Bài Ca Bất Tử Bài Cầu Nguyện Dài Cho Đức Đạt Lai Lạt Ma Trường Thọ (Song Ngữ Vietnamese-English)

08/08/20234:06 SA(Xem: 944)
Bài Ca Bất Tử Bài Cầu Nguyện Dài Cho Đức Đạt Lai Lạt Ma Trường Thọ (Song Ngữ Vietnamese-English)
BÀI CA BẤT TỬ
BÀI CẦU NGUYỆN DÀI CHO ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TRƯỜNG THỌ
Cao Sơn Tuyết - Mừng Sinh Nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma 
(Lời: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nhạc: Võ Tá Hân)

dalailama-2-43OM SVASTI 
Hỡi chư bổn sư và dòng truyền thừa chư lạt ma mà chúng con thọ ân sâu dày nhất,           
Người là bảo tàng của ba oai lực bí mật từ thân, khẩu, ý của vô lượng chư Phật,           
Người hiển lộ một cách kỳ diệu cho mỗi tín đồ tùy theo căn cơ,                                       
Hướng về chư vị, là ngọc như ý, cội nguồn của mọi thiện hạnh và phẩm tính tốt lành,         
Xin cúng dường lời cầu nguyện bằng lòng sùng mộ mãnh liệt                                    
Cho đấng bảo hộ Xứ Tuyết vĩ đại,        
Tenzin Gyatso, vị hộ trì giáo pháp, đại dương rộng lớn,                        
Có thể trường thọ một trăm a tăng kỳ kiếp.             
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài   
Để ước nguyện của Ngài thành tựu.
Pháp giới, thực tại bất khả tư nghì bao trùm vạn pháp như cõi trời,
Vô nhiễm, tràn đầy đại lạctrí tuệ siêu việt,
Hiển lộ như áng mây của vô số cõi thần thánh cao cả hơn,
Các mạn đà la của chư Thiên.
Hướng về mọi sắc tướng cao cả hơn của các bậc thiêng liêng, yidams, 
Xin cúng dường lời cầu nguyện bằng lòng sùng mộ mãnh liệt                                 
Cho đấng bảo hộ Xứ Tuyết vĩ đại, Tenzin Gyatso,   
Có thể trường thọ một trăm a tăng kỳ kiếp.             
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài   
Để ước nguyện của Ngài thành tựu.
Hỡi vô lượng chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai                      
đạo sư của thập lực và bậc thầy của chư Thiên,             
Mang phẩm tính hoàn hảo, vô nhiễm, đản sanh từ tâm chứng ngộ                
Là cội nguồn của công hạnh Phật đà           
Hiển lộ mọi thời trong biển khổ thế gian               
lợi lạc của tất cả chúng sanh -                    
Xin dâng lên chư vị lời cầu nguyện bằng lòng sùng mộ mãnh liệt                                  
Cho đấng bảo hộ Xứ Tuyết vĩ đại, Tenzin Gyatso,                              
Có thể trường thọ một trăm a tăng kỳ kiếp.             
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài   
Để ước nguyện của Ngài thành tựu.
Hỡi giáo pháp thiêng liêng của ba thừa,
Giúp chúng con thoát khổ trong ba cõi,
An tĩnh tối thượng, kho tàng châu báu của bậc toàn giác,
Chẳng còn bất tịnh, bất biến, tuyệt hảo miên viễn, đỉnh cao của đức hạnh,
Xin dâng lời cầu nguyện bằng lòng sùng mộ mãnh liệt                                            
Cho đấng bảo hộ Xứ Tuyết vĩ đại, Tenzin Gyatso,                   
Có thể trường thọ một trăm a tăng kỳ kiếp.             
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài   
Để ước nguyện của Ngài thành tựu.
Hỡi tất cả chư vị thánh Tăng, tỉnh thứcvô cấu,
Dũng cảm nhất khi chinh phục nỗi khổ trong luân xa sinh tồn,
Với trí tuệ siêu việt trực tiếp chứng ngộ chân lý sâu sắc hơn,
Chẳng hề rời xa trú xứ kim cang bất hoại của niết bàn -
Hướng về chư vị, xin cúng dường lời cầu nguyện với lòng sùng mộ mãnh liệt
Rằng Tenzin Gyatso, đấng bảo hộ Xứ Tuyết vĩ đại,
Có thể sống một trăm a tăng kỳ kiếp.
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài 
Để ước nguyện của Ngài thành tựu


Hỡi chư vị daka và dakini, chư Thiên ba cõi,
Người xuất hiện trong những cõi cực lạc cao nhất, nơi thiêng liêng, bãi tha ma,
vô số trải nghiệm cực lạc của tánh Không,
Hỗ trợ hành giả du già trong thời thiền trên đường tu thù thắng,
Hướng về chư vị, xin cúng dường lời cầu nguyện với lòng sùng mộ mãnh liệt
Rằng Tenzin Gyatso, đấng bảo hộ Xứ Tuyết vĩ đại,
Có thể sống một trăm a tăng kỳ kiếp.
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài 
Để ước nguyện của Ngài thành tựu


Hướng về đại dương chư Hộ Pháp, người sở hữu mắt trí tuệ siêu việt,
Mang theo nút thắt trên những lọn tóc của mình,
Biểu tượng của giới nguyện mà chư vị đã thệ nguyện với Đức Phật Kim Cang Trì,
Các đấng oai lực, hộ trì giáo huấngìn giữ giáo pháp -
Xin cúng dường lời cầu nguyện với lòng sùng mộ mãnh liệt
Rằng Tenzin Gyatso, đấng bảo hộ Xứ Tuyết vĩ đại,
Có thể sống một trăm a tăng kỳ kiếp.
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài 
Để ước nguyện của Ngài thành tựu


Hướng về tất cả chư vị chân thật, là đối tượng quy y thù thắng,
Xin cầu nguyện với lòng sùng mộ mãnh liệt từ đáy lòng, với tâm khiêm hạ,
Nhờ mãnh lực của những lời này
Để Ngawang Losang Tenzin Gyatso,
Người có oai lực lời nói, đấng từ tâm,
Bậc giữ gìn giáo pháp, đại dương vĩ đại,
Người sở hữu ba oai lực bí mật,
Có thể bất hoại, vĩnh cửuvô tận.
Khi an tọa trên pháp tòa kim cang tối thượng bất chinh phục,
Có thể sống một trăm a tăng kỳ kiếp.
Xin tưới tẩm lực gia trì của chư vị cho Ngài 
Để ước nguyện của Ngài thành tựu


Ngài là bậc mang gánh nặng của vô lượng Phật,
Với lòng dũng cảm, mang trên vai công hạnh bao la của bậc toàn giác,
Làm việc vì phúc lạc của tất cả chúng sanh, như ngọc như ý, ngọc của các viên ngọc,
Cầu mong ước nguyện của Ngài thành tựu hoàn hảo


Nhờ đức hạnh của điều này, nguyện cho thời đại hoàng kim được mở ra,
Như cánh cửa dẫn đến không gian bao la, giải thoát tất cả chúng sanh,
Đến như niềm vui của mùa xuân, an ủi nỗi buồn của chúng con              
Giúp cho giáo huấn Phật đà lan truyền khắp muôn phương và mọi thời đại,
Hưng thịnh đến tột đỉnh luân hồi và niết bàn.


Hỡi chư vị tay cầm hoa sen, nguyện cho dòng cam lồ gia trì của chư vị
Nâng caothành thục tâm thức chúng con.
Nguyện chúng con làm hài lòng chư vị bằng hành trì giáo pháp;
Nhờ thành tựu công hạnh thiện hảo của chư Bồ tát trong mọi lúc,
Nguyện chúng con thành tựu niết bàn


Nhờ lực gia trì của chư Phật và chư Bồ tát xảo diệu,                      
Nhờ chân lý bất bại của luật nhân quả,                      
Nhờ mãnh lực vô cấu của tâm thanh tịnh,      
Nguyện mục tiêu của lời cầu nguyện của con sớm thành tựu.


Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

SONG OF IMMORTALITY: CELEBRATING THE DALAI LAMA – EP. 298
July 8, 2022

Opening with a detailed definition and explanation of the Tibetan terminology used for the Dalai Lama, Robert Thurman gives a close line reading of “Song of Immortality: Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama” using the text to give a teaching on the history of the Avalokiteshvara great compassion Bodhisattva reincarnation tradition and on its importance to our modern global society.

Recorded to celebrate the 87th Birthday of Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama, Thurman begins with a linguistic exploration of the title of Dalai Lama to give an introduction to the rich history and culture of Tibet, of Buddhism and of the gods and divine pantheon used in the art and spiritual teachings of wisdom and compassion in Buddhist philosophy.

Song of Immortality Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama

OM May all be well!

O our gurus, and your line of lamas, for whom we have the deepest gratitude,
You who are the repository of the three: secret powers of body, speech, and mind of innumerable buddhas,
Who manifest in a miraculous way to each devotee according to his capacity,
To you, who are the wish-fulfilling gems, the source of all virtues and good qualities,
We offer our prayers with intense devotion
That our protector of the great land of snows,
Tenzin Gyatso, upholder of the Dharma, the great ocean,
May he live for a hundred eons.
Pour on him your blessings
That his wishes may come true!

The dharmadhatu, the inexpressible reality, which pervades all things like the heavens,
Immaculate, full of great bliss and transcendental wisdom,
Manifests like a cloud the numberless abodes of the higher divinities,
The mandalas of the heavenly beings.
To all the higher forms of the divine ones, the yidams.
We offer our prayers with intense devotion
That Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows,
May live for a hundred eons.
Pour on him your blessings
That his wishes may come true!

O you numberless buddhas of the past, present, and future,
Who are the masters of the ten powers and teachers of the gods,
Whose attributes of perfection, free from defilements and born of realization,
Are the source of the buddha-activity
Which appears for all time in the ocean of the suffering of the world
For the sake of all sentient beings.
To you we offer our prayers with intense devotion
That Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows,
May live for a hundred eons.
Pour on him your blessings
That his wishes may come true!

O sacred Dharmas of the three yanas
That liberate us from the sufferings of the three worlds,
Supremely calm, the jewel treasure of the fully enlightened ones,
Without impurities, unchanging, eternally good, the peak of virtues,
To you we offer our prayers with intense devotion
That Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows,
May live for a hundred eons.
Pour on him your blessings
That his wishes may come true!

O all you arya Sangha, awakened and unsullied,
Of highest valor in conquering the suffering of the wheel of life,
With the transcendental wisdom that directly intuits the deeper truth
Never departing from the indestructible vajra abode of nirvana,
To you we offer our prayers with intense devotion
That Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows,
May live for a hundred eons.
Pour on him your blessings
That his wishes may come true!

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 107706)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana