Announcing New English Book Release By Zen Master Thích Tuệ Hải!

15/09/20234:09 SA(Xem: 964)
Announcing New English Book Release By Zen Master Thích Tuệ Hải!
ESSENCE OF PRAJÑĀPĀRAMITĀ: 
ANNOUNCING NEW ENGLISH BOOK
RELEASE BY ZEN MASTER THÍCH TUỆ HẢI

 ESSENCE OF PRAJÑĀPĀRAMITĀ: IHA ŚĀRIPUTRA!
(TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA: NÀY XÁ LỢI PHẤT, NGAY HIỆN TIỀN NÀY!)

Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải
Compiled and translated by Milam Sudhana
Edited by Oliver K. Luu
Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)


Paperback, hardcover and ebook versions are available for purchase on Amazon:

(Please see attached PDF for more information.)

196476084

PDF icon (4)ESSENCE OF PRAJNAPARAMITA-ANNOUNCING NEW ENGLISH BOOK RELEASE BY ZEN MASTER THICH TUE HAI


ESSENCE OF PRAJNAPARAMITA (Heart Sutra)-
Voice Hoàng Tú & Thu Hường & Nhạc gõ & Saigon Spring Orchestra
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/03/2023(Xem: 5332)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana