Kinh Trung Bộ - The Middle Length Discourses Of The Buddha [Song Ngữ Việt-anh]

24/07/20222:24 CH(Xem: 5636)
Kinh Trung Bộ - The Middle Length Discourses Of The Buddha [Song Ngữ Việt-anh]
KINH TRUNG BỘ 
THE MIDDLE LENGTH DISCOURSES OF THE BUDDHA
[SONG NGỮ VIỆT-ANH]
kinh trung boXem bản gốc do HT. Thích Minh Châu dịch

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi.
Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).
A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi).
Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếuThế Giới Phật Giáo .org (quốc tế).

PDF icon (4)

Xem sách PDF, hoặc download:

000. Khái Quát Nội Dung Kinh Trung Bộ - A Summary of the Middle Length Discourses of the Buddha
000. Mục Lục - Trung Bộ Kinh - The Middle Length Discourses of the Buddha

 

Phần 1:

001. Kinh Pháp Môn Căn Bản - The Root of All Things
002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc - All the Taints
003. Kinh Thừa Tự Pháp - Heirs in Dhamma
004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - Fear and Dread
005. Kinh Không Uế Nhiễm - Without Blemishes
006. Kinh Ước Nguyện - If a Bhikkhu Should Wish
007. Kinh Ví Dụ Tấm Vải - The Simile of the Cloth
008. Kinh Đoạn Giảm - Effacement
009. Kinh Chánh Tri Kiến - Right View

010. Kinh Niệm Xứ - The Foundations of Mindfulness
011. Tiểu Kinh Sư Tử Hống - The Shorter Discourse on the Lion's Roar
012. Đại Kinh Sư Tử Hống - The Greater Discourse on the Lion's Roar
013. Đại Kinh Khổ Uẩn - The Greater Discourse on the Mass of Suffering
014. Tiểu Kinh Khổ Uẩn - The Shorter Discourse on the Mass of Suffering
015. Kinh Tư Lượng - Inference
016. Kinh Tâm Hoang Vu - The Wilderness in the Heart
017. Kinh Khu Rừng - Jungle Thickets
018. Kinh Mật Hoàn - The Honeyball
019. Kinh Song Tầm - Two Kinds of Thought

020. Kinh An Trú Tầm - The Removal of Distracting Thoughts
021. Kinh Ví Dụ Cái Cưa - The Simile of the Saw
022. Kinh Ví Dụ Con Rắn - The Simile of the Snake
023. Kinh Gò Mối - The Ant Hill
024. Kinh Trạm Xe - The Relay Chariots
025. Kinh Bẫy Mồi - The Bait
026. Kinh Thánh Cầu - The Noble Search
027. Tiểu Kinh Thí Dụ Dấu Chân Voi - The Shorter Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
028. Đại Kinh Thí Dụ Dấu Chân Voi - The Greater Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
029. Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây - The Greater Heartwood Simile Discourse

030. Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây - The Shorter Discourse on the Simile of the Heartwood
031. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò - The Shorter Discourse in Gosinga
032. Đại Kinh Rừng Sừng Bò - The Greater Discourse in Gosinga
033. Đại Kinh Người Chăn Bò - The Greater Discourse on the Cowherd
034. Tiểu Kinh Người Chăn Bò - The Shorter Discourse on the Cowherd
035. Tiểu Kinh Saccaka - The Shorter Discourse to Saccaka
036. Đại Kinh Saccaka - The Greater Discourse to Saccaka
037. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái - The Shorter Discourse on the Destruction of Craving
038. Đại Kinh Đoạn Tận Ái - The Greater Discource on Destruction of Craving
039. Đại Kinh Xóm Ngựa - The Greater Discourse at Assapura

040. Tiểu Kinh Xóm Ngựa - The Shorter Discourse at Assapura
041. Kinh Sāleyyaka - The Brahmins of Sālā
042. Kinh Verañjaka - The Brahmins of Verañjaka
043. Đại Kinh Phương Quảng - The Greater Series of Questions and Answers
044. Tiểu Kinh Phương Quảng - The Shorter Series of Questions and Answers
045. Tiểu Kinh Pháp Hành - The Shorter Discourse on Ways of Undertaking Things
046. Đại Kinh Pháp Hành - The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things
047. Kinh Tư Sát - The Inquirer
048. Kinh Kosambiya - The Kosambians
049. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh - The Invitation of a Brahmā
050. Kinh Hàng Ma - The Rebuke to Māra


Phần 2:

051. Kinh Kandaraka - To Kandaraka
052. Kinh Bát Thành - To the Man from Aṭṭhakanāgara
053. Kinh Hữu Học - The Disciple in Higher Training
054. Kinh Potaliya - To Potaliya
055. Kinh Jīvaka - To Jīvaka
056. Kinh Ưu ba ly - To Upāli
057. Kinh Hạnh Con Chó - The Dog Duty Ascetic
058. Kinh Vương Tử Vô Úy - To Prince Abhaya
059. Kinh Nhiều Cảm Thọ - The Many Kinds of Feeling

060. Kinh Không Gì Chuyển Hướng - The Incontrovertible Teaching
061. Kinh Giáo Giới La hầu la ở Rừng Ambala - Advice to Rāhula at Ambalaṭṭhikā
062. Đại Kinh Giáo Giới La hầu la - The Greater Discourse of Advice to Rāhula
063. Tiểu Kinh Māluṅkyā - The Shorter Discourse to Mālunkyāputta
064. Đại Kinh Māluṅkyā - The Greater Discourse to Mālunkyāputta
065. Kinh Bhaddāli - To Bhaddāli


066. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy - The Simile of the Quail
067. Kinh Cātumā - At Cātumā
068. Kinh Naḷakapāna - At Naḷakapāna
069. Kinh Gulissāni - Gulissāni

070. Kinh Kīṭāgiri - At Kīṭāgiri
071. Kinh Vacchagotta về Tam Minh - To Vacchagotta on the Threefold True Knowledge
072. Kinh Vacchagotta về Lửa - To Vacchagotta on Fire
073. Đại Kinh Vaccaghotta - The Greater Discourse to Vacchagotta
074. Kinh Trường Trảo - To Dīghanakha
075. Kinh Māgaṇḍiya - To Māgandiya
076. Kinh Sandaka - To Sandaka
077. Đại Kinh Sakuludāyi - The Greater Discourse to Sakuludāyin
078. Kinh Samaṇamaṇḍika - Samaṇamaṇḍikāputta
079. Tiểu Kinh Sakuludāyi - A Shorter Discourse to Sakuludāyin

080. Kinh Vekhanassa - To Vekhanassa
081. Kinh Ghaṭīkāra - Ghaṭīkāra the Potter
082. Kinh Raṭṭhapāla - On Raṭṭhapāla
083. Kinh Makhādeva - King Makhādeva
084. Kinh Madhurā - At Madhurā
085. Kinh Vương Tử Bồ Đề - To Prince Bodhi
086. Kinh Aṅgulimāla - On Angulimāla
087. Kinh Ái Sanh - Born from Those Who Are Dear
088. Kinh Bāhitika - The Cloak
089. Kinh Pháp Trang Nghiêm - Monuments to the Dhamma

090. Kinh Kaṇṇakatthala - At Kaṇṇakatthala
091. Kinh Brahmāyu - Brahmāyu
092. Kinh Sela - To Sela
093. Kinh Assalāyana - To Assalāyana
094. Kinh Ghoṭamukha - To Ghoṭamukha
095. Kinh Caṅkī - With Cankī
096. Kinh Esukārī - To Esukārī
097. Kinh Dhānañjāni - To Dhānañjāni
098. Kinh Vāseṭṭha - To Vāseṭṭha
099. Kinh Subha - To Subha
100. Kinh Saṅgārava - To Sangārava

Phần 3:

101. Kinh Devadaha - At Devadaha
102. Kinh Năm và Ba - The Five and Three
103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào - What Do You Think About Me
104. Kinh Làng Sāma - At Sāmagāma
105. Kinh Thiện Tinh - To Sunakkhatta
106. Kinh Bất Động Lợi Ích - The Way to the Imperturbable
107. Kinh Gaṇaka Moggallāna - To Gaṇaka Moggallāna
108. Kinh Gopaka Moggallāna - With Gopaka Moggallāna
109. Đại Kinh Mãn Nguyệt - The Greater Discourse on the Full Moon Night

110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt - The Shorter Discourse on the Full Moon Night
111. Kinh Bất Đoạn - One by One as They Occurred
112. Kinh Sáu Thanh Tịnh - The Sixfold Purity
113. Kinh Chân Nhân - The True Man
114. Kinh Nên Hành Trì Không Nên Hành Trì - To Be Cultivated and Not to Be Cultivated
115. Kinh Đa Giới - The Many Kinds of Elements
116. Kinh Thôn Tiên - Isigili the Gullet of the Seers
117. Đại Kinh Bốn Mươi - The Great Forty
118. Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Mindfulness of Breathing
119. Kinh Thân Hành Niệm - Mindfulness of the Body

120. Kinh Hành Sanh - Reappearance by Aspiration
121. Kinh Tiểu Không - The Shorter Discourse on Voidness
122. Kinh Đại Không - The Greater Discourse on Voidness
123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp - Wonderful and Marvellous
124. Kinh Bạc câu la - Bakkula
125. Kinh Điều Ngự Địa - The Grade of the Tamed
126. Kinh Phù di - Bhūmija
127. Kinh A na luật - Anuruddha
128. Kinh Tùy Phiền Não - Imperfections
129. Kinh Hiền Ngu - Fools and Wise Men

130. Kinh Thiên Sứ - The Divine Messengers
131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả - A Single Excellent Night
132. Kinh A nan Nhất Dạ Hiền Giả - Ānanda and A Single Excellent Night
133. Kinh Đại Ca chiên diên Nhất Dạ Hiền Giả - Mahā Kaccāna and A Single Excellent Night
134. Kinh Lomasakaṅgiya Nhất Dạ Hiền Giả - Lomasakangiya and A Single Excellent Night
135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt - The Shorter Exposition of Action
136. Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt - The Greater Exposition of Action
137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ - The Exposition of the Sixfold Base
138. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết - The Exposition of a Summary
139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt - The Exposition of Non Conflict

140. Kinh Giới Phân Biệt - The Exposition of the Elements
141. Kinh Phân Biệt về Sự Thật - The Exposition of the Truths
142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường - The Exposition of Offerings
143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc - Advice to Anāthapiṇḍika
144. Kinh Giáo Giới Channa - Advice to Channa
145. Kinh Giáo Giới Phú lâu na - Advice to Puṇṇa
146. Kinh Giáo Giới Nandaka - Advice from Nandaka
147. Tiểu Kinh Giáo Giới La hầu la - The Shorter Discourse of Advice to Rāhula
148. Kinh Sáu Sáu - The Six Sets of Six
149. Đại Kinh Sáu Xứ - The Great Sixfold Base

150. Kinh Nói cho Dân Nagaravinda - To the Nagaravindans
151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh - The Purification of Almsfood
152. Kinh Căn Tu Tập - The Development of the Faculties







Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
12/07/2016(Xem: 109116)
21/01/2015(Xem: 6250)
07/09/2011(Xem: 99725)
07/09/2011(Xem: 53612)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.