Chùm Thơ Kính Mừng Phật Đản

05/05/20237:03 CH(Xem: 805)
Chùm Thơ Kính Mừng Phật Đản
Kính mừng đại lễ Phật Đản

NHƯ LAI

 

Như Lai lẳng lặng chốn dương trần,

Phóng rọi quang từ thoát khổ luân.

Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**)

Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)

Quần sanh thấu rõ đều qui hướng,

Vạn loại nương theo chóng chuyển vần.

Khắc kiếp hàm ân Thầy tế độ,(***)

Muôn trùng diệu dụng đến nhân gian…

 ---------------------

(*) Ba thân

S: trikāya; Hán Việt: Tam thân ( );

1. Pháp thân ( ; s: dharmakāya): 2. Báo thân ( ; s: sabhogakāya), 3. Ứng thân ( ; s:
Pháp thân được xem chính là Phật pháp (s: bud-dha-dharma)
(**) Chín cõi (cửu địacửu hữu) chỉ là một cách phân chia khác của  hay, đều chỉ cho cái vòng sinh tử luân hồi

 

 

MẦU NHIỆM

 

Dốc cả lòng thành thắp nén hương,

Triêm ân hiển hiện giữa đời thường.

tam giới, giúp vơi sân hận,

Bởi sáu đường, cần rộng cảm thương.

Liểu giải chơn tâm bày phước họa,

Quảng tầm chánh pháp dụ hiền lương.

Tục chân mầu nhiệm hằng soi thấu,

Rủ sạch vô minh phải tận tường.

 

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

( PL: 2566  DL: 2023) 

 

Phật pháp năng cầu rõ nẻo gian…

Muôn trùng cõi nước diệu huyền ban.

Vì thương thế khổ, Lâm Tỳ rạng,

Tận cứu dương mờ, Lộc Uyển quang.

Quảng diễn lời thâm lay vạn chốn,

Thừa khai kệ bảo đến muôn đàng.

Thành tâm sám lỗi nhân lành hiển,

Ngẫm cả trầm luân, níu đạo vàng…

                     

                         *

                               

Ngẫm cả trầm luân, níu đạo vàng…

Thương là chịu khổ khắp trần gian.

Rằng qui nẻo giác thời chân lạc,

Để có tâm thành lẽ lặng an.

Cõi mộng đâu chờ xuôi phách rửa!

Thân người chẳng đợi rõ ngày tan!

Nương cùng Bát Nhã khai đường tuệ,

Liễu pháp hoài theo, dứt buộc ràng…

        

                          *

 

Liễu pháp hoài theo, dứt buộc ràng…

Thân người tựa bọt thoáng rồi tan.

Còn say nẻo ái cần Lai kệ, (*)

Vẫn vướng đường tơ trọng Bảo Đàn.(*)

Rỗng cảnh kinh vàng yên dạ thấm,

Xiêu hồn trí lãng khổ tình mang.

Trầm luân vạn kiếp đành bao ngã,

Động tĩnh soi cùng chướng giải đang.

 

-----------------

(*) thập lai kệ
(十來偈) Chỉ cho bài kệ gồm 10 câu nói về 10 nguyên nhânquả báo trong 2 đời, mỗi câu đều kết thúc bằng 1 chữ Lai, cho nên gọi là Thập lai.

(*) Pháp Bảo Đàn

  

                           *

 

Động tĩnh soi cùng chướng giải đang,

Bao thời dạ thoáng… khổ nào lan.

Kinh cầu tuệ tỏ chung niềm lắng,

Mõ nguyện duyên tròn tỏa ánh quang.

Nặng bởi tham, nhìn đâu cũng vướng,

Sầu qua hết, rõ chẳng chi màng.

Ân điền đã trải nguyền xuôi bến

Hiểu thế tinh cần sẽ được an.

 

                            *

Hiểu thế tinh cần sẽ được an.

Nhiều thêm lợi dưỡng chuốc mơ ràng

Xua dần dãy hận phiền đau giảm

Gột thảy đường sân xót não tàn

Đạo khởi duyên đầy thì vững lối

Niềm trau kệ rõ hẳn yên đàng

Nương Thầy gắng học luôn nguyền tiến

Phật chủng vun trồng quyết giữ sang…

 

Minh Đạo

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/09/2017(Xem: 7676)
04/12/2019(Xem: 5585)
08/01/2020(Xem: 3499)
22/06/2017(Xem: 11029)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana