Vô Biên Pháp Lạc

08/07/20224:20 SA(Xem: 2038)
Vô Biên Pháp Lạc
VÔ BIÊN PHÁP LẠC
HT Thích Đỗng Tuyên
vô biên pháp lạc (3)PDF icon (4)Vô Biên Pháp Lạc - Thích Đổng Tuyên


LỜI THƯA DUYÊN KHỞI
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý Phật tử gần xa

Cõi Ta bà này đã nhỏ trong hằng hà sa số cõi trong không gian vô tận. Ấy vậy, mà còn đủ năm thứ “uế trược” nữa.
Với tấm lòng Từ Bi vô hạn nên:
Các vị Đại Bồ Tát đã, đang, sẽ nguyện vào đây có ba việc chính:
– Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh trở về nguồn cội Đại Bi Tâm
– Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh biết cách Học, biết cách Tu để chính tự mình thoát khỏi cái khổ của: Sanh, Già, Bịnh, Chết
– Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh phải dấn thân vào chỗ không còn tình người, chỗ chỉ có khổ đau.
Vô Biên Pháp Lạc Tập 1, có hai mươi lăm bài kinh ngắn nhưng có nội dung thật tuyệt vời từ Đại Tạng Kinh.
Soạn dịch với tất cả tấm lòng trân quý, với ước muốn nho nhỏ là: Mang lại niềm An vui, Hạnh phúc, Bình an cho tất cả chúng sanh. Hy vọng chúng ta biết sống với cách sống: Đại Bi Tâm như chư Đại Bồ Tát đã nói, đã làm, đã sống.

Đại Bảo Trang Nghiêm
Kỷ niệm ngày Thành Đạo đức Bổn
Mồng 8 tháng 12 năm Canh Tý

MỤC LỤC
LỜI THƯA DUYÊN KHỞI 7
BÀI KINH SỐ 1: GIỮ TÂM THANH TỊNH 9
BÀI KINH SỐ 2: BẬC HIỀN CÓ NĂM PHƯỚC ĐỨC 11
BÀI KINH SỐ 3: ÍT MUỐN BIẾT ĐỦ 13
BÀI KINH SỐ 4: BỐN PHÁP ĐẠI THỪA 15
BÀI KINH SỐ 5: MƯỜI HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT 17
BÀI KINH SỐ 6: BA HẠNG ĐỆ TỬ TẠI GIA 23
BÀI KINH SỐ 7: BA NGÔI CAO THƯỢNG 27
BÀI KINH SỐ 8: PHAN DUYÊN VỚI CÁC TRẦN 29
BÀI KINH SỐ 9: BÀ CỤ GIÀ 33
BÀI KINH SỐ 10: BỒ TÁT SANH ĐỊA KINH 37
BÀI KINH SỐ 11: GIỚI – ĐỨC HƯƠNG 43
BÀI KINH SỐ 12: CHƯ THIÊN THỈNH Ý PHẬT 49
BÀI KINH SỐ 13: BỒ TÁT HA SẮC DỤC PHÁP KINH 55
BÀI KINH SỐ 14: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: 59
THỜ PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC LỢI LẠC
SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
BÀI KINH SỐ 15: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: CÓ BỐN ƯỚC MƠ 63
BÀI KINH SỐ 16: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: 67
BỐN PHÁP TU TẬP CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT
BÀI KINH SỐ 17: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: 69
THẬM THÂM ĐẠI HỒI HƯỚNG KINH
BÀI KINH SỐ 18: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: TẤN HỌC KINH 77
BÀI KINH SỐ 19: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: BÁC NÔNG DÂN GIẢI ĐÃI 81
BÀI KINH SỐ 20: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: CÁC PHÁP THƯỜNG TRÚ 85
BÀI KINH SỐ 21: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: BỐN VÔ SỞ UÝ KINH 89
BÀI KINH SỐ 22: LY CẤU HUỆ BỒ TÁT SỞ VẤN LỄ PHẬT PHÁP KINH 93
BÀI KINH SỐ 23: VUA A XÀ THẾ HỎI: NĂM TỘI NGHỊCH LÀ GÌ? 101
BÀI KINH SỐ 24: ĐỨC THẾ TÔN VÌ CÁC TỲ KHEO 107
TRẺ TUỔI DẠY CHÁNH SỰ
BÀI KINH SỐ 25: ĐỨC THẾ TÔN DẠY: TÁM ĐẠI BỒ TÁT KINH 111
Phương Danh Phật Tử Cúng Dường Ấn Tống Vô Biên Pháp Lạc 1 115

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
26/01/2011(Xem: 37978)
27/10/2022(Xem: 3337)
21/02/2023(Xem: 9144)
23/08/2017(Xem: 11428)
31/08/2010(Xem: 127702)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana