Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

17/09/201012:00 SA(Xem: 53266)
Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM
Dịch giả: Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng

Hiệu đính: Giáo sư. Phạm Phú Thành & Đại Đức. Thích Giải Hiền

hoathuong-quangkham-2-content

Tạo bài viết
11/04/2012(Xem: 16870)
06/11/2014(Xem: 6645)