Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng

10/10/201012:00 SA(Xem: 28909)
Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng
tinhyeulamteluc-binhgiang

lamtenghiahuyen
Chân dung Ngài Lâm Tế
Nội Dung

1. Tinh Yếu Lâm Tế Lục
Nhất Hạnh viết
2. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng: 
Nhất Hạnh bình giảng. Các sư cô Chân Hoa Nghiêm, 


Chân Đoan Nghiêm và Chân Lễ Nghiêm phiên tả và hiệu đính
3. Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục
Nhất Hạnh dịch
I - Dạy Chúng
II - Đối Trị Căn Cơ
III - Du Hành

Ấn bản PDF(792KB)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
30/10/2010(Xem: 23780)
08/10/2010(Xem: 27254)
04/08/2010(Xem: 70583)
27/06/2010(Xem: 39533)
27/06/2010(Xem: 35968)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana