Giải Thoát Tự Nhiên

06/10/201012:00 SA(Xem: 52103)
Giải Thoát Tự Nhiên

PADMASAMBHAVA
GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN
Giáo lý của Đức Padmasambhava về Sáu Bardo


Luận Giảng: Ngài Gyatrul Rinpoche - Phiên dịch: B. Alan Wallace
Dịch Việt: Tuệ Pháp - Nhà Xuất bản Trí tuệ, Boston

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104548)