Đại Phát Khiển Chú Phápquân-trà-lợi - Sa-môn Thích Viên Đức Từ Hán Ra Dịch Ra Việt Văn.

28/01/201212:00 SA(Xem: 29942)
Đại Phát Khiển Chú Phápquân-trà-lợi - Sa-môn Thích Viên Đức Từ Hán Ra Dịch Ra Việt Văn.

Đại phát khiển chú pháp Quân-trà-lợi
Sa-môn Thích Viên Đức từ Hán ra dịch ra Việt văn.

 

Na mồ ra đát na đát ra dạ dã Na mạt thất chiên noa Bạt chiết ra ba noa duệ Ma ha dược xoa tê na bạt đá duệ Na mồ a lợi da a mật lý đa Quân trà lợi bả ra Mẫu đà ra Mạn đá la Tất đà ca bả dã Tát phạ Bạt chiết ra cu ra tát hế dạ dã Bả ra tử na bả ra tử na Bạt già bàn nê hế mê phạ lâm tất điền đổ tát phạ yết ma ni lạc xoa lạc xoa Ma ma sa bả lị phạ ra tả nghiệt lý ha ni ma hồng bố sắc ba hồng độ ba hồng phạ lê ngôn đà ma liêm bả ba xả man đổ tát phạ Bả ba nể tát bồ bát đà la bồ bả tát ca nể đá da ca lý ca ra ha nô tô phạ bát na đột lị nể mật đa nể bả ra Chước yết ra đa tắc yết lỗ bát đà ra phạ ca ra mật lị đế du đột tì khất sái càn đà ra nghỉ ra ha na khất sái đát ra tỉ noa tát bà tì da đà dược tát phạ Thập phạ ra Tát phạ tì sa la dàtì sa nổ vi sái nhị sái mẫu ha nhị du nga nhị sái na dà nhị sái tát bả nhị sái bả la xà phược đổ tô xí đa Bà phạ đổ Tát phạ tát đỏa Tát phạ lật tha ba một lị điền đổ A tất mẫn na dà lý A tất mẫn nhạ na bả nê A tất mẫn ra sắc tra lị A tất mẫn ngu để lễ A tất mẫn cu lê tát phạ tất để bà vãn đổ lạc lạc xoa xoa bả lị tát ra hàm bả lị bả ra nam xiển để bà phạ tất để dã dã nam phạ ra sái đổ nê bà ca lê na ca lam khất xoa ma hồng ma phạ đổ tô tì sam mâu cu đổ tát đỏa tất để lị bố rô sa na la ca na lý ca đát tha nghiệt đá xả tát na tì bả ra tán na Tát phạ tát đỏa Tô ma na tô lạc sản đổ xả tát na tả bả lị bả ra ca nê phạ đa Một đà Đạt ma Tăng già Tỳ bát ra tán na thất dã đỏa lư Ma ha Ra nhạ nặc a sắc tra băng xả để Ma ha Dược xoa tê na bả để dược ha lợi để thương khí nể Ma ni Bạt đà la Bổ lặc ca Bạt đà ra Bán chi ca bán giả ra nga noa tát đa chỉ lị mỗi phạ bát đa nhĩ na ra sa phạ bùi thất ra phạ noa bố đát ra tát tì Bạt chiết ra đà ra tát hế gia nậu bả ra nhị sắc tra Mẫu đà ra nga noa cấm ca nõa Chế tra chế tri bộ đa nga noa bả ra diễn đổ đột sắc tra chất đa hế đái sử nẫm Dược xoa ra sát ta Tỉ xá giá bả tắc ma rô na ma na tắc càn na nghiệt ra ha ma lã nghiệt ra ha tỉ lị đa Cung bàn trà Bố đơn na Yết tra Bố đát na noa chỉ nê du già tất đà Ma ha ca la Nan nê kê Thấp phạ la già na bát để tỳ lăng nghê lý tri ca lã ra để lật da na du môi đát ra chất đa bà vãn đổ hế đa chất đa ca lược noa ca ma thất lễ du hiệt lị bát na ra nhi du Ra nhạ Ma hế sử nam Ra nhạ Bố đát la nan giả Tát phạ tát để giả bạt tra báo Ra nhạ Na bả đà nam khất sử ma hồng Bà phạt đổ nhạ giả đổ Ra nhạ nhạ giả Đổ tì ra Ra nhạ Bạt tra nhạ giả đô bạt già bàn nhạ giả đổ Đạt ma Tăng già thất giả nhạ dã đổ xả tát na để lị ra na băng xả phạ đà đô thất lí tao bà diễm man nga ra nể tất điền đổ Tát bà ma noa mô ra tha Mạn đa ra phạ ra Tát bà phạ ra Tất địa phạ ra Du già phạ ra Đát tha nghiệt đa Bạt chiết ra Địa sắc sá na Hiệt lị địa phạ ra vĩ câu luật phạ noa Bạt chiết la Bả ni Bạt chiết la Cu rô đà ra nhạ để nhạ bà tát để dã Địa sắc sá nể na a lợi tà A mật lị đa Quân trà lợi Mạn đa ra Thước để na da vi lí da phạ ra đế nhiệt na giả thỉ phạm bà văn đổ ma ma Tát phạ tát đỏa nan giả lạc xoa lạc xoa Bạt nga bàn A mật lí đa Quân trà lợi Ta mạn đa bạt chiết ra đà lã Cu rô đà Ra nhạ Sa phạ ha Bả lý sa nặc nghiệt xa nghiệt xa Sa phạ bà ma nam giả tha tốc khiếm ra cụ ra cụ mê nga phạ ha vĩ địa dã đà ra Ra nhạ Chước yết ra phạ để ma na sa nhị già ma nô nhạ phạ nghĩ lị ha nể ma hồng Bố sắc bả độ bả càn đà ma la chủ lý noa ma già bát nể diễn giả Hổ hồng Hổ hồng Hổ hồng Phán phán phán Tất điện đô Mạn đa ra bả na Sa phạ ha.

 

Quân-trà-lợi Phẫn Nộ Vương phát khiển như thế này:

Người lấy chú này nên dạy đệ tử tác pháp hay không nên tác pháp. Vị a-xà-lê như phápthi hành, nhiên hậu mới làm tất cả chú pháp. Nghĩa là những công năng như: nhãn dược, hùng hoàng, xương bồ, ngưu huỳnh, vào hang A-tu-la lấy phục tàng, thành tựu Dạ-xoa nữ, các thứ Thiên nữ, thành tựu bình như ý, như ý báu, du hành trong hư không, ẩn hình. Muốn thấy được Phật, Bồ-tát, muốn được ái kính pháp, thành tựu tối thắng pháp, muốn được đa văn, muốn được thành tựu tất cả các pháp, thông minh. Muốn cấm phá các tha pháp, cấm thủy hỏa, hết thảy độc. Muốn tiêu diệt tất cả trùng độc, dược độc, làm hết thảy pháp, tụng đại tâm chú này tức được thành tựu.

Nếu chưa từng biết nhau, quyết không được trao cho pháp này. Biết người nào có thể chơn tâm tụng trì thì mới ban cho. Nếu là người tâm thô lậu thì chớ nên cho, nếu chơn hạnh tinh tấn thì mới ban cho. Nếu là kẻ cuồng loạn thì chớ nên trao cho. Nếu thật ngữ không dua nịnh, tấm lòng không quanh co, tâm nhu nhuyến, thường tu hành bình đẳng tín thọ, thường cúng dường, những người như vậy thì mới trao truyền, còn không phải thế thì không được truyền.

Lại nữa riêng nói chú pháp không được cùng với người, pháp này chết thà thuận chết chung, quyết không được cùng trao cho người, hoặc có những người ưa thích pháp muốn trao đổi nhau thì mới nên cho. Hoặc có người khác thừa sự cúng dường thì mình mới trao cho, hoặc đem cúng dường mình nhiều của báu trân bảo thì mình mới trao cho. Ba hạng người như thế mới hợp được pháp này. Vì sao thế? Vì không xan lẫn vậy.

Pháp Kim Cang Quân-trà-lợi này là đại bí mật tâm pháp, chư Phật gia bị, là chỗ tất cả chư Thiên cung kính, hay trừ sạch tất cả các tội, hay phát tất cả quỷ Tỳ-na-dạ-ca, Dạ-xoa, La-sát, Tỷ-lý-đa, Tỳ-xá-giá, Cưu-bàn-trà, Bố-đát-na, Yết-tra Bố-đát-na, Na-ốt-ma-đà, Sất-càn-đà, Ma-để-lý-ca-noa, Ma-để-lý-nga-noa, là chỗ mà tất cả chúng kể trên đều phải cung kính.

Người trì chú này được đại công đức. Nếu kẻ trai lành, người gái tín tụng thọ trì cúng dường, tự chép, dạy người khác chép viết, an trí cúng dường, hoặc an trí trong gia đình, hoặc an trí ở chỗ trang nghiêm, hoặc an trí nơi chỗ lục súc, hoặc an trí ở chỗ lan-nhã, hoặc an trí nơi núi rừng,hoặc dưới gốc cây để kinh hành, hoặc chốn sơn giang, hoặc nơi thọ hạ thảy đều đem tu hành cúng dường, tất cả chỗ ấy đều được ủng hộ, tất cả chỗ ấy đều được giàu có, tất cả đời sống tư sanh đều được sung mãn.An trí trên nhà trưởng giả tất cả bịnh thống không thể đến, không bị quỷ điên cuồng nhập vào người, lửa không thể thiêu, nước không nhận chìm, giặc không thể cướp, vương không thể hại, hết thảy các tật vĩnh viễn chấm dứt. Các thứ khẩu thiệt tranh luận đều được đắc thắng, tăng trưởng vô lượng phước đức, đời đời được túc mạng trí. Mạng chung được sanh lên Thiên, thường không xa lìa ngôi Tam Bảo. Nếu sanh trong loài người được đại phú quý, thông minh, trí tuệ, sống lâu, được mọi người kính mến, sức khoẻ dồi dào, hết thảy đời sống tư sanh vật chất thường được nhiêu ích, tôi tớ kẻ sai sử vô lượng ngàn muôn, quốc vương cung kính. Nếu người thọ trì đọc tụng chép viết cúng dường sẽ được phước báo vô lượng như thế.

Nếu có trưởng giả, thương chủ, hào quý, Bà-la-môn, Sát-lợi, người được hoán đảnh tin kính Pháp này, cúng dường như đàn phẩm ở trước đã nói, thì nhập được tam-muội. Những người như vậy được vô lượng công đức nói không thể cùng tận. Hết thảy chư Phật Bồ-tát nhiếp thọ, được bậc Bất thối chuyển A-bệ-bạt trí (Nhứt sanh bổ xứ). Hết thảy chư Phật đều ủng hộ, người ấy được đại lực tinh tấn, hết thảy oan gia không thể hại. Kim Cang Bồ-tát thường hầu hạ hành giả, hết thảy chư Thiên quỷ thần thường bao quanh hộ vệ đắc đại phú quý. Tâm có mong cầu điều chi được viên mãn như trước đã nói. Tất cả công năng xưng tán chú ấy nên được nhập đàn tối thượng thành tựu.

 

Đại phát khiển chú pháp Quân-trà-lợi (chung)

Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra tiếng Việt để lưu hành nội bộ.

 

Nhập liệu: Nguyễn minh Hoàng và Nguyễn thị Diệu Minh

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 109533)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)