Kính Mừng Khánh Tuế Thứ 94 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

07/01/20211:00 SA(Xem: 7704)
Kính Mừng Khánh Tuế Thứ 94 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

KÍNH MỪNG KHÁNH TUẾ THỨ 94
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN
Chủng Ngạn Thích Từ Đức

thich thang hoanTrước khi vượt biên (1985) tôi có vài lần được học DUY THỨC TAM THẬP TỤNG, và có một lần, một người bạn Phật tử nói với tôi rằng, Thầy Thắng Hoan dạy Duy Thức ở chùa Giác Sanh hay lắm, làm những ông duy vật hoảng hốt, các sinh viên phản bác lại chủ nghĩa duy vật.

Chữ Duy Thức có lẽ vào lúc ấy rất mới mẻ với những người duy vật, vì họ quy cho tất cả tôn giáoduy tâm, mà không phân biệt:

- Duy tâm khách quan hay duy tâm hữu thần gồm: Nhất thần giáoDo Thái giáo, Ki Tô giáo, Hồi giáođa thần giáoẤn Độ giáo, tôn thờ đấng tạo hóa.

- Duy tâm chủ quan hay duy tâm vô thần gồm: Phật giáo, Kỳ Na giáo, Lão giáo, không có khái niệm đấng tạo hóa, mặc dù có nhiều thần thánh…(như Đạo Phật có các cõi: Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn, trời, người, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục.)

Vào thời điểm ấy, thời bao cấp, khi mà chủ nghĩa duy vật, thuyết tiến hóaThánh kinh của chế độ, sách giáo khoa là pháp lệnh, giáo viên chỉ có quyền giảng dạy theo đó mà không được sửa đổi chữ nào, thì việc giảng dạy Duy Thức quả là can đảm hay nói theo Đạo Phậtđại hùng, đại lực.

Thế rồi tôi đến Tu Viện Kim Sơn xuất gia, trong khi chấp tác cùng với một huynh đệ khác, đi lượm những gốc cây về đốt sưởi ấm cho mùa lạnh, tôi thường nói về Duy Thức, mặc dù chỉ thuộc vài bài kệ của Tam Thập Tụng, tôi nói Duy Thức hay lắm, một môn tâm lý học Phật giáo, phân tích cả hiện tại đến quá khứ, vị lai, để đi đến giải thoát, Giác Ngộ, mà sau này Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là rất thâm sâu, không như tâm lý học tây phương chỉ là phân tâm họctâm lý trị liệu.

Không ngờ vài năm sau (1988) Ngài Thắng Hoan đến Kim Sơn làm Giáo thọ, và dạy về Duy Thức, Ngài thì không căn cứ vào bài bản Tam Thập Tụng, mà nói tràng giang đại hải, về điện nhà máy và bóng đèn, thức như điện nhà máy, chui vào người là người, chui vào thú là thú…, chui vào mắt là nhãn thức, chui vào tai là nhĩ thức, …, tôi không hiểu nên chán. Không ngờ đấy là luận điểm chính để phản bác lại mệnh đề, vật chất có trước tinh thần của chủ nghĩa duy vật. Bây giờ tôi mới hiểu.

Tôi cũng nói như thuộc lòng, tính chất của A lại gia thức là năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng. Ngài nói nhẹ nhàng thêm, bảo tồn, xây dựng. Tôi nói điều này giờ con mới biết. Cho nên khi tôi nói: “Chủ nghĩa duy vật nói vật chất sinh ra tinh thần.” Thì Ngài nói, “Ai xây dựng?” Rồi Ngài tự trả lời: “Thư.. ư.. ức!” Chữ thức kéo dài ra. Lại một luận điểm sắc bén khác để phản bác lại mệnh đề, vật chất sinh ra tinh thần, của chủ nghĩa duy vật.

Tôi đọc trung luận bài kệ:

Chư pháp bất tự sinh
Diệc bất tùng tha sinh
bất cộng bất vô nhân
Thị cố tri vô sinh

Rồi tôi tự nghĩ, các pháp không tự sinh, không do tha sinh, cũng không do tự tha sinh, không vô nhân thì là như vậy, chứ làm sao vô sinh. Tôi không hiểu và không chấp nhận, vô sinh kiểu này, nhưng sau này đọc một bài, có giải thích vô sinh trong trường hợp này là tính không, vô ngã thì tôi mới tự nói à như vậy thì tôi hiểu được.

Có một bài kệ trong Tam Thập Tụng tôi đọc cho Ngài Thắng Hoan nghe:

Thị chư thức chuyển biến
Phân biệt, sở phân biệt
Do thử bỉ giai vô
Cố nhất thiết duy thức

Tôi nói: “Do bỉ thử giai vô thì cố nhất thiết giai không chứ làm sao cố nhất thiết duy thức được.” Ngài im lặng nhìn tôi mỉm cười, có lẽ bảo tôi về quán chiếu thêm

Vài năm sau Ngài rời tu viện Kim Sơn và đến Monterey ẩn tu ở Hải ngạn Tịnh thấtmột lần tôi cùng Thầy Viện trưởng Kim Sơnđại chúng đến thăm, tôi có đọc cho Ngài nghe bài:

Hải ngạn âm ba Thái bình Dương
Tịnh thất ẩn hiện giữa làn sương
Thắng duyên thiền khách khai tánh lý
Hoan duyệt thi nhân kiến đạo trường
Thích Từ Đức kính đề  -  1993

Ngài nghe câu Tịnh thất ẩn hiện giữa làn sương, thì phê bình chưa ngộ đạo, tôi nói con chỉ tả thật tịnh thất của Ngài vùng này nhiều sương mù, chứ đâu có trình kiến giải, Ngài cười.

Rồi Ngài lại rời Hải ngạn Tịnh thấtđến Louisana để lập Tịnh thất Viên Hạnh, sau đó Ngài vân du hoằng pháp ở Canada, châu Âu, Úc châu, rồi về Sacramento, lập lại Tịnh thất Viên Hạnh. Bao nhiêu năm không gặp lại, giờ Ngài về Tu viện Năng Nhân trú ngụ, vì ở San Jose nên tôi có thể đến viếng thăm, nhất là mỗi Tết âm lịch đều có đến đảnh lễ mừng tuổi Ngài, năm MẬU TUẤT 2018, tôi mừng Ngài bằng bài kệ:

THẮNG nhị chướng sở tri, phiền não
HOAN tự tánh thanh tịnh bản nhiên
TĂNG già hoằng đạo Chân - Thiện - Mỹ
TRƯỞNG chuyển phàm tâm hóa Phật tâm
MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Cùng năm đó được ngồi bên cạnh Ngài chụp hình, tôi đã làm bài kệ, dâng Ngài:

Ngồi bên Trưởng lão ấm lạ thường
Thấm nguồn tuệ giác vô biên cương
Tre già măng mọc truyền tiếp mãi
Phật đạo tỏa lan mọi nẻo đường
Kính dâng Trưởng lão Thích Thắng Hoan, 22-11-2018

Khi Ngài về chùa Phật Quang tôi có dịp nhiều lần thăm Ngài, và dâng Ngài một cây thiên tuế nhân sinh nhật năm Ngài 93 tuổi:

Chín ba (93) tuổi đời đại lão trượng
Sáu bảy (67) tuổi đạo lão thượng nhân
Kính mừng khánh tuế dâng thiên tuế
Kính chúc tuế tăng phước thọ trường
Kính dâng Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan nhân khánh tuế thứ 93
Thích Từ Đức kính lễ 01-01-2020

Một lần tôi thưa xin Ngài cho một bộ y của Ngài để lâu lâu đắp lên cho có phước, không ngờ Ngài đi vào phòng và đem ra một cái đãi, đưa cho tôi và nói “Cho Từ Đức đó”, tôi mở ra và thấy một bộ y hậu gấm, một mũ hiệp chưởng, tôi mặc vào thử liền và nói sao vừa quá! Ngài nói “Tôi mặc thì dài”. Và tôi nhớ lại đây là bộ y hậu mà Ngài mặc trong một tấm hình tôi dâng cho Ngài với một câu đối bằng chữ Nho mà tôi đã quên.

Một thời gian sau tôi thưa với Ngài, nói rằng Ngài đã cho một bộ y hậu, xin Ngài làm lễ truyền y, và nhận làm Y Chỉ Sư, tôi làm đệ tử, Ngài đồng ý và lên Chánh điện chùa Phật Quang làm lễ.

Khi làm lễ Ngài đọc kệ để tôi lập lại, tôi nghe:

Thiện tai Bát đa la,
Như lai ứng lượng khí,
Phụng trì dĩ tư thân,
Trưởng dưỡng trí huệ mạng.
Án, chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra (3 lần)

Tôi thầm nghĩ, “À thì ra ông cụ truyền cả bát y cho mình!” Đến khi cầm y lên đọc kệ, thì tôi nói nhỏ với Ngài “Kệ đại y nhe Thầy”, Ngài liền đọc và tôi lập lại:

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Phụng trì Như Lai mạng,
Quảng độ chư chúng sanh.
Án, ma haba tra tất đế tóa ha (3 lần)
 

Sau khi truyền y cho tôi, tôi liền nói: “Bây giờ Thầy đã là Y Chỉ Sư của con xin Thầy cho con một pháp tự”, Ngài liền nói “Chủng Ngạn”, tôi nghĩ là có liên quan đến bài kệ Hải Ngạn tịnh thất thuở nào. Rồi sau đó tôi lại thưa: “Xin Thầy cho con một bài kệ về pháp tự của con”, và Ngài đã cho một bài kệ.

CHỦNG tánh Bồ đề sẵn ở Tâm
Niết Bàn giác NGẠN  khắc ghi lòng
Sáng soi, trí tuệ khơi nguồn thể
Bản giác, chân như hiển lộ trong.

Tôi cũng đã dâng Ngài câu đối:

Thắng Duyên Khai Phật Tánh, Cực Lạc Tây Phương Duy Tâm Tịnh Độ.
Hoan Hỉ Đại Từ Bi, Ta Bà Thế Giới Phổ Độ Chúng Sanh.

Theo như Thầy Nguyên Tạng viết trong Hành Trạng Của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, với những đóng góp của Ngài cho:

-  GHPGVNTN Hoa kỳ, GHPGVNTN Canada, GHPGVNTN Châu Âu, GHPGVNTNHN Úc Châu, GHPGVNTN Liên Châu.

-  Hơn 30 tác phẩm, dịch phẩm và vô số bài giảng dạy, thuyết pháp.

-  Ở tuổi cửu tuần, thì Ngài thật là một trong những bậc Danh Tăng Thạc Đức, một bậc Long Tượng Thiền Môn, một vị Tăng Trưởng thượng hiếm hoi của Phật giáo Việt Nam hải ngoại.

Thế nên, được mặc chiếc hậu Ngài cho, đắp chiếc y Ngài ban, đội hiệp chưởng Ngài tặng là một đại phước duyên. Xin:

KÍNH

LỄ

ÂN

nhân

nhất

hải

tông

duyên

niệm

sơn

độ 

thù

hân

trọng

nhơn

THẮNG  

HOAN   

ĐẠI  

SƯ       

Nhân khánh tuế 94 của Y Chỉ Sư xin dâng Thầy:

Chín mươi bốn tuổi xin kính mừng
Đảnh lễ học Thầy đức khiêm nhường
THẮNG thua tám gió đời dông bão
HOAN hỉ mỉm cười chẳng vấn vương.

Kính đảnh lễ niệm ân Thầy và đảnh lễ tất cả mọi nhân duyên đã góp phần tạo nên buổi lễ mừng Khánh tuế thứ 94 của Thầy vào ngày 1/1/2021.

Nam Mô A Di Đà Phật
20/12/2020
Đệ tử Thích Từ Đức, tự Chủng Ngạn.
(Bút danh: Tuệ Uyển)

 thich thang hoan 3thich thang hoan 2

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.