Kim Cương Bát Nhã Luận

01/06/201012:00 SA(Xem: 35290)
Kim Cương Bát Nhã Luận
KIM CƯƠNG BÁT NHÃ LUẬN
Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ ,số 1510a, 2 quyển, Kim Cương Bát Nhã Luận ,

Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch
Nguyên Huệ Việt dịch
Tạo bài viết
07/06/2010(Xem: 51163)