Tinh Hoa Kinh Hoa Nghiêm - Thích Nữ Giới Hương

12/10/20234:30 SA(Xem: 1090)
Tinh Hoa Kinh Hoa Nghiêm - Thích Nữ Giới Hương
TINH HOA
KINH HOA NGHIÊM
Biên soạn Thích Nữ Giới Hương 
Giới thiệu  Hòa thượng Thích Như Minh
Nhà xuất bản Tôn Giáo
MỤC LỤC
i. Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Như Minh 9
ii. Lời đầu của soạn giả Thích Nữ Giới Hương 12
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN KINH HOA NGHIÊM 17
1. Định nghĩa tên kinh 17
2. Sáu điều chứng tín của kinh Hoa Nghiêm 19
3. Năm thời giáo trong Hoa Nghiêm tông 20
4. Nguổn gốc kinh Hoa Nghiêm 21
5. Hoa nghiêm tông tại Trung Hoa 24
6. Hoa nghiêm tông tại Nhật Bản 27
7. Hoa nghiêm tông tại Việt Nam 28
8. Hoa nghiêm tông tại Hoa Kỳ 30
9. Sự phổ biến của tông Hoa Nghiêm hiện nay30
CHƯƠNG 2. TRIẾT LÝ KINH HOA NGHIÊM 33
1. Pháp hội và Chủ giảng Hoa Nghiêm 33
2. Tín, Giải, Hành, Chứng 39
3. Năm Vòng Nhân Quả 41
4. Sáu tướng đặc điểm dung thông (Lục Tướng Viên Dung) 42
5. Năm Pháp Quán (Ngũ giáo quán môn) 43
6. Bốn Cảnh Giới Sự Lý Vô Ngại (Tứ Pháp Giới) 44
7. Mười Lý Huyền Diệu của Các Pháp (Thập Huyền Môn) 45
8. Triết lý kinh Hoa Nghiêm 46
9. Nữ giới trong Kinh Hoa Nghiêm 46
10. 53 Thánh Quả Bồ-Tát 56
CHƯƠNG 3. Ý NGHĨA 40 PHẨM KINH HOA NGHIÊM 58
1. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 58
2. Phẩm Như-Lai Hiện Tướng 68
3. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội 72
4. Phẩm Thế Giới Thành Tựu 74
5. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới 82
6. Phẩm Tỳ-Lô-Giá-Na 103
7. Phẩm Như-Lai Danh Hiệu 112
8. Phẩm Tứ Thánh Đế 117
9. Phẩm Quang Minh Giác 127
10. Phẩm Bồ-Tát Vấn Minh 131
11. Phẩm Tịnh Hạnh 141
12. Phẩm Hiền Thủ 155
13. Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh 163
14. Phẩm Tu Di Sơn Đảnh 167
15. Phẩm Thập Trụ 174
16. Phẩm Phạm Hạnh 182
17. Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức 184
18. Phẩm Minh Pháp 189
19. Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung 198
20. Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán 201
21. Phẩm Thập Hạnh 210
22. Phẩm Vô Tận Tạng 218
23. Phẩm Thăng Đâu Suất Thiên Cung 223
24. Phẩm Đâu Suất Kệ Tán 229
25. Phẩm Thập Hồi Hướng 240
26. Phẩm Thập Địa 257
27. Phẩm Thập Định 279
28. Phẩm Thập Thông 299
29. Phẩm Thập Nhẫn 306
30. Phẩm A Tăng Kỳ 313
31. Phẩm Thọ Lượng 320
32. Phẩm Chư Bồ-Tát Trụ Xứ 323
33. Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp 326
34. Phẩm Như-Lai Thập Thân Tướng Hải 350
35. Phẩm Như-Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức 362
36. Phẩm Phổ Hiền Hạnh 367
37. Phẩm Như-Lai Xuất Hiện 376
38. Phẩm Ly Thế Gian 399
39. Phẩm Nhập Pháp Giới 430
40. Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới 
Phổ Hiền Hạnh Nguyện. 485
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 497
1. Tinh Hoa Kinh Hoa Nghiêm 498
2. Các siêu thuật từ của Hoa Nghiêm 500
3. Thiện Tài Đồng Tử học đạo 502
4. Thiện Tài Đồng Tử với Pháp Môn Niệm Phật 504
5. Kinh Hoa Nghiêm với Khoa Học hiện đại. 508
a. Điểm gặp nhau của Khoa Học và Phật Giáo 508
b. Chân tướng của Nhân sinh vũ trụ. 510
Sách tham khảo 513
Tủ sách Bảo Anh Lạc 516

LỜI GIỚI THIỆU
Của Hòa Thượng Thích Như Minh

Trân trọng giới thiệu hai tập sách Nghiên cứu về Kinh Hoa Nghiêm của Ni Sư Thích Nữ Giới HươngQuyển 1: PHÁP NGỮ KINH HOA NGHIÊM (2 tập): nội dung là những câu Pháp ngữ của Kinh, văn trường hàng dài từng phẩm được trích thành nhiều đoạn ngắn để dể hiểu ý kinh Hoa NghiêmQuyển 2: TINH HOA KINH HOA NGHIÊM: 1. Trình bày nội dung triết lý ở mỗi phẩm và trích đoạn chánh văn.

Hai tập sách này có mặt là thành quả nghiên cứu trong chương trình hoằng pháp có danh xưng Vi Diệu Pháp Media của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt – Vietnam America Buddhist Felllowship Sangha mà Ni Sư là vị đảm trách thuyết giảng trên băng tần TV và Netword hàng tuần suốt hai năm qua.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương là đệ tử của một Bậc thạc đức danh Ni Phật Giáo Việt Namtrưởng lão Ni Hải Triều ÂmNi sư tốt nghiệp tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, du học tại Đại Học New Delhi Ấn độ, nhận học vị Tiến Sĩ Phật Học. Sau đó, được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác bảo lãnh đến Hoa kỳ Hoằng Pháp. Hiện khai sáng và trú trì chùa Hương sen miền Nam California và giảng dạy tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TPHCM.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương đã nghiên cứu, trước tác, dịch thuật và đã xuất bản 53 tác phẩm Phật Học. Và trong năm 2022 đã hoàn tất để in 2 tập sách về Kinh Hoa Nghiên này.

Theo Đại sư Trí Khải (538-597) và truyền thuyết đại thừa Phật giáo nói rằng sau khi Đức Phật chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ngài liền nhập đại định Hải ấn tam muội để thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày để hóa độ hàng thượng thừa Bồ Tát.

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (大方廣佛華嚴經, Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra (Avatamsaka) hay Kinh Hoa Nghiêm – tràng hoa trang nghiêm cõi Phật là bộ kinh Đại Thừa được Đức Phật thuyết giảng trong 9 Pháp Hội và 7 địa điểm khác nhau:

Hội thứ nhất: Đức Phật tuyên thuyết tại Bồ Đề Đạo Tràng, do Bồ Tát Phổ Hiền là chủ hội về Y Báo và Chính Báo của Như-Lai.

Hội thứ hai: Đức Phật tuyên thuyết tại Điện Phổ Quang, do Bồ Tát Văn Thù là chủ hội, Đức Phật giảng về pháp môn Thập Tín.

Hội thứ ba: Gồm 6 phẩm diễn ra tại cung trời Đao Lợi, do Bồ Tát Pháp Tuệ là hội chủ giảng về Thập Trụ.

Hội thứ tư: Tại cung trời Dạ Ma, do Bồ Tát Công Đức Lâm là hội chủ giảng về Thập Hành.

Hội thứ năm: Tại cung trời Đâu Suất, do Bồ Tát Kim Cương Tràng là hội chủ giảng về Thập Hồi Hướng.

Hội thứ sáu: Tại cung trời Tha Hóa, do Bồ Tát Kim Cương Tạng là chủ hội giảng về Thập Địa.

Hội thứ bảy: Tại điện Phổ Quang Minh, do Đức Như-Lai là chủ Hội giảng về pháp môn Đẳng Giác Diệu Giác.

Hội thứ tám: Tái diễn tại điện tại Phổ Quang Minh, do Bồ Tát Phổ Hiền là chủ hội giảng về 2.000 Hạnh Môn. Hội thứ chin tại rừng Thệ Đa, do Như-Lai và Thiện hữu đều là chủ hội giảng về Quả Pháp Giới, là phẩm Nhập Pháp Giới và phẩm 40 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền

Phẩm Hoa Nghiêm – chữ Phạn là Gaṇḍavyūha – tương đương với bộ 40 quyển của Pháp sư Bát-nhã nên cũng được gọi là Tứ thập Hoa Nghiêm, thường được xem là toàn bộ Hoa Nghiêm kinh (Avataṃsaka). Bởi vì bộ kinh Đại thừa mang biệt danh Gaṇḍavyūha được xem như là 9 bộ kinh cốt yếu ở Nepal. Tại Trung Quốc và Tây Tạng, phẩm Gaṇḍavyūha được gọi là phẩm “Nhập Pháp giới” (入法界, Dharmadhātupraveṣa) gồm 100.000 slokas (kệ).

Hai bộ kinh Hoa Nghiêm tiếng Việt hiện nay được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và trưởng lão Hòa Thượng Thịch Minh Định dịch từ bản của Tam tạng Pháp sư Thật Xoa Nan Đà và Phẩm 40 của Tam tạng Bát Nhã thời Đường.

Trân trọng, kính giới thiệu đến chư vị đọc giả.

Chùa Việt Nam – Los Angeles, Ngày 20 tháng 06 năm 2022 
Hòa Thượng Thích Như Minh


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.