Mười Sáu Năm Cuối Đời (1923-1939) Của Sigmund Freud

22/04/20244:35 SA(Xem: 407)
Mười Sáu Năm Cuối Đời (1923-1939) Của Sigmund Freud
MƯỜI SÁU NĂM CUỐI ĐỜI (1923-1939)
CỦA SIGMUND FREUD

1*

"Trong suốt 16 năm cuối cùng của ông, Freud đã là một người cận tử, ông chung sống một cách đau đớn cùng với một tiến trình bí ẩn (mysterious process), cái tên ông đặt cho nó, hệ quả là từ nó ông đã từ trần vào 23 September 1939.

Ung thư miệng đã được chẩn đoán trong mùa xuân 1923, và trước khi nó đã hoàn tất hành vận của nó, ông đã trải qua 33 cuộc giải phẫu, mà trong số đó nhiều cuộc trầm trọng và vài cuộc sai lầm ngu ngốc (many of them grave and some inept). Trong một phụ bản tiểu sử của Freud, Ernest Jones đã cung cấp bản nghiên cứu ca bệnh này, mà từ phụ bản này, chúng ta có thể thấy sự tàn bạo trong diễn tiến của nó, và Freud đã can đảm đối diện nó.

 

Freud đã không bao giờ chấm dứt hoạt động nghiên cứu của ông. Vài tác phẩm tinh tế nhất và ghi đậm dấu ấn của ông được viết trong khi ông ở trong những đau đớn kịch liệt, và ông đã tiếp tục hành nghề phân tâm học, tiếp nhận các bệnh nhân, nhiều khi bốn bệnh nhân một ngày, cho tới gần như cuối đời. Bất kỳ cuộc xuất hiện trước công chúng đều là điều bất khả cho ông sau năm 1923 bởi vì sự thoái hóa ngôn ngữ diễn thuyết của ông.

 

Trong năm 1932, để cập nhật hóa các bài khái niệm mà ông đã trình bày, cũng như cố gắng và trợ giúp tài chánh cho nhà xuất bản phân tâm học, Freud đã viết New Introductory Lectures (Những bài diễn giảng nhập môn mới), trong đó ông đã phỏng theo bản nguyên thảo; nhưng ông đã biết rằng ông không thể nào hoàn thành nó. Bởi vì ông đã viết, trong một lần ông đặt vị trí của ông trong giảng đường, chuyện đó chỉ là một cách khéo léo giả vờ trong tưởng tượng (it was 'only by an artificie of immagination'-- XXII, 5)

(Đặng Hữu Phúc dịch từ – FREUD. Richard Wollheim. pp 216-217

-------------------------------------------------------

2*

Tâm trí không muốn lắng nghe các thông tin.

FREUD. Richard Wollheim. Chapter 8. Civilization and Society (p. 234)

-------

(2) Freud tin vào lý trí.

Ông viết trong “Tương lai kiến lập bởi một huyễn tượng”: “Trong tương lai xa, không một cái gì có thể chống cự lý trí và trải nghiệm” (XXI, 54).

 

Ông tin, nói một cách khác và đúng hơn, tâm trí của một người bị đung đưa bởi các biện luận và các quan tâm lý tính, một khi nó lắng nghe chúng thì nó đươc điều hòa do bởi lắng nghe. Nhưng chính vì các biện luận và các quan tâm lý tính mạnh mẽ ảnh hưởng trên đương sự, đương sự sẽ, làm tất cả mọi thứ, khi mà sư thuận tiện đòi hỏi tâm trí, đương sư không thể lắng nghe chúng nữa.

Công trình để đời của FREUD, chúng ta có thể nói, là một khảo cứu thâm sâu vào sự tâm trí không muốn lắng nghe các tin tức mới.

-----------

Note

deaf: adj. dull of hearing; unable to hear at all; not willing to hear; inattentive

--------------

(2) Freud believed in reason. “In the long run, he wrote in The Future of an Illusion, “nothing can withstand reason and experience”. (XXI, 54).

He believed, that is, that the mind of a man is so attuned that it is swayed by arguments and rational considerations once it listens to them. But just as arguments and rational considerations have such power over him, he will, when comfort demands it, do all he can not to listen to them. Freud 's life work, we might say, was a research into the deafness of the mind.

------------------------

3*

FREUD (3) Tôi cúi đầu tự trách rằng tôi không thể đem đến cho họ một an ủy nào

FREUD. Richard Wollheim. Chapter 8. Civilization and Society. (p.235)

 

Freud viết, và chúng ta có thể xem đây là kết từ của ông,

"Tôi không có can đảm đứng trước các đồng nhân của tôi như là một nhà tiên tri, và tôi cúi đầu tự trách rằng tôi không thể đem đến cho họ một an ủy nào; bởi vì trong thầm kín, an ủy là điều họ cần thiết -- những kẻ làm cách mạng điên khùng man rợ nhất, cũng đi tới tuẫn đạo dễ dàng không kém chi những kẻ tin tưởng đức hạnh nhất hạng. (Tương lai kiến lập bởi một huyễn tượng, XXI, 145).

 

Những kẻ làm tổn thương Freud nhiều hơn cả, đó là những kẻ đang phục vụ quyền lợi cho những kẻ nhiệt tình cho tôn giáo này, hoặc tôn giáo kia ghi danh Freud vào chủ trương lạc quan nhân hậu hoặc lạc quan ngu si mà Freud đã dũng cảm tỏ bày cực kỳ khinh miệt.

----------

Note

passion: n. the sufferings (esp. on the Cross) and death of Christ; martyrdom; suffering; …

passionate: adj. moved by passion; easily moved to passion;

passion: v. to express with passion; to imbue with passion; to impassion

-------------

FREUD. Richard Wollheim. Chapter 8. Civilization and Society.

(3) Freud wrote, and we can see this as his envoi,

"I have not the courage to rise up before my fellow-men as a prophet, and I bow to reproach that I can offer them no consolation; for at bottom that is what they are all demanding -- the wildest revolutionaries no less passionately than the most virtuous believers. "(XXI, 145)

No greater disservice can be done to Freud than by those, who in the interest of this or that piety, recruit him to the kind of bland or mindless optimism that he so utterly and so heroically despised.

---------

FREUD. Richard Wollheim. (Series: Modern Masters. Fontana 1971; p. 235)

--------------------------------------------------------------

(From “FREUD A life for our time” written by Peter Gay, published 1988, 810pp)

-----------

Freud’s Last War

It was 81 years ago today (September 23, 1939) that Sigmund Freud passed away at the age of 83.

By mid-September 1939, Freud's cancer of the jaw was causing him increasingly severe pain and had been declared to be inoperable. The last book he read, Balzac's La Peau de chagrin, prompted reflections on his own increasing frailty and a few days later he turned to his doctor, friend and fellow refugee, Max Schur, reminding him that they had previously discussed the terminal stages of his illness: "Schur, you remember our 'contract' not to leave me in the lurch when the time had come. Now it is nothing but torture and makes no sense." When Schur replied that he had not forgotten, Freud said, "I thank you," and then "Talk it over with Anna, and if she thinks it's right, then make an end of it." Anna Freud wanted to postpone her father's death, but Schur convinced her it was pointless to keep him alive and on 21 and 22 September administered doses of morphine that resulted in Freud's death on 23 September 1939.

(From “FREUD A life for our time” written by Peter Gay, published 1988, 810pp)

------

---------------------

"Chúng ta phải làm cho CÁC NGƯỜI CHẾT nhắm mắt an nghỉ, chúng ta phải hoàn thành bổn phận của chúng ta đối với họ."

---------

J. P. Sartre. The Freud Scenario. Bản in 1984, 1985, 2013

---------

The Sypnosis (1958) -- Freud

Original Scenario by J P Sartre

First Draft

Paris, 15 December 1958 (page 506)

II. YOU ARE REQUESTED TO CLOSE THE EYES

...

Freud sitting up in bed, having woken with a start. His wife is asleep.

Freud's voice: " The phrase written up a twofold meaning. It meant: we must close the eyes of THE DEAD, we must fulfill our duty toward them. So I was feeling guilty. Why? What had I done?

"For years I have been feeling guilty. What is my crime? WHO AM I? "

-------

Tâm Cảnh của Freud

Bản tóm tắt (1958). Bản thảo thứ nhất

Paris, 15 December 1958 (trang 506, bản in 2013)

II

BẠN ĐƯỢC THỈNH CẦU NHẮM MẮT AN NGHỈ

...

Freud vừa mới thức dậy, ngồi thẳng trên giường. Vợ ông đang ngủ.

Freud tự vấn " Câu văn trong nhật ký có hai nếp gấp ý nghĩa. Nó muốn nói chúng ta phải làm cho CÁC NGƯỜI CHẾT nhắm được mắt, chúng ta phải hoàn thành bổn phận của chúng ta đối với họ. Thế nên tôi đang cảm thấy có trách nhiệm. Tại sao? Tôi đã làm cái gì?

"Trong nhiều năm tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm. Tôi có trách nhiệm gì? TÔI LÀ AI?"

----------------

Bản tóm tắt về lý thuyết phân tâm học

-----

Bản tóm tắt này giúp độc giả thông hiểu kết từ của Freud trong Tương lai kiến lập bởi một huyễn tượng (Future of an illusion)

--------

Briefly describe the theory of psychoanalysis

****

Sigmund Freud (1856-1939) is the founder of psychoanalysis. He developed the psychoanalytic theory during the years of 1885 to 1939. Psychoanalysis is a very complex area. However some general remarks can be made about it.

*

Psychoanalysis is not a school of thought in psychology. Psychoanalysis is developed outside the psychological laboratory in medical practice as the result of an effort to apply science and medicine to the study and treatment of abnormal behavior. Freud a Viennese psychiatrist, was dissatisfied with the way psychiatry during the nineteenth century classified mental disorders and pigeon-holed mental patients, offering neither valid explanations for the causes of the disease nor methods of treatment.

In an attempt to resolve this problem, Freud used both empirical (observational) and experimental techniques, although he was limited in the use of both. He could only make observations in the course of treating his patients which did not permit him to experiment in any systematic way. From experience, however Freud was able to develop of a method of treatment and a theory of personality.

*

Psychoanalysis refers primarily to Freud's method of treatment. In this method, free association is the basic tool. The subject reports whatever comes into his mind. Freud's theory of personality is of great interest to psychologists.

Freud divided the personality structure into 3 parts: the id, which consists of the basic biological impulses; the ego, which copes with the stress in the environment and mediates between contrasting desires of the id and the superego; and the superego, which represents the dictates of one's conscience.

Freud's primary tool for investigation was the case study, which included autobiographical material, dream analysis, and the free association of individual patients.

Psychoanalysis during Freud's time was primarily a theory of abnormal behavior, whereas today it is regarded as method of treatment for mental illness. Psychoanalysis itself has been subdivided into schools such as Jung's analytical school and Adler's individual school.

Many neo-Freudian theories have been developed in recent times. Theoretical views in psychoanalysis continue to change and evolve to this day.

 

Source: The Psychology Problem Solver (A complete solution guide to any textbook. REA Research and Education Association, New Jersey 1996, (1042pp size A4) p.16-18; in Sydney A$24

----------

Phuc Dang Note

Bản tóm tắt này giúp độc giả thông hiểu kết từ của Freud trong Tương lai kiến lập bởi một huyễn tượng (Future of an illusion)

-----

"Freud viết, và chúng ta có thể xem đây là kết từ của ông, "Tôi không có can đảm đứng trước các đồng nhân của tôi như là một nhà tiên tri, và tôi cúi đầu trách mình rằng tôi không thể đem đến cho họ một an ủy nào; bởi vì trong thầm kín, an ủy là điều họ cần thiết, dù cho họ là những kẻ làm cách mạng điên khùng man rợ nhất, họ cũng đi tới tuẫn đạo dễ dàng không kém chi  những kẻ tin tưởng đức hạnh nhất hạng. (Tương lai kiến lập bởi một huyễn tượng, XXI, 145).

 

*

Những ngày cuối cùng của Freud

Freud rất mệt mỏi, giúp ông ăn uống là một chuyện khá khó. Nhưng trong khi ông chịu khổ rất nhiều, và có những đêm đặc biệt nghiêm trọng, ông không tìm đến, và không muốn, bất kỳ một thuốc trấn an nào. Ông vẫn có thể đọc, và cuốn sách cuối cùng ông đọc là “La Peau de Chagrin” [“Miếng da lừa”] của Balzac, một truyện  huyền bí về về tấm da huyễn thuật có thể co rút. Khi ông đọc xong cuốn sách ông bảo Schur rằng, đây đúng là cuốn sách để cho ông đọc, trong chuyện thu xếp, thỏa thuận với cái thu giảm co cụm và cái chết qua đói khát. Đó là sự thu giảm co cụm, Anna Freud nghĩ, có vẻ như đặc biệt nói về tình trạng của ông: thời gian của ông đã hết. Ông trải qua những ngày cuối cùng trong phòng nghiên cứu của ông ở tầng trệt, nhìn ra vườn. Bác sĩ Ernest Jones, được Anna Freud triệu mời cấp tốc đến thăm bệnh cho bố cô vào ngày 19 September 1939, cô nghĩ là bố cô đang gần cận cái chết. Jones nhớ rõ, Freud đang chợp mắt, ông thường rất nhiều lúc như vậy trong những ngày này, nhưng khi Jones gọi đánh thức ông “Chào giáo sư”, Freud mở một con mắt, nhận ra ông khách của ông, “và đưa bàn tay vẫy, và rồi hạ nó xuống với phong cách cao nhã gửi gấm nhiều ý nghĩa : chào mừng, giã biệt, thoái vị”.
Jones  đã đọc đúng tư thế của Freud. Freud đang kính chào vị đồng minh già của ông lần cuối cùng. Ông đã thoái vị ly biệt cuộc đời.

------------

Freud 's the last days (7)

Freud was very tired now, and it was hard to feed him. But while he suffered greatly and the nights especially were hard, he did not get, and did not want, any sedation. He could still read, and his last book was Balzac's mysterious tale of the magical shrinking skin, "La Peau de chagrin". When he had finished the book he told Schur, casually, that this had been the right book for him to read, dealing as it did with shrinking and starvation. It was the shrinking, Anna Freud thought, that seemed to speak particularly to his condition: his time was running out. He spent the last days in his study downstairs., looking out at the garden. Ernest Jones, hastily summoned by Anna Freud, who thought her father was dying, stopped by on September 19.

Freud, Jones remembered, was dozing, as he did so much these days, but when Jones called out "Her Professor", Freud opened an eye, recognized his visitor, "and waved his hand, then dropped it with a highly expressive gesture that conveyed a wealth of meaning: greeting, farewell, resignation."

Jones read Freud 's gesture aright. Freud was saluting his old ally for the last time. He had resigned from life.

----------------

Freud's the last days (8)

(Freud -- May 6, 1856 -- September 23, 1939)

----------

Schur cảm thấy đau đớn rất nhiều do bởi không có khả năng làm giảm bớt đau khổ của Freud, nhưng hai ngày sau lần đến thăm của Jones, vào Sep 21, 1939, khi Schur đang ngồi bên cạnh Freud, Freud cầm tay ông, và nói với ông “Schur, ông nhớ đến “cái hợp đồng” của chúng ta không bỏ tôi một mình trong tình hình khó khăn khi thời điểm đó đến. Nay chẳng còn gì nữa ngoại trừ cái cực kỳ đau đớnvô nghĩa lý”. Schur nói nhanh ông không quên. Freud tỏ vẻ an tâm, giữ bàn tay Schur một lúc, và nói “Tôi cảm ơn ông”. Thế rồi, sau một chút lưỡng lự, Freud nói tiếp, “Hãy thảo luận  chuyện này với Anna, và nếu cô nghĩ chuyện này là đúng lúc, vậy thì  kết thúc luôn. Bởi vì cô đã ở trong tình trạng này nhiều năm, như vậy trong thời điểm nầy Antigone của Freud là người thứ nhất trong các suy nghĩ của Freud. Anna Freud muốn trì hoãn giây phút tử biệt, nhưng Schur khẩn khoản rằng giữ cho Freud tiếp tục tình trạng này là vô ích, và cô đã phục tòng cái không thể tránh được, bởi vì bố cô đã phục tòng. Thời điểm đã đến, ông đã biết, và ông đã hành động. Đây là  diễn dịch của Freud về câu tuyên bố của ông rằng  ông đến Anh Quốc để chết trong tự do. Schur đã rơi nước mắt khi chứng kiến Freud đối diện cái chết với phẩm giá và không tủi thân. Ông chưa thấy ai chết theo phong cách như vậy. Vào ngày  21 September 2021, ông chích cho Freud 3 centigram morphine – liều trấn an bình thường là 2 centigram – và Freud chìm vào trong một giấc ngủ an bình. Schur chích thêm một mũi thuốc như vậy khi ông bắt đầu cựa quậy nhiều, và  cho thêm một mũi thuốc cuối cùng ngày tiếp theo  22 Sep 1939. Freud đã từ từ di vào hôn mê và từ hôn mê đó ông không  tỉnh lại nữa. Ông chết vào lúc 3 giờ sáng 23 Sep 1939 . 

----------------

Schur was agonized by his inability to relieve Freud's suffering, but two days after Jones's visit, on September 21, as Schur was sitting by Freud's bedside, Freud took his hand, and said to him "Schur, you remember our 'contract' not to leave me in the lurch when the time had come. Now it is nothing but torture and makes no sense." Schur indicated that he had not forgotten. Freud gave a sigh of relief, kept his hand for a moment, and said, " I thank you. Then, after a slight hesitation, he added, " Talk it over with Anna, and if she thinks it's right, then make an end of it." As she had been for years, so at this juncture, Freud 's Antigone was first in his thoughts. Anna Freud wanted to postpone the farewell of fatal moment, but Schur insisted that to keep Freud going was pointless, and she submitted to the inevitable, as had her father. The time had come, he knew and acted. This was Freud 's interpretation of his saying that he had come to England to die in freedom.

*

Shur was on the point of tears as he witnessed Freud facing death with dignity and without self-pity. He had never seen anyone die like that. On September 21, 1939 Schur injected Freud with three centigrams of morphine -- the normal dose for sedation was two centigrams -- and Freud sank into a peaceful sleep. Schur repeated the injection, when he became restless, and administered a final one the next day, September 22. Freud lapsed into coma from which he did not awake. He died at three in the morning, September 23, 1939.

-------------------------

Cấu trúc của Nhân cách, theo Freud (2)

(Đặng Hữu Phúc dịch và ghi chú)

--------------------

Freud phân cấu trúc của nhân cách thành ba thành phần: (1) the id / vô thức [= toàn thể tánh tự bảo tồn] gồm các xung động sinh học căn bản; (2) the ego (bản ngã) đối phó với các bức bách của môi trường sinh sống, và cố gắng sản sinh các thỏa thuận giữa các ham muốn tương phản của vô thức [= toàn thể tánh tự bảo tồn] và lương tâm; (3) và lương tâm, đại diện cho các mệnh lệnh của lương tâm mỗi cá nhân.

------------

Ghi chú:

id: the self- preservative tendencies and instincts of an individual as a totality; the true unconscious (Dorland's Pocket Medical Dictionary. p. 346)

id: các khuynh hướng và các bản năng tự bảo tồn của một cá nhân trong một toàn thể tánh; vô thức

impulse: 1. a sudden pushing force 2. a sudden uncontrollable determination to act 3. nerve impulse

cardiac impulse: movement of the chest wall caused by the heartbeat.

nerve impulse: the electro-chemical process propagated along nerve fibers

---------

ego: that part of the psyche that has consciousness, maintains its identity, and recognizes and tests reality; the conscious sense of self (Dorland p. 229)

ego/ ngã tánh/bản ngã: phần của tâm lýý thức, chủ trương có ngã tướng, và nhận biết và trắc nghiệm thực tế/ thực tại; cảm thức có tính ý thức về bản ngã / về mình.

----------

superego: a part of the psyche derived from both the id and the ego, which acts, largely unconsciously, as a monitor over the ego; the conscience (Dorland p. 649)

superego: lương tâm, một phần của tâm lý có nguồn từ vô thức [= toàn thể tánh tự bảo tồn] và bản ngã, mà nó hành sử, đa phần một cách vô thức, trong vai trò một điều hướng viên tác động trên bản ngã; lương tâm.

-----------

conscience: an individual set of moral values, the conscious part of the superego

lương tâm: một tập hợp về các giá trị đúng đắntốt lành của các hành vi.

--------------------------------------------------------

Personality Structure according to Freud

-----------

Freud divided the personality structure into 3 parts: the id, which consists of the basic biological impulses; the ego, which copes with the stress in the environment and mediates between contrasting desires of the id and the superego; and the superego, which represents the dictates of one's conscience.

----------

Psychosis / psychoses / chứng loạn tâm thần: any major mental disorder of organic or emotional origin marked by derangement of personality and loss of contact with reality, often with delusions, hallucinations, or illusions. Cf. neurosis

Neurosis/ neuroses/ chứng loạn thần kinh: an emotional disorder due to unresolved conflicts, anxiety being its chief characteristic; in contrast with psychoses, neuroses do not involve gross distortions of external reality or disorganization of personality.

----------------------------

“FREUD”. Richard Wollheim. Fontana, 1971 (240pp) (p.218)

*

Freud was never a lover of humanity, but he did as much for it as any other human being who has lived. And if he could find little evidence for the goodness, he had a sense, as no one else before him, of the richness and mystery, of the psyche. Amongst the last things Freud ever wrote, we find, “Mysticism is the obscure self-perception of the realm outside the ego, of the id.” [Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol XXIII, 300]

---------

Freud tuy không một lần nào hiển lộ là một kẻ yêu mến toàn thể tập thể nhân loại, nhưng ông đã thực sự hoàn tất các công trình cho nhân loại y như bất kỳ nhân vật nào khác đã từng sống trên thế gian này. Và nếu ông đã có thể tìm thấy một bằng chứng nhỏ bé về sự thiện hảo, ông đã có một trực thức, mà trước ông không kẻ nào khác có được, về sự phong phú và nhiệm mầu, kiến lập bởi đời sống tinh thần (gồm các tiến trình ý thứcvô thức). Trong nhóm các bài Freud đã viết vào cuối đời, chúng ta tìm thấy,  “Những tư duy huyền bí phi thật tại và mù sương là sự tự nhận thức bị che lấp được kiến lập bởi cõi bên ngoài bản ngã, tức là cõi của vô thức thiệt thọ”.

-------------

Note:

Mysticism: the habit or tendency of religious thought and feeling of those who seek  direct communion  with God or the divine; fogginess and unreality of thought (with suggestion of mist).

Sense: immediate consciousness; inward feeling; ……….

Psyche: the mind; the human faculty for thought, judgement, and emotion; the mental life including both conscious and unconscious processes (Dorland’s Pocket Medical Dictionary)

----------

id: the self- preservative tendencies and instincts of an individual as a totality; the true unconscious (Dorland's Pocket Medical Dictionary. p. 346)

id: the true unconscious = vô thức thiệt thọ

--------------

ego: that part of the psyche that has consciousness, maintains its identity, and recognizes and tests reality; the conscious sense of self. (p. 229)

ego/ bản ngã: phần của tâm lýý thức, chủ trương có ngã tướng, và tri nhận và trắc nghiệm thực tế/ thực tại ; cảm thức có tính ý thức về bản ngã./ về mình.

---------

id: the self- preservative tendencies and instincts of an individual as a totality; the true unconscious (Dorland's Pocket Medical Dictionary. p. 346)

id: các khuynh hướng và các bản năng tự bảo tồn của một cá nhân trong một toàn thể tánh; vô thức chánh chủ

----------

Freud was never a lover of humanity, but he did as much for it as any other human being who has lived.

 

Freud tuy không một lần nào hiển lộ là một kẻ yêu mến toàn thể tập thể nhân loại, nhưng ông đã thực sự hoàn tất các công trình cho nhân loại y như bất kỳ nhân vật nào khác đã từng sống trên thế gian này.

Giải thích:

Thesaurus: never: not once; on no account; ........

never: adv. not ever; at no time; in no degree; not;

never: adv. 1. not at any time or on any occasion; not ever 2. used to add force to the idea of "not"

----------

Freud was never a lover of humanity, but he did as much for it as any other human being who has lived.

------------

Giải thích về tác giả câu văn,

Richard Wollheim is Grote Professor of the Philosophy of Mind and Logic in the University of London.

Trang bìa sau, ghi:

... Reading it we sense the effect of the frightening enlargement of the known area of human unhappiness that Freud's work revealed. And we appreciate the implications of the author's closing quotation:

"I have not the courage, Freud wrote, to rise up before my fellow-men as a prophet, and I bow to reproach that I can offer them no consolation..."

-------------

Note by ĐHP

https://www.gutenberg.org/files/29433/29433-h/29433-h.htm

“Man and woman, and their social life, poverty, labor, sleep, fear, fortune, are known to you. Learn that none of these things is superficial, but that each phenomenon has its roots in the faculties and affections of the mind. Whilst the abstract question occupies your intellect, nature brings it in the concrete to be solved by your hands. It was a wise inquiry for the closet, to compare, point by point, especially at remarkable crises in life, our daily history, with the rise and progress of ideas in the mind. So shall we come to look at the world with new eyes.”

(Ralph Waldo Emerson 1803-1882)

----------

Note on English (11)

Crazy, Not Insane review: Why do people become murderers?

---------

True-crime shows focusing on the act of murder are booming. Alex Gibney's new documentary Crazy, Not Insane instead looks at what might spawn a killer. (New Scientists)

------------

 Note by ĐHP:

insanity: a legal term for mental illness, roughly equivalent to psychosis and implying inability to be responsible for one's act.

insane: adj. (Dorland's Pocket Medical Dict)

Psychosis / psychoses / chứng loạn tâm thần : any major mental disorder of organic or emotional origin marked by derangement of personality and loss of contact with reality, often with delusions, hallucinations, or illusions. Cf. neurosis

Neurosis/ neuroses/ chứng loạn thần kinh : an emotional disorder due to unresolved conflicts, anxiety being its chief characteristic; in contrast with psychoses, neuroses do not involve gross distortions of external reality or disorganization of personality.( Dorland's Pocket Medical Dict)

------

crazy (derog; informal) stupid, silly

crazy about s.o /s.t: very much in love with s.o; very excited about s.t

EG. She's just crazy about him and won't let him out of her sight.

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/01/2019(Xem: 9381)
04/12/2020(Xem: 5539)
11/01/2013(Xem: 19761)
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.