Thông Tư Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 32 - 2021

01/07/20212:39 CH(Xem: 2424)
Thông Tư Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 32 - 2021
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana