Pháp Hội Chưa Tan

16/06/20235:15 SA(Xem: 1221)
Pháp Hội Chưa Tan

PHÁP HỘI CHƯA TAN
Huệ Trân

duong ve linh thuu 09
Trên đỉnh Linh Thứu

Tích xưa ngài Trí Khải

Tham thiền Tổ Huệ Tư
Luyện “Pháp Hoa Tam Muội”
Bỗng nhập định chân như

Trong định, sư thấy Phật
Ngự trên đỉnh Linh San
Thuyết Pháp Hoa huyền nghĩa
Pháp Hội vẫn chưa tan …

Pháp Hội vẫn chưa tan?
Ôi nhiệm mầu từ ái
Pháp Hội chưa từng tan
chúng sanh còn đấy

Nào chỉ Linh San hội
Còn diễn đến hôm nay
Mà hàng hàng châu ngọc
Pháp Hội đang hiển bày

An trú trong chánh niệm:
“Thập phương Phật độ trung
Duy hữu Nhất Thừa pháp”
Pháp Hoa trong tâm

An trú trong chánh niệm:
“Sắc thực tức thị không
Không thực tức thị sắc”
Bát Nhã mênh mông

An trú trong chánh niệm:
“Bào, ảnh, huyễn, mộng thôi
Ưng tác như thị quán”
Kim Cang hiện đời

An trú trong chánh niệm:
“Giải thoát Bất Tư Nghì”
Duy Ma Pháp Hội
Vườn Yêm-La xa gì!

Hóa thân Phật tịch diệt
Pháp thân hằng thênh thang
An trú trong chánh niệm
Muôn Pháp Hội chưa tan

An trú trong chánh niệm
Thân, tâm, hướng đạo quang
Sẽ thấy muôn Pháp Hội
Chưa từng một lần tan ….


Huệ Trân
(Tào-Khê tịnh thất – Thời điểm giao mùa)

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/09/2017(Xem: 7666)
04/12/2019(Xem: 5577)
08/01/2020(Xem: 3485)
22/06/2017(Xem: 11009)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana