Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng

10/10/201012:00 SA(Xem: 27775)
Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng
tinhyeulamteluc-binhgiang

lamtenghiahuyen
Chân dung Ngài Lâm Tế
Nội Dung

1. Tinh Yếu Lâm Tế Lục
Nhất Hạnh viết
2. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng: 
Nhất Hạnh bình giảng. Các sư cô Chân Hoa Nghiêm, 


Chân Đoan Nghiêm và Chân Lễ Nghiêm phiên tả và hiệu đính
3. Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục
Nhất Hạnh dịch
I - Dạy Chúng
II - Đối Trị Căn Cơ
III - Du Hành

Ấn bản PDF(792KB)

Tạo bài viết