Video Phật Pháp

08/10/201012:00 SA(Xem: 17419)
Video Phật Pháp


VIDEO PHẬT PHÁP

Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ Giảng (Youtube):

Tam năng tam bất năng
Thắp sáng niềm tin
Tìm lại chính mình
Nắng Ấm Mùa Xuân 1
Nắng Ấm Mùa Xuân 2
Nắng Ấm Mùa Xuân 3
Nắng Ấm Mùa Xuân 4
Nắng Ấm Mùa Xuân 5
Nắng Ấm Mùa Xuân 6
Nắng Ấm Mùa Xuân 7
Nắng Ấm Mùa Xuân 8
THẮP SÁNG NIỀM TIN (1)
THẮP SÁNG NIỀM TIN (2)
THẮP SÁNG NIỀM TIN (4)
Hương hoa đất Việt
Tìm lại chính mình
Tam năng tam bất năng
Tìm lại chính mình
Tâm hỷ là tâm Phật
Tâm hỷ là tâm Phật


Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh 2 hr 57 min (Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngữ)
Khai Thị Niệm Phật 1 hr 11 min - Aug 3, 2006 PS Quảng Tâm giảng
Sách Tấn Phật Tử Tu 1 hr 19 min - Aug 4, 2006 PS Quảng Tâm giảng
Việc Lớn Nhất của Đời Người 1 hr 26 min - Aug 9, 2006 (Phim hay)
Tứ Đại Thiên Vương (PS Tịnh Không Giảng) 1
Tứ Đại Thiên Vương (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt (PS Tịnh Không Giảng)
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật 2 hrs (PS Tịnh Không Giảng)1
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật (PS Tịnh Không Giảng)2
Phật Giáo Nhân Sinh Quan và Phật Giáo Di Dân Học 1 1 hr 29 min 
Phật Giáo Nhân Sinh Quan&Phật Giáo Di Dân Học (HT Diệu Liên Giảng)2 42 min
Lời Di Huấn của Tổ Ấn Quang 58 min (PS Tịnh Không Giảng)
50 Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận 1 hr 9 min (PS Tịnh Không Giảng)1
Phật Giáo Là Gì (PS Tịnh Không Giảng)
Hộ Trì Phật Pháp 56 min (PS Tịnh Không Giảng)1
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng) 1
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)2
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)3
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)4
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (PS Tịnh Không Giảng) 1
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình (PS Tịnh Không Giảng) 1
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình (PS Tịnh Không Giảng)2
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 01 1 hr - Jul 28, 2006 
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 02 53 min - Jul 28, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 03 1 hr 2 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 04 58 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 05 50 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 06 42 min - Jul 29, 2006

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6


Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng)1
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng)3

Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 1
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 2
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 3
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 4

ĂN CHAY
Ý Nghĩa Phóng Sanh 1 hr 13 min - Jul 29, 2006 Pháp Sư Viên Nhân -Thanh Trí chuyễn ngữ

TỔ SƯ THIỀN
Thiền sư Duy Lực giảng tại Hoa Kỳ 1990

Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 1 14 min - Sep 8, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 2 14 min - Sep 8, 2007
Phương Pháp tự ngộ của Thiền Tông 3 15 min - Sep 10, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 4 12 min - Sep 10, 2007
Phương Pháp tự ngộ của Thiền Tông 5 14 min - Sep 13, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 6 13 min - Sep 13, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 7 14 min - Sep 18, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 8 12 min - Sep 18, 2007
Thiền Sư Thích Duy Lực Thuyết Giảng Tổ Sư Thiền tại ni viện Thiện Hòa VN
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.1
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.2 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.4 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.5 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.1 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.2 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.1 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.2
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.4 
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.1
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.2
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.3
Thiền sư Thích Duy Lực thuyết giảng Tổ Sư Thiền tại thiền thất Hưng Phước VN 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.1 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.2 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.3
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.1
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.2
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.3
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.4

Hanh Huong Trung Quoc 1.1 
Hanh Huong Trung Quoc 1.2 
Hanh Huong Trung Quoc 2.1 
Hanh Huong Trung Quoc 2.2
Hanh Huong Trung Quoc 3.1 
Hanh Huong Trung Quoc 3.2
Hanh Huong Trung Quoc 4.1 
Hanh Huong Trung Quoc 4.2
Tạo bài viết
05/12/2012(Xem: 44747)
26/11/2013(Xem: 32826)
08/10/2010(Xem: 30785)
08/10/2010(Xem: 23157)