Đại Giới Đàn Cam Lộ - Nội Dung Ôn Tập Thọ Giới

06/09/201012:00 SA(Xem: 65415)
Đại Giới Đàn Cam Lộ - Nội Dung Ôn Tập Thọ Giới
ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ
NỘI DUNG ÔN TẬP THỌ GIỚI
blank
Tóm tắt:

A. Câu hỏi ôn tập thọ Giới Sa DiSa Di Ni
- Kinh
- Luật
- Giáo Lý
- Lịch Sử

B. Câu hỏi ôn tập thọ Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Tỳ Ni và Thức Xoa

Ghi chú: Giới tử Thức Xoa thi vấn đáp, giới tử Tỳ Kheo thi viết. 3 câu lý thuyết, 1 bài tiểu luận. (Quý vị có thể tham khỏa thêm tài liệu tại menu: - Giáo Dục)

A. CÂU HỎI ÔN TẬP THỌ GIỚI SA DISA DI NI

Kinh
Câu 1 Bài kệ Kinh Lăng Nghiêm?
Câu 2 Kể tên đầy đủ của Kinh Lăng Nghiêm?
Câu 3

“Nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, con nguyện không chứng quả Niết Bàn” là lời

nguyện của ai?

Câu 4 Đọc đoạn chú cuối cùng của thần chú Lăng Nghiêm?
Câu 5 Nêu mười danh hiệu Phật? 
Câu 6 Kinh Di Đà có từ thời nào? Đức Phật thuyết cho ai nghe? 
Câu 7 Thọ mạng của Đức Phật Di Đà là bao nhiêu?
Câu 8 Kể tên năm vị Phật đầu tiên trong Hồng Danh sám hối?
Câu 9 Kể tên hai vị Phật cuối cùng trong Hồng Danh sám hối?
Câu 10 Bài kệ mở đầu của Mông Sơn Thí Thực?
Câu 11 Đọc bài “Tán Lễ Tây Phương”?
Câu 12 Bài “Tán Lễ Thích Tôn” thuộc thời công phu khuya hay công phu chiều?
Câu 13 Đọc bài cúng thí thực?
Câu 14 Đức Phật A Di Đà có bao nhiêu lời nguyện?
Câu 15 Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có mấy nghĩa?

 

Luật
Câu 1 Giới Luật là gì?
Câu 2 Sa Di có mấy nghĩa? 
Câu 3 Sa Di có mấy bực?
Câu 4 Giới Luật có mấy nghĩa? 
Câu 5 Trong 10 Giới Sa Di, giới nào căn bản nhất?
Câu 6 Vì sao Phật chế giới Không Sát Sanh?
Câu 7 Vọng ngữ trong trường hợp nào không phạm tội?
Câu 8 Nêu 5 đức của Sa Di?
Câu 9 Vị Sa Di đầu tiên là ai? Ai là Hòa Thượng đường đầu truyền giới?
Câu 10 Đọc kệ chú “ Đăng đạo tràng”?
Câu 11 Tam đề, ngũ quán là gì?
Câu 12 Chú đắp y, y man điều, y năm điều, y bảy điều, đại y?
Câu 13 Chú cạo tóc?
Câu 14 Chú hạ đơn?
Câu 15 Chú thị giả tống thực?

 

Giáo Lý
Câu 1 “Tứ hoằng thệ nguyện” là gì? Nêu tên?
Câu 2 Xuất gia có mấy nghĩa?
Câu 3 Tam Bảo là gì? Có mấy loại?
Câu 4 Thế gian trụ trì Tam Bảo là gì?
Câu 5 Tam Nghiệp là gì? 
Câu 6 Tam Độc là gì? 
Câu 7 Tam Tư Lương của pháp môn Tịnh Độ là gì? 
Câu 8 Tam Minh là gì?
Câu 9 Ngũ Dục là gì?
Câu 10 Lục Đạo là gì?
Câu 11 Lục Hòa là gì?
Câu 12 Ý nghĩa Sám Hối?
Câu 13 Sám Hối có mấy cách và lợi ích của sự sám hối?
Câu 14 Hòa Thượng là gì?
Câu 15 Nam Mô nghĩa là gì?

 

Lịch Sử
Câu 1 Thái tử Tất-Đạt-Đa là con của ai?
Câu 2 Thái tử Tất-Đạt-Đa sanh ngày, tháng, năm nào?
Câu 3 Vị Vua đầu tiên được Phật độ là ai?
Câu 4 Vị đệ tử cuối cùng của đức Phật là ai? Bao nhiêu tuổi?
Câu 5 Người cúng dường Tịnh xá Kỳ-Hoàn cho Phật là ai?
Câu 6 Thập đại đệ tử của Phật?
Câu 7

Bốn thánh tích của Phật Thích Ca?

Câu 8 Đạo sĩ Tất-Đạt-Đa đã nhận sự cúng dường của ai trước khi thành đạo?
Câu 9 Ai là người đầu tiên cúng dường cho Đức Phật?
Câu 10 Đức Phật tìm đạo hết bao nhiêu năm?
Câu 11 Kể tên 4 chúng đệ tử củ Đức Phật?
Câu 12 Kể tên bảy chúng đệ tử của Đức Phật?
Câu 13 Nguồn gốc của Đạo Phật xuất phát từ đâu? Ai là giáo chủ?
Câu 14 Ai là người thế phát cho Đức Phật? Ai là người dạy đạo cho Ngài?
Câu 15 Đức Phật thành đạo bao lâu thì vua Tịnh Phạn mất? Bên nữ giới ai là người xuất gia đầu tiên?

 


B. CÂU HỎI ÔN TẬP THỌ GIỚI TỲ KHEO, TỲ KHEO NITHỨC XOA
Câu 1 Giới luật là gì?
Câu 2 Cho biết công đức của sự trì giới?
Câu 3 Tác giả của bộ “Sa Di Luật Nghi Yếu Lược” này do ai tạo và vào niên đại nào?
Câu 4 Kể từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ đề đến năm thứ mấy thì Đức Phật chế ra giới luật?
Câu 5 lý doĐức Phật chế ra giới luật?
Câu 6 Giới Luật thuộc môn học nào trong Tam Vô Lậu Học?
Câu 7 Trong Đại thừa Bồ Tát giới có mấy phần?
Câu 8 Dịch nghĩa câu: “Tỳ Ni tạng trụ, Phật Pháp diệc trụ, Tỳ Ni tạng diệt, Phật Pháp diệc diệt”
Câu 9 Đức Phật dạy câu: “Sau khi ta diệt độ các Tỳ Kheo phải y theo giới Ba la đề mộc xoa làm thầy cũng như ta còn tại thế” trong kinh nào?
Câu 10 Đọc bài minh trong văn cảnh sách?
Câu 11 Kinh có mấy nghĩa?
Câu 12 Nêu 12 phần Kinh giáo?
Câu 13 Hòa Thượng là gì?
Câu 14 A Xà Lê là gì?
Câu 15 Thế nào là vật của thường trụ, vật của tín thí, vật của quan?
Câu 16 Y phấn tảoy như thế nào?
Câu 17 Thế nào là hảo tâm xuất gia?
Câu 18 Vì sao Đức Phật cấm không cho uống rượu?
Câu 19 Thức Xoa Ma Na Ni có nghĩa là gì?
Câu 20 Người xuất gia nữ đầu tiên là ai?
Câu 21 Bốn giới trọng của Thức Xoa Ma Na Ni?
Câu 22 Tỳ Kheo có mấy nghĩa?
Câu 23 Sao gọi là Tánh tội?
Câu 24 Sao gọi là Giá tội?
Câu 25 Năm đức của người xuất gia?
Câu 26 Tam đề Ngũ quán là gì?
Câu 27 Hãy kể ra 6 phép hòa kính?
Câu 28 Nêu 37 Phẩm Trợ Đạo?
Câu 29 Bát Chánh Đạo là gì?
Câu 30 Thập Nhị Nhân Duyên là những gì?
Câu 31 Tứ Đế là gì?
Câu 32 Thế nào là 8 thứ khổ?
Câu 33 Hãy nêu Pháp tu của Bồ Tát?
Câu 34 Hàng Thanh Văn tu pháp môn gì? 
Câu 35 Duyên GiácĐộc Giác khác nhau ở điểm nào?
Câu 36 Căn bản phiền não có mấy thứ?
Câu 37 Đức Phật có mấy thân?
Câu 38 Đạo có mấy nghĩa?
Câu 39 Phật nghĩa là gì? 
Câu 40 Đạo Phật là gì? Đạo Phật có từ khi nào? Ai là người sáng lập ra Đạo Phật?
Câu 41 Giáo lý của Đức Phật được chia làm mấy loại?
Câu 42 Những đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai? Nêu tên?
Câu 43 Tam Bảo có mấy bậc? giải thích?
Câu 44 Đức Phật chuyển Pháp luân đầu tiên tại đâu? Bài Pháp gì? Và nói cho ai nghe? 
Câu 45 Kể tên thập đại đệ tử của Đức Phật?
Câu 46 Trước và sau khi Đức Phật ra đời xã hội Ấn Độ có mấy giai cấp? Kể tên?
Câu 47 Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên gì?
Câu 48 Đức Phật phát lời nguyện như thế nào khi ngồi dưới cội Bồ Đề?
Câu 49 Trước lúc nhập Niết Bàn Đức Phật dạy những gì?
Câu 50 Ai cúng dường Đức Phật bữa ăn trước khi thành đạo? Và bữa ăn cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn?
Câu 51 Sau khi nhập Niết Bàn, Xá Lợi của Đức Phật được phân chia như thế nào?
Câu 52 Sau khi nhập Niết Bàn, dùng nghi thức gì để thâu lấy Xá Lợi?
Câu 53 Hãy kể tên tám quốc vương tôn thờ Xá Lợi của Phật?
Câu 54 Hãy nêu tên 4 Thánh tích của Đức Phật?
Câu 55 Ai đã giúp người nữ xuất gia? Nói lên sự đặc biệt của Ngài?
Câu 56 Trong 24 thiên oai nghi, Kính Đại Sa Môn thuộc thiên thứ mấy? Đọc một đoạn?
Câu 57 Thờ Thầy thuộc thiên oai nghi thứ mấy? Đọc một đoạn?
Câu 58 Theo thầy ra ngoài thuộc thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?
Câu 59 Nhập chúng thuộc thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?
Câu 60 Theo chúng đến nhà ăn thuộc thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?

Ghi chú: Giới tử Thức Xoa thi vấn đáp, giới tử Tỳ Kheo thi viết. 3 câu lý thuyết, 1 bài tiểu luận. (Quý vị có thể tham khỏa thêm tài liệu tại menu: - Giáo Dục)

Thư mục GIỚI LUẬT Thư Viện Hoa Sen

Xem thêm các tin khác của Đại Giới Đàn Cam Lộ:
Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ HT. Thích Viên Quán
Nguồn:
Chùa Minh Thành - www.chuaminhthanh.com - www.minhthanhtu.com
Biên tập: ĐĐ. Thích Minh Thông
Địa chỉ: 348 - Nguyễn Viết Xuân
Phường Hội Phú - Thành Phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai - Việt Nam
Số Điện Thoại: 0084 - 059.3821021blank0084 - 059.3821021
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)