Mục Lục

06/10/201012:00 SA(Xem: 10115)
Mục Lục

TRIẾT HỌC CÓ VÀ KHÔNG
CỦA PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 
Thích Hạnh Bình
Nhà xuất bản Phương Đông 2009

Mục Lục
Lời nói đầu
I. GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI
1. Nội dung và ý nghĩa giáo lý Duyên khởi
1.1 Duyên khởi là pháp được đức Phật giác ngộ dưới cội cây Bồ đề
1.2 Ý nghĩa pháp Duyên khởi.
1.3 Duyên khởichân lý của thế gian.
1.4 Ai thấy pháp Duyên khởi người ấy thấy Phật
1.5 1.5 Duyên khởiđạo lý phản bác tư tưởng sáng tạo của Phạm Thiên.
2. Nội dung và ý nghĩa giáo lý 12 Nhân duyên.....
3. Kết luận
II. GIÁO LÝ TRUNG ĐẠO.
1. Không rơi vào hai cực đoan: dục lạckhổ hạnhtrung đạo
2. Không chấp hai cực đoan: có và không là Trung đạo.
3. Đệ nhất nghĩa khôngTrung đạo.
4. Duyên khởiTrung đạo
5. Lìa nhị biênTrung đạo
6. Kết luận
III. Ý NGHĨA CHỮ KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

1. Không chỉ cho trạng thái tâm của người xuất gia không còn phiền lụy về cuộc sống gia đình
2. Không chỉ cho các pháp vốn là sự giả hợp
3. ‘Đệ nhất nghĩa không’ là cơ sở để phát triển thành tư tưởng ‘Không’ của Phật giáo Đại thừa
4. Kết luận
IV. TƯ TƯỞNG HỮU CỦA PHÁI HỮU BỘ
1. Dẫn luận
2. Tư liệu.
3. Tư tưởng.
3.1 Tam thế hữu
3.2 Bản thể của các pháp là thật có.
4. Kết luận
V. TƯ TƯỞNG KHÔNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA
1. Dẫn luận.
2. Khái quát về bối cảnh lịch sử trước khi tư tưởng không xuất hiện..
3. Tư tưởng không trong hệ Bát Nhã
3.1. Tư liệu.
3.2. Tư tưởng
3.2a Tư tưởng tất cả pháp đều không trong Bát Nhã
3.2b Tư tưởng Duyên khởi tánh không của Long Thọ
4. Kết luận
VI. PHỤ LỤC. Mối quan hệ giữa hai hệ thống triết học Có và Không trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ

(Nguồn: www.tuechung.com )


Tạo bài viết
07/01/2019(Xem: 7088)
04/12/2020(Xem: 2518)
11/01/2013(Xem: 17040)
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".