Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

15/11/201012:00 SA(Xem: 41972)
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm


TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM
Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký


Lão pháp sư Thích Tịnh Không giảng tại Úc Châu Tịnh Tông Học Viện
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Tạo bài viết
03/12/2010(Xem: 27139)