Tựa chung (tt)]

4

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (4 of 48)_(P1_Tựa_Tựa riêng)

5

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (5 of 48)_[P1_Tựa_Tựa riêng (tt)]

6

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (6 of 48)_(P2_Phương tiện)

7

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (7 of 48)_[P2_Phương tiện (tt)]

8

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (8 of 48)_[P2_Phương tiện (tt2)]

9

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (9 of 48)_(P3_Thí dụ)

10

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (10 of 48)_[P3_Thí dụ (tt)]

11

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (11 of 48)_[P3_Thí dụ (tt2)]

12

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (12 of 48)_[P3_Thí dụ (tt3)]

13

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (13 of 48)_(P4_Tín giải)

14

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (14 of 48)_(P4_Tín giải (tt)]

15

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (15 of 48)_(P4_Tín giải (tt2)]

16

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (16 of 48)_(P5_Dược thảo dụ)

17

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (17 of 48)_(P6_Thọ ký)

18

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (18 of 48)_(P7_Hoá thành dụ)

19

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (19 of 48)_(P7_Hoá thành dụ (tt)]

20

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (20 of 48)_(P7_Hoá thành dụ (tt2)]

21

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (21 of 48)_[P7_Hoá thành dụ (tt3)]

22

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (22 of 48)_[P7_Hoá thành dụ (tt4)]

23

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (23 of 48)_(P8_Ngũ bá đệ tử thọ ký)

24

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (24 of 48)_(P9_Thọ học vô học nhân ký)

25

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (25 of 48)_(P10_Pháp sư)

26

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (26 of 48)_[P10_Pháp sư (tt)]

27

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (27 of 48)_(P11_Hiện bảo tháp)

28

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (28 of 48)_[P11_Hiện bảo tháp (tt)]

29

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (29 of 48)_(P12_Đề-bà-đạt-đa)

30

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (30 of 48)_(P13_Trì)

31

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (31 of 48)_(P14_An lạc hạnh)

32

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (32 of 48)_[P14_An lạc hạnh (tt)]

33

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (33 of 48)_(P15_Tùng địa dũng xuất)

34

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (34 of 48)_[P15_Tùng địa dũng xuất (tt)]

35

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (35 of 48)_(P16_Như lai thọ lượng)

36

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (36 of 48)_(P17_Phân biệt công đức)

37

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (37 of 48)_(P18_Tuỳ hỉ công đức)

38

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (38 of 48)_(P19_Pháp sư công đức)

39

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (39 of 48)_(P20_Thường bất khinh Bồ-tát)

40

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (40 of 48)_(P21_Như Lai thần lực)

41

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (41 of 48)_(P22_Chúc luỵ)

42

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (42 of 48)_(P23_Dược vương Bồ-tát bổn sự)

43

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (43 of 48)_(P24_Diệu Âm Bồ-tát)

44

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (44 of 48)_(P25_Quán Thế Âm Bồ-tát phổ môn)

45

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (45 of 48)_(P26_Đà-la-ni)

46

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (46 of 48)_(P27_Diệu Trang Nghiêm vương bổn sự)

47

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (47 of 48)_(P28_Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát)

48

TT. Thích Thông Phương_Kinh Pháp Hoa (48 of 48)_(Tóm tắt kinh Pháp Hoa)

 

3_Kinh Pháp Bảo Đàn

1

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(1 of 21)_(Lược khảo, Hành do)

2

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(2 of 21)_(Phẩm 1_Tự)

3

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(3 of 21)_[Phẩm 1_Tự (tt)]

4

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(4 of 21)_[Phẩm 1_Tự (tt)]

5

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(5 of 21)_(Phẩm 2_Bát Nhã)

6

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(6 of 21)_[Phẩm 2_Bát Nhã (tt)]

7

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(7 of 21)_[Phẩm 2_Bát Nhã (tt)]

8

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(8 of 21)_[Phẩm 2_Bát Nhã (tt)]

9

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(9 of 21)_(Phẩm 3_Quyết Nghi)

10

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(10 of 21)_(Phẩm 4_Định Huệ)

11

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(11 of 21)_(Phẩm 5_Diệu Hạnh)

12

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(12 of 21)_(Phẩm 6_Sám Hối)

13

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(13 of 21)_[Phẩm 6_Sám Hối (tt)]

14

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(14 of 21)_(Phẩm 7_Cơ Duyên)

15

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(15 of 21)_[Phẩm 7_Cơ Duyên (tt)]

16

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(16 of 21)_[Phẩm 7_Cơ Duyên (tt)]

17

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(17 of 21)_[Phẩm 7_Cơ Duyên (tt)]

18

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(18 of 21)_(Phẩm 8_Đốn Tiệm)

19

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(19 of 21)_(Phẩm 9_Hộ Pháp)

20

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(20 of 21)_(Phẩm 10_Phó Chúc)

21

Kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL)_(21 of 21)_[Phẩm 10_Phó Chúc (tt)]

 

4_Kinh Di Giáo

1

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 8)_(Lược khảo, Tựa)

2

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 8)_(Trì giới)

3

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 8)_(Chế tâm, Tiết thực)

4

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 8)_(Thuỵ miên, Sân nhuế)

5

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 8)_(Kiêu mạn, Siểm khúc, Thiểu dục, Tri túc)

6

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 8)_(Viễn ly, Tinh tấn, Vong niệm, Thiền định)

7

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 8)_(Trí huệ, Hý luận, Tự miễn, Quyết nghi)

8

Kinh Di Giáo (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 8)_(Chúng sanh đắc độ, Pháp thân, Kết luận)

 

5_Kinh Đại Bát Niết Bàn

1

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 92)_(Văn bản-Dịch giả-Ý nghĩa-Tôn chỉ)

2

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 92)_Phẩm Tự

3

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 92)_Phẩm Tự (tt)

4

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 92)_Phẩm Thuần Đà

5

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 92)_Phẩm Thuần Đà (tt)

6

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 92)_Phẩm Ai Thán

7

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 92)_Phẩm Ai Thán (tt)

8

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 92)_Phẩm Trường Thọ

9

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9 of 92)_Phẩm Trường Thọ (tt)

10

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10 of 92)_Phẩm Kim Cang Thân

11

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11 of 92)_Phẩm Danh Tự Công Đức

12

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12 of 92)_Phẩm Tứ Tướng

13

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13 of 92)_Phẩm Tứ Tướng (tt1)

14

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14 of 92)_Phẩm Tứ Tướng (tt2)

15

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(15 of 92)_Phẩm Tứ Tướng (tt3)

16

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(16 of 92)_Phẩm Tứ Y

17

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(17 of 92)_Phẩm Tứ Y (tt1)

18

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(18 of 92)_Phẩm Tứ Y (tt2)

19

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(19 of 92)_Phẩm Tà Chánh

20

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(20 of 92)_Phẩm Tứ Đế

21

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(21 of 92)_Phẩm Tứ Đảo

22

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(22 of 92)_Phẩm Như Lai Tánh

23

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(23 of 92)_Phẩm Như Lai Tánh (tt1)

24

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(24 of 92)_Phẩm Như Lai Tánh (tt2)

25

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(25 of 92)_Phẩm Như Lai Tánh (tt3)

26

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(26 of 92)_Phẩm Như Lai Tánh (tt4)

27

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(27 of 92)_Phẩm Văn Tự

28

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(28 of 92)_Phẩm Điểu Dụ

29

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(29 of 92)_Phẩm Nguyệt Dụ

30

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(30 of 92)_Phẩm Bồ-tát

31

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(31 of 92)_Phẩm Bồ-tát (tt1)

32

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(32 of 92)_Phẩm Bồ-tát (tt2)

33

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(33 of 92)_Phẩm Đại Chúng Sở Vấn

34

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(34 of 92)_Phẩm Đại Chúng Sở Vấn (tt1)

35

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(35 of 92)_Phẩm Đại Chúng Sở Vấn (tt2)

36

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(36 of 92)_Phẩm Hiện Bịnh

37

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(37 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh

38

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(38 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt1)

39

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(39 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt2)

40

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(40 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt3)

41

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(41 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt4)

42

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(42 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt5)

43

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(43 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt6)

44

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(44 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt7)

45

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(45 of 92)_Phẩm Thánh Hạnh (tt8)

46

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(46 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh

47

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(47 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt1)

48

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(48 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt2)

49

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(49 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt3)

50

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(50 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt4)

51

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(51 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt5)

52

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(52 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt6)

53

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(53 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt7)

54

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(54 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt8)

55

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(55 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt9)

56

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(56 of 92)_Phẩm Phạm Hạnh (tt10)

57

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(57 of 92)_Phẩm Anh Nhi Hạnh

58

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(58 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương Bồ-tát

59

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(59 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt1)

60

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(60 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt2)

61

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(61 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt3)

62

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(62 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt4)

63

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(63 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt5)

64

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(64 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt6)

65

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(65 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt7)

66

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(66 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt8)

67

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(67 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT (tt9)

68

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(68 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT_tt10

69

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(69 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT_tt11

70

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(70 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT_tt12

71

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(71 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT_tt13

72

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(72 of 92)_Phẩm QMBC Cao Quý Đức Vương BT_tt14

73

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(73 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát

74

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(74 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt1)

75

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(75 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt2)

76

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(76 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt3)

77

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(77 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt4)

78

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(78 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt5)

79

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(79 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt6)

80

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(80 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt7)

81

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(81 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt8)

82

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(82 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt9)

83

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(83 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt10)

84

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(84 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt11)

85

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(85 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt12)

86

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(86 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt13)

87

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(87 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt14)

88

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(88 of 92)_Phẩm Sư Tử Hống Bồ-tát (tt15)

89

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(89 of 92)_Phẩm Ca-diếp Bồ-tát

90

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(90 of 92)_Phẩm Kiều Trần Như

91

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(91 of 92)_Phẩm Di Giáo

92

Kinh Đại Bát Niết Bàn (TT. Thích Thông Phương giảng)_(92 of 92)_(Tóm tắt P.27,28,29_Ý nghĩa ĐBNB)

 

6_Kinh Viên Giác

1

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 15)_(Lược khảo - Tựa)

2

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 15)_(Bồ-tát Văn Thù)

3

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 15)_(Bồ-tát Phổ Hiền)

4

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 15)_(Bồ-tát Phổ Nhãn)

5

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 15)_[Bồ-tát Phổ Nhãn (tt)]

6

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 15)_(Bồ-tát Kim Cang Tạng)

7

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 15)_(Bồ-tát Di Lặc)

8

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 15)_(Bồ-tát Thanh Tịnh Tuệ)

9

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9 of 15)_(Bồ-tát Oai Đức Tự Tại)

10

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10 of 15)_(Bồ-tát Biện Âm)

11

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11 of 15)_(Bồ-tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng)

12

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12 of 15)_(Bồ-tát Phổ Giác)

13

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13 of 15)_(Bồ-tát Viên Giác)

14

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14 of 15)_(Bồ-tát Hiền Thiện Thủ)

15

Kinh Viên Giác (TT. Thích Thông Phương giảng)_(15 of 15)_(Tổng kết toàn bộ kinh)

 

7_Kinh Duy-ma-cật

1

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 16)_(Lược khảo, 1_Phật Quốc)

2

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 16)_[1_Phật Quốc (tt)]

3

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 16)_(2_Phương Tiện)

4

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 16)_(3_Đệ Tử)

5

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 16)_[3_Đệ Tử (tt)]

6

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 16)_(4_Bồ-tát)

7

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 16)_(5_Văn-thù-sư-lợi thăm bệnh)

8

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 16)_[5_Văn-thù-sư-lợi thăm bệnh (tt)]

9

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9 of 16)_(6_Bất Tư Nghì)

10

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10 of 16)_(7_Quán Chúng Sanh)

11

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11 of 16)_[7_Quán Chúng Sanh (tt)]

12

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12 of 16)_(8_Phật Đạo)

13

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13 of 16)_(9_Pháp Môn Bất Nhị)

14

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14 of 16)_(10_Phật Hương Tích)

15

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(15 of 16)_(11_Bồ-tát Hạnh)

16

Kinh Duy-ma-cật (TT. Thích Thông Phương giảng)_(16 of 16)_(Phẩm 12,13,14)

 

8_Bát-nhã

1

Bát-nhã Tâm Kinh (1 of 2)_(HT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 16.4.2017)

2

Bát-nhã Tâm Kinh (2 of 2)_(HT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 21.5..2017)

3

Bát-nhã & Thiền (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá Hà Nội, 1.1.2004)

4

Lục Tổ nói về Bát-nhã [TT.Thích Thông Phương, tvTL (Đà Lạt), ngày 3.5.2015]

5

Nhà thiền ứng dụng Bát-nhã như thế nào (TT. Thích Thông Phương, trường TCPH Hà Nội, 30.4.2004)

6

Tâm Kinh Bát Nhã qua cái nhìn của nhà Thiền (1 of 2)_(TT. Thích Thông Phương, ch. Quan Âm, 2002)

7

Tâm Kinh Bát Nhã qua cái nhìn của nhà Thiền (2 of 2)_(TT. Thích Thông Phương, ch. Quan Âm, 2002)

8

Yếu Chỉ Bát-nhã Tâm Kinh [TT. Thích Thông Phương, Hội thiền Tánh Không (Paris), 18.9.2009]

 

9_Kinh Kim Cang

1

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 14)_(Lược khảo)

2

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 14)_(Đoạn 1,2)

3

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 14)_(Đoạn 3,4)

4

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 14)_(Chia sẻ kinh nghiệm & Khuyến tu, Đoạn 5,6)

5

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 14)_(Đoạn 7,8)

6

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 14)_(Đoạn 9,10)

7

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 14)_(Đoạn 11,12,13)

8

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 14)_(Đoạn 14)

9

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9 of 14)_(Đoạn 15,16)

10

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10 of 14)_(Đoạn 17)

11

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11 of 14)_(Đoạn 18,19,20,21)

12

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12 of 14)_(Đoạn 22,23,24,25)

13

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13 of 14)_(Đoạn 26,27,28,29)

14

Kinh Kim Cang (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14 of 14)_(Đoạn 30,31,32, Tóm tắt kinh KC)

 

10_Tứ Diệu Đế

1

Tứ diệu đế (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2010)_(1 of 3)_(Nghĩa của TDĐ, Khổ đế)

2

Tứ diệu đế (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2010)_(2 of 3)_(Tập đế, Diệt đế)

3

Tứ diệu đế (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2010)_(3 of 3)_(Đạo đế, Kết thúc)

 

11_Ngũ ấm ma

1

Ngũ ấm ma (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2006)_(1 of 7)_(Nguyên do khởi các ma sự)

2

Ngũ ấm ma (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2006)_(2 of 7)_(Sắc ấm)

3

Ngũ ấm ma (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2006)_(3 of 7)_(Thọ ấm)

4

Ngũ ấm ma (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2006)_(4 of 7)_(Tưởng ấm)

5

Ngũ ấm ma (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2006)_(5 of 7)_(Hành ấm)

6

Ngũ ấm ma (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2006)_(6 of 7)_(Thức ấm)

7

Ngũ ấm ma (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2006)_(7 of 7)_(Cội nguồn, ranh giới, cách trừ 5 ấm)

 

12_Kinh Lăng-già

1

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1)_(Lược khảo - I_Tựa)

2

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2)_(II.A)

3

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3)_[II.A.1.(a-b)]

4

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4)_[II.A.2.a.(a1-a3)]

5

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5)_[II.A.2.a.(a4-a7)]

6

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6)_[II.A.2.b.(b1-b2)]

7

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7)_[II.A.2.b.(b3-b4)]

8

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8)_[II.B.a.(a1-a3)]

9

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9)_[II.B.a.(a4-a7)]

10

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10)_{II.B.[a.(a8-a9)-b]}

11

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11)_(II.B.c)

12

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12)_[II.C.(1-3)]

13

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13)_(II.C.4)

14

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14)_(II.C.5)

15

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(15)_[II.C.(6-9)]

16

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(16)_(II.C.10)

17

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(17)_[II.C.11.(a-c)]

18

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(18)_(II.C.11.d)

19

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(19)_(II.C.11.e)

20

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(20)_[II.D.(1-2)]

21

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(21)_[II.D.(3-4)]

22

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(22)_(II.E.1)

23

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(23)_[II.E.2.(a-b)]

24

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(24)_(II.E.2.c)

25

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(25)_(II.E.2.d)

26

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(26)_(II.E.2.e)

27

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(27)_(II.E.3)

28

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(28)_(II.F.1)

29

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(29)_(II.F.2)

30

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(30)_(II.F.3)

31

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(31)_(II.F.4)

32

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(32)_(II.F.5)

33

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(33)_[II.F.(6-7)]

34

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(34)_(II.G)

35

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(35)_(II.H.1)

36

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(36)_(II.H.2)

37

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(37)_(II.H.3)

38

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(38)_(II.H.4)

39

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(39)_(Tổng luận)

40

Kinh Lăng-già (TT. Thích Thông Phương giảng)_(40)_[Tổng luận (tt)]

 

 

B_LUẬN – NGỮ LỤC

1_Tín Tâm Minh

1

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(1 of 8)_(Tiểu sử, câu 1--4)

2

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(2 of 8)_(câu 5--11)

3

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(3 of 8)_(câu 12--18)

4

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(4 of 8)_(câu 19--27)

5

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(5 of 8)_(câu 28--35)

6

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(6 of 8)_(câu 36--46)

7

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(7 of 8)_(câu 47--59)

8

Tín Tâm Minh (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2012)_(8 of 8)_(câu 60--73)

 

2a_Quy Sơn Cảnh Sách (Trúc Lâm Đà Lạt)

1

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(1 of 9)_(Tiểu sử)

2

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(2 of 9)_(QSCS)

3

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(3 of 9)_(QSCS)

4

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(4 of 9)_(QSCS)

5

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(5 of 9)_(QSCS)

6

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(6 of 9)_(QSCS)

7

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(7 of 9)_(QSCS)

8

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(8 of 9)_(QSCS)

9

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, 2013)_(9 of 9)_(QSCS)

 

2b_Quy Sơn Cảnh Sách (Trúc Lâm Yên Tử)

1

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(1 of 8)

2

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(2 of 8)

3

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(3 of 8)

4

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(4 of 8)

5

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(5 of 8)

6

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(6 of 8)

7

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(7 of 8)

8

Quy Sơn Cảnh Sách (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 2003)_(8 of 8)

 

3a_Ngũ Đăng Hội Nguyên (1999)

1

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 30)_(Mục lục_Giới thiệu)

2

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 30)_(1-10)

3

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 30)_(11-20)

4

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 30)_(21-30)

5

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 30)_(31-40)

6

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 30)_(41-50)

7

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 30)_(51-60)

8

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 30)_(61-70)

9

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9 of 30)_(71-80)

10

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10 of 30)_(81-90)

11

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11 of 30)_(91-100)

12

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12 of 30)_(101-110)

13

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13 of 30)_(111-120)

14

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14 of 30)_(121-130)

15

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(15 of 30)_(131-140)

16

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(16 of 30)_(141-150)

17

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(17 of 30)_(151-160)

18

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(18 of 30)_(161-170)

19

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(19 of 30)_(171-180)

20

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(20 of 30)_(181-190)

21

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(21 of 30)_(191-200)

22

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(22 of 30)_(201-210)

23

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(23 of 30)_(211-220)

24

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(24 of 30)_(221-230)

25

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(25 of 30)_(231-240)

26

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(26 of 30)_(241-250)

27

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(27 of 30)_(251-260)

28

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(28 of 30)_(261-270)

29

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(29 of 30)_(271-280)

30

Ngũ Đăng Hội Nguyên (TT. Thích Thông Phương giảng)_(30 of 30)_(281-295)

 

3b_Ngũ Đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn (2015-2016)

1

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(1 of 28)_[Tiết (1-9)]

2

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(2 of 28)_[Tiết (10-16)]

3

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(3 of 28)_[Tiết (17-31)]

4

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(4 of 28)_[Tiết (32-47)]

5

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(5 of 28)_[Tiết (48-58)

6

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(6 of 28)_[Tiết (59-72)]

7

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(7 of 28)_[Tiết (73-82)]

8

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(8 of 28)_[Tiết (83-96)]

9

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(9 of 28)_[Tiết (97-103)]

10

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(10 of 28)_[Tiết (104-118)]

11

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(11 of 28)_[Tiết (119-131)]

12

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(12 of 28)_[Tiết (132-140)]

13

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(13 of 28)_[Tiết (141-154)]

14

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(14 of 28)_[Tiết (155-163)]

15

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(15 of 28)_[Tiết (164-174)]

16

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(16 of 28)_[Tiết (175-186)]

17

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(17 of 28)_[Tiết (187-195)]

18

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(18 of 28)_[Tiết (196-206)]

19

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(19 of 28)_[Tiết (207-215)]

20

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(20 of 28)_[Tiết (216-224)]

21

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(21 of 28)_[Tiết (225-230)]

22

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(22 of 28)_[Tiết (231-238)]

23

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(23 of 28)_[Tiết (239-247)]

24

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(24 of 28)_[Tiết (248-258)]

25

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(25 of 28)_[Tiết (259-268)]

26

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(26 of 28)_[Tiết (269-276)]

27

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(27 of 28)_[Tiết (277-283)]

28

Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(28 of 28)_[Tiết (284-295)]

 

4_Trung Quán Luận

1

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 28)_(Lược khảo, 3 điều căn bản khi học TQL)

2

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 28)_(P1_Phá nhân duyên)

3

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 28)_(P2_Phá đi lại)

4

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 28)_(P3_Phá về sáu tình)

5

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 28)_(P4_Phá về năm ấm)

6

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 28)_(P5_Phá về sáu chủng)

7

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 28)_(P6_Phá về nhiễm và người nhiễm)

8

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 28)_(P7_Quán ba tướng)

9

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9 of 28)_(P8_Quán phá về tác, tác giả)

10

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10 of 28)_(P9_Phá bổn trụ)

11

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11 of 28)_(P10_Phá về đốt, bị đốt)

12

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12 of 28)_(P11_Phá về bổn tế)

13

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13 of 28)_(P12_Phá về khổ)

14

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14 of 28)_(P13_Phá hành)

15

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(15 of 28)_(P14_Phá hợp)

16

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(16 of 28)_(P15_Quán có, không)

17

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(17 of 28)_(P16_Trói và mở)

18

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(18 of 28)_(P17_Quán về nghiệp)

19

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(19 of 28)_(P18_Quán về pháp)

20

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(20 of 28)_(P19_Quán thời)

21

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(21 of 28)_(P20_Quán về nhân quả)

22

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(22 of 28)_(P21_Quán về thành hoại)

23

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(23 of 28)_(P22_Quán Như Lai)

24

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(24 of 28)_(P23_Quán điên đảo)

25

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(25 of 28)_(P24_Quán về Tứ đế)

26

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(26 of 28)_(P25_Quán về Niết-bàn)

27

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(27 of 28)_(P26_Quán về 12 nhân duyên)

28

Trung Quán Luận (TT. Thích Thông Phương giảng)_(28 of 28)_(P27_Quán về tà kiến)

 

5_Đốn ngộ nhập đạo yếu môn

1

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, TLYT, 2011)_(1 of 9)_[Tiểu sử, ĐNNĐYM đoạn (1-3)]

2

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(2 of 9)_[ĐNNĐYM đoạn (4-15)]

3

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(3 of 9)_[ĐNNĐYM đoạn (16-28)]

4

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(4 of 9)_[ĐNNĐYM đoạn (29-39)]

5

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(5 of 9)_[ĐNNĐYM đoạn (40-48)]

6

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(6 of 9)_[Hỏi đáp đoạn (1-9)]

7

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(7 of 9)_[Hỏi đáp đoạn (10-23)]

8

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(8 of 9)_[Hỏi đáp đoạn (24-32)]

9

Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(9 of 9)_[đoạn (33-35), Tóm kết]

 

6_Bồ-đề-đạt-ma Luận

1

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(1 of 19)_(Lược khảo, Huyết Mạch Luận)

2

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(2 of 19)_[Huyết mạch luận (tt1)]

3

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(3 of 19)_[Huyết mạch luận (tt2)]

4

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(4 of 19)_[Huyết mạch luận (tt3)]

5

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(5 of 19)_[Huyết mạch luận (tt4)]

6

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(6 of 19)_[Huyết mạch luận (tt5)]

7

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(7 of 19)_[Huyết mạch luận (tt6)]

8

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(8 of 19)_[Huyết mạch luận (tt7)]

9

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(9 of 19)_(Ngộ tánh luận)

10

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(10 of 19)_[Ngộ tánh luận (tt1)]

11

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(11 of 19)_[Ngộ tánh luận (tt2)]

12

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(12 of 19)_[Ngộ tánh luận (tt3)]

13

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(13 of 19)_[Ngộ tánh luận (tt4)]

14

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(14 of 19)_[Ngộ tánh luận (tt5)]

15

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(15 of 19)_[Ngộ tánh luận (tt6)]

16

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(16 of 19)_(Phá tướng luận)

17

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(17 of 19)_[Phá tướng luận (tt1)]

18

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(18 of 19)_[Phá tướng luận (tt2)]

19

Bồ-đề-đạt-ma Luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2011)_(19 of 19)_[Phá tướng luận (tt2), Kết thúc]

 

7_Truyền tâm pháp yếu

1

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(1 of 8)

2

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(2 of 8)

3

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(3 of 8)

4

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(4 of 8)

5

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(5 of 8)

6

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(6 of 8)

7

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(7 of 8)

8

Truyền Tâm Pháp Yếu (TT. Thích Thông Phương, tv. TLYT, 2006)_(8 of 8)

 

8_Yếu chỉ thiền tông

1

Yếu chỉ thiền tông [TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá (Hà Nội), 2006]_(1 of 3)_(Kiến tánh)

2

Yếu chỉ thiền tông [TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá (Hà Nội), 2006]_(2 of 3)_[Kiến tánh (tt)]

3

Yếu chỉ thiền tông [TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá (Hà Nội), 2006]_(3 of 3)_(Khởi tu)

 

9_Truyền gia bảo thiền tông trực chỉ

1

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2012)_(1 of 7)_(Phần A)

2

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2012)_(2 of 7)_(Phần A)

3

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2012)_(3 of 7)_(Phần A)

4

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2012)_(4 of 7)_(Phần A)

5

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2012)_(5 of 7)_(Phần A)

6

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2012)_(6 of 7)_(Phần A & B)

7

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 2012)_(7 of 7)_(Phần B)

 

10_Tranh chăn trâu

1

Tranh chăn trâu (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2016-2017)_(1 of 6)_(Mở đầu, Tựa)

2

Tranh chăn trâu (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2016-2017)_(2 of 6)_(Tranh số 1,2)

3

Tranh chăn trâu (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2016-2017)_(3 of 6)_(Tranh số 3,4)

4

Tranh chăn trâu (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2016-2017)_(4 of 6)_(Tranh số 5,6)

5

Tranh chăn trâu (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2016-2017)_(5 of 6)_(Tranh số 7,8)

6

Tranh chăn trâu (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2016-2017)_(6 of 6)_(Tranh số 9,10)

 

11_Tuyệt quán luận

1

Tuyệt quán luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_(1 of 5)_(Giới thiệu, Kệ, Phần 1-3)

2

Tuyệt quán luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_(2 of 5)_(Phần 4-6)

3

Tuyệt quán luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_(3 of 5)_(Phần 7-10)

4

Tuyệt quán luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_(4 of 5)_[Phần 11-(14&15)]

5

Tuyệt quán luận (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_(5 of 5)_[Phần 14&15 (tt), Tóm kết]

 

12_Chín chương di giới

1

Chín chương di giới (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2007)_(1 of 2)_(Ch 1-5)

2

Chín chương di giới (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2007)_(2 of 2)_(Ch 6-9)

 

13_Bích Nham Lục trích giảng

1

Bích Nham Lục trích giảng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(1 of 6)_(Tắc 1)

2

Bích Nham Lục trích giảng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(2 of 6)_(Tắc 19)

3

Bích Nham Lục trích giảng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(3 of 6)_(Tắc 28)

4

Bích Nham Lục trích giảng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(4 of 6)_(Tắc 42)

5

Bích Nham Lục trích giảng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(5 of 6)_(Tắc 31)

6

Bích Nham Lục trích giảng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(6 of 6)_(Tắc 94)

 

14_Chứng đạo ca

1

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(1 of 13)_(Tiểu sử, Mở đầu bài ca)

2

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(2 of 13)_(Đoạn 1,2)

3

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(3 of 13)_(Đoạn 3-5)

4

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(4 of 13)_(Đoạn 6-9)

5

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(5 of 13)_(Đoạn 10-14)

6

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(6 of 13)_(Đoạn 15-19)

7

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(7 of 13)_(Đoạn 20-26)

8

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(8 of 13)_(Đoạn 27-32)

9

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(9 of 13)_(Đoạn 33-38)

10

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(10 of 13)_(Đoạn 39-43)

11

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(11 of 13)_(Đoạn 44-52)

12

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(12 of 13)_(Đoạn 53-58)

13

Chứng đạo ca (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2008)_(13 of 13)_(Đoạn 59-63, Kệ)

 

15a_Lâm Tế thượng đường (2015)

1

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(1 of 12)

2

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(2 of 12)

3

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(3 of 12)

4

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(4 of 12)

5

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(5 of 12)

6

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(6 of 12)

7

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(7 of 12)

8

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(8 of 12)

9

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(9 of 12)

10

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(10 of 12)

11

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(11 of 12)

12

Lâm Tế thượng đường (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(12 of 12)

 

15b_Lâm Tế ngữ lục (2011)

1

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(1 of 16)_(Lược truyện, Hành lục)

2

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(2 of 16)_[Hành lục (tt1)]

3

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(3 of 16)_[Hành lục (tt2), Ngữ lục]

4

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(4 of 16)_[Ngữ lục (tt1)]

5

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(5 of 16)_[Ngữ lục (tt2)]

6

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(6 of 16)_[Ngữ lục (tt3)]

7

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(7 of 16)_[Ngữ lục (tt4)]

8

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(8 of 16)_[Ngữ lục (tt5)]

9

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(9 of 16)_[Ngữ lục (tt6)]

10

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(10 of 16)_[Ngữ lục (tt7)]

11

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(11 of 16)_[Ngữ lục (tt8)]

12

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(12 of 16)_[Ngữ lục (tt9)]

13

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(13 of 16)_[Ngữ lục (tt10)]

14

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(14 of 16)_(Khám biện)

15

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(15 of 16)_[Khám biện (tt)]

16

Lâm Tế ngữ lục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2011)_(16 of 16)_(Phụ lục)

 

16_Nguồn thiền

1

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(1 of 20)_(Lược sử ngài Khuê Phong)

2

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(2 of 20)_[Lược sử (tt), TNCTTĐT]

3

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(3 of 20)_(TNCTTĐT-Năm thứ thiền)

4

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(4 of 20)_(TNCTTĐT-Đốn giáo tiệm giáo)

5

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(5 of 20)_(TNCTTĐT-Thiền giáo song hành)

6

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(6 of 20)_(TNCTTĐT-Biện minh phương tiện)

7

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(7 of 20)_[TNCTTĐT-Biện minh phương tiện (tt1)]

8

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(8 of 20)_[TNCTTĐT-Biện minh phương tiện (tt2)]

9

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(9 of 20)_(TNCTTĐT-Tam tông tam giáo)

10

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(10 of 20)_[TNCTTĐT-Tam tông tam giáo (tt)]

11

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(11 of 20)_(TNCTTĐT-Kinh giáo tổng hợp)

12

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(12 of 20)_[TNCTTĐT-Kinh giáo tổng hợp (tt1)]

13

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(13 of 20)_[TNCTTĐT-Kinh giáo tổng hợp (tt2)]

14

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(14 of 20)_[TNCTTĐT-Kinh giáo tổng hợp (tt3)]

15

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(15 of 20)_(TNCTTĐT-Không tông, Tánh tông)

16

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(16 of 20)_[TNCTTĐT-Không tông, Tánh tông (tt)]

17

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(17 of 20)_(TNCTTĐT-Hội thông Đốn Tiệm)

18

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(18 of 20)_[TNCTTĐT-Hội thông Đốn Tiệm (tt1)]

19

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(19 of 20)_[TNCTTĐT-Hội thông Đốn Tiệm (tt2)]

20

Nguồn thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2013)_(20 of 20)__Thay lời kết

 

17_Toạ thiền dụng tâm

1

Toạ thiền dụng tâm ký (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(1 of 4)_(Mở đầu, TTDTK)

2

Toạ thiền dụng tâm ký (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(2 of 4)_[TTDTK (tt1)]

3

Toạ thiền dụng tâm ký (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(3 of 4)_[TTDTK (tt2)]

4

Toạ thiền dụng tâm ký (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(4 of 4)_[TTDTK (tt3)]

 

18_Các bài phổ thuyết, thi kệ thiền

1

Tư duy tướng Quan Âm (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 21.10.2015)

2

Bài ca chỉ mê thiền định (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(1 of 3)_(Đoạn 1-12)

3

Bài ca chỉ mê thiền định (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(2 of 3)_(Đoạn 13-22)

4

Bài ca chỉ mê thiền định (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2015)_(3 of 3)_(Đoạn 23-28, Tóm kết)

5

Ngũ vị công huân (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 26.7.2000)

6

Ngũ vị quân thần (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 20.7.2000)

7

Bài phổ thuyết của thiền sư Duy Tắc ((TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 24.3.2010)

8

Bảo cảnh tam-muội (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_Tập 1_[Mở đầu, câu (1 - 4)]

9

Bảo cảnh tam-muội (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_Tập 2_[Câu (5 - 18)]

10

Bảo cảnh tam-muội (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2000)_Tập 3_[Câu (19 - 34)]

 

19_Triệu Châu ngữ lục

1

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(1 of 18)_(Hành trạng)

2

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(2 of 18)_(Ngữ lục)

3

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(3 of 18)_[Ngữ lục (tt1)]

4

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(4 of 18)_[Ngữ lục (tt2)]

5

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(5 of 18)_[Ngữ lục (tt3)]

6

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(6 of 18)_[Ngữ lục (tt4)]

7

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(7 of 18)_[Ngữ lục (tt5)]

8

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(8 of 18)_[Ngữ lục (tt6)]

9

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(9 of 18)_[Ngữ lục (tt7)]

10

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(10 of 18)_[Ngữ lục (tt8)]

11

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(11 of 18)_[Ngữ lục (tt9)]

12

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(12 of 18)_[Ngữ lục (tt10)]

13

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(13 of 18)_[Ngữ lục (tt11)]

14

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(14 of 18)_[Ngữ lục (tt12)]

15

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(15 of 18)_[Ngữ lục (tt13)]

16

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(16 of 18)_[Ngữ lục (tt14)]

17

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(17 of 18)_(Đối cơ - Khám biện)

18

Triệu Châu Ngữ Lục (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, 2004)_(18 of 18)_[(Đối cơ - Khám biện)tt]

 

 

C_SỬ THIỀN SƯ

1_Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa

1

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(1 of 20)_(Tổ 1_Ma-ha-ca-diếp)

2

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(2 of 20)_(Tổ 2_A-nan)

3

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(3 of 20)_(Tổ 3 & 4)

4

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(4 of 20)_(Tổ 5,6,7,8)

5

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(5 of 20)_(Tổ 9,10,11,12)

6

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(6 of 20)_(Tổ 13 & 14)

7

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(7 of 20)_(Tổ 15 & 16)

8

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(8 of 20)_(Tổ 17,18,19)

9

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(9 of 20)_(Tổ 20,21,22)

10

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(10 of 20)_(Tổ 23 & 24)

11

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(11 of 20)_(Tổ 25 & 26)

12

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(12 of 20)_(Tổ 27_Bát-nhã-đa-la)

13

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(13 of 20)_(Tổ 28_Bồ-đề-đạt-ma)

14

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(14 of 20)_[(Tổ 28_Bồ-đề-đạt-ma (tt)]

15

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(15 of 20)_(Tổ 29_Huệ Khả)

16

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(16 of 20)_(Tổ 30 & 31)

17

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(17 of 20)_(Phần phụ 1 & 2)

18

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(18 of 20)_(Tổ 32_Hoằng Nhẫn)

19

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(19 of 20)_(Tổ 33_Huệ Năng)

20

Sử 33 vị Tổ Ấn-Hoa (TT. Thích Thông Phương giảng)_(20 of 20)_[Tổ 33_Huệ Năng (tt), Lời cuối]

 

2_Thiền sư Việt Nam

1

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(1 of 52)_(PG truyền vào VN, Khương Tăng Hội)

2

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(2 of 52)_(Kinh An Ban Thủ Ý, ... Tỳ-ni-đa-lưu-chi)

3

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(3 of 52)_Kinh Tinh Xá Đầu Voi

4

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(4 of 52)_[Kinh Tinh Xá Đầu Voi (tt1)]

5

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(5 of 52)_[Kinh Tinh Xá Đầu Voi (tt2)]

6

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(6 of 52)_(Pháp Hiền, Thanh Biện)

7

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(7 of 52)_(Định Không, Vô Ngôn Thông)

8

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(8 of 52)_(Cảm Thành)

9

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(9 of 52)_(Thiện Hội, ... Khuông Việt)

10

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(10 of 52)_(Ma-ha, ... Vạn Hạnh)

11

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(11 of 52)_(Đa Bảo, ... Tham vấn)

12

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(12 of 52)_(Cứu Chỉ, Đạo Hạnh)

13

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(13 of 52)_(Bảo Tánh, ... Quảng Trí)

14

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(14 of 52)_Thuần Chân, ... Ngộ Ấn)

15

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(15 of 52)_(Mãn Giác)

16

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(16 of 52)_(Quốc sư Thông Biện)

17

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(17 of 52)_(Bổn Tịch, ... Khánh Hỉ)

18

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(18 of 52)_(Giới Không, ... Bảo Giám)

19

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(19 of 52)_(Bổn Tịnh, ... Chân Không)

20

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(20 of 52)_(Đạo Lâm, ... Viên Thông)

21

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(21 of 52)_(Giác Hải, ... Đại Xả)

22

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(22 of 52)_(Tín Học, ... Trí Bảo)

23

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(23 of 52)_(Nguyện Học, ... Tịnh Giới)

24

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(24 of 52)_(Quảng Nghiêm, Thường Chiếu)

25

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(25 of 52)_(Y Sơn, ... Hiện Quang)

26

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(26 of 52)_(Tức Lự, ... Trần Thái Tông)

27

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(27 of 52)_(Nói rộng sắc thân)

28

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(28 of 52)_(Rộng khuyến phát tâm Bồ-đề)

29

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(29 of 52)_[Rộng khuyến phát tâm Bồ-đề (tt)]

30

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(30 of 52)_(Tuệ Trung Thượng Sĩ)

31

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(31 of 52)_[Tuệ Trung Thượng Sĩ (tt)]

32

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(32 of 52)_(Phật tâm ca)

33

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(33 of 52)_(Phóng cuồng ngâm, ...)

34

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(34 of 52)_(Phàm Thánh chẳng hai, ...)

35

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(35 of 52)_(Trữ từ tự răn)

36

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(36 of 52)_(Trần Nhân Tông)

37

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(37 of 52)_[Trần Nhân Tông (tt1)]

38

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(38 of 52)_[Trần Nhân Tông (tt2)]

39

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(39 of 52)_[Trần Nhân Tông (Thơ, phú)]

40

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(40 of 52)_(Pháp Loa, Lời khuyên XGTĐ)

41

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(41 of 52)_(Khuyên chúng thượng thừa tam học)

42

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(42 of 52)_(Huyền Quang, ... Tuệ Thông)

43

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(43 of 52)_(Hương Hải)

44

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(44 of 52)_[Hương Hải (tt1)]

45

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(45 of 52)_[Hương Hải (tt2)]

46

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(46 of 52)_(Đạo Chân, ... Thuỷ Nguyệt)

47

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(47 of 52)_(Tông Diễn, ... Thanh Đàm)

48

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(48 of 52)_(Như Như, ... Minh Lương)

49

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(49 of 52)_(Chân Nguyên)

50

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(50 of 52)_(Như Hiện, ... Nguyên Thiều)

51

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(51 of 52)_(Thạch Liêm)

52

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(52 of 52)_(Tử Dung, ... Tổng kết)

 

3_Thiền sư Trung Hoa (trích giảng)

1

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(1 of 17)_(Mã Tổ)

2

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(2 of 17)_[Mã Tổ (tt)]

3

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(3 of 17)_(Huệ Trung)

5

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(5 of 17)_(Nam Tuyền)

6

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(6 of 17)_(Vô Nghiệp)

7

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(7 of 17)_(Bá Trượng)

8

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(8 of 17)_[Bá Trượng (tt)]

9

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(9 of 17)_(Dược Sơn Duy Nghiễm)

10

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(10 of 17)_(Trí Thường,Tề An,Trường Sa)

11

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(11 of 17)_(Vân Cư Đạo Ưng)

12

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(12 of 17)_(Huyền Sa Sư Bị)

13

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(13 of 17)_[Huyền Sa Sư Bị (tt)]

14

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(14 of 17)_(Quế Sâm, Huệ Cầu)

15

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(15 of 17)_(Văn Ích Pháp Nhãn)

16

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(16 of 17)_(Đức Thiều, Huệ Minh)

17

Thiền sư Trung Hoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_(17 of 17)_(Đạo Giai, Thanh Tủng)

 

 

D_CÁC BÀI GIẢNG LẺ

Vần A,B,C

1

Ai cũng có khả năng giác ngộ (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 19.8.2012)

2

Ai cũng có một tâm Phật (TT. Thích Thông Phương, chùa Quang Minh, Australia, 19.11.2006)

3

Ai cũng có tâm (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 13.4.2014)

4

Bài học chuyển hoá tâm thị phi (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 5.8.2012)

5

Bài học giác ngộ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 11.1.2011)

6

Bài học nhân quả (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 27.3.2011)

7

Bài học về hạnh tuỳ hỷ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 8.4.2012)

8

Bản chất của tâm [TT. Thích Thông Phương, TVTL (Đà Lạt), ngày 2.6.2013]

9

Bản chất của thân (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 17.7.2011)

10

Bi trí dũng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 19.6.2011)

11

Biết Lắng Nghe (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 29.10.2008)

12

Bỏ đói sáu căn (TT. Thích Thông Phương, tv Thường Chiếu, ngày 7.2.2015)

13

Bốn điều cao quý cần phải học (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 15.7.2018)

14

Bờ kia đây rồi (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 2.12.2012)

15

Buổi nói chuyện với lớp Giảng sư khóa 5 (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 19.11.2011)

16

Buổi nói chuyện với sinh viên Y khoa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 16.10.2008)

17

Cái ngã (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 29.11.2009)

18

Cái biết sáng ngời muôn thuở (TT. Thích Thông Phương, Belgique, 29.9.2009)

19

Cái biết sờ sờ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 23.4.1997)

20

Cái mê truyền kiếp (TT. Thích Thông Phương, thiền tự Tiêu Dao, Australia, 2006)

21

Cái thấy của ta là sai lầm (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 23.9.2012)

22

Chẳng lầm nhân quả (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 3.8.2001)

23

Chân lý bình đẳng (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 4.4.2010)

24

Chết là gì (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 17.9.2011)

25

Chết là một sự thật không ai tránh khỏi (TT. Thích Thông Phương, Thiền đường Phúc Đức, 8.11.2012)

26

Chết - Sống (TT. Thích Thông Phương, tv. TLĐL, ngày 10.6.2010)

27

Cho cái y ăn cơm (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 21.4.2013)

28

Cho đi (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 19.11.2017)

29

Chớ tin tâm mình (TT. Thích Thông Phương)

30

Chớ tự khinh mình (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 22.12.2013)

31

Chuyển hoá nghịch cảnh (TT. Thích Thông Phương, TVTL Chánh Giác, 20.4.2014)

32

Chuyển hoá nội tâm (TT. Thích Thông Phương, tv Quang Chiếu, USA, 14.10.2018)

33

Chuyển hoá tâm thị phi (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 5.8.2012)

34

Chữ tâm (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, 24.1.2004)

35

Chữ tâm (TT. Thích Thông Phương, Thiền tự Vạn An, Australia, 27.11.2006)

36

Có pháp giáo ngoại biệt truyền hay không (TT. Thích Thông Phương, chùa Tam Bảo, 14.1.2002)

37

Có pháp giáo ngoại biệt truyền hay không (TT. Thích Thông Phương, tt. Viên Thông, 24.9.2001)

38

Coi chừng bị gạt (TT. Thích Thông Phương, tv. Thường Chiếu, 19.1.2011)

39

Coi chừng cái ngã (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 30.9.2012)

40

Coi chừng cái ta bành trướng (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 23.6.2019)

41

Coi chừng cái tâm trộm (TT. Thích Thông Phương, chùa Lân, tvTLYT, 10.7 Ất Mùi)

42

Coi chừng cái tôi ích kỷ (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 17.11.2013)

43

Coi chừng cái tưởng nó gạt (TT. Thích Thông Phương, tv. Bồ Đề, Boston USA, 20.10.2018)

44

Coi chừng cái ý của ta (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 22.6.2014)

45

Coi chừng tâm có (TT. Thích Thông Phương, tv. Bồ Đề, Boston USA, tháng 4.2016)

46

Con người là gì (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 7.12.2014)

47

Con người thật (TT. Thích Thông Phương, tv. Trúc Lâm Chánh Giác, 18.9.2016)

48

Công đức cúng dường Tổ sư (TT. Thích Thông Phương, ngày giỗ HT. Thích Thiện Hoa)

49

Của báu trong ta (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 10.6.2012)

50

Cuộc Đời Không Êm Đềm Như Ta Tưởng (TT. Thích Thông Phương giảng)

51

Cửa giác ngộ vẫn còn đang mở (TT. Thích Thông Phương, tv. Thường Chiếu, 30.1.2013)

52

Cửa thiền hé mở (TT. Thích Thông Phương, chùa Thiền Lâm, tp. HCM, ngày 5.8.2001)

 

Vần Đ,G,H,K

1

Đạo Phật là đạo trí tuệ (TT. Thích Thông Phương, Trung tâm Kinh sách Chánh Phước Đức, 17.2.2011)

2

Đạo tràng là gì (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 24.7.2002)

3

Đặc tính giác ngộ trong đạo Phật (TT. Thích Thông Phương, thiền tự Hiện Quang, Australia, 2006)

4

Đâu đâu cũng là Phật pháp (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 9.7.2002)

5

Đêm phổ trà - Cùng tử nhận lại cha ((TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 2.2.2011)

6

Đời người chỉ thế thôi (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 20.12.2015)

7

Đưa tâm về nhà [TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, tất niên Kỷ Sửu (13.2.2010)]

8

Đức Phật là người cày ruộng (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 21.6.2015)

9

Đức Phật ở trong ta (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 1.7.2007)

10

Đức Tàm Quý (Hổ Thẹn)_(TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 7.6.2009)

11

Đừng để cái thây thúi này nó gạt (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 18.8.2019)

12

Đừng để vì cái ta này mà ngăn cách nhau (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 13.8.2017)

13

Đừng tự gây mê cho mình (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 15.10.2017)

14

Đừng xem thường nhân quả (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 19.2.2012)

15

Đường mê nẻo giác (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, khai pháp đầu năm)

16

Đường trở về (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 4.2.1998)

17

Giác ngộ ngay đời này (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 21.11.2010)

18

Giác ngộ về nhân quả và vô thường (TT. Thích Thông Phương, chùa Hoa Nghiêm, 16.10.2009)

19

Giải thoát tri kiến (TT. Thích Thông Phương, Thiền tự Thường Lạc, Pháp, 18.10.2009)

20

Hai giấc chiêm bao (TT. Thích Thông Phương, TVTL Đà Lạt, ngày 1.8.2009)

21

Hạnh nhẫn nhục (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 13.11.2011)

22

Hạnh phúc ở trong ta (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 14.12.2014)

23

Hạnh tinh tấn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 24.1.2010)

24

Hãy khéo chăm sóc cái tâm (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 16.11.2014)

25

Hãy ngu đi (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 16.12.2018)

26

Hãy nhớ cái chết đang chờ chúng ta (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 27.12.2013)

27

Hãy quý tiếc hiện tại (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 25.6.2007)

28

Hãy sống sáng suốt có trí tuệ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 28.7.2013)

29

Hãy sống tốt cho ngày hôm nay (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 22.9.2013)

30

Hãy sống tốt với nhau (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 23.3.2014)

31

Hãy tìm những điểm giống nhau (HT. Thích Thông Phương, tv. Chơn Không II, USA, 28.10.2018)

32

Hãy tự cứu mình (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày Tất niên)

33

Học đạo cần phải biện công phu thực tiễn_Phần 1_ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 10.1.2002)

34

Học đạo cần phải biện công phu thực tiễn_Phần 2_ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 24.1.2002)

35

Học thiền như thế nào (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 26.7.2002)

36

Hồi đầu thị ngạn (TT. Thích Thông Phương, Đạo tràng Tuệ Quang)

37

Huấn luyện tâm (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 20.11.2016)

38

Kẻ thù chính ở trong ta (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 6.7.2012)

39

Kẻ thù lớn nhất của chúng sanh là vô minh (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, ngày 12.8.2018)

40

Khai thị cuối hạ 2007 (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)

41

Khai thị cuối hạ 2008 (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)

42

Khai thị cuối hạ 2009 (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)

43

Khai thị cuối hạ 2010 (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_Tập 1

44

Khai thị cuối hạ 2010 (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)_Tập 2

45

Khai thị cuối hạ 2012 (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)

46

Khóa tu 'Trở lại bình thường' (TT. Thích Thông Phương, Thuỵ Sĩ, tháng 10.2014)

47

Khóa tu 'Trở lại bình thường'_Năm điều tin chắc (TT. Thích Thông Phương, Thuỵ Sĩ, ngày 11.10.2014)

48

Khóa tu 'Trở lại bình thường'_Sân khấu cuộc đời (TT. Thích Thông Phương, Thuỵ Sĩ, ngày 5.10.2014)

49

Khóa tu 'Trở lại bình thường'_Tạ pháp (TT. Thích Thông Phương, Thuỵ Sĩ, ngày 11.10.2014)

50

Khóa tu 'Trở lại bình thường'_Thưa hỏi đạo lý (TT. Thích Thông Phương, Thuỵ Sĩ, ngày 10.10.2014)

51

Khóa tu 'Trở lại bình thường'_Trình pháp (TT. Thích Thông Phương, Thuỵ Sĩ, ngày 8.10.2014)

52

Khóa tu 'Trở lại bình thường'_Ý nghĩa ngôn ngữ tánh không (TT. Thích Thông Phương, Thuỵ Sĩ, 2014)

53

Không có gì cố định TT Thích Thông Phương, tvTLĐL, 31 3 2013 Khai pháp đầu năm

54

Ký quyết định về cái ta (TT. Thích Thông Phương, tv. Thường Chiếu, 13.1.2012)

 

Vần L,M,N

1

Lắng nghe ngôn ngữ của pháp (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 21.11.2015)

2

Lễ bế mạc và Tạ pháp khóa tu mùa Xuân 2016 (TT. Thích Thông Phương, tv. Quang Chiếu, USA)

3

Lời di giáo của đức Thế Tôn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 18.2.2013)

4

Lối vào thiền (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 10.1.2015)

5

Lý nhân quả (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 16.5.1999)

6

Mỗi bước chân đi, tiến gần đến cõi chết (TT. Thích Thông Phương, tv. Quang Chiếu, tháng 4.2016)

7

Một cái biết suốt cả xưa nay (TT. Thích Thông Phương, chùa Thiền Lâm, tp. HCM, 11.11.2001)

8

Một đặc điểm của đạo Phật cần nhớ (TT. Thích Thông Phương, Ni viện Vạn Hạnh, ngày 10.9.2001)

9

Năm thứ trói buộc (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 1.3.1999)

10

Ngay đây bây giờ, giây phút tuyệt vời (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, phổ trà 29.12 Nhâm Thìn)

11

Ngã ái là gì (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 6.9.2015)

12

Nghiệp báo sai biệt (TT. Thích Thông Phương, chùa Quan Âm, Đà Lạt, ngày 1.9.2002)

13

Ngôn hạnh người xưa (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 21.2.2012)

14

Nguồn gốc của đạo Phật (TT. Thích Thông Phương khai pháp tại tvTL Chánh Giác, 17.6.2012)

15

Nhắc nhở chư Tăng Ni & Phật tử tv. Chánh Tâm (HT. Thích Thông Phương, 24.10.2018)

16

Nhắn cho những người khách trọ (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 18.8.2013)

17

Nhân quả (TT. Thích Thông Phương, tịnh thất Viên Thông, ngày 9.5.1999)

18

Nhân quả rõ ràng (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 19.4.2015)

19

Nhập Bồ-tát hạnh (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 4.1.2012)

20

Nhớ đến ân đức của Đức Phật (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 15.9.2019)

21

Niệm về cái chết (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 9.8.2009)

22

Nói thêm về cái biết sờ sờ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 9.3.2001)

 

Vần O,P,Q,R,S

1

Oán hận nên giải không nên kết (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 1.5.2009)

2

Ở đâu có ta là ở đó có đau khổ (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 16.12.2012)

3

Phải quý tiếc hiện tại (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 3.7.2001)

4

Pháp môn một chữ (TT. Thích Thông Phương, chùa Giác Ngộ tp. HCM)

5

Pháp ở nơi người (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 19.3.2017)

6

Pháp thoại & tham vấn tại tv Chơn Không II, Hawaii (HT. Thích Thông Phương, 26.10.2018)

7

Pháp thoại với người Mỹ (TT. Thích Thông Phương, Rừng thiền Trúc Lâm Từ Ấn, 17.10.2018)

8

Phát tâm bồ-đề (TT. Thích Thông Phương, Hư Vân thiền tự, Hungary, ngày 5.10.2009)

9

Phát triển lòng từ (TT. Thích Thông Phương, tvTL Từ Giác, 16.4.2011)

10

Phẩm đốn tiệm trong kinh Pháp Bảo Đàn (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, Hà Nội)

11

Phật pháp đến để mà thấy (TT. Thích Thông Phương, chùa Phật Huệ, Đức, 10.10.2009)

12

Phật pháp tại thế gian (TT. Thích Thông Phương, Đạo tràng Vô Ưu, Australia, 25.11.2006)

13

Phật tâm (TT. Thích Thông Phương, đạo tràng Sen Trắng, ngày 7.3.2004)

14

Phiền não từ đâu có (TT. Thích Thông Phương, TVTL Chánh Giác, 18.10.2015)

15

Phổ trà tại tv. Trúc Lâm Pháp Quang (HT. Thích Thông Phương, Virginia, 19.10.2018)

16

Phương pháp để sống an vui (TT. Thích Thông Phương, TVTL Chánh Giác, 18.5.2014)

17

Quay lại chính mình (TT. Thích Thông Phương, tv TL Chánh Giác, 20.5.2018)

18

Quên gia đình riêng, sống với gia đình chung (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, ngày 5.4.2015)

19

Quên mình để tìm lại chính mình (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, đêm Tất niên 30.12 Quý Tỵ)

20

Quyển sách cần nên đọc (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 28.4.2013)

21

Quyết tâm tiến đạo (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 18.2.2010)

22

Rốt cuộc chỉ do cái tưởng (TT. Thích Thông Phương, tv. Chân Giác, USA, 2016)

23

Sách tấn chư Tăng Ni & Phật tử (HT. Thích Thông Phương, tv. Đại Đăng, USA, 22.10.2018)

24

Sách tấn Ni chúng & Phật tử (HT. Thích Thông Phương, tv. Chân Giác, USA, 24.10.2018)

25

Sân hận, sức công phá đáng sợ (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 21.7.2013)

26

Sống không hận thù_(TT. Thích Thông Phương, c. Bửu Minh, Long An, ngày 2.9.2012)

27

Sống không khoảng cách (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 24.5.2015)

28

Sống không phóng dật (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 1.11.2015)

29

Sống ngay thực tại (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 15.9.2013)

30

Sống trở về (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 17.9.2017)

31

Sống trở về gốc (TT. Thích Thông Phương, tv Thường Chiếu, lễ huý kỵ Tổ sư 2006)

32

Sống với tử thi (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 6.6.2015)

33

Sống vui [TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 27.5.2012 (lễ đặt đá)]

34

Sống vươn lên (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 29.4.2007)

35

Sức mạnh của tập khí (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 16.8.2015)

 

Vần T

1

Ta là cái quái gì (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 18.12.2016)

2

Ta là gì (TT. Thích Thông Phương, Đạo tràng Tuệ Quang, ngày 8.4.2001)

3

Ta là những cái không phải ta (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 9.11.2014)

4

Ta là thì chẳng phải là ta (TT. Thích Thông Phương, thiền tự TL Minh Chánh, lễ Khánh thành),

5

Tai hại của lòng sân hận (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 2.5.2010)

6

Tại sao chúng ta có mặt ở trên cõi đời này (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 16.6.2013)

7

Tam nhân Phật tánh (TT. Thích Thông Phương, chùa Phật Đạo, Đức, ngày 8.10.2009)

8

Tam tuệ học (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 1.11.2009)

9

Tam vô của Lục tổ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 28.12.2012)

10

Tâm hạnh giải thoát của người xuất gia (TT.Thích Thông Phương, tvTLĐL, 31.1.2007)

11

Tâm là gốc tất cả pháp (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 18.3.2012)

12

Tâm làm nên tất cả (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 19.7.2015)

13

Tâm sanh tất cả pháp sanh (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 7.1.2010)

14

Tâm thể tinh khôi (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, ngày 8.6.2002)

15

Tâm thiền (TT. Thích Thông Phương, Đạo tràng Tuệ Quang, ngày 5.8.2001)

16

Tâm xuân [TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 3.3.2007 (Khai pháp đầu năm)]

17

Tâm yếu nhà thiền (TT. Thích Thông Phương, chùa Thiền Lâm, tp. HCM, ngày 1.7.2001)

18

Tập làm quen với cái được và mất (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 17.3.2019)

19

Tập nghĩ tốt cho người (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 17.4.2011)

20

Tập nói lời xin lỗi (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 11.1.2009)

21

Tất cả đang chuyển biến để trở thành (tt Thích Thông Phương, tvTLĐL, 25.12.2011)

22

Tất cả đang từ giã bạn (TT. Thích Thông Phương, tv. Trúc Lâm Chánh Giác, 18.1.2015)

23

Tất cả đều luôn mới mẻ (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 16.3.2014)

24

Tất cả thế gian đều tan rã (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 23.8.2010)

25

Tham vấn 1 (TT. Thích Thông Phương, Australia, 2006)

26

Tham vấn 2 (TT. Thích Thông Phương, Australia, 2006)

27

Tham vấn 3 (TT. Thích Thông Phương, Australia, 2006)

28

Tham vấn tại thiền viện Bồ Đề (TT. Thích Thông Phương, 21.10.2018)

29

Thắng mình là trên hết (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, đạo tràng Tinh Tấn, 22.7.2002)

30

Thắp sáng hiện tại (TT. Thích Thông Phương, tv. Diệu Nhân, USA, 2016)

31

Thân bệnh & Tâm bệnh (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 2.1.2010)

32

Thật và hư (TT. Thích Thông Phương, Đạo tràng Trúc Lâm Hằng Giác, ngày 1.10.2014)

33

Thấy biết như thật (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 17.7.2016)

34

Thấy đúng như thật về ta (TT. Thích Thông Phương, chùa Lân TLYT, ngày 2.9.2007)

35

Thấy pháp (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 11.9.2011)

36

Thế gian không có gì bảo đảm (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 15.6.2014)

37

Thế gian không có hoàn toàn như ý (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 9.9.2012)

38

Thế gian là biến đổi (HT. Thích Thông Phương, tv. Chơn Không II, USA,, 26.10.2018)

39

Thế gian vô thường [TT. Thích Thông Phương, chùa Tâm Giác (Munich, Đức), ngày 11.10.2009],

40

Thiền - Con đường thể nghiệm chân lý (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 27.5.2007)

41

Thấy biết đúng như thật (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, đạo tràng Tâm Đức, 14.6.2002)

42

Thiền, con đường khai phóng tâm linh (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 1.5.2002)

43

Thiền định về sự vô thường (TT. Thích Thông Phương, Milson Island, Australia)

44

Thiền là gì (Nói chuyện với đoàn Công giáo, TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 25.9.1999)

45

Thiền là sáng tạo (TT. Thích Thông Phương, chùa Sùng Ân, Phan Rang, 15.12.2001)

46

Thiền là sống ngay thực tại (TT. Thích Thông Phương, thiền tự Thường Lạc, Paris, 20.8.2009)

47

Thiền tông là gì (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, Hà Nội)

48

Thông điệp Đức Phật ra đời (TT. Thích Thông Phương, tv TLĐL, 25.5.2014)

49

Thừa kế nghiệp (TT. Thích Thông Phương, Hội người Việt Hungary, ngày 6.10.2009)

50

Thực tại nhiệm mầu (TT. Thích Thông Phương, chùa Tam Bảo, Hà Tiên, 16.1.2002)

51

Thực tại sáng ngời muôn thuở (TT. Thích Thông Phương, chùa Thiền Lâm, tp. HCM, ngày 3.6.2001)

52

Tìm chân lý (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, ngày 2.9.2002)

53

Tìm lại bản tâm (TT. Thích Thông Phương, Melbourne, Australia, 18.11.2006)

54

Tìm lại chính mình (TT. Thích Thông Phương, chùa Quan Âm, Đà Lạt, ngày 11.8.2002)

55

Tìm lại chính mình (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL)

56

Tìm tâm (TT. Thích Thông Phương, tv Quang Chiếu, Texas, USA, 2016)

57

Tinh thần giác ngộ của đạo Phật (TT. Thích Thông Phương, chùa Bà Đá, Hà Nội)

58

Tinh thần giác ngộ của đạo Phật (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 30.4.2002)

59

Tinh thần phản quan tự tỉnh (Phần 1)_(TT. Thích Thông Phương, tịnh thất Viên Thông)

60

Tinh thần phản quan tự tỉnh (Phần 2)_(TT. Thích Thông Phương, tịnh thất Viên Thông)

61

Tình chấp ngã, ngòi nổ của mọi sự đổ vỡ (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, ngày 8.7.2003)

62

Tỉnh mộng (TT. Thích Thông Phương, chùa Thiên Ấn, Sydney, Australia, 27.11.2006)

63

Tổ Bồ-đề-đạt-ma (TT. Thích Thông Phương, chùa Bửu Minh, 22.10.2010)

64

Tổ sư thiền (TT. Thích Thông Phương, chùa Thiền Lâm, tp. HCM, 13.1.2002)

65

Tôn chỉ phá ngã (TT. Thích Thông Phương, tv Đại Đăng, CA, USA, 2016)

66

Tôn chỉ tu hành xả bỏ (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 20.9.2015)

67

Trình pháp (3) (TT. Thích Thông Phương, tv Quang Chiếu, đêm 13.10.2018)

68

Trình pháp (TT. Thích Thông Phương, tv Quang Chiếu, đêm 11.10.2018)

69

Trở lại nguồn tâm (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 1.8.2001)

70

Tu hành là xả bỏ chấp trước (TT. Thích Thông Phương, TVTL Chánh Giác, 19.5.2013)

71

Tu là chuyển hoá (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 22.7.2012)

72

Tu là chuyển một cái nhìn (TT. Thích Thông Phương, chùa Từ Ân, Pháp, 17.10.2009)

73

Tu một chữ nhớ (TT. Thích Thông Phương, chùa Quan Âm, Đà Lạt, ngày 6.10.2002)

74

Tu tâm (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 29.7.2007)

74

Tu tâm xả (TT. Thích Thông Phương, chùa Bửu Minh, 21.8.2011)

76

Tu thiền có chứng đắc hay không (TT. Thích Thông Phương, Đạo tràng Tuệ Quang)

77

Từ bi, con đường giải tỏa hận thù (TT. Thích Thông Phương, thiền tự Hỷ Xả, Australia)

78

Từ bỏ tập khí chấp ngã (HT. Thích Thông Phương, Rừng thiền Trúc Lâm Từ Ấn, USA, 16.10.2018)

79

Tự mình làm hòn đảo cho chính mình (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 22.1.2012)

80

Tự tính giác ngộ trong mỗi người (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 27.10.2013)

81

Tự xét lại mình (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 21.8.2016)

82

Tức tâm tức Phật (TT. Thích Thông Phương, phái đoàn bác sĩ, tvTLĐL)

 

Vần U,V,X,Y

1

Uống nước nhớ nguồn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 20.8.2008)

2

Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 19.12.2010)

3

Ứng dụng lý nhân quả vào trong cuộc sống (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT, ngày 4.3.2003)

4

Ứng dụng lý vô thường vào trong cuộc sống (TT. Thích Thông Phương, chùa Quan Âm, 24.1.1999)

5

Vì sao quý vị đến đây (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 14.9.2014)

6

Vô ngã (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 20.9.2008)

7

Vô thường là chân lý của thế gian (TT. Thích Thông Phương, chùa Huệ Lâm, ngày 3.4.2010)

8

Xác quyết niềm tin không lay chuyển (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 19.6.2006)

9

Xét thấu tình chấp (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 3.1.2016)

10

Xóa tan mê lầm (TT. Thích Thông Phương, tvTLCG, 20.3.2016)

11

Xuân Giác Ngộ (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, Xuân Mậu Tý 2008)

12

Xuân vãn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 13.7.2014)

13

Xuân vẫn là đây (TT. Thích Thông Phương, tv. Trúc Lâm Chánh Giác, 24.3.2013)

14

Ý chỉ bất lập văn tự (TT. Thích Thông Phương, chùa Thiền Lâm, tp. HCM, 9.9.2001)

15

Ý nghĩa an vị Phật (TT. Thích Thông Phương, chùa Minh Lâm, 18.1.2008)

16

Ý nghĩa bài hồi hướng (TT. Thích Thông Phương, chùa Sùng Ân, Phan Rang, ngày 9.5.1999)

17

Ý nghĩa cao quý của sự chân thật (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 9.10.2011)

17

Ý nghĩa của sự cho đi _(TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 20.10.2013)

17

Ý nghĩa cuộc đời (TT. Thích Thông Phương, tv Bửu Minh, 20.8.2016)

20

Ý nghĩa lễ Phật Đản [TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 17.5.2011 (mùa Phật Đản 2555)]

21

Ý nghĩa luân hồi (TT. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác)

22

Ý nghĩa khai pháp (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 15.3.2009)

23

Ý nghĩa Phật ra đời [TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 5.5.2012 (mùa Phật Đản 2556)]

24

Ý nghĩa sám hối sáu căn (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, ngày 12.4.2009)

25

Ý nghĩa thọ giới Bồ-tát (TT. Thích Thông Phương, tvTL Yên Tử, 24.11.2011)

26

Ý nghĩa tích cực của vô thường (tt. Thích Thông Phương, tvTL Chánh Giác, 18.11.2012)

27

Ý nghĩa tu tâm (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, đạo tràng Thái Tuệ, 19.6.2000)

28

Ý nghĩa tuỳ duyên (TT. Thích Thông Phương, Đạo tràng Tuệ Quang, ngày 3.6.2001)

29

Ý nghĩa tuỳ duyên (TT. Thích Thông Phương, tịnh thất Viên Thông, Nha Trang, 15.12.2001)

30

Ý nghĩa việc đảnh lễ (TT. Thích Thông Phương)

31

Ý nghĩa tứ hoằng thệ nguyện (TT. Thích Thông Phương, tvTLĐL, 17.10.2010)

32

Yếu chỉ minh tâm (TT. Thích Thông Phương, thiền viện Tuệ Quang, 24.8.2003)

33

Yếu chỉ thiền định (TT. Thích Thông Phương, Thiền tự Pháp Loa, Australia, 15.11.2006)

 

E_CÁC CHUYẾN ĐI

Chiêm Bái Phật Tích

1

Chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008_(tt Thích Thông Phương hướng dẫn)_(1 of 6)

2

Chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008_(tt Thích Thông Phương hướng dẫn)_(2 of 6)

3

Chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008_(tt Thích Thông Phương hướng dẫn)_(3 of 6)

4

Chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008_(tt Thích Thông Phương hướng dẫn)_(4 of 6)

5

Chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008_(tt Thích Thông Phương hướng dẫn)_(5 of 6)

6

Chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008_(tt Thích Thông Phương hướng dẫn)_(6 of 6)

7

Chiêm bái Thánh tích Bhutan - Ấn Độ_(TT. Thích Thông Phương & phái đoàn tvTLYT, 2018 )_Tập 1/3

8

Chiêm bái Thánh tích Bhutan - Ấn Độ_(TT. Thích Thông Phương & phái đoàn tvTLYT, 2018 )_Tập 2 /3

9

Chiêm bái Thánh tích Bhutan - Ấn Độ_(TT. Thích Thông Phương & phái đoàn tvTLYT, 2018 )_Tập 3 / 3

10

Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma

11

Tăng Ni Phật tử thiền phái Trúc Lâm chiêm bái Phật tích Trung Quốc 2007_(1 of 5)

12

Tăng Ni Phật tử thiền phái Trúc Lâm chiêm bái Phật tích Trung Quốc 2007_(2 of 5)

13

Tăng Ni Phật tử thiền phái Trúc Lâm chiêm bái Phật tích Trung Quốc 2007_(3 of 5)

14

Tăng Ni Phật tử thiền phái Trúc Lâm chiêm bái Phật tích Trung Quốc 2007_(4 of 5)

15

Tăng Ni Phật tử thiền phái Trúc Lâm chiêm bái Phật tích Trung Quốc 2007_(5 of 5)

16

Hành hương Ấn Độ 2015 (TT. Thích Thông Phương hướng dẫn)_Phần 1

17

Hành hương Ấn Độ 2015 (TT. Thích Thông Phương hướng dẫn)_Phần 2

18

Hành hương Ấn Độ 2015 (TT. Thích Thông Phương hướng dẫn)_Phần 3

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)