Kinh Vô Lượng Thọ Phật

01/10/201012:00 SA(Xem: 69726)
Kinh Vô Lượng Thọ Phật

KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT


Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải

Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

(Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Thứ Năm Kinh Đại Bảo Tích 
Hán bộ từ quyển thứ 17 đến hết quyển thứ 18)
Tạo bài viết
11/04/2012(Xem: 16864)
06/11/2014(Xem: 6634)