Bài Ca Đại Hoan Hỷ: “i-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa

10/04/20205:00 SA(Xem: 2752)
Bài Ca Đại Hoan Hỷ: “i-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa

Việt ngữ & English
BÀI CA ĐẠI HOAN HỶ: “I-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa
THE SONG OF GREAT JOY: "Iha" Prajñāpāramitā

YOUTUBE: NGHE HÁT: TO LISTEN TO THE SONG:
Phiên bản có hình ảnh và phụ đề/ Version of imagery and lyrics:

 

Dựa trên bài Kinh “Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Trí Tuệ Toàn Hảo Siêu Việt Hoàn Toàn Vượt Thoát” do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính vào ngày    8/8/2019, Milam Sudhana cảm tác “Bài Ca Đại Hoan Hỷ” vào ngày 6/8/2019 và hoàn thiện vào ngày 18/10/2019.

Based on the “Prajñāpāramitā-Hṛdayam” Sutra as edited by Bhikkhu Thich Tue Hai on August 8, 2020, the lyrics for “The Song of Great Joy” were composed by Milam Sudhana on August 6, 2019 and enhanced on October 18, 2019.

Thơ/Lyrics: Milam Sudhana
Nhạc và hòa âm phối khí/Music and arrangement: Achen (Yoshito Music)
Kỹ thuật và thu âm/Technical Assistance and Recording: Duy Trần và Linh Nguyễn
Thể hiện bởi/Presented by: Đào Mác và Ngọc Mai
Hoàn thành vào ngày 18.1.2020/Completed on Jan. 18, 2020
Video clip được thực hiện bởi/Video clip by: SNOW - March 18, 2020

........

* Trong ngôn ngữ Bắc Phạn, từ "i-ha" (iha) có 3 nghĩa khác nhau: "ở đây," "bây giờ," hoặc "trong thế giới này." Từ này đã vắng mặt trong các bản dịch Hán Việt của bài Tâm Kinh trong nhiều thế kỷ qua nên trước đây câu "iha Sariputra" thường được dịch thành "này Xá Lợi Phất" (thay vì "ngay đây, Xá Lợi Phất," hoặc "ngay bây giờ, Xá Lợi Phất," hoặc "trong thế giới này, này Xá Lợi Phất"). Nay trong bản Việt dịch "Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa" do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính vào ngày 8/8/2019, câu "i-ha" (iha) đã được diễn đạt là "Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này," là ngay khi hành giả thâm nhập cảnh giới năm uẩn là Không. "Ngay hiện tiền này" là hiện thực hiện tiền không trước không sau, liên tục thay đổi, mỗi mới, mỗi mỗi mới.

* In Sanskrit, "iha" has 3 different meanings: "here," "now" or "in this world." This term had been missing in the classical Chinese-Vietnamese translations of the Heart Sutra for many centuries, and thus, this verse had been previously translated into Vietnamese as "O Sariputra" (instead of "Here, O Sariputra" or "Now, O Sariputra" or "In this world, O Sariputra"). Recently, in the new Vietnamese version of "The Core-Essence of the Prajñāpāramitā" edited by Bhikkhu Thich Tue Hai on August 8, 2019, the "iha" verse was expressed as "O Sariputra, in this very vivid presence" -- it is the very momentary presence when the practitioner deeply immerges in the sphere of the five aggregates as being Empty-Void. "This very vivid presence" is not even slightly before or after; each and every momentary presence of reality is constantly changing and refreshing itself.

……..

* Bản Việt dịch mới của bài Kinh "Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa" do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính vào ngày 8/8/2019 là một bản dịch thoát ý chú trọng đến tinh túy của Kinh Bát Nhã, đó chinh là mô tả một cách khúc chiết một Bậc giác hữu tình (Quán Tự Tại) ngay trong khoảnh khắc hiện tiền không trước không sau đã chứng nghiệm năm uẩn là Không như thế nào. Nói chung, bản Việt dịch mới này không chỉ dựa vào tánh không như là một "khái niệm tổng quát" như trong các bản dịch Tâm Kinh trong quá khứ, mà ở đây đang đặc biệt nói đến cảnh giới ngay khoảnh khắc hiện tiền khi Bậc giác hữu tình (Quán Tự Tại) thâm nhập Chân tánh, bước vào Pháp tánh giới viên mãn toàn chân, nơi tất cả đều hiển lộ từ Không Tướng.

* The new Vietnamese translation of "The Core-Essence of the Prajñāpāramitā" as edited by Bhikkhu Thich Tue Hai on Aug. 8, 2019 is a transcendental rendering of the Sutra that aims to bring out its very core essence, which mainly describes very minutely how an enlightening being (the Free and Unhindered Seeing One) personally experienced, at the very vivid presence, not even slightly before or after, his/her five aggregates as being Empty-Void. Overall, this new translation does not simply rely on emptiness as a "general concept" as in past interpretations of the Heart Sutra, but it is talking specifically about the very momentary presence when the enlightening being (the Free and Unhindered Seeing One) immerges in his/her True Nature where all arises from Empty-Signlessness and enters the perfectly genuine and complete Dharmakaya Phenomenal Sphere.

 

* BẢN DỊCH MỚI CỦA TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - VIỆT NGỮ và ANH NGỮ:
* THE NEW VIETNAMESE and ENGLISH TRANSLATION OF THE PRAJNAPARAMITA HRDAYAM:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107426844181638&set=a.107420367515619&type=3&theater

…….

BÀI CA ĐẠI HOAN HỶ: “I-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Lời Việt)

Vì sao chúng ta đã phải mất hơn một ngàn mấy trăm năm
Để tìm ra lại một chữ
Một chữ
Trong bài Tâm Kinh?

Vì sao chữ ấy đã đi lạc hơn một ngàn mấy trăm năm
Mà chẳng ai nhìn thấy
Ngay trong bài Tâm Kinh?

Này Xá Lợi Phất!
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha là ngay tại đây, ngay nơi này, trong thế giới này?


I-ha là ngay bây giờ, trong thời điểm này, trong khoảnh khắc này?

I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha chính là ngay hiện tiền này không trước không sau!

Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa chiếu tỏa rạng ngời rạng ngời rạng ngời………..
Khi chữ i-ha hiện ra
Sau hơn một ngàn mấy trăm năm thất lạc
Trong rừng chữ nghĩa.

Này Xá Lợi Phất!
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha chính là hiện tiền trong sáng hiện hữu rỗng lặng hiển lộ Không Tướng.
I-ha chính là hiện thực tròn đủ không một kẽ hở không một mảy tơ không kịp sai khác!

I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha Hiển Hiện An Nhiên
Ô! Hoan hỷ hoan hỷ đại hoan hỷ!

I-ha sắc chính là Không
I-ha Không chính là sắc
I-ha tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng
I-ha không sanh không diệt không nhơ không nhiễm thanh khiết chói sáng
Viên mãn tròn đầy!

I-ha Bát Nhã Ba La Mật Đa
I-ha Trí tuệ toàn hảo siêu việt hoàn toàn vượt thoát ngay hiện tiền này
Thì làm gì còn có bờ nào để phải vượt qua!

Khi Đạo Sư đăng đàn thuyết pháp
Mở đầu cho một bài ca đại hoan hỷ
Thì mưa cam lộ tuôn rơi………..
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!

I- ha / Sa- ri- pu- tra / xa- va / đa- ma / shu- nha- ta / a- lắc- sha- na / a- nút- pa- na / a- ni- ru- đa / a- ma- la / vi- ma- la / nu- na / na- pa- ri- puơ- na.
Này Xá Lợi Phất / ngay hiện tiền này / tất cả các pháp / đều hiển lộ từ Không Tướng / không sanh / không diệt / không nhơ / không nhiễm / thanh khiết chói sáng / viên mãn tròn đầy.

Cho nên, thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Hiển Hiện cảnh giới chân thật:
Vượt rồi / vượt rồi / vượt thoát rồi / hoàn toàn vượt thoát rồi / giác ngộ viên mãn / ta bà ha.
Ga- tê / ga- tê / pa- ra- ga- tê / pa- ra- sam- ga- tê / bô- đi / xoa- ha.

Khi Đạo Sư đăng đàn thuyết pháp
Mở đầu cho một bài ca đại hoan hỷ
Sáng vàng sáng vàng rực rỡ…….. mênh mông mênh mông sáng vàng……..
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra……
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra……

....................

THE SONG OF GREAT JOY: "Iha" Prajñāpāramitā
(Meaning of the Vietnamese lyrics)

Why did it have to take us more than a thousand years
To find one word
Just one word
In the Heart Sutra?

Why is it that this word has been lost for more than a thousand years
Yet no one saw it
Right in the Heart Sutra?

O Sariputra
Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha is it right here, right in this place, right in this world?
iha is it right now, at this point in time, right in this instant?

Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha is this very vivid presence, not even slightly before or after!

The Core-Essence of Prajñāpāramitā radiates luminously luminously luminously........
When the word iha appeared
After being lost for more than a thousand years
In the forest of words.

Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha Emerging Naturally and Serenely
O! Joy joy great joy!

O Sariputra!
Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha is the immaculately pure vivid presence, the quiescent and empty presence, the emergence of Empty-Signlessness.
Iha is the utterly complete reality in existence, without a rift as small as a thread of silk, with not even a chance to be dissimilar!

Iha form is Empty-Void
Iha Empty-Void is form
Iha all dharmas emerge from Empty-Signlessness
Iha non-arising, non-ceasing, immaculate, untainted
Perfectly complete.

Iha Prajñāpāramitā
Iha The Perfection of All-Transcendent Wisdom gone utterly freely beyond right in this very vivid presence
Thus no shore is there to be crossed!

When the Master taught Dharma on his lion seat
The beginning of a song of great joy
Rain of nectar falling...........
Iha... iha... iha... Sariputra!

Iha / sariputra / sarva / dharma / sunyata / alaksana / anutpanna / aniruddha / amala / vimala / nona / na paripurṇah.

Thus, to speak of the Perfection of All-Transcendent Wisdom is to Emerge Vividly in the realm of truth:
Gone, gone, gone beyond, gone utterly freely beyond, perfectly awakened, svaha!

When the Master taught Dharma on his lion seat
The beginning of a song of great joy
Luminous golden, luminous golden, blazingly bright... vast expansive, vast expansive, luminous golden........

Iha... iha... iha... Sariputra...
Iha... iha... iha... Sariputra...

"Nguyện cho muôn người muôn loài khi chạm đến, nghe đến bài ca này thì sẽ sanh tâm hoan hỷ, tràn ngập yêu thương, không còn sân hận nữa. Nguyện cho các sinh linh hết oán hận, sanh tâm hoan hỷ, tràn ngập yêu thương, chỉ muốn vượt thoát, hoàn toàn vượt thoát, không còn sanh tâm muốn hãm hại ai mà chỉ muốn đem lại lợi lạc cho tất cả!" (3/2020)

"May all beings, all species who are touched by or listen to this song cultivate a mind of peerless joy filled with love, and no longer hold on to hatred and anger. May all living beings in the incorporeal world bring their hatred and anger to extinction, cultivate a mind of peerless joy filled with love, and simply want to be emancipated and completely transcendental, no longer wishing to bring harm to anyone but only to be of benefit to all." (3/2020)

bai ca dau hoan hy 1bai ca dau hoan hy 2bai ca dau hoan hy 3bai ca dau hoan hy 4bai ca dau hoan hy 5bai ca dau hoan hy 6bai ca dau hoan hy 7

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.