Cốt Lõi Đạo Phật Tập 2 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

15/01/20211:00 SA(Xem: 15042)
Cốt Lõi Đạo Phật Tập 2 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

THIỆN PHÚC
CỐT LÕI ĐẠO PHẬT
THE CORES OF BUDDHISM 
 TẬP 2VOLUME 2
Cốt Lõi Đạo Phật 2 - Thiện Phúc

 

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

MỤC LỤC

Table of Content

Mục Lục—Table of Content

Lời Đầu Sách—Preface

Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Phước Đức & Công Đức—Merits & Virtues

Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Ngã &Vô Ngã—Self & Selflessness

ChươngNăm Mươi Hai—ChapterFifty-Two:Đạo Phật Chết—The Dead Buddhism

Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Phật Giáo—Happiness in Buddhist Point of View

Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four: Bốn Trọng Ân—The Four Fields of Grace

Chương Năm Mươi Lăm—Chapter Fifty-Five: Vui Theo Công Đức Của Người Khác—Rejoice Over Others' Virtual Deeds

Chương Năm Mươi Sáu—Chapter Fifty-Six: Bạn Đạo—Dharma Friends

Chương Năm Mươi Bảy—Chapter Fifty-Seven: Ưu Bà Tắc&Ưu Bà Di—Upasaka & Upasika

Chương Năm Mươi Tám—Chapter Fifty-Eight: Sáu Pháp Qua Bờ Bên Kia—Six Dharmas That Help Practitioners Reaching the Other Shore

Chương Năm Mươi Chín—Chapter Fifty-Nine: Khái Niệm Về Tâm Trong Quan Điểm Phật Giáo—The Concept of Mind in Buddhist Point of View

Chương Sáu Mươi—Chapter Sixty: Tâm Phàm Phu—Ordinary People's Mind

Chương Sáu Mươi Mốt—ChapterSixty-One: Tâm Của Bậc Thánh—The Sainted Minds   

Chương Sáu MươiHai—Chapter Sixty-Two:Bốn Tâm Vô Lượng—Four Immeasurable Minds

Chương Sáu Mươi Ba—ChapterSixty-Three:Tam Pháp Ấn—Three Dharma Seals             

Chương Sáu Mươi Bốn—Chapter Sixty-Four: Tứ Diệu Đế—Four Noble Truths

Chương Sáu Mươi Lăm—Chapter Sixty-Five: Khái Niệm Về Giác Ngộ Trong Phật Giáo—The Concept of Enlightenment In Buddhism

Chương Sáu Mươi Sáu—Chapter Sixty-Six: Khái Niệm Về Niết Bàn Trong Phật Giáo—The Concept of Nirvana In Buddhism

Chương Sáu Mươi Bảy—Chapter Sixty-Seven: Khái Niệm Về Bồ Tát Trong Phật Giáo—The Concept of Bodhisattvas In Buddhism

Chương Sáu Mươi Tám—Chapter Sixty-Eight: Lý Nhân Quả Trong Phật Giáo—The Theory of Cause and Effect in Buddhism

Chương Sáu Mươi Chín—Chapter Sixty-Nine: Khái Niệm Về Ngũ Uẩn Trong Phật Giáo—The Concept of the Five Aggregates in Buddhism

Chương Bảy Mươi—Chapter Seventy: Thiện Nghiệp & Ác Nghiệp—Wholesome Karmas & Unwholesome Karmas

Chương Bảy Mươi Mốt—Chapter Seventy-One: Thiện Pháp & Bất Thiện PhápWholesome Dharmas & Unwholesome Dharmas

Chương Bảy Mươi Hai—Chapter Seventy-Two: Sám Hối—Repentance

Chương Bảy Mươi Ba—Chapter Seventy-Three: Ăn Chay—To Be on a Vegetarian Diet

Chương Bảy Mươi Bốn—Chapter Seventy-Four: Thờ Cúng Và Lễ LạyTheo Quan Điểm Phật Giáo—Worshipping and Prostrating In Buddhist Point of View

Chương Bảy Mươi Lăm—Chapter Seventy-Five: Phước-Huệ Song Tu—Simultaneous Cultivations of Blessings & Wisdom

Chương Bảy Mươi Sáu—Chapter Seventy-Six: Mười Điều Tâm Niệm Của Người Phật Tử—Ten Non-Seeking Practices for Buddhists

Chương Bảy Mươi Bảy—Chapter Seventy-Seven: Hôn Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo—“Marriage” According to the Buddhist Point of View

Chương Bảy Mươi Tám—Chapter Seventy-Eight: Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Phật Giáo—Happiness in Buddhist Point of View

Chương Bảy Mươi Chín—Chapter Seventy-Nine: Những Lời Dạy Cuối Cùng Và Bức Thông Điệp Vô Giá Của Đức Phật—The Last Teachings and The Priceless Message from the Buddha 

Chương Tám Mươi—Chapter Eighty: Lược Sử Các Bộ Phái Sơ Kỳ Và Tông Phái Phật Giáo—A Brief History of Early Sects &Later Sects in Buddhism 

Phụ Lục—Appendices

Phụ Lục A—Appendix A: Tứ Hoằng Thệ Nguyện—Four Universal Vows           

Phụ Lục B—Appendix B: Bốn Mươi Tám Lời Nguyện Của Bồ Tát Pháp Tạng—Forty-Eight Bodhisattva Dharmakara's Vows

Phụ Lục C—Appendix C: Bốn Pháp Giới—Four Dharma Realms

Phụ Lục D—Appendix D: Ba Mươi Sáu Đôi Đối Pháp—Thirty-Six Pairs of Opposites 

Phụ Lục E—Appendix E: Mười Bốn Thứ Vô Úy—Fourteen Fearlessnesses

Phụ Lục F—Appendix F: Mười Thứ Như Thị—Ten Suchnesses

Phụ Lục G—Appendix G: Mười Tám Công Đức Của Phật—Eighteen Virtues of a Buddha

Phụ Lục H—Appendix H: Niết Bàn—Nirvana

Phụ Lục I—Appendix I: Pháp Hành Thiền—Methods of Meditation in Buddhism   

Phụ Lục J—Appendix J: Đạo Vốn Không Sắc Tướng Âm Thanh—The Way Originally Has Neither Form Nor Sound

Phụ Lục K—Appendix K: Giáo Pháp Của Phật—Teachings of Buddha

Phụ Lục L—Appendix L: Bát Chánh Đạo Qua Lăng Kính Minh Sát Tuệ—The Noble Eightfold Path Through the Prism of Vipassana

Phụ Lục M—Appendix M: Nên Luôn Ít Ham MuốnThường Hay Biết ĐủAlways Try to Content with few Desires and Satisfy With What We Have

Phụ Lục N—Appendix N: Chấp trước Và Buông Xả—Attachments & Letting Go

Phụ Lục O—Appendix O: Thiện Và Ác—Good and EviL

Phụ Lục P—Appendix P: Thiện Hữu Tri Thức & Ác Tri Thức—Good-Knowing Advisors & Evil Friends

Phụ Lục Q—Appendix Q: Thấy Lỗi Người Dễ—It Is Easy to See the Faults of Others

Tài Liệu Tham Khảo—References MỤC LỤC

 

Lời Đầu Sách

 Bài pháp đầu tiên ngay sau khi Phật đạt được đại giác tại Bồ đề đạo tràng. Phật đã đi vào vườn Lộc uyển tại thành Ba La Nại, để giảng bài pháp đầu tiên về Trung ĐạoTứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Tại Vườn Lộc Uyển trong thành Ba La Nạithoạt đầu Đức Phật bị năm anh em Kiều Trần Như lãng tránh, nhưng khi Đức Phật tiến lại gần họ, họ cảm nhận từ nơi Ngài có những tướng hảo rất đặc biệt, nên tất cả đều tự động đứng dậy nghênh tiếp Ngài. Sau đó năm vị đạo sĩ thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ giáo những điều Ngài đã giác ngộĐức Phật nhân đó đã thuyết Bài Pháp Đầu TiênChuyển Bánh Xe Pháp. Ngài bắt đầu thuyết giảng: “Này các Sa Môn! Các ông nên biết rằng có bốn Chân Lý. Một là Chân Lý về Khổ. Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau phiền não như già, bệnh, bất hạnh và chết chóc. Con người luôn chạy theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy khổ đau. Mà ngay khi có được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì những lạc thú nầy. Không có nơi nào mà con người tìm thấy được sự thỏa mãn thật sự hay an lạc hoàn toàn cả. Thứ hai là Chân Lý về Nguyên Nhân của Khổ. Khi tâm chúng ta chứa đầy lòng tham dục và vọng tưởng chúng ta sẽ gặp mọi điều đau khổ. Thứ ba là Chân Lý về sự Chấm dứt Khổ. Khi tâm chúng ta tháo gỡ hết tham dục và vọng tưởng thì sự khổ đau sẽ chấm dứtChúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. Cuối cùng là Chân Lý về Đạo Diệt KhổCon đường giúp chúng ta đạt được trí tuệ tối thượng.” Đạo Thánh Đế là chân lý thứ tư trong Tứ Thánh Đế, là chân lý diệt khổ, là Bát Thánh ĐạoChân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh đạoĐức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân hồi sanh tử.” Nói tóm lạicuối cùng đức Phật đã tìm thấy những phẩm trợ đạo dẫn tới giác ngộ và quả vị Phật. Đạo Thánh Đế bao gồm những con đường Thánh sau đây: Bát Thánh ĐạoThất Bồ Đề PhầnTứ Chánh CầnTứ Như Ý TúcNgũ CănNgũ LựcTứ Nhiếp PhápTứ Vô Lượng Tâm, và Tứ Niệm Xứ. Có người cho rằng tất cả những gì mà đức Phật nói chỉ là đời sống của Đức PhậtTuy nhiên, thật ra, tấm gương của Đức Phật và những đệ tử gần gủi nhất của Ngài đặt ra, đó là kỳ công quang vinh của một người, một người đứng trước công chúng tuyên bố con đường giải thoát. Với số người khác, Phật giáo có nghĩa là học thuyết quần chúng như đã ghi trong văn học Phật giáo gồm Tam Tạng kinh điển. Và trong đó miêu tả một triết lý cao quý, sâu sắc, phức tạp và uyên bác về cuộc đời. Danh từ Phật giáo được lấy từ gốc Phạn ngữ  “Bodhi” có nghĩa là “Giác ngộ,” và do vậy Phật giáo là triết lý của sự giác ngộ. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là “Diệu Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biếtgiác ngộ và thực chứng về chân lý của Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên là Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 tuổi. Tính đến nay thì Phật giáo đã tồn tại trên 2.500 năm và có trên 800 triệu tín đồ trên khắp thế giới (kể cả những tín đồ bên Trung Hoa Lục Địa).

Quyển sách nhỏ có tựa đề “Cốt Lõi Đạo Phật” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về giáo lý nhà Phật, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những cốt lõi nhất trong tất cả những lời Phật dạyPhật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phật là đạt được trí huệ giác ngộ giúp chúng ta đạt được cứu cánh thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó chính là Niết Bàn đạt được ngay trong kiếp này. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Cốt Lõi Đạo Phật” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độđặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình và hạnh phúc.

 Thiện Phúc

 

Preface

 

After the Buddha’s Enlightenment at Buddha Gaya, he moved slowly across India until he reached the Deer Park near Benares, where he preached to five ascetics his First Sermon. The Sermon preached about the Middle Way between all extremes, the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path. In the Deer Park, Benares, at first the Buddha was ignored by the five brothers of Kaundinya, but as the Buddha approached them, they felt that there was something very special about him, so they automatically stood up as He drew near. Then the five men, with great respect, invited the Buddha to teach them what He has enlightened. So, the Buddha delivered His First Teaching: Turning the Wheel of the Dharma. He began to preach: “O monk! You must know that there are Four Noble Truths. The first is the Noble Truth of Suffering. Life is filled with the miseries and afflictions of old age, sickness, unhappiness and death. People chase after pleasure but find only pain. Even when they do find something pleasant they soon grow tired of it. Nowhere is there any real satisfaction or perfect peace. The second is the Noble Truth of the Cause of Suffering. When our mind is filled with greed and desire and wandering thoughts, sufferings of all types follow. The third is the Noble Truth of the End of Suffering. When we remove all craving, desire, and wandering thoughts from our mind, sufferings will come to an end. We shall experience undescribable happiness. And finally, the Noble Truth of the Path. The Path that helps us reach the ultimate wisdom.” The path leading to the end (extinction) of suffering, the fourth of the four axioms, i.e. the eightfold noble path. The truth of the PATH that leads to the cessation of suffering (the way of cure). To practice the Eight-fold Noble Truths. The Buddha taught: “Whoever accepts the four dogmas, and practises the Eighfold Noble Path will put an end to births and deaths. In short, finally, the Buddha already discovered supportive conditions leading to bodhi or Buddhahood. The Noble Truth of the Right Way includes the following Noble Paths: The Eightfold Noble Truth, Seven Bodhi Shares, Four Right Efforts, Four Sufficiences, Five Faculties, Five Powers, Four Elements of Popularity, Four Immeasurable Minds, and Four Kinds of Mindfulness.            

To someone, all that the Buddha said can only be considered as life of the Buddha Himself. However, in fact, the example that the Buddha and his immediate disciples set, that glorious feat of a man, who stood before men as a man and declared a path of deliverance. To others, Buddhism would mean the massive doctrine as recorded in the Buddhist Tripitaka (literature), and it is described a very lofty, abstruse, complex and learned philosophy of life. The name Buddhism comes from the word “Bodhi” which means “waking up,” and thus Buddhism is the philosophy of Awakening. Therefore, the real definition of Buddhism is Noble Truth. The Buddha did not teach from theories. He always taught from a practical standpoint based on His understanding, His enlightenment, and His realization of the Truth. This philosophy has its origins in the experience of the man named Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 36. Buddhism is now older than 2,500 years old and has more than 800 million followers world wide, including Chinese followers in Mainland China.

This little book titled “The Cores of Buddhism” is not a profound philosiphical study of Buddhist teachings, but a book that simply points out the cores of Buddha's teachings. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve the wisdom of liberation that helps us achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths that is to reach the state of mind of a Nirvana right in this very life. The journey from man to Buddha still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “The Cores of Buddhism” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.

Thiện Phúc

pdf_download_2
Cốt Lõi Đạo Phật 2 - Thiện Phúc

Xem Tập 1:
Cốt Lõi Đạo Phật Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

 

.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/11/2022(Xem: 2134)
18/09/2012(Xem: 68581)
28/10/2010(Xem: 38433)
17/05/2019(Xem: 8915)
06/05/2012(Xem: 111695)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana