Thư mời dự lễ Vu Lan và đặt đá xây dựng Thiền viện Pháp Thuận

01/08/20191:01 SA(Xem: 2944)
Thư mời dự lễ Vu Lan và đặt đá xây dựng Thiền viện Pháp Thuận
TVPT NewsPTV1Master plantvPTV3 (1)
Tạo bài viết