Vu Lan Khắp Bốn Phương

16/08/20233:46 SA(Xem: 238)
Vu Lan Khắp Bốn Phương
blankVU LAN KHẮP BỐN PHƯƠNG 
Hiếu tử ngày xưa Mục Kiền Liên
Lòng đau khi thấy mẹ ưu phiền
Dụng tâm tìm chước bày phương tiện
Đánh thức vô minh khiến tỉnh ra
      Cách một niệm tâm nhưng rất xa
      Tỉnh - mê, Tịnh Độ với Ta Bà 
      Từ ý tựu thành ra tất cả 
      Cảnh giới đông tây, họa phước sanh
Hiếu tử tỳ kheo lừng lẫy danh
Điển tích Phật môn vẫn lưu hành
Tinh tấn tịnh tâm tròn hiếu hạnh 
Thập lực phương tăng thạnh phước điền
      Đọa trong hỏa ngục khổ triền miên
      Ngày rằm tháng bảy đặng sanh thiên
      Nhờ thần lực Phật mà tâm chuyển
      Hiếu đạo làm nên chuyện cứu người
Một sáng Vu Lan hoa thắm tươi
Hoan hỷ hòa ca khắp nơi nơi
Những người con Phật lòng phơi phới
Nhân quả tin sâu bởi thiện căn
      Trầm hương thoang thoảng với hoa đăng
      Tứ chúng đồng tu vẫn vĩnh hằng
      Phương tiện tùy duyên mà đắc đặng 
      Cứu cánh dung thông chẳng ngại gì
Trí huệ đồng song với từ bi
Vô úy bền gan chớ để suy
Mạt pháp càng sâu tràn quỷ mị
Chánh - tà, chơn - ngụy chí tinh tường
      Hiếu hội Vu Lan khắp bốn phương 
      Đồng hành phụng sự với yêu thương 
      Bỏ bao khác biệt, chung chí hướng
      Phước huệ ngày sau hưởng quả lành
Thanh Nguyễn
Ất Lăng thành, 0723
LỄ CHÙA THÁNG BẢY 
Lễ chùa tháng bảy hội Vu Lan 
Thoang thoảng trầm hương với khói nhang
Những đóa hoa vàng tươi thắm sắc
Mười phương hộ lực chắc chưa tan
      Tích cũ thánh hiền Mục Kiền Liên
      Tận tâm độ mẹ khỏi ưu phiền
      Hội hiếu bao nhiêu người hớn hở
      Hướng về cha mẹ với tổ tiên
Một niệm vô cùng biến hiện ra
Mười phươgn pháp giới cõi Sa Bà 
Đọa – thăng thay đổi tùy tâm chuyển
Phước – họa làm nên chuyện chính ta
      Chiêm ngưỡng kim thân đấng Thế Tôn 
      Rung động trong tâm khó diễn ngôn 
      Trí huệ, từ bi, vô úy thí
      Độ sanh phương tiện chỉ lập môn
Thiện xảo thuận theo tục thế nhân
Làm người ghi nhớ tứ trọng ân 
Phật tử, chúng sanh cần hiếu đễ 
Cúng dường phạm hạnh, lễ Phật thân
      Hiếu hội Vu Lan ý nghĩa sâu
      Phật pháp truyền lưu rất nhiệm mầu
      Đất trời quang thạnh, người hoan hỷ
      Tam bảo còn hơn quý ngọc châu

 

 

 

 

     

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
15/08/2010(Xem: 121438)
05/08/2011(Xem: 79620)
18/08/2016(Xem: 8484)
10/10/2017(Xem: 9170)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana