Bốn Tâm Vô Lượng - Four Immeasurable Minds (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

05/01/20211:00 SA(Xem: 15902)
Bốn Tâm Vô Lượng - Four Immeasurable Minds (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

BỐN TÂM VÔ LƯỢNG
FOUR IMMEASURABLE MINDS
 THIỆN PHÚC

Bốn Tâm Vô Lượng

 

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

 

 Mục Lục
Table of Content

Mục Lục—Table of Content 
Lời Mở Đầu—Preface                   
Chương Một—Chapter One: Lòng Yêu Thương Trong Đạo Phật—Love in Buddhism
Chương Hai—Chapter Two: Quan Điểm Về Tâm Trong Phật Giáo—Buddhist Point of View on Mind
Chương Ba—Chapter Three: Tâm Vô Lượng—Immeasurable Minds
Chương Bốn—Chapter Four: Sơ Lược Về Bốn Tâm Vô Lượng—A Summary on Four Immeasureable Minds
Chương Năm—Chapter Five: Tu Tập Từ Vô Lượng Tâm—Cultivation of the Mind of Immeasurable Loving Kindness  
Chương Sáu—Chapter Six: Tu Tập Bi Vô Lượng Tâm—Cultivation of the Mind of Immeasurable Compassion
Chương Bảy—Chapter Seven: Tu Tập Hỷ Vô Lượng Tâm—Cultivation of the Immeasurable Mind of Inner Joy 
Chương Tám—Chapter Eight: Tu Tập Xả Vô Lượng Tâm—Cultivation of the Immeasurable Mind of Equanimity
Chương Chín—Chapter Nine: Lòng Bi Mẫn Và Trí Tuệ—Compassion and Wisdom
Chương Mười—Chapter Ten: Lòng Từ Và Sự Nhẫn Nhục Trong Phật Giáo—Loving-kindness and Endurance In Buddhism
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Chư Bồ Tát Khởi Đại Bi Tâm—Bodhisattvas Develop Their Compassionate Minds                          
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Những Đoá Hoa Tuệ Giác Và Lòng Bi Mẫn—Flowers of Insight and Compassion                                          
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen:  Tu Tập Từ Bi Tâm—Cultivation the Mind of Compassion
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen:  Tâm Tùy Hỷ—Accepting Mind
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Bốn Mươi Vô Lượng Tâm Thanh Tịnh Theo Kinh Hoa Nghiêm—Forty Immeasureable Pure Minds According to the Flower Adornment Sutra  
Phụ Lục—Appendices
Phụ Lục A—Appendix A: Sự Phát Triển Của Tâm Thức—A Mental Development 
Phụ Lục B—Appendix B: Tâm Lực—Force of the Mind 
 Phụ Lục C—Appendix C: Tâm Thái—State of Mind                           
Phụ Lục D—Appendix D: Tứ Vô Lượng Thiền—Meditation on the Four Immeasurables
Phụ Lục E—Appendix E: Đường Vận Hành Của Tâm—The Working Path of the Mind
Tài Liệu Tham Khảo—References  

 

Lời Đầu Sách

 

Theo đạo Phật, tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoátVô lượng tâm là tâm rộng và cao thượng vô lượng. Tâm vô lượng là đạo xuất sanh Phật pháp, vì một niệm khắp tất cả hư không giới. Từ vô lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh mọi loài, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui của thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui không lâu bền, cái vui ấy bị phiền não chi phối; khi tham sân si được thỏa mãn thì vui; khi chúng không được thỏa mãn thì buồn. Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh viễn thì trước tiên chúng ta phải nhổ hết khổ đau do phiền não gây ra. Bi vô lượng tâm là tâm cứu khổ cho chúng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo với tâm đầy lòng bi mẫn trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Bi vô lượng tâm còn làm tâm ta rung động khi thấy ai đau khổ. Tâm ao ước mong muốn loại trừ đau khổ của người khác, đối lại với sự tàn ác. Hỷ vô lượng tâm là tâm vui mừng khi thấy người khác thoát khổ được vui. Ở đây vị Tỳ Kheo với đầy tâm hỷ trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Hỷ tâm còn là tâm vui khi thấy người thành công thịnh vượng. Thái độ khen ngợi hay chúc mừng nầy giúp loại bỏ tánh ganh tỵ bất mãn với sự thành công của người. Xả vô lượng tâm là tâm xả bỏ, không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói thường khi chúng ta làm điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã xung đột giữa người và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh chấp trướcnguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. Khi họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. 

Cuộc sống hiện tại đầy dẫy những khổ đau phiền não như già, bệnh, bất hạnh và chết chóc. Con người luôn chạy theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy khổ đau. Mà ngay khi có được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì những lạc thú nầy. Không có nơi nào mà con người tìm thấy được sự thỏa mãn thật sự hay an lạc hoàn toàn cả. Khi tâm chúng ta chứa đầy lòng tham dụcvọng tưởng chúng ta sẽ gặp mọi điều đau khổ. Khi tâm chúng ta tháo gỡ hết tham dụcvọng tưởng thì sự khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. Con đường giúp chúng ta, những hành giả tu Phật, đạt được trí tuệ tối thượngcon đường tu tập những giáo pháp cốt lõi của giáo pháp nhà Phật, kể cả việc tu tập bốn tâm vô lượng.

Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn. Vì vậy mà Thiện Phúc đã trích chương 22 trong tập II ra, cố gắng biên soạn gọn lại và in thành tập sách nhỏ có nhan đề là Bốn Tâm Vô Lượng. Quyển sách nhỏ có tựa đề “Bốn Tâm Vô Lượng” này không phải là một nghiên cứu về triết lý sống, mà nó chỉ đơn thuần trình bày về bốn tâm vô lượng của đức Phật. Phật tử chân thuần, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường diệt khổ mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Đường tu tập còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Bốn Tâm Vô Lượng” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức, và hạnh phúc.

Thiện Phúc

Preface

According to Buddhism, mind is the root of all dharmas. In Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “All my tenets are based on the mind that is the source of all dharmas." The mind has brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It is the main driving force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, liberated or doomed. Immeasurable mind is an immeasurably broad and noble mind. Immeasurable mind is  a way of generating qualities of Buddhahood, by pervading all of space in a single moment of thought. Immeasurable loving-kindness is the greatest love dedicated to all sentient beings, together with the desire to bring them joy and happiness. Human joy is totally impermanent; it is governed by misery, that is, when our passions such as greed, anger, and ignorance are satisfied, we feel pleased; but when they are not satisfied, we feel sad. To have a permanent joy, we must first sever all sufferings. Immeasurable compassion mind is a mind of great pity, or infinite compassion, or boundless pity, to save from suffering. Here a monk, with a heart filled with compassion. Thus he stays, spreading the thought of compassion, above, below, across, everywhere, always with a heart filled with compassion, abundant, magnified, unbounded, without hatred or ill-will. Compassion also makes the heart quiver when other are subject to suffering. It is the wish to remove the suffering of others, and it is opposed to cruelty. Immeasurable joy mind is a mind of great joy, or infinite joy, or boundless joy (gladness), on seeing others rescued from suffering. Here a monk, with a heart filled with sympathetic joy. Thus he stays, spreading the thought of sympathetic joy above, below, across, everywhere, always with a heart filled with sympathetic joy, abundant, magnified, unbounded, without hatred or ill-will. Appreciative joy is the quality of rejoicing at the success and prosperity of others. It is the congratulatory attitude, and helps to eliminate envy and discontent over the success of others. Immeasurable equanimity or immeasurable detachment. Detachment is the attitude of those who give up, forget, do not attach any importance for what they have done for the benefit of others. In general, we feel proud, self-aggrandized when we do something to help other people. Quarrels, conflicts, or clashes between men or groups of men are due to passions such as greed or anger whose source can be appraised as self-attachment or dharma-attachment. The Buddha taught that if there is someone who misjudges us, we must feel pity for him; we must forgive him in order to have peace in our mind.

Daily life is filled with the miseries and afflictions of old age, sickness, unhappiness and death. People chase after pleasure but find only pain. Even when they do find something pleasant they soon grow tired of it. Nowhere is there any real satisfaction or perfect peace. When our mind is filled with greed and desire and wandering thoughts, sufferings of all types follow. When we remove all craving, desire, and wandering thoughts from our mind, sufferings will come to an end. We shall experience undescribable happiness. The Path that helps us, Buddhist practitioners, reach the ultimate wisdom is the path of cultivating the core teachings of Buddhism, including the cultivation of the four immeasurable minds.

In around 2009, Thiện Phúc composed a set of 8 books titled “Basic Buddhist Doctrines”. However, it's really difficult for people, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of 6,184 big-sized pages. So, Thiện Phúc extracted Chapter 22 in Volume II, tried to revise and publish it as a small book titled “Four Immeasurable Minds”. This little book titled “Four Immeasurable Minds” is not a philosiphical study of life, but a book that simply presents the Buddha's teachings on the four immeasurable minds. Devout Buddhists, especially lay people, should always remember that cultivation in Buddhism does not mean to renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to enter into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful. The Buddha already explained clearly about the path of elimination of sufferings which He found out and He advanced to the Buddhahood on that path. The path of cultivation still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Four Immeasurable Minds” in Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.

Thiện Phúc

pdf_download_2
Bốn Tâm Vô Lượng - Thiện Phúc
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/04/2012(Xem: 78706)
07/11/2010(Xem: 140703)
Trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin nói về một đạo lạ mới xuất hiện tại Việt Nam. Các thành viên cả nam và nữ của giáo phái này mặc áo quần mầu vàng, đầu trọc, trông tựa như các tăng sĩ phái Khất Sĩ chính thống của GHPGVN.
Luật sư Âu Quang Phục giải thích và chứng minh Sư thầy THích Minh Tuệ là thật hay giả sư với ý kiến của hai bậc cao tăng là cố hòa thượng Thích Giác Khang và trưởng lão Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.