Bài Ca Đại Hoan Hỷ: “i-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa

10/04/20205:00 SA(Xem: 9699)
Bài Ca Đại Hoan Hỷ: “i-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa

Việt ngữ & English
BÀI CA ĐẠI HOAN HỶ: “I-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa
THE SONG OF GREAT JOY: "Iha" Prajñāpāramitā

YOUTUBE: NGHE HÁT: TO LISTEN TO THE SONG:
Phiên bản có hình ảnh và phụ đề/ Version of imagery and lyrics:

 

Dựa trên bài Kinh “Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Trí Tuệ Toàn Hảo Siêu Việt Hoàn Toàn Vượt Thoát” do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính vào ngày    8/8/2019, Milam Sudhana cảm tác “Bài Ca Đại Hoan Hỷ” vào ngày 6/8/2019 và hoàn thiện vào ngày 18/10/2019.

Based on the “Prajñāpāramitā-Hṛdayam” Sutra as edited by Bhikkhu Thich Tue Hai on August 8, 2020, the lyrics for “The Song of Great Joy” were composed by Milam Sudhana on August 6, 2019 and enhanced on October 18, 2019.

Thơ/Lyrics: Milam Sudhana
Nhạc và hòa âm phối khí/Music and arrangement: Achen (Yoshito Music)
Kỹ thuật và thu âm/Technical Assistance and Recording: Duy Trần và Linh Nguyễn
Thể hiện bởi/Presented by: Đào Mác và Ngọc Mai
Hoàn thành vào ngày 18.1.2020/Completed on Jan. 18, 2020
Video clip được thực hiện bởi/Video clip by: SNOW - March 18, 2020

........

* Trong ngôn ngữ Bắc Phạn, từ "i-ha" (iha) có 3 nghĩa khác nhau: "ở đây," "bây giờ," hoặc "trong thế giới này." Từ này đã vắng mặt trong các bản dịch Hán Việt của bài Tâm Kinh trong nhiều thế kỷ qua nên trước đây câu "iha Sariputra" thường được dịch thành "này Xá Lợi Phất" (thay vì "ngay đây, Xá Lợi Phất," hoặc "ngay bây giờ, Xá Lợi Phất," hoặc "trong thế giới này, này Xá Lợi Phất"). Nay trong bản Việt dịch "Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa" do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính vào ngày 8/8/2019, câu "i-ha" (iha) đã được diễn đạt là "Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này," là ngay khi hành giả thâm nhập cảnh giới năm uẩn là Không. "Ngay hiện tiền này" là hiện thực hiện tiền không trước không sau, liên tục thay đổi, mỗi mới, mỗi mỗi mới.

* In Sanskrit, "iha" has 3 different meanings: "here," "now" or "in this world." This term had been missing in the classical Chinese-Vietnamese translations of the Heart Sutra for many centuries, and thus, this verse had been previously translated into Vietnamese as "O Sariputra" (instead of "Here, O Sariputra" or "Now, O Sariputra" or "In this world, O Sariputra"). Recently, in the new Vietnamese version of "The Core-Essence of the Prajñāpāramitā" edited by Bhikkhu Thich Tue Hai on August 8, 2019, the "iha" verse was expressed as "O Sariputra, in this very vivid presence" -- it is the very momentary presence when the practitioner deeply immerges in the sphere of the five aggregates as being Empty-Void. "This very vivid presence" is not even slightly before or after; each and every momentary presence of reality is constantly changing and refreshing itself.

……..

* Bản Việt dịch mới của bài Kinh "Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa" do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính vào ngày 8/8/2019 là một bản dịch thoát ý chú trọng đến tinh túy của Kinh Bát Nhã, đó chinh là mô tả một cách khúc chiết một Bậc giác hữu tình (Quán Tự Tại) ngay trong khoảnh khắc hiện tiền không trước không sau đã chứng nghiệm năm uẩn là Không như thế nào. Nói chung, bản Việt dịch mới này không chỉ dựa vào tánh không như là một "khái niệm tổng quát" như trong các bản dịch Tâm Kinh trong quá khứ, mà ở đây đang đặc biệt nói đến cảnh giới ngay khoảnh khắc hiện tiền khi Bậc giác hữu tình (Quán Tự Tại) thâm nhập Chân tánh, bước vào Pháp tánh giới viên mãn toàn chân, nơi tất cả đều hiển lộ từ Không Tướng.

* The new Vietnamese translation of "The Core-Essence of the Prajñāpāramitā" as edited by Bhikkhu Thich Tue Hai on Aug. 8, 2019 is a transcendental rendering of the Sutra that aims to bring out its very core essence, which mainly describes very minutely how an enlightening being (the Free and Unhindered Seeing One) personally experienced, at the very vivid presence, not even slightly before or after, his/her five aggregates as being Empty-Void. Overall, this new translation does not simply rely on emptiness as a "general concept" as in past interpretations of the Heart Sutra, but it is talking specifically about the very momentary presence when the enlightening being (the Free and Unhindered Seeing One) immerges in his/her True Nature where all arises from Empty-Signlessness and enters the perfectly genuine and complete Dharmakaya Phenomenal Sphere.

 

* BẢN DỊCH MỚI CỦA TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - VIỆT NGỮ và ANH NGỮ:
* THE NEW VIETNAMESE and ENGLISH TRANSLATION OF THE PRAJNAPARAMITA HRDAYAM:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107426844181638&set=a.107420367515619&type=3&theater

…….

BÀI CA ĐẠI HOAN HỶ: “I-ha” Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Lời Việt)

Vì sao chúng ta đã phải mất hơn một ngàn mấy trăm năm
Để tìm ra lại một chữ
Một chữ
Trong bài Tâm Kinh?

Vì sao chữ ấy đã đi lạc hơn một ngàn mấy trăm năm
Mà chẳng ai nhìn thấy
Ngay trong bài Tâm Kinh?

Này Xá Lợi Phất!
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha là ngay tại đây, ngay nơi này, trong thế giới này?


I-ha là ngay bây giờ, trong thời điểm này, trong khoảnh khắc này?

I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha chính là ngay hiện tiền này không trước không sau!

Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa chiếu tỏa rạng ngời rạng ngời rạng ngời………..
Khi chữ i-ha hiện ra
Sau hơn một ngàn mấy trăm năm thất lạc
Trong rừng chữ nghĩa.

Này Xá Lợi Phất!
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha chính là hiện tiền trong sáng hiện hữu rỗng lặng hiển lộ Không Tướng.
I-ha chính là hiện thực tròn đủ không một kẽ hở không một mảy tơ không kịp sai khác!

I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!
I-ha Hiển Hiện An Nhiên
Ô! Hoan hỷ hoan hỷ đại hoan hỷ!

I-ha sắc chính là Không
I-ha Không chính là sắc
I-ha tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng
I-ha không sanh không diệt không nhơ không nhiễm thanh khiết chói sáng
Viên mãn tròn đầy!

I-ha Bát Nhã Ba La Mật Đa
I-ha Trí tuệ toàn hảo siêu việt hoàn toàn vượt thoát ngay hiện tiền này
Thì làm gì còn có bờ nào để phải vượt qua!

Khi Đạo Sư đăng đàn thuyết pháp
Mở đầu cho một bài ca đại hoan hỷ
Thì mưa cam lộ tuôn rơi………..
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra!

I- ha / Sa- ri- pu- tra / xa- va / đa- ma / shu- nha- ta / a- lắc- sha- na / a- nút- pa- na / a- ni- ru- đa / a- ma- la / vi- ma- la / nu- na / na- pa- ri- puơ- na.
Này Xá Lợi Phất / ngay hiện tiền này / tất cả các pháp / đều hiển lộ từ Không Tướng / không sanh / không diệt / không nhơ / không nhiễm / thanh khiết chói sáng / viên mãn tròn đầy.

Cho nên, thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Hiển Hiện cảnh giới chân thật:
Vượt rồi / vượt rồi / vượt thoát rồi / hoàn toàn vượt thoát rồi / giác ngộ viên mãn / ta bà ha.
Ga- tê / ga- tê / pa- ra- ga- tê / pa- ra- sam- ga- tê / bô- đi / xoa- ha.

Khi Đạo Sư đăng đàn thuyết pháp
Mở đầu cho một bài ca đại hoan hỷ
Sáng vàng sáng vàng rực rỡ…….. mênh mông mênh mông sáng vàng……..
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra……
I-ha… i-ha… i-ha… Sariputra……

....................

THE SONG OF GREAT JOY: "Iha" Prajñāpāramitā
(Meaning of the Vietnamese lyrics)

Why did it have to take us more than a thousand years
To find one word
Just one word
In the Heart Sutra?

Why is it that this word has been lost for more than a thousand years
Yet no one saw it
Right in the Heart Sutra?

O Sariputra
Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha is it right here, right in this place, right in this world?
iha is it right now, at this point in time, right in this instant?

Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha is this very vivid presence, not even slightly before or after!

The Core-Essence of Prajñāpāramitā radiates luminously luminously luminously........
When the word iha appeared
After being lost for more than a thousand years
In the forest of words.

Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha Emerging Naturally and Serenely
O! Joy joy great joy!

O Sariputra!
Iha... iha... iha... Sariputra!
Iha is the immaculately pure vivid presence, the quiescent and empty presence, the emergence of Empty-Signlessness.
Iha is the utterly complete reality in existence, without a rift as small as a thread of silk, with not even a chance to be dissimilar!

Iha form is Empty-Void
Iha Empty-Void is form
Iha all dharmas emerge from Empty-Signlessness
Iha non-arising, non-ceasing, immaculate, untainted
Perfectly complete.

Iha Prajñāpāramitā
Iha The Perfection of All-Transcendent Wisdom gone utterly freely beyond right in this very vivid presence
Thus no shore is there to be crossed!

When the Master taught Dharma on his lion seat
The beginning of a song of great joy
Rain of nectar falling...........
Iha... iha... iha... Sariputra!

Iha / sariputra / sarva / dharma / sunyata / alaksana / anutpanna / aniruddha / amala / vimala / nona / na paripurṇah.

Thus, to speak of the Perfection of All-Transcendent Wisdom is to Emerge Vividly in the realm of truth:
Gone, gone, gone beyond, gone utterly freely beyond, perfectly awakened, svaha!

When the Master taught Dharma on his lion seat
The beginning of a song of great joy
Luminous golden, luminous golden, blazingly bright... vast expansive, vast expansive, luminous golden........

Iha... iha... iha... Sariputra...
Iha... iha... iha... Sariputra...

"Nguyện cho muôn người muôn loài khi chạm đến, nghe đến bài ca này thì sẽ sanh tâm hoan hỷ, tràn ngập yêu thương, không còn sân hận nữa. Nguyện cho các sinh linh hết oán hận, sanh tâm hoan hỷ, tràn ngập yêu thương, chỉ muốn vượt thoát, hoàn toàn vượt thoát, không còn sanh tâm muốn hãm hại ai mà chỉ muốn đem lại lợi lạc cho tất cả!" (3/2020)

"May all beings, all species who are touched by or listen to this song cultivate a mind of peerless joy filled with love, and no longer hold on to hatred and anger. May all living beings in the incorporeal world bring their hatred and anger to extinction, cultivate a mind of peerless joy filled with love, and simply want to be emancipated and completely transcendental, no longer wishing to bring harm to anyone but only to be of benefit to all." (3/2020)

bai ca dau hoan hy 1bai ca dau hoan hy 2bai ca dau hoan hy 3bai ca dau hoan hy 4bai ca dau hoan hy 5bai ca dau hoan hy 6bai ca dau hoan hy 7

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190161)
01/04/2012(Xem: 35804)
08/11/2018(Xem: 14392)
08/02/2015(Xem: 53500)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)