Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề

21/04/201112:00 SA(Xem: 161979)
Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề

BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
勸發菩提心文

Đại Sư Thật Hiền Soạn
Hòa Thượng Tuyên Hóa Lươc Giảng

Mục lục
I. Phần Tựa
II. Phần Chánh Tông

1. Niệm Phật trọng ân
2. Niệm phụ mẫu ân
3. Niệm sư trưởng ân

4. Niệm thí chủ ân
5. Niệm chúng sanh ân
6. Niệm sanh tử khổ
7. Tôn trọng kỷ linh
8. Sám hối nghiệp chướng
9. Cầu sanh Tịnh độ
10. Linh chánh pháp cửu trụ
III. Lưu thông phần
Phụ lục : Đại sư Tỉnh Am

Tạo bài viết
10/10/2010(Xem: 105002)
10/08/2010(Xem: 108224)
08/08/2010(Xem: 113698)
21/03/2015(Xem: 17385)
27/10/2012(Xem: 61697)
09/09/2017(Xem: 7526)
02/09/2019(Xem: 5123)
09/04/2016(Xem: 10962)
16/09/2014(Xem: 23246)