Đức Kyabje Yongdzin Ling Dorjechang 1903-1983

01/10/201012:00 SA(Xem: 50781)
Đức Kyabje Yongdzin Ling Dorjechang 1903-1983
ĐỨC KYABJE YONGDZIN LING DORJECHANG 1903-1983

Nguyên tác: “His Holiness Kyabje Yongdzin Ling Dorjechang 1903-1983
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104542)