Khóa Tu Pháp Môn Phowa 2016

06/07/20164:01 SA(Xem: 2431)
Khóa Tu Pháp Môn Phowa 2016

Toronto Amitabha Foundation hân hạnh  tổ chức

Khóa Tu Pháp Môn Phowa

do Bc Đạo Sư Tôn Quý AYANG Rinpoche truyền dạy
tại Buddhist Prajna Temple
(781 Warden Avenue, Toronto M1L 4C2)
 từ
ngày 16-26/8/2016


AYANG RinpochePHOWA là sự kết hợp của hơi thở, quán tưởng và niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà (điều đa số các hành giả Tịnh Độ thường làm), cộng với thực hành tịnh hóa nghiệp Kim Cang Tát Đoả cùng nắm vững chi tiết về thời điểm chết và giai đoạn Trung ấm, sẽ giúp thần thức được chuyển trực tiếp vào cõi Tây Phương Cực Lạc khi chết, chấm dứt sự Luân hồi vào một trong 6 cõi.  
Mọi người đều có thể thọ nhận và thực hành Phowa.  Sự thực hành liên tục theo hướng dẫn chi tiết từ các Đạo Sư thực chứng Phowa; với niềm kính tin mãnh liệt vào Đức Phật A Di Đà cùng việc nhận lực gia trì đặc biệt từ Đạo Sư chắc chắn sẽ giúp chuyển hoá căng thẳng trong cuộc sống thành sự bình an, giảm thiểu các bám chấp là nguyên nhân gây đau khổtái sinh, tạo những bước tiến tốt đẹp trên đường tu tập giải thoát. Ngoài ra, hành giả còn có thể trợ giúp người thân quen lúc cận tử.


Đại Sư Ayang Rinpoche là vị Trì giữ, kế tục không gián đoạnthâm sâu nhất về PHOWA. Lúc 5 tuổi, ngài vào sống ở tu viện, từ đó hoàn tất việc nhận các pháp mật điển, giáo lý truyền khẩu và lực gia trì của dòng truyền thừa.  Ngài xây dựng Trung tâm Phowa ở Bồ Đề Đạo Tràng để hàng ngàn người đến học mỗi năm. Ngài thiết lập và nhận trách nhiệm chăm lo cho Tăng Ni, Cư SĩTu viện của Ngài tại Ấn Độ, Tây Tạng.  Ngài đến Hoằng Pháp tại các Trung Tâm Amitabha Foundations ở các nơi trên thế giới.  Ngài giảng dạy rõ ràng mạch lạc và chi tiết, lấy trọng tâm vào việc thực hành ba yếu tố - từ bi, động cơ thanh tịnhnăng lực mạnh mẽ - nhằm giúp hành giả nhận sự gia trì từ Chư Phật và dòng truyền thừa cho sự thành công trong việc tu tập.   

Chương trình Khoá Tu PHOWA  do Đạo Sư ban truyền cụ thể như sau:

* Thứ Ba 16/8 (7pm-9pm):  Giới thiệu sơ lược về Phowa - mở rộng cho đại chúng.
* Thứ Tư 17/8 (3pm-7pm):  Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà - cho đại chúng (gợi ý cúng dường $30)
* Từ ngày 18-25/8 (9am-9pm): Giảng giảithực hành về Pháp môn PHOWA – chi phí  trọn khoá  học là $280.  Hành giả cần tham gia đầy đủ khoá học.  Sự vắng mặt dù một buổi học sẽ không đảm bảo kết quả tốt đẹp cho như mong muốn. 
* Thứ Sáu 26/8  (9am-12pm)&(2pm-5pm): Lễ Cúng Dường Tsok Phật A Di Đà Lễ Cầu Siêu đến Chư Hương Linh  - mở rộng cho đại chúng (tuỳ hỷ cúng dường)

Ghi Chú:  * Chương trình sẽ được dịch ra Anh-Việt-Hoa.  Rinpoche có thể điều chỉnh lịch trình cho phù hợp với trình độ tu tập của phật tử dự khoá Tu.  Kính mời Chư Tăng Ni đăng ký tham dự (miễn phí).   * Chi phí 10 ngày tu họcđề xuất, đã giảm gần 50% nhờ có tài trợ, nhằm giúp trang trải cho việc tổ chức và thỉnh mời Rinpoch cùng Trợ giáo.   *Quý vị muốn dự khoá học mà khó khăn về tài chánh mời liên lạc BTC để có mức đóng góp phù hợp.  * Quý Phật tử đến từ xa có thể liên lạc 416.238.1606 để BTC tìm người hỗ trợ việc ăn ở đi lại.   * Có 3 phương thức thanh toán (chuyển khoản vào BOM, e-transfer hay paypal)  * Mời vào website http://amitabhafoundation.ca hay email vuihoc.phap@gmail.com để biết thêm chi tiết.   

Chương trình của Khóa Tu Pháp Môn Phowa (Aug 16 – 26, 2016)
tại Buddhist Prajna Temple (781 Warden Avenue, Toronto M1L 4C2)

Ngày

Giờ

Chương Trình

Dành cho

Hình thức

Thứ Ba, 16/8

7pm – 9pm

Rinpoche giảng khái quát về Pháp Chuyển Di Thần Thức lên cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.

Đại chúng

Giảng Pháp

Thứ Tư, 17/8

3pm – 7pm

Rinpoche ban truyền Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà

Đại chúng

Lễ Quán Đảnh

Thứ Năm, 18/8

9am – 12pm

Rinpoche giảng giải về Pháp Chuyển Di Thần Thức Phowa

 

Khoá Tu

 

Giảng Pháp

3pm – 5pm

Rinpoche giảng tiếp về Pháp Chuyển Di Thần Thức Phowa

7pm  – 9pm

Rinpoche giảng tiếp về Pháp Chuyển Di Thần Thức Phowa

 

Thứ Sáu, 19/8

9am – 12pm

Rinpoche ban Khẩu truyền về Phowa theo giáo lý Nyingma

Đại chúng

Giảng Pháp

3pm – 5pm

Rinpoche giảng giải về Sám Hối Kim Cang Tát Đỏa - bốn phẩm tính vô hạn (Từ-Bi-Hỷ-Xả).

Đại chúng

Giảng và Gia trì

7pm  – 9pm

Trợ giáo hướng dẫn phần quán tưởng Kim Cang Tát Đỏa

Đại chúng

thực hành

 

Thứ Bảy, 20/8

9am – 12pm

Rinpoche hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Nyingma

Khoá Tu

thực hành

3pm – 5pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Nyingma

Khoá Tu

thực hành

7pm  – 9pm

Rinpoche giảng giải về Phowa theo giáo lý Drikung

Khoá Tu

Giảng Pháp

 

Chủ Nhật, 21/8

9am – 12pm

Rinpoche ban Khẩu truyền về Phowa theo giáo lý Drikung

Đại chúng

Giảng Pháp

3pm – 5pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Drikung

Khoá Tu

thực hành

7pm  – 9pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Drikung

Khoá Tu

thực hành

 

Thứ Hai, 22/8

9am – 12pm

Rinpoche giảng về Tam Thắng Pháp (1. Thanh Tịnh Nguyện, 2.Hành Viên Mãn, 3. Tụng Hồi Hướng)

Đại chúng

Giảng Pháp

3pm – 5pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Drikung

Khoá Tu

thực hành

7pm  – 9pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Nyingma

Khoá Tu

thực hành

 

Thứ Ba, 23/8

9am – 12pm

Rinpoche giảng về Đức Phật A Di Đà - phần thiền định quán tưởng được thực hiện bởi Trợ giáo

Đại chúng

Giảng Pháp và  thực hành

3pm – 5pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Nyingma

Khoá Tu

thực hành

7pm  – 9pm

Rinpoche hướng dẫn thực hành Nghi Quỹ ngắn trì tụng Phật A Di Đà.  Bài Nguyện Vãng Sanh (bản dài) về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà

Đại chúng

Giảng Pháp và  thực hành

 

Thứ Tư, 24/8

9am – 12pm

Rinpoche giảng về thực hành Phowa cho người khác vào thời điểm cận tử

Khoá Tu

Giảng Pháp

3pm – 5pm

Rinpoche chủ trì Lễ Cúng Dường (Tsog) lên Ngài Milarepa

Đại chúng

Lễ Cúng dường

7pm  – 9pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo giáo lý Drikung

Khoá Tu

thực hành

 

Thứ Năm, 25/8

9am – 12pm

Rinpoche giảng về thực hành Phowa cho mình vào lúc cận tử

Khoá Tu

Giảng Pháp

3pm – 5pm

Trợ giáo hướng dẫn thực hành Phowa theo Drikung thu gọn

Khoá Tu

thực hành

7pm  – 9pm

Rinpoche chỉ dẫn về những thực hành Phowa cuối khoá học

Khoá Tu

Giảng Pháp

Thứ Sáu, 26/8

9am – 12pm

Rinpoche chủ trì Lễ Cúng dường lên Đức Phật A Di Đà

Đại chúng

Lễ cúng dường

2pm – 5pm

Lễ Cầu siêu đến Chư Hương Linh

Đại chúng

Lễ Cầu siêu

 

Ghi Chú:  * Mọi cá nhânthể tham gia vào chương trình dành cho Đại chúng.

* Hành giả tham gia Khoá Tu phải tham gia đầy đủ các buổi giảng Pháp, thực hành dành cho Khoá Tu.  Sự vắng mặt của một trong các buổi học sẽ không đảm bảo kết quả tốt đẹp như mong muốn

* Chương trình có thể thay đổi, tuỳ theo sự quyết định của Rinpoche, sau khi Ngài quán chiếu điều gì là phù hợp nhất với trình độ, năng lực tu tập của phật tử tham dự khoá Tu tại thời điểm đó.

* Quý Phật tử đến từ xa có thể liên lạc 416.238.1606 để BTC tìm người hỗ trợ việc ăn ở đi lại.        
* Mời vào website http://amitabhafoundation.ca hay liên lạc (905).927.0333/(416).238.1606 để biết thêm chi tiết.

Do Toronto Amitabha Foundation hân hạnh tổ chức 
pdf_download_2
Khóa Tu Pháp Môn Phowa 2016
Tạo bài viết
18/06/2018(Xem: 867)
Kim Sơn Bảo Thắng Tự tọa lạc gần đỉnh Fansipan, được xây dựng từ cuối năm 2015 và chính thức hoàn thiện, khánh thành sau hai năm triển khai thi công (tháng 1/2018). Từ Kim Sơn Bảo Thắng Tự đi dọc theo con đường La Hán xuống là Đại tượng Phật A Di Đà cao 21,5m, được đúc bằng đồng theo kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay. Đây là bức tượng Phật bằng đồng cao nhất Việt Nam tới thời điểm này.
Sáng ngày 7/10/2018, Thượng toạ Thích Chân Tính trụ trì Chùa Hoằng Pháp - Việt Nam cùng chư Tôn đức Tăng – Ni tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ Đặt đá Xây dựng Chùa Hoằng Pháp tại Tp. Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đến chứng minh và tham dự có đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thắng Hoan, Trưởng lão HT. Thích Tuệ Minh, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Đồng Trí, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tại Hoa Kỳ và Việt Nam.
Cuối tuần qua, đông đảo Phật tử đến từ hơn 50 trung tâm tu học, cơ sở tự viện khác nhau đã thực hiện cuộc tuần hành tại San Francisco cùng với hàng ngàn người khác kêu gọi quan tâm đến hiện tượng biến đổi khí hậu.