Tài Liệu Tham Khảo Chung

12/09/201212:00 SA(Xem: 9602)
Tài Liệu Tham Khảo Chung

Tsongkhapa
ĐẠI LUẬN VỀ
GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ
Tập 3
(Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Hạ)
Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas
༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།།
རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎

Tài Liệu Tham Khảo Chung

Các tài liệu đều được liệt kê theo thứ tự của bảng chữ cái; Kinh điểnMật điển thuộc phần thứ nhất. Các bản luận được trình bày trong phần thứ hai. Các luận có xuất xứ từ Tây Tạng được liệt kê theo tên tác giả. Các công trình mới được liệt kê trong phần cuối theo tên tác giả. Các tham khảo này được giữ nguyên trong định dạng và ngôn ngữ (tức Anh ngữ)

 

A. Kinh ĐiểnMật điển

 

Avataṁsaka See Buddhāvataṁsaka-nāma-mahā-vaipulya-sūtra

Aṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā: Āryāṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra , 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa. Skt. ed. Vaidya 1960d. English trans. Conze 1973. P734, vol. 21.

Ārya-aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa. EnglisSh trans. Conze 1990. P732, vol.20

Ārya-akṣayamati-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa bio gros mi zad pas bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D175; P842, vol. 34. According to Lamotte (1949: 342), it is also called the Catuḥ-pratisaraṇa-sūtra.

Ārya-adhyāśaya-saṃcodana-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa lhag pa'i bsam pa zhes bya ba heg pa chen po'i mdo. D69; P760.25, vol. 24.

Ārya-ananta-mukha-nirhāra-dhāraṇī/ Āryānanta-mukha-sādhaka-nāma-dhāraṇī, 'Phags pa sgo mtha' yas pas bsgrub pa zhes bya ba'i gzungs. D525; P539, vol. 11; P808, vol. 32.

Ārya-avikalpa-praveśa-dhāraṇī, 'Phags pa rnam par mi rtog par 'jug pa gzungs. P810, vol. 32.

Ārya-nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa-[nāma-mahāyānā-sūtra], 'Phags pa tshe dang Idan pa dga' bo mngal du gnas pa bstan pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 13 of the Ratna-kūṭa. P760, vol. 23.

Ārya-anavatapta-nāga-rāja-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa lu'i rgyal po ma dros pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. P823, vol. 33.

Ārya-kāśyapa-parivarta-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa 'odsrunggile'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D87; P760.43, vol. 24.

Ārya-gagana-gañja-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa nam mkha' mdzod kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D148; P815, vol. 33.

Ārya-gayā-śirṣa-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa gaya mgo'i ri zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D109; P777, vol. 29.

Ārya-gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa khyim bdag drag shul can kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D63; P760.19, vol. 23.

Ārya-candrottama-dārikā-vyākaraṇa-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa hu mo zla mchog lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D191; P858, vol. 34.

Ārya-tathāgata-jñāna-mudrā-samādhi-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa de bzhin gshegs pa'i ye shes kyi phyag rgya'i ting nge 'dzin zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D131; P799, vol. 32.

Ārya-tathāgata-acintya-guhya-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa de bzhin gshegs pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D47; P760.3, vol. 22.

Ārya-tri-skandha-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa phung po gsum pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. English trans. Beresford 1980. P950, vol. 37

Ārya-laṅkāvatāra-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa lang kar gshegs pa'i mdo. Skt. ed. Vaidya 1963. P775, vol. 29.

Ārya-suvikkrānta-vikrami-paripṛcchā-prajñāpāramitā-nirdeśa, 'Phags pa rab kyi rtsal gyis mam par gnon pas shus pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa bstan pa. P736 vol. 21.

Ārya-daśa-dharmaka-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa chos bcu pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D53; P760.9, vol. 22.

Ārya-dharma-saṃgīti-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa chos yang dag par sdud pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D238; P904, vol. 36.

Ārya-brahmā-viśesa-cinti-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa tshangs pa khyad par sems kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. Dl 60; P827, vol. 33.

Ārya-bhadra-kalpika-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa bskal pa bzang po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D94; P762, vol. 27.

Ārya-mañjuśrī-buddha-kṣetra-guṇa-vyūha- mahāyānā-sūtra, 'Phags pa 'jam dpal gyi sangs rgyas kyi zhing gi yon tan dkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D59; P760.15, vol. 23.

Ārya-mañjuśrī-vikrīḍita-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa 'jam dpal mam par ml pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D96; P764, vol. 27.

Ārya-mahā-karuṇā-puṇḍarīka-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa snying rje chen po'i pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. Dill; P779, vol. 29.

Ārya-ratna-cῡḍā-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra / Ratna-megha-sutra, 'Phags pa gtsug na rin po ches zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D91; P760.47, vol. 24.

Ārya-ratna-megha-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa dkon mchog sprin ces bya ba theg pa chen po'i mdo. D231; P897, vol. 35.

Ārya-rājavavādaka-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa rgyal po la dgams pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D221; P887, vol. 35.

Ārya-lankdvatdra-mahdydna-siitra, 'Phags pa langkar gshegs pa'i mdo. P775, vol. 29.

Ārya-vimalakīrti-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa dri ma med par grags pas bstan pa ziies bya ba theg pa chen po'i mdo. D176; P843, vol. 34.

Ārya-vīradatta-gṛha-pati-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa khyim bdag dpal byin gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D72; P760.28, vol. 24.

Ārya-sad-dharmanusmṛty-upasthāna, 'Phags pa dam pa'i chos dran pa nye bargzhag pa. D287; P953, vol. 37.

Ārya-saṃdhi-nirmocana-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa dgongs pa nges par 'grel pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D106; P774, vol. 29.

Ārya-sarva-buddha-viṣayāvatāra-jñānālokālaṃkāra-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa sangsrgyas thorns cad kyi yul la 'jug pa'i ye shes snang ba'i rgyan zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. F768, vol. 28.

Ārya-sarva-vaidalya-saṃgraha-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa mam par 'thag pa thorns cad bsdus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D227; P893, vol. 35.

Ārya-sāgaramati-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa bio gros rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D152; P819, vol. 33.

Ārya-siṃha-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa seng ges zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D81; P760.37, vol. 24.

Upāli paripṛcchā-sūtra / Ārya-vinaya-viniścaya-upāli-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa 'dul ba mam par gtan la dbab pa nye bar 'khor gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen pa'i mdo. D68; P760.24, vol. 24.

Udāna-varga. Ched du brjod pa'i tshoms. Skt. ed. Bemhard 1965. English trans. Rockhill 1982. P992, vol. 39.

Karmāvaraṇa-viśuddhi-sūtra/ Arya-karmāvaraṇa-viśuddhi-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa las kyi sgrib pa mam par dag pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D218; P884, vol. 35.

Karma-śataka[-sūtra], Las brgya tham pa'i mdo. PI007, vol. 39.

Kṣitigarbha-sūtra, Daśa-cakra-kṣitigarbha-nāma-mahāyānā-sūtra, , 'Dus pa chen po las sa'i snying po'i 'khor lo bcu pa'i mdo. P905, vol. 36.

Gaṇḍa-vyūha-sūtra, sDong pos brgyan pa/sDong po bkod pa'i mdo. Section 45 of the Buddhavatamsaka-nama-maha-vaipulya-sutra, Sangs rgyas phal po che shes bya ba shin tu rgyas pa chen po'i mdo. D44; P761, vol. 26.

Garbhāvakrānti-sūtra / Ārya-nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa-[nāma-mahāyānā-sūtra], , 'Phags pa dga bo mngal du 'jug pa bstan pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 14 of the Ratna-kūṭa.

Gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-sūtra / Ārya-gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa khyim bdag drag shut can gyis zhus pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 19 of the Ratna-kūṭa. P760, vol. 23.

Catur-dharma-nirdeśa-sūtra / Ārya-catur-dharma-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa chos bzhi bstan pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P915, vol. 36.

Catuḥ-pratisaraṇa-sūtra. See Ārya-akṣayamati-nirdeśa.

Candra-pradīpa-sūtra. See Samādhi-rāja-sūtra.

Tathāgatotpati-saṃbhava, De bzhin gsliegs pa skye 'byung bstan pa'i le'u. Section 43 of the Buddhavatamsaka:nama-mahcivaipulya-sutra. D44; P761, vol. 26.

Tri-samaya-vyūha / Tri-samaya-vyūha-rāja-nāma-sūtra/Tri-samaya-vyūha-rāja-tantra, Dam tshiggsum bkod pa'i rgyal po shes bya ba'i rgyud. P134, vol. 6.

Tri-saṃvara-nirdeśa-parivarta-mahāyānā-sūtra, sDom pa gsum bstan pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 1 of the Ratna-kuta. P760, vol. 22.

Dama-mūrkha-sūtra, mDzang lun zhe bya ba'i mdo. English trans. Fry 1981. P1008,vol. 40.

Daśa-dharmaka-sūtra / Ārya-daśa-dharmaka-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa chos bcu pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 9 of the Ratna-kūṭa. P760, vol. 22.

Daśa-bhūmika-sūtra, Sa bcu pa'i mdo. Section 31 of the buddhavataṃsaka-nāma-mahāyānā -sūtra. D44; P761, vol. 25.

Duḥśīla-nigraha-sūtra / Buddha-piṭaka-duḥśīla-nigraha-nāma-mahāyānā-sūtra Sangs rgyas kyi sde snod tshul khrims 'chat ba tshar gcod pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P886, vol. 35.

Dharmasaṃgīti / Ārya-dharma-saṃgīti-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa chos yang dag par sdud pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P904, vol. 36.

Dhāraṅīśvara-rāja-paripṛcchā / Ārya-tathāgata-mahā-karuṇā-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa de bzhin gshegs pa'i snying rje chen po nges par bstan pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo/gZungs kyi dbang phyug rgyal pos zhus pa. P814, vol. 32.

Nāga-rāaja-bherī-gāthā, Klu'i rgyal po rnga sgra'i tshig su bead pa. D325; P991, vol. 39.

Nārāyaṇa-paripṛcchā-ārya-mahāmayā-vijaya-vāhinī-dhāraṇi, Sred med kyi bus zhus pa 'plwgs pa sgyu ma chen mo mam par rgyal ba thob par byed pa zhes bya ba'i gzungs. D684. Công trình này không tìm thấy trong P.

Niyatāniyata-gati-mudrāvatāra-sūtra / Ārya-niyatāniyata-gati-mudrāvatāra-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa nges pa dang mi nges par 'gro ba'i phyag rgya la 'jug pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P868, vol. 34.

Pañca-viṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra, 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu Inga pa. P731, vol.18.

Pratyutpanna-buddha-saṃmukhāvasthita-samādhi-sūtra / Ārya-pratyutpanna-buddha-saṃmukhāvasthita-samādhi-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa da Itar gyi sangs rgyas mngon sum du gshugs pa'i ting nge 'dzin ces bya ba theg pa chen po'i mdo. P801, vol. 32.

Praśānta-viniścaya-prātiharya-sūtra: Ārya-praśānta-viniścaya-prātiharya-samādhi-nāma-mahāyāna-sūtra, Rab tu zhi ba rnam par nges pa'i cho 'phrul gyi ting nge 'dzin ces bya ba theg pa chen po'i mdo. D 129; P797, vol. 32.

Prātimokṣa-sūtra, So sor thar pa'i mdo. P1031, vol. 42.

Buddhāvataṁsaka-nāma-mahā-vaipulya-sūtra, Sangs rgyas phal po che zhes bya ba shin tu rgyas pa chen po'i mdo. D44; P761, vols. 25-26.

Bodhisattva-piṭaka / Ārya-bodhisattva-piṭaka-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa byang chub sems dpa'i sde snod ces bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 12 of the Ratna-kūṭa. P760, vol. 22.

Bodhisattva-prātimokṣa-catuṣka-nirhāra-nāma-mahāyānā-sūtra, Byang chub sems dpa'i so so thar pa chos bzhi sgrttb pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D248; P914, vol. 36.

Brahma-jāla-sūtra, Tshangs pa'i dra ba'i mdo. This is the first section of the Digha Nikttya. P1021, vol. 40.

Brahmā-paripṛcchā-sūtra / Ārya-brahmā-viśesa-cinti-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, Tshang pas zhus pa'i mdo. P825, vol. 33.

Bhagavati-prajñāpāramitā-hṛdaya, bCom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po. P160, vol. 6.

Bhikśu-prareju-sūtra-nāma, dGe slong la rab tu gees pa'i mdo shes bya ba. P968, vol. 39.

Mahāvairocana Abhisaṃbodhi Vikurvita Adhiṣṭhāna -vaipulya-sῡtrenda-rāja-nāma-dharma-paryāya, rNam par snang mdzad chen po mngon par rdzogs par byang chub pa rnam par sprul pa byin gyis rlob pa shin tu rgyas pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba'i chos kyi rnam grangs. D494; P126, vol. 5.

Mañjuśri-mūla-tantra / Ārya-mañjuśri-mūla-tantra, 'Phags pa 'jam dpal gyi rtsa ba'i rgyud. Skt. ed. in Vaidya 1964. PI62, vol. 6.

Mahāparinirvāṇa-sūtra / Ārya-mahāparinirvāṇa-sūtra, 'Phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo. P787, vol. 31.

Mahāyānā-prasāda-prabhāvanā-sūtra / Ārya-mahāyānā-prasāda-prabhāvanā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa theg pa chen po la dad pa rab tu sgom pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P812, vol. 32.

Maitreya-mahā-siṃha-nāda-sūtra / Ārya-maitreya-mahā-siṃha-nāda-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa byams pa seng ge'i sgra chen po shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 23 of the Ratna-kūṭa. P760, vol. 24.

Ratna-kūṭa: Ārya-mahā-ratnakūṭa-dharma-paryāya-śata-sāhasrika-grantha, 'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa. P760, vols. 22-24.

Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā / Ārya-prajñāpāramitā-ratnaguṇa-sañcaya-gāthā, 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bead pa. D13; P735, vol. 21.

Ratna-rāśi-sūtra / Ārya-ratna-rāśi-sūtra-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa rin po che'i phung po shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 45 of the Ratna-kuta. P760, vol. 24.

Ratnolka-dhāraṇi / Ārya-ratnolka-nāma-dhāraṇi-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa dkon mchog ta la'i gzungs shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P472, vol. 11.

Rājavavādaka / Ārya-rājavavādaka-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa rgyal po la gdams pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P887, vol. 35.

Lalita-vistara-sūtra / Ārya-lalita-vistara-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa rgya cher rol pa shes ya ba theg pa chen po'i mdo. Skt. ed. Vaidya 1958. P763, vol. 27.

Vajra-ḍāka / Śri-vajra-ḍāka-mahā-tantra-rāja, rGyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha' 'gro zhes bya ba. P18, vol. 2.

Vajrapāṇi-abhiṣeka-mahā-tantra / Ārya-vajrapāṇi-abhiṣeka-mahā-tantra, 'Phags pa lag na rdo rje dbang bskur ba'i rgyud chen mo. D496; P130, vol. 6.

Vajra-śikhara-tantra / Vajra-śikhara-mahā-guhya-yoga-tantra , gSang ba rnal 'byor chen po'i rgyud rdo rje rtse mo. P113, vol. 5.

Vynaya-kṣudraka-vastsu, , 'Dul ba phran tshegs kyi bzhi. Section 3 of the Vinaya. P1035, vol. 44.

Vynaya-vastsu, 'Dul ba gzhi. Section 1 of the Vinaya. P1030, vol. 41.

Vinaya-vibhaṅga, 'Dul ba mam par 'byed pa. Section 2 of the Vinaya. PI032, vols. 42-43.

Śāli-stamba-sūtra / Ārya-śāli-stamba-nāma-mahāyānā-sūtra , 'Phags pa sa lu'i Ijang ba shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P876, vol. 34.

Śila-saṃyuktā-sūtra, Tshul khrims yang dag par Idan pa'i mdo. P969, vol. 39.

Śraddhā-balādhānavatāra-mudrā-sūtra / Ārya-raddhā-balādhānavatāra-mudrā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa dad pa'i stobs bskyed pa la 'jug pa'i phyag rgya zhes bya ba theg pa dien po'i mdo. D201; P867, vol. 34.

Śri-paramādya-nāma-mahāyānā-kalpa-rāja, dPal mchog dang po zhes bya ba theg pa chen po'i Hog pa'i rgyal po. D487; P119, vol. 5.

Satyaka-parivarta, bDen pa po'i le'u: the fourth chapter of the Arya-bodhisattva-gocaropaya-visaya-vikurvana-nirdesa-nama-mahayana-sūtra, 'Phags pa byang chub sems dpa'i spyod yul gyi thabs kyi yul la mam par 'phrul ba bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D146; P813, vol. 32.

Samādhi-rāja-sūtra / Sarva-dharma-svabhā-samatā-vipaṅcita-samādhi-rāja-sūtra, Chos tham cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid mam par spros pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo. D127;P795,vol.31.

Saṃdhi-nirmocana sūtra / Ārya-saṃdhi-nirmocana-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa dgongs pa nges par 'grol pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. English trans. Powers 1995b. P774,vol. 29.

Saṃpuṭi-nāma-mahā-tantra, Yang dag par sbyor ba zhes bya ba'i rgyud chen po. P26, vol. 2.

Satyaka-parivarta, bDen pa po'i le'u. The fourth chapter of the Arya-bodhisattva-gocaropaya-visaya-vikurvana-nirdesa-nama-mahayana-sūtra, 'Phags pa byang chub sems dpa'i spyod yul gyi thabs kyi yul la mam par 'phrul ba bstan pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. English trans. Jamspel 1991. P813, vol. 32.

Sad-dharma-puṇḍarīka-nāma-mahāyānā-sūtra, Dam pa'i chos pa dtna dkar po shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Skt. ed. Vaidya 1960a. English trans. Hurvitz 1976. P781, vol. 30.

Sad-dharmānusmṛty-upasthāna /Ārya-Sad-dharmānusmṛty-upasthāna, 'Phags pa dam pa'i chos dran pa nye bar gzhag pa. P953, vols. 37-38.

Samantabhadra-caryā-praṇidhāna Section 62 of the Gaṇḍa-vyūha-sūtra. Skt. also in Pandeya 1994:139-143 under the title Bhadra-cari-praṇidhām-stotra. P761, vol. 26.

Sarva-vaidalya-saṃgraha-sūtra / Ārya-sarva-vaidalya [vapulya]-saṃgraha-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa mam par 'thag pa thorns cad bsdus pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P893, vol. 35.

Sāgara-nāga-rāja-paripṛcchā / Ārya-sāgara-nāga-rāja-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa klu'i rgyal po rgya mtshos zhus pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P820, vol. 33.

Sāgaramati-paripṛcchā-sūtra / Ārya-sāgaramati-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa bio gros rgya mtshos zhus pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. P819, vol. 33.

Siṃha-paripṛcchā-sūtra / Ārya-siṃha-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa sengges zhus pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo. Section 37 of the Ratna-kuta. P760, vol. 24.

Subāhu-paripṛcchā / Ārya-subāhu-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa lag bzangs kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. D70; P760.26, vol. 24.

Suvarṇa-prabhāsa-sūtra / Ārya-suvarṇa-prabhāsottama-sῡtrendra-rāja-nāma-mahāyānā-sūtra, 'Phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po shes bya ba theg pa chen po'i mdo. D556; P176, vol. 7.

Sūkarikāvadāna-nāma-sūtra, Phag mo'i rtogs pa brjod pa shes bya ba'i mdo. Skt. ed. in Section 14 of the Divydvaddna, Vaidya 1959b. P1014, vol. 40.

Sῡrya-garbha-sūtra / Ārya-sῡrya-garbha-nāma-vaipulya-sūtra, 'Phags pa shin tu rgyas pa chen po'i sde nyi ma'i snying po shes bya ba'i mdo. P923, vol. 36. Smrty-upasthdna. See Sad-dharmānusmṛty-upasthāna.

Hasti-kakṣya-sūtra, Glang po'i rtsal zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. P873, vol. 34.

 

B. Luận Phạn Ngữ

 

Abhidharma-kośa: Abhidharma-kośa-kārikā, Chos mngon pa'i mdzod kyi tshig le'ur byas pa. Vasubandhu. D4089; P5590, vol. 115.

Abhidharma-kośa-bhāṣya, Chos mngon pa'i mdzod kyi bshad pa. Vasubandhu. D4090; P5591, vol. 115.

Abhidharma-samuccaya, Chos mngon pa kun las btus pa. Asanga. D4049; P5550, vol. 112.

Abhisamayā-laṃkāra / Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-kārikā, mNgon par rtogs pa'i rgyan. Maitreyanatha. D3786; P5184, vol. 88.

Abhisamayalaṃkārāloka / Āryāṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā-vyākhyāna-abhisamayalaṃkārāloka-nāma, , 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba shes bya ba. Haribhadra. Skt. ed. Wogihara 1973. P5189, vol. 90.

Aṣṭaksaṇa-kathā, Mi khom pa brgyad kyi gtam. Asvaghosa. P5423, vol. 103.

Ārya-Buddhānusmṛti, 'Phags pa sangs rgyas rjes su dran pa. P5433, vol. 103.

Āryāṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā-vyākhyāna-abhisamayalaṃkārāloka, 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba zhes bya ba. Haribhadra. D3791; P5189, vol. 90.

Uttara-tantra-śāstra. See Mahāyānottara-tantra-śāstra.

Udāna-varga / Udāna-varga-vivaraṇa, Ched du brjod pa'i tshoms kyi mam gyi 'grel pa. Prajñavarman. P5601, vol. 119.

Karma-vibhaṅga- nāma, Las mam par 'byed pa. Atiśa. P5356, vol. 103.

Kṛṣṇa-yamāri-pañjikā / Śri-kṛṣṇa-yamāri-mahā-tantra-rāja-pañjikā-ratna-pradīpa-nāma ,dPal gshin rje'i Agra nag po'i rgyud kyi rgyal po chen po'i dka' 'grel rin po che'i sgron ma shes bya ba. Ratnakarasanti. P2782, vol. 66.

Kāśyapa-paritvarta-ṭīkā / Ārya-mahā-ratnakūṭa-dharma-paryāya-śata-sāhasrika-kāśyapa-paritvarta-ṭīkā, 'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi mam grangs le'u stong phrag brgya pa las 'od srungs kyi le'u rgya cher 'grel pa. Sthiramati. D4009; P5510, vol. 105.

Guṇāparyanta-stotra, Yon tan mtha'yas par bstod pa. Triratnadasa. D1155; P2044, vol. 46.

Guru-kriyā-krama, Bla ma'i bya ba'i rim pa. Atiśa. D3977; P5374, vol. 103.

Guru-pañcāśīkā, ma Inga bcu pa. Asvaghosa. Skt. partial ed. Levi 1929. English trans. Sparham 1999. P4544, vol. 81.

Catur-viparyaya-parihāra-kathā, Phyi ci log bzhi spangs pa'i gtam. Matricitra. P5669, vol. 129.

Catuḥ­śataka: Catuḥ-śataka-śāstra-kārikā -nāma, bsTan bcos bzhi brgya pa zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa. Aryadeva. D3846; P5246, vol. 95.

 

Candra-rajā-lekha, rGyal po zla ba la springs pa'i phrin yig. 6ri Jagan-mitrananda. P5689, vol. 129.

Caryā-melāpaka-pradīpa, sPyod pa bsdus pa'i sgron ma. Aryadeva. P2668, vol. 61.

Caryā-saṃgraha-pradīpa, sPyod pa bsdus pa'i sgron ma. Atiśa. P5379 and P5357, vol. 103.

Cittotpāda-samvara-vidhi-krama, Sems bskyed pa dang sdom pa 'i cho ga'i rim pa (krama is not found in the title at the start of the work). Atiśa. D3969; P5364, vol. 103.

Jātaka-mālā, sKyes pa'i rab kyi rgyud. Aryasura. D4150; P5650, vol. 128.

Nyāya-bindu-prakaraṇa, Rigs pa'i thigs pa shes bya ba'i rab tu byed pa. Dharmakirti. English trans. Stcherbatsky 1962. P5711.vol. 130.

Tarka-jvālā / Madhyamaka-hṛdaya-kārikā- vṛtti -tarka-jvālā, dBu ma'i snying po'i 'grel pa rtog ge 'bar ba.n Bhavaviveka. P5256, vol. 96.

Triṃśikā-bhāṣya, Sum cu pa'i bshad pa. Sthiramati. P5565, vol. 113.

Triśaraṇa-gamana-saptati, , gSum la skyabs su 'gro ba bdun cu pa. Candrakirti. P5478, vol. 103.

Daśakuśala-karma-pahta-nirdeśa , Mi dge ba bcu'i las kyi lam bstan pa. Asvaghosa. P5416, vol.

Deśanā-stava, bStiags pa'i bstod pa. Candragomin. D1159; P2048, vol. 46.

Deśanā-stava-vṛtti, bShags pa'i bstod pa'i 'grel pa. Buddhasanti. P2049, vol. 46.

Dharmānusmṛty, Chos rje su dran pa. P5434, vol. 103.

Pañca-skandha-prakaraṇa, Phung po Inga'i rab iu byed pa. Vasubandhu. P5560, vol. 113.

Paramitā-samāsa-nāma. Pha rol tu phyin pa bsdus pa zhes bya ba. Aryasura. D3944; P5340, vol. 103.

Prajñā-pāramitā-stotra, Shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i bstod pa. Nāgārjuna. D1127; P2018, vol. 46.

Prajñāpāramitā-bhāvanā-kramopadeśa.The Sanskrit title is reconstructed. Pha rol tu phyin pa'i theg pa'i bsgom pa'i rim pa'i man ngag. Ye shes grags pa (Jnanakirti). P5317, vol. 102.

Prajñāpāramitopadeśa, Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag. Ratnakarasanti. P5579, vol. 114.

Prajñā-pradīpa-ṭīkā, Shes rab sgron ma'i rgya cher 'grel pa. Avalokitavrata. P5259, vols. 96-97.

Prajñā-pradīpa-mūla-madhyamaka-vṛtti, dBu ma'i rtsa ba'i 'grel pa sites rab sgron ma. Bhavaviveka. P5253, vol. 95.

Prajñā-śataka-nāma-prakaraṇa, Shes rab brgya pa zhes bya ba'i rab tu byed pa. Nāgārjuna. D4328; P5820, vol. 144.

Praṇidhāna-saptati/Praṇidhāna-saptati-nāma-gāthā, sMon lam bdun cu pa shes bya ba'i tshigs su bead pa. The author of both versions according to P is gZhan la phan pa'i dbyangs dGon pa pa. Beresford saj's the author is Aryasurya (sic). English trans. Beresford 1979. P5430, vol. 103, and P5936, vol. 150.

Pratītya-Samutpādadi-vibhaṅga-nirdeśa, rTen cing 'brel bar 'byung ba dang po dang mam par dbye ba bshad pa. Vasubandhu. P5496, vol. 104.

Pratītya-samutpāda-hṛdaya-kārikā, rTen cing 'brel par 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa. Nagarjuna. Skt. ed. Gokhale and Dhadphale 1978. P5467, vol. 103.

Pramāṇa-varttika-kārikā, Tshad ma mam 'grel gyi tshig le'ur byas pa. Dharmakīrti. P5709, vol. 130.

Prasannapadā / Mūla-madhyamaka-vṛtti-prasanna-padā, dBu ma rtsa ba'i 'grel pa tshig gsal ba zhes bya ba. Candrakirti. P5260, vol. 98. Also: Dharamsala: Tibetan Publishing House, 1968.

Prasphuṭa-padā / Abhisamayā-laṅkāra-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-ṭīkā-prasphuṭapadā-nāma, Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel bshad tshig rab tu gsal ba zhes bya ba. Dharmamitra. P5194, vol. 91.

Buddhapālita-mūla-madhyamakavṛtti, dBu ma'i rtsa ba'i 'grel pa. Buddhapālita. P5242, vol. 95.

Bala-gotra-parivarta, sTobs kyi rigs kyi le'u. Eighth chapter of Yoga-carya-bhumau-bodhisattva-bhumi, rNal 'byor spyod pa'i sa las byang chub sems dpa'i sa. Asariga. D4037; P5538, vol. 110.

Bodhicitta-vivaraṇa, Byang chub sems kyi 'grel pa. Nāgārjuna. D1801; P2666, vol. 61.

Bodhicitta-vivaraṇa-ṭīkā, Byang chub sems kyi 'grel pa'i mam par bshad pa. Smrtijnanakirti.P2694, vol. 62.

Bodhi-patha-pradīpa, Byang chub lam gyi sgron ma. Atiśa. English trans. Sherbourne 1983..P5343, vol. 103.

Bodhiciltotpāda-samādāna-vidhi, Byang chub kyi scms bskyed pa dang yi dam blang ba'i cho ga (yi dam should be emended to du). Jetari. D3968; P5363, vol. 103.

Bodhi-patha-pradīpa, Byang chub lam gyi sgron ma. Atiśa. D3947; P5343, vol. 103.

Bohdi-mārga-pradīpa-pañjikā-nāma, Byang chub lam gyi sgron ma'i dka' 'grel. Atiśa. D3948; P5344, vol. 103.

Bodhisattva-caryāvatāra, Byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa. Santideva. Skt. and Tibetan ed., Bhattacharya 1960. P5272, vol. 99.

Bodhisattva-bhūmi: Yogā-caryā-bhūmau-bodhisattva-bhūmi, rNal 'byor spyod pa'i sa las byang chub sems dpa'i sa. Asahga. D4037; P5538, vol. 110.

Bodhisattva-yogā-caryā-catuḥ-śataka-ṭīkā, , Byang chub sems dpa'i rnal 'byor spyod pa bzhi brgya pa'i rgya cher 'grel pa. Candrakirti. P5266, vol. 98.

Bodhisattvādikarmika-mārgāvatāra-deśanā, Byang chub sems dpa' las dang po pa'i lam la 'jug pa bstan pa. Atiśa. D3952; P5349, vol. 103.

Bodhisattvāvadāna-kalpalarā, Byang chub sems dpa'i rtogs pa brjod pa'i dpag bsam gyi 'khri shing. Ksemendra. P5655, vol. 129.

Bhāvana-krama, sGom pa'i rim pa. Kamalasila. D3915-3917; P5310-5312, vol. 102.

Madhyamālaṃkāra-pañjikā, dBu ma'i rgyan gyi dka' 'grel. Kamalasila. P5286, vol. 101.

Madhyamālaṃkāra-kārikā, dBu ma'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa. Santaraksita. P5284, vol. 101.

Madhyamakāloka-nāma, dBu ma snang ba zhes bya ba. Kamalasila. P5287, vol. 101.

Madhyamaka-hṛdaya-kārikā, dBu ma'i snying po'i tshig le'ur byas pa. Bhavaviveka. D3855; P5255,vol.96.

Madhyamakāvatāra-nāma, dBu ma la 'jug pa zhes bya ba. Candrakīrti. D3861; P5262, vol. 98.

Madhyamakāvatāra-bhāṣya, dBu ma la 'jug pa bshad pa zhes bya ba. Candrakīrti. D3862; P5263, vol. 98.

Madhyamakāvatāra-ṭīkā, dBu ma la 'jug pa'i 'grel bshad ces bya ba. Jayananda. P5271, vol. 99.

Madhyamakopadeśa-nām, dBu ma'i man ngag ces bya ba. Atiśa. P5324, vol. 102.

Madhyānta-vibhāga-ṭīkā, dBus dang tnlha' rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa. Maitreya. P5522, vol. 108.

Mahāyānā-sūtralaṃkāra-kārikā, Theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa. Maitreyanatha. P5521, vol. 108.

Mahāyānā-sūtralaṃkāra-bhāṣya / vyakhya, Theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan gyi bshad pa. Vasubandhu. P5527, vol. 108.

Mūlamādhyamka-kārikā / Prajñā-nāma-mūlamādhyamka-kārikā, dBu ma rtsa ba'i tshig le'ur

byas pa shes rab ces bya ba. Nagarjuna. Skt. ed. de Jong 1977. English trans. Garfield. 1995. P5224, vol. 95.

Mahāyāna-patha-sādhana-varṇa-saṃgraha, Theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs yi ger bsdus pa. Atiśa. D3954-P5351, vol. 103.

Mahāyāna-patha-sādhana-saṃgraha, Theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs shin tu bsdus pa. Atiśa. P5352, vol. 103.

Mahāyāna-saṃgraha, Theg pa chen po bsdus pa. Asanga. D4048; P5549, vol. 112.

Mahāyānā-sūtralaṃkāra-kārikā, Theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa. Maitreyanatha. D4020; P5521; vol. 109.

Māha-rāja-kaniṣka-lekha, rGyal po chen po ka ni ka la springs pa'i spring yig. Maticitra. P5411,vol. 103.

Mahāyānottaratantra-śāstra, Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos. Also called Rntna-gotra-vibhaga, dKon mchog gi rigs mam par dbye ba. Maitreyanatha. D4024; P5525, vol. 108.

Miśraka-stotra-nāma, sPel mar bstod pa shes bya ba. Dignaga. P2041, vol. 46.

Yukti-ṣaṣṭhikā-vṛtti, Rigs pa drug cu pa'i 'grel pa. Candrakirti. P5265, vol. 98.

Yogā-caryā-bhūmi, rNal 'byor spyod pa'i sa. Asanga . P5536-5543, vols. 109-111. Sa'i dngos gzhi, the Tibetan name for the first part of the Yogā-caryā-bhūmi (P5536), and perhaps for all parts except the Viniścaya-saṃgrahaṇi, Śrāvaka-bhūm, and Bodhisattva-bhūmi, is rendered Yogā-caryā-bhūmi in the translation.

Yogā-caryā-bhūmi-nirṇaya-saṃgraha, rNal 'byor spyod pa'i sa mam pargtan la dbab pa bsdu ba. Asanga. This is the Viniścaya-saṃgrahaṇi. The Skt. title here suggests rNal 'byor spyod pa'i sa mam par nges pa bsdu pa. P5539, vol. 110.

Yogā-caryā-bhūmau-bodhisattva-bhūmi, rNal 'byor spyod pa'i sa las Byang chub sems dpa'i sa. Asanga. Skt. ed. Dutt 1966. P5538, vol. 110.

Yogā-caryā-bhūmau-śrāvaka-bhūmi, rNal 'byor spyod pa'i sa las Nyan thos kyi sa. Asanga. Skt.ed. Shukla 1973. P5537, vol. 110.

Yogā-caryā-bhūmau-vastu-saṃgraha, rNal 'byor spyod pa'i sa las gzhi bsdu ba. Asariga. P5540, vol. 111.

Ratnagotravibhāga. See Mahāyānottaratantra Śāstra.

Ratnāvalī: Rāja-parikathā-mala/ratnāvalī, rGyal po la gtam bya ba rin po che'i phreng ba. Nāgārjuna. D4158; P5658, vol. 129.

Lokātīta-stava, 'Jig rten las 'das par bstod pa. Nagarjuna. P2012, vol. 46.

Varṇārha-varṇa-stotra / Varṇā-varṇe-bhagavato-buddhasya-stotre-śākya-stava, Sangs rgyas bcom Idan 'das la bstod pa bsngags par 'as pa bsngags pa las bstod par mi nus par bstod pa. Aryasura/Maticitra. P2029, vol. 46.

Varṇā-varṇe-bhagavato-buddhasya-stotre-śākya-stava, Sangs rgyas bcom Idan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las bstod par mi mis par bstod pa. Aryasura/ Matricita/ Matrceta. P2029, vol. 46.

Vigraha-vyāvartanī-kārikā-nāma, rTsod pa bzlog pa'i tshig le'ur byas pa zhes bya ba. Nagarjuna. P5228, vol. 95.

Vigraha-vyavārtini-vṛtti, rTsod pa bzlog pa'i 'grel pa. Nagarjuna. P5232, vol. 95.

Vinaya-sūtra, 'Dul ba'i mdo. Gunaprabha. P5619, vol. 123.

Vinaya-sūtra-ṭīkā, 'Dul ba'i mdo'i rgya cher 'grel pa. Dharmamitra. P5622, vols. 124-126.

Viniścaya-saṃgrahaṇi see Yogā-caryā-bhūmi-nirṇaya-saṃgraha.

Viśeṣa-stava, Khyad par du 'phags pa'i bstod pa. Udbhatasiddhasvamin. P2001, vol. 46.

Vyakta-padā-suhṛl-lekha-ṭīkā bShes pa'i spring yig gi rgya cher bshad pa tshig gsal ba. Mahamati. P5690, vol. 129.

Śata-pañcāśataka-stotra / Śata-pañcāśataka-nāma-stotra, brGya Inga bcu pa shes bya ba'i bstod pa. Asvaghosa. P2038, vol. 46.

Śikṣā-samuccaya Siksa-samuccaya, bSlab pa kun las btus pa. Santideva. Skt. ed. Vaidya 1960b. English trans. Bendall and Rouse 1971. P5336, vol. 102.

Śiksā-samuccaya-kārikā, bSlab pa kun las btus pa tshig le'ur byas pa. Santideva. D3939; P5335, vol. 102.

Śūnyatā-saptati-kārikā-nāma, sTong pa nyid bdun bcu pa'i tshig le'ur byas pa zhes bya ba. Nagarjuna. P5227, vol. 95.

Śiṣya-lekha, Slob ma la springs pa'i spring yig. Candragomin. Skt. partial ed. Minareff 1890.P5683, vol. 129, and P5410, vol. 103.

Śoka-vinodana, Mya ngan bsal ba. Asvaghosa. P5677, vol. 129.

Saṃghānusmṛti, dGe 'dun rje su dran pa. P5435, vol. 103.

Saṃvṛti-bodhicitta-bhāvanā / Saṃvṛti-bodhicitta-bhāvanopadeśa-[varṇa-saṃgraha] , Kun rdzob byang chub kyi sems bsgom pa'i man ngag yi ger bris pa. Asvaghosa. P5307, vol. 102.

Saḍ-aṅga-śaraṇa-[gamana] , sKyabs 'gro yan lag drug pa. Vimalamitra. P5367, vol. 103.

Sapta-kumārikāvadāna, gZhon nu ma bdun gyi rtogs pa brjod pa. Guhyadatta. P5419, vol. 103.

Samādhi-saṃbhāra-parivarta. Ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u. Bodhibhadra. P3288, vol. 69, and P5398, vol. 103

Saṃbhāra-parikathā, Tshogs kyi gtam. Vasubandhu. English trans. Nakatani 1987. P5422, vol. 103.

Satya-dvayāvatāra, bDen pa gnyis la 'jug pa. Atiśa. P5298, vol. 101.

Subhāṣita-ratna-kāraṇḍaka-kathā, Legs par bshad pa rin po che za ma tog Ita bu'i gtam.[Aryajsura. P5668, vol. 129, and P5424, vol. 103.

Sūtra-samuccaya, mDo kun las btus pa. Nāgārjuna. D3934; P5330, vol. 102.

Suhṛl-lekha, bShes pa'i spring yig. Nāgārjuna. D4182; P5682, vol. 129.

Hṛdaya-nikṣepa, sNying po nges par bsdu ba. Atiśa. P5346, vol. 103.

 

 

C. Luận Tạng Ngữ

 

Anonymous. 1964. Byang chub lam rim chen mo'i sa bead. Dharamsala: Sherig Parkhang.

dGe-bshes-rong-pa-phyag-sor-ba. See Nag-tsho, rNam thar rgyas pa.

dGe-bshes-zul-phu-ba. See Nag-tsho, rNam thar rgyas pa.

Ngag-dbang-rab-brtan (sDe-drug-mkhan-chen-ngag-dbang-rab-brtan). See 'Jam-dbyangs-bzhad-pa et al.

'Jam-dbyangs-bzhad-pa et al. 1972. mNyam med rje blsun tsong kha pa chen pos mdzad pa'i byang chub lam rim chen mo'i dka' ba'i gnad mams mchan bu bzhi'i sgo nas legs par bshad pa theg chen lam gyi gsal sgron (abbreviated title Lam rim mchan bzhi sbrags ma). New Delhi: Chophel Lekden.

sTag-bu-yongs-'dzin Ye-shes-rgya-mtsho. 2002. Byang chub lam rim chen mo'i sa bead kyi thog nas skyes bu gsum gyi rim pa'i man ngag gi gnad bsdus gsal ba 'i sgron me. Varanasi: Ladakh Atiśa Dharma Center.

Dol-pa-rog-shes-rab-rgya-mtsho/Dol-pa-dmar-zhur-pa. Be'u bum sngon po. Bo-do-wa's (Po-to-ba) Be'u bum sngon po (Be'u bum) arranged by Dol-pa Shes-rab-rgya-mtsho.

Nag-tsho (Nag-tsho-lo-tsa-ba-tshul-khrims-rgyal-ba). Khams gsum chos kyi rgyal po dpal Idan mar me mdzad ye shes la bstod pa'i rab tu byed pa tshigs bead brgyad cu pa. In Legs par bshad pa bka' gdams rin po che'i gsung gi gees btus nor bu'i bang mdzod (abbreviated title bKa' gdams bees btus). Compiled, by Ye-shes-don-grub-bstan-pa'i-rgyal-mtshan. Delhi: D. Tsondu Senghe, 1985.

––– Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ye shes kyi mam thar rgyas pa. Varanasi: E.
Kalsang, 1970. The Tibetan tradition attributes this work to Nag-tsho, although the colophon states that Nag-tsho's account was gathered by dGe-bshes-rong-pa-phyag-sor-ba and written down by dGe-bshes-zul-phu-ba.

Bo-do-wa's (Po-to-ba) Be'u bum sngon po (Be'u bum) arranged by Dol-pa Shes-rab-rgya-mtsho.

Pha-bong-kha (Pha-bong-kha-pa-byams-pa-bstan-'dzin-'phrin-las-rgya-mtsho). 1973. Byang chub lam rim chen mo mchan bu bzhi sbrags kyi skor dran gso'i bsnyel byang mgo smos tsam du mdzad pa. In The Collected Works of Pha-bon-kha-pa Byams-pa-bstan-'dzin-phrin-las-rgya-mtsho. Vol. 5. New Delhi: Chophel Lekden.

Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan. See 'Jam-dbyangs-bzhad-pa et al.

Bra-sti (Bra-sti-dge-bshes-rin-chen-don-grub). See 'Jam-dbyangs-bzhad-pa et al.

Tsongkhapa. 1985. sKyes bu gsum gyi rnyams su blang ba'i rim pa tlwms cad shang bar ston pa'i byang chub lam gyi rim pal Byang chub lam rim che ba. Zi-ling (Xining): Tso Ngon (mTsho sngon) People's Press. Also: Ganden Bar Nying, early fifteenth century; and Dharamsala, 1991.

–––. dBu ma la 'jug pa'imam bshad dgongs pa rab gsal. In The Complete Works of Tsongkhapa. Vol. Ma: 1-267. dGa' ldan phun tshbgs gling woodblocks, gTsang, Tibet, n.d.

–––. dBu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa'i mam bshad rig pa'i rgya mtsho. Also alled rTsa she tlk chen. In The Complete Works of Tsongkhapa. Vol. Ba: 1-282. dGa' ldan phun tshogs gling woodblocks, gTsang, Tibet, n.d.

–––. Byang chub lam gyi rim pa chung ba. Also called Lam rim 'bring. In The complet Works of Tsongkhapa. Vol. Pha: 1-201. dGa' ldan phun tshogs gling woodblocks, gTsang, Tibet, n.d.

–––. Byang chub gzhug lam. In Collected Works. Vol. 2. (Gedan Sungrab Minyam Gyunphel Series, vol. 80.) New Delhi: N. G. Demo, 1975.

bLo-ldan-shes-rab. sPring yig bdud rtsi'i thigs pa.

Sha-ra-ba/Shar-ba-pa Yon-tan-grags. Be'u bum dinar po.

Ye-shes-rgyal-mtshan (Tshe-mchog-gling Ye-shes-rgyal-mtshan). Byang chub lam gyi rim pa'i bla ma brgyud pa'i mam par thar pa rgyal bstan mdzes pa'i rgyan mchog phul byung nor bu'i phreng ba. Published as Lives of the Teachers of the Lam-rim Precepts. Vol. 1. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1970.

Ye-shes-don-grub-bstan-pa'i-rgyal-mtshan. See Nag-tsho, bKa' gdams bees btus.

Ye-shes-sde. bZang spyod kyi 'grel pa bzhi'i don bsdus nas brjed byang du byas pa. The Skt. title Bhadra-carya-catustika-pindarthabhismarana is given in parentheses. P5846, vol. 145.

gSer-mdog-pan-chen Shakya mChog ldan. sPring yig bdud rtsi'i thigs pa'i mam bshad dpag bsam yong 'du'i ljon phreng.

Zhwa-dmar-bstan-'dzin. 1972. Lhag mthong chen mo'i dka'gnad mams brjed byang du bkod pa dgongs zab snang ba'i sgron me. Delhi: Mongolian Lama Guru Deva.

A-kya-yongs-'dzin, dByangs-can-dga'-ba'i-blo-gros. 1971. Byang chub lam gyi rim pa chen mo las byung ba'i brda bkrol nyer mkho bsdus pa (abbreviated title Lam rim brda bkrol). In The Collected Works ofA-kya Yons-hdzin. Vol. 1. New Delhi: Lama Guru Deva.

 

D. Các Nghiên Cứu Gần Đây

 

Bagchi, S., ed. 1967. Suvarṇaprabhāsottamasūtra. Darbhanga: Mithila Institute.

–––1970. mahāyānā-sūtralaṅkāra of Asaṅga. Darbhanga: Mithila Institute.

Bareau, André. 1955. Les sectes bouddhiques du Petit Vehicule. Paris: Ecole francaise d'Extrême-Orient.

Bendall, C., ed. 1903-1904. "Subhāśita-saṃgraha: An Anthology of Extracts...". Le Museon 4 (1903): 375-402 and 5 (1904):'5-46.

Bendall, C, and W.H.D. Rouse. 1971. Śikṣāsamuccaya. 1922. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass.

Beresford, Brian C, with L.T. Doboom Tulku et al. 1979. Aryasurya's Aspiration and A Meditation on Compassion. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

––– 1980. Mahuyana Purification. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

Bernhard, Franz, ed. 1965. Udanavarga, Sanskrit Text. 2 vols. Akademie der Wissen-schaftengottingen. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bhattacharya, Vidhushekhara. 1931. The Catuḥśataka of Āryadeva. Calcutta: Visva-bharati Book-shop.

–––, ed. 1960. Bodhicaryāvatāra. Calcutta: The Asiatic Society.

Buescher, John. 1982. "The Buddhist Doctrine of Two Truths in the Vaibhasika and Theravada Schools." Ph.D. diss., University of Virginia.

Chandra, Lokesh. 1982. Tibetan-Sanskrit Dictionary. Indo-Asian literature, 3.1959-61. Reprint, Kyoto: Rinsen Book Co.

Chattopadhyaya, Alaka. 1981. Atlsa and Tibet. Delhi: Motilal Banarsidass.

Cleary, Thomas. 1985-87. The Flower Ornament Scripture: A Translation of the Avatamsaka Sutra. 3 vols. Boston and London: Shambhala Publications.

Conze, Edward. 1954. Treatise on Reunion with the Absolute. Serie Orientale Roma, 6. Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

–––1973. The Perfection of Wisdom in 8,000 Lines and Its Verse Summary. Bolinas: Four Seasons Foundation.

–––, ed. and trans. 1979. The Large Sutra on Perfect Wisdom. Delhi: Motilal Banarsidass.

Cozort, Daniel. 1986. Highest Yoga Tantra. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.

Crosby, Kate, and Andrew Skilton. 1995. The Bodhicaryāvatāra. Oxford and New York: Oxford University Press.

Cutler, Joshua W.C., et al. 2000 and 2002. The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Vols. 1 and 3. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.

Das, Sarat Chandra. 1985. Tibetan-English Dictionary. 1902. Reprint, New Delhi: Motilal Banarsidass.

de Jong, J.W., ed. 1977. Madhyamaka-karika. Madras: Adyar Library and Research Centre.

de Jong, J.W. 1978. "Textcritical Notes on the Prasannapadā" Indo-lranian Journal 20: 25-59 and 217-252.

–––1987. A Brief History of Buddhist Studies in Europe and America. 2nd rev. ed. Bibliotheca Indo-Buddhica, 33. Delhi: Sri Satguru Publications.

–––, ed. 1977. Mādhyamka-kārikā. Adyar: Theosophical Society.

Dessein, Bart, Collett Cox, et al. 1998. Sarvastivada Buddhist Scholasticism. Handbuch der Orientalistik. Zweite Abteilung Indien; 11 Bd. Leiden: Brill.

Dhargyey, Geshe Ngawang. 1982. An Anthology of Well-Spoken Advice. Vol. 1.Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

Dreyfus, Georges. 1997. Recognizing Reality: Dharmakīrti's Philosophy and Its Tibetan Interpretations. Albany: State University of New York Press.

Driessens, Georges, trans. 1990 and 1992. Le grand Uvre de la progression vers I'eveil. 2 vols. Jujurieux and Saint-Jean-le-Vieux: Editions Dharma.

Dunne, John, and Sara McClintock. 1997. The Precious Garland: An Epistle to a King. Boston: Wisdom Publications.

Dutt, Nalinaksha, ed. 1966. Bodhisattva-bhūmi. Tibetan Sanskrit Works Series, 7. Patna: K.P. Jayaswal Research Institute.

Dutt, Sukumar. 1962. Buddhist Monks and Monasteries of India. London: George Allen &Unwin.

Eckel, Malcolm David. 1987. Jñānagarbha's Commentary on the Distinction Between the Two Truths. Albany: State University of New York Press.

Edgerton, F. 1972. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. 2 vols. 1953. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass.

Eimer, Helmut. 1977. Berichte iiber das Leben des Atisa (Dipamkarasrljnana). Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

––– 1979. rNam thar rgyas pa, Materialien zu einer Biographie des Atisa (Dipamkarasrijnana). In Asiatische Forschungen 67. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Ferrari, A., ed. 1946. "II 'Compendio delle Perfezioni' di Āryaśūra." Annali Lateranensi 10:9-101.

Fry, Stanley. 1981. Sutra of the Wise and the Foolish. Dharamsaia: Library of Tibetan Works and Archives.

Ganguly, Anil Baran. 1962. Sixty-Four Arts in Ancient India. New Delhi: The English Book Store.

Garfield, Jay. 1995. The fundamental Wisdom of the Middle Way. New York: Oxford University Press.

Gokhale, V.V. 1946. "The Text of the Abhidharmakośa of Vasubandhu." Journal of the Bombay Branch, Royal Asiatic Society 22: 73-102.

–––1947. "Fragment of the Abhidharma-samuccaya of Asaṅga." Journal of the Bombay Branch, Royal Asiatic Society 23: 13-38.

Guenther, Herbert V. 1971. The jewel Ornament of Liberation. Berkeley: Shambhala.

Gunaratana, Henepola. 1985. The Path of Serenity and Insight: An Explanation of the Buddhist Jhānas. Columbia, Missouri: South Asia Books.

Gyatso, Geshe Kelsang. 1980. Meaningful to Behold. London and Boston: Wisdom Publications.

Hahn, Michael. 1982. Nāgārjuna's Ratnavali. Vol. 1. Bonn: Indica et Tibetica Verlag.

Hartmann, Jens-Uwe, ed. and trans. 1987. Das varṇārha-varṇa-stotra des Mātṛceṭa. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hirakawa, A. 1990. A History of Indian Buddhism: From Śākyamuni to Early Mahayana. Asian Studies at Hawaii, 36. Honolulu: University of Hawaii Press.

Hopkins, Jeffrey. 1980. Compassion in Tibetan Buddhism. London: Ryder and Co.

–––. 1996. Meditation on Emptiness. Rev. ed. Boston: Wisdom Publications.

–––. 1998. Buddhist Advice for Living and Liberation: Nāgārjuna’s Precious Garland. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.

Horner, LB. 1938-1966. The Book of Discipline. Vols. 1-3. London: Humphrey Milford. Vols. 4-6. London: Luzac and Company, Ltd.

Hurvitz, Leon. 1976. Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma. New York: Columbia University Press.

Jamspal, Lozang. 1991. "The Range of the Bodhisattva: A Study of an Early Mahayana-sutra, 'Aryasatyakaparivarta' Discourse of Truth Teller." Ph.D. dissertation,Columbia University.

Jamspal, Lozang, et al. 1981. Nagdrjuna's Letter to King Gautamiputra. Delhi: Motilal Banarsidass.

Johnston, E.H., ed. 1950. Ratnagotravibhāga-mahāyānottaratantra śāstra. Patna: Bihar Research Society.

Johnston, E.H., and Kunst, A. 1990. "The Vigrahavyāvartanī with the author's commen­tary." Melanges chinois et bouddhiques 9 (1951): 99-152. Reprinted in The Dialectical Method of Nāgārjuna. Third edition. Delhi: Motilal Banarsidass.

Jones, J.J. 1956. The Mahavastu. Vol. 3. London: Luzac and Company, Ltd.

Kanakura, Yensho, et al., eds. 1953. A Catalogue of the Tohoku University Collection of Tibetan Works on Buddhism. Sendai: Tohoku University.

Khangkar, Tsultrim Kelsang, ed. 2001. rje tsong kha pa'i lam rim chen mo'i lung kltungs gsal byed nyi ma. Japanese and Tibetan Culture Series, 6. Kyoto: Tibetan Buddhist Culture Association.

Klein, Anne. 1994. Path to the Middle. Albany: State University of New York Press.

Kloetzli, Randy. 1983. Buddhist Cosmology. Delhi: Motilal Banarsidass.

Krang-dbyi-sun et al., eds. 1985. Bod rgya tshig mdzod chen mo. 3 vols. Beijing: Mi-rigs-dpe-skrun-khang.

La Vallée Poussin, Louis de, ed. 1970a. Mūlamādhyamka-kārikā de Nāgārjuna avec la Prasannapadā Commentaire de Candrakīrti. Bibliotheca Buddhica, 4.1903-1913. Reprint, Osnabrūck: Biblio Verlag.

–––. 1970b. Madhyamakāvatāra par Candrakīrti. Bibliotheca Buddhica, 9.1907. Reprint, Osnabrück: Biblio Verlag.

––– 1971. L' Abhidharmakośa de Vasubandhu. Vol. 3. Brussels: Institut beige des hautes etudes chinoises.

Lamotte, Etienne. 1949. "La critique d'interpretation dans le bouddhisme." Annuaire de llnstitut de philologie et d'histoire orientales et slaves 9: 341-361.

–––, ed. and trans. 1935. Saṃdhinirmocana Sūtra: L'explication des mysteres. Louvain: Bureaux de recueil, Bibliotheque de l'Uruversite.

Lang, Karen. 1986. Āryadeva 's Catuḥśataka. Indiske Studier, 7. Copenhagen: Akademisk Forlag.

–––. 1990. "sPa tshab Nyi ma grags and the Introduction of Prasahgika Madhyamaka into Tibet." In Reflections on Tibetan Culture, edited by Lawrence Epstein and Richard Sherburne. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press.

LéVi, Sylvain, ed. and trans. 1983. Mahāyānā-sūtralaṃkāra, expose de la doctrine du Grand Vehicule selon la systeme Yogacara. Tome 1.1907. Reprint, Kyoto: Rinsen Book Co.

Lindtner, Christian. 1986. Nagarjuniana. 1982. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass.

Lopez, Donald S., Jr. 1988. The Heart Sutra Explained: Indian and Tibetan Commentaries. Albany: State University of New York Press.

Meadows, Carol. 1986. Āryadeva 's Compendium of the Perfections: Text, Translation and Analysis of the Paramitāsamāsa. Ed. Michael Hahn. Indica et Tibetica, 8. Bonn: Indica et Tibetica Verlag.

Mimaki, K. 1982. Bio Gsal Grub Mtha'. Kyoto: University of Kyoto.

–––. 1983. "The Bio Gsal Grub Mtha' and the Madhvamika Classification in Tibetan grub mtha' Literature." In Contributions on Tibetan and Buddhist Religion and Philosophy, ed. E. Steinkellner and H. Tauscher. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien Universitat Wien.

Minareff, I.P., ed. 1890. Sisya-lekha. Ruselenied Zappiski. Vol. 4. St. Petersburg.

Miyasaka, Y., ed. 1971-1972. Pramāṇa-varttika-kārikā: Sanskrit and Tibetan. Acia Indologica, 2.

Monier-Williams, M. 1984. A Sanskrit-English Dictionary. 1899. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass.

Mookerjee, S., and H. Nagasaki, trans. 1964. The Pramāṇavarttika of Dharmakīrti. Patna: Nava Nālandā Mahāvihāra.

Nagatomi, M. 1957. "A Study of Dharmakirti's Pramana-varttika." Ph.D. dissertation, Harvard University.

Nakamura, Hajime. 1989. Indian Buddhism: A Survey with Bibliographical Notes. 1980. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass.

Nakatani, H., trans. 1987. Sambhara-parikatha. Paris.

Namdol, Gyaltsen. 1985. Bhāvana-krama. Varanasi: Institute of Higher Tibetan Studies.

Nanamoli, Bhikkhu, trans. 1991. The Path of Purification. Fifth edition. Kandy: Buddhist Publication Societ)'.

Napper, Elizabeth. 1989. Dependent-Arising and Emptiness. London and Boston: Wisdom Publications.

Obermiller, E. 1931 "Sublime Science of the Great Vehicle to Salvation." Acta Orientalia 9: 81-306.

–––. 1935. "A Sanskrit Ms. from Tibet—Kamalasila's Bhavana-krama." The journal of the Greater Indian Society 2:1-11.

Pabongka Rinpoche. 1990. Liberation in Our Hands, Part One: the Preliminaries. Geshe Lobsang Tharchin and Artemus Engle, trans. Howell, N.J.: Mahayana Sutra and Tantra Press.

Pagel, Ulrich. 1995. The Bodhisattvapiṭaka. Buddhica Britannica Series Continua, 5. Tring, U.K.: Institute of Buddhist Studies.

Pandeya, J.S., ed. 1994. Bauddhastotrasaṃgraha. Varanasi: Motilal Banarsidass.

People's Publishing House. 1984. Bod rgya tshig mdzod chen mo. (Tibetan Chinese Dictionary.) 3 vols. Beijing.

Pfandt, Peter. 1983. Mahayana Texts Translated into Western Languages: A Bibliographical Guide. Koln: E.J. Brill.

Powers, John. 1995a. Introduction to Tibetan Buddhism. Ithaca, NY: Snow Lion Publica­tions.

–––,trans. 1995b. Wisdom of Buddha: The Saṃdhinirmocana Sūtra. Berkeley: Dharma Publishing.

Pradhan, P., ed. 1975. Abhidharmasamuccaya of Asaṅga. 1950. Reprint, Shantiniketan: Visva-Bharati.

Pruden, Leo M., trans. 1988. Abhidharma-kośa-bhāṣyam by Louis de La Vallee Poussin. 4 vols. Berkeley: Asian Humanities Press.

Rabten, Geshe. 1988. Treasury of Dharma. London: Tharpa Publications.

Rahula, Walpola. 1980. Le compendium de la super-doctrine (philosophic) (Abhidharmasamuccaya) d'Asanga. 2nd ed. Publications de l'ficole francaise d'Extrême-Orient.

Rhoton, Jared Douglas, irans. 2002. A Clear Differentiation of the Three Codes: Essential Distinctions among the Individual Liberation, Great Vehicle, and Tantric Systems. The sDom gsum rab dbye and Six Letters by Sakya Pandita Kunga Gyaltshen. Albany: State University of New York Press.

Richards, Michael, trans. 1991. Liberation in the Palm of Your Hand. Boston: Wisdom Publications.

Rinchen, Geshe Sonam, and Ruth Sonam. 1994. Yogic Deeds of Bodhisattvas. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.

–––. 2001. Eight Verses for Training the Mind. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.

Rockhill, W. Woodvilie. 1982. Udanavarga: A Collection of Verses from the Buddhist Canon. Calcutta: Triibner's Oriental Series [1892]; reprint, New Delhi: D.K. Publishers'Distributors.

Roerich, George N. 1979. The Blue Annals. 1949-1953. Reprint, Delhi: Motilal

Banarsidass. [This is a translation of 'Gos-lo-tsa-ba-gzhon-nu-dpal's Bod kyi yul du chos dang chos smra ba ji Itar byung ba'i rim pa deb ther sngon po.]

Ruegg, David Seyfort. 1963. "The Jo nah pas: A School of Buddhist Ontologists according to the Grub mtha' sel gyi me Ion." Journal of the American Oriental Society 83: 73-91.

–––. 1969 La Theorie du Tathāgatagarbha et du Gotra. Paris: Ecole francaise d'Extreme-Orient.

–––. 1981. The Literature of the Mādhyamaka School of Philosophy in India. A History of Indian Literature, vol. 7, fasc. 1. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

–––1983. "On the Thesis and Assertion in the Mādhyamaka/dBu ma." In Contribu­
tions on Tibetan and Buddhist Religion and Philosophy,
ed. E. Steinkellrver and H.
Tauscher. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien
Universitat Wien.

–––1989. Buddha-nature, Mind and the Problem of Gradualism in a Comparative Perspective: On the Transmission and Reception of Buddhism in India and Tibet. Jordan Lectures, 1987. London: SOAS, University of London.

–––. 2000. "Introduction." The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Vol. 1. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.

Sakaki, Ryōzaburō, ed. 1962. Mahāvyutpatti. Tokyo: Kokusho Kankokai.

Shackleton Bailey, D.R. 1951. Śata-pañcāśataka of Mātṛceṭa. Cambridge: University Press.

Shastri, Swami Dwarikadas, ed. 1968. Pramāṇavarttika of Ācārya Dharmakīrti. Varanasi: Bauddha Bharati.

–––. 1972. Abhidharma-kośa and Bhāṣya of Ācārya Vasubandhu with Sphutartha Commentary of Acarya Yasomitra. Varanasi: Bauddha Bharati.

Sherbourne, Richard. 1983. A Lamp for the Path and Commentary. London: George Allen & Unwin.

Shukla, Karunesha, ed. 1973. Śrāvakabhūmi of Ārya Asaṅga. Patna: K.P. Jayaswal Research Institute.

Snellgrove, David, and T. Skorupski. 1977. The Cultural History of Ladakh. Vol. 2. Boulder,

CO: Prajfia Press.

Sopa, Geshe Lhundup, and Jeffrey Hopkins. 1989. Cutting Through Appearances: The Practice and Theory of Tibetan Buddhism. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.

Sparham, Gareth. 1999. fulfillment of Ail Hopes of Disciples. Boston: Wisdom Publications.

Speyer, J.S. 1971. The Jatakamala: Garland of Birth-Stories of Aryasura. Reprint edition.

Delhi: Motilai Banarsidass.

Staël-Holstein, A. von, ed. 1977. Kāśyapaparitvarta, A Mahāyānāsūtra of the Ratnakūṭa Class/ Edited in the Original Sanskrit, in Tibetan and in Chinese. 1926. Reprint, Tokyo: Meicho-Fukyu-Kai.

Stcherbatsky, Th., and E. Obermiller, eds. 1970. Abhisamayālaṃkāra-prajñāpāramita- padeśa-śāstra: The Work of Bodhisattva Maitreya. Fasc. 1: Introduction, Sanscrit Text and Tibetan Translation. Bibliotheca Buddhica, 23.1929. Reprint, Osnabriick: Biblio Verlag.

Stearns, Cyrus. 2000. The Buddha from Dolpo. Albany: State University of New York Press.

Stein, R.A. 1961. Les Tribus Anciennes des Marches Sino-Tibetaines. Paris: Presses Universitaires de France.

Suzuki, D.T. 1932. The Laṅkāvatāra Sūtra. London: Routledge and Kegan Paul.

–––, ed. 1955-61. The Tibetan Tripitaka, Peking Edition. Reprinted under the Supervi­
sion of the Otani University, Kyoto. 168 volumes. Tokyo and Kyoto: Tibetan
Tripitaka Research Institute.

Takasaki, Jikido. 1966. A Study on the Ratnagotravibhaga (Uttaratantra). Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Tatz, Mark. 1986. Asaṅga 's Chapter on Ethics with the Commentary ofTsongkhapa, The Basic Path to Awakening, The Complete Bodhisattva. Studies in Asian Thought and Religion, 4. Lewiston/Queenston: The Edwin Mellen Press.

Thurman, Robert A.F. 1984. Tsong Khapa's Speech of Gold in the Essence of True Elo­quence. Princeton: Princeton University Press.

–––, ed. 1981. The Life and Teachings of Tsong Khapa. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

Tripathi, Chandrabhal, ed. 1962. Funfundzwangzig Sutras des Nidanasamyukta. Berlin: Akademie-Verlag.

Tucci, Giuseppe. 1934. "A Fragment from the Pratitya-samutpada-vyakhya." Journal of the Royal Asiatic Society (1934): 611-623.

–––. 1986. Minor Buddhist Texts Parts I and II. Delhi: Motilal Banarsidass [1956].

–––. 1988. Rin-chen-bzan-po and the Renaissance of Buddhism in Tibet Around the Millenium. Indo-Asian Literatures, 348. New Delhi: Aditya Prakashan [1932]. Vaidya, P.L., ed. 1958. Lalitavistara. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1959a. Jatakamala by Aryasiira. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1959b. Divyavadana. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1960a. Saddharmnpundarikasutra. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1960b. Siksasamuccaya. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1960c. Gandhavyuhasiitra. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1960d. Astasahasrika Prajnaparatnita. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1961. Samadhirajasutra. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1963. Lankavalarasutra. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1964. Mahayanasutrasamgraha. 2 vols. Darbhanga: Mithila Institute.

Tulku, Tarthang. 1982. The Nyingma Edition of the sDe-dge 'Ka'-'gyur and bsTan-'gyur Research Catalogue and Bibliography. Oakland, California: Dharma Press.

Ui, Hakuju, et al., eds. 1934. A Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons (Bkah-hgyur and Bstan-hgyur). Sendai: Tohoku Imperial University.

Vaidya, P.L., ed. 1961a. Samadhirajasutra. Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1961b. Siksasamuccaya, Darbhanga: Mithila Institute.

–––. 1963. Laṅkāvatārasūtra. Darbhanga: Mithila Institute.

Vajiranana, Paravahera. 1975. Buddhist Meditation in Theory and Practice. Kuala Lumpur, Malaysia: Buddhist Missionary Society.

van der Kuijp, Leonard WJ. 1983. Contributions to the Development of Tibetan Buddhist Epistemology from the Eleventh to the Thirteenth Century. Alt- und Neu-Indische Studien, 26. Franz Steiner Verlag.

Verdu, Alfonso. 1979. Early Buddhist Philosophy in the Light of the Four Noble Truths. Washington, D.C.: University Press of America.

Vitali, Roberto. 1996. The Kingdoms ofGu.ge Pu.hrang. According to mNga'.ris rgyal.rabs by Gu.ge khan.chen Ngag.dbang grags.pa. Asian edition. Dharamsala, India: Tho.ling gtsug.lag.khang lo.gcig.stong 'khor.ba'i rjes.dran.mdzad sgo'i go.sgrig tshogs.chung.

Wayman, Alex. 1961. Analysis of the Śrāvakabhūmi Manuscript. Berkeley: University of California Press.

–––. 1978. Calming the Mind and Discerning the Real. New York: Columbia University Press.

–––. 1980. "The Sixteen Aspects of the Four Noble Truths and Their Opposites." Journal of the International Buddhist Association 3: 67-76.

Wogihara, Unrai, ed. 1971. Bodhisattvabhūmi. 1930-1936. Reprint, Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store.

–––.1973. Abhisamayālaṃkāra-prajñāpāramita-vyākhyā: The Work of Haribhadra. 1932-35. Reprint, Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store.

Wylie, T. 1959. "A Standard System of Tibetan Transcription." Harvard Journal of Asiatic Studies 22: 261-267.

Yamaguchi, S., ed. 1966. Madhyāntavibhāga-ṭīkā; Exposition systematique du Yogācāravijñāptivāda. 1934. Reprint, Tokyo: Suzuki Gakujutsu Zaidan.

Yuyama, A., ed. 1976. Prajñā-pāramitā-ratnaguṇa-sañcaya-gāthā: Sanskrit Recension A. Cambridge: University Press.

Zahier, Leah, ed. 1983. Meditative States in Tibetan Buddhism. London and Boston: Wisdom Publications.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 109576)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)