Pháp Sư Tịnh Không - Người Có Công Phục Hưng Tông Tịnh Độ Thời Hiện Đại

28/10/201012:00 SA(Xem: 36397)
Pháp Sư Tịnh Không - Người Có Công Phục Hưng Tông Tịnh Độ Thời Hiện Đại
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana