Trú Pháp Vương Gia - Trì Như Lai Tạng

11/10/20224:58 SA(Xem: 3039)
Trú Pháp Vương Gia - Trì Như Lai Tạng
TRÚ PHÁP VƯƠNG GIA - TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Tâm Cung

Chư Tỳ-kheo (Bhikkhu) đệ tử Phật đúng nghĩa đều nên là người "Ở nhà của bậc Pháp Vương (Phật)". Câu trên được tìm thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma Puṇḍarīka Sūtra), phẩm thứ 10 "Pháp Sư".

Phần 1. Trú Pháp Vương gia  (Giới thiệu khát quát các Ba-la-mật)

Chư Tỳ-kheo (Bhikkhu) đệ tử Phật đúng nghĩa đều nên là người "Ở nhà của bậc Pháp Vương (Phật)". Câu trên được tìm thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma Puṇḍarīka Sūtra), phẩm thứ 10 "Pháp Sư". "Nhà Như Lai" là hạnh từ bi (mettā - karuṇā cariyā). Từ bi được đề cập ở đây là hình ảnh một vị hành giả thực hành hạnh Đại thừa Bồ-tát đạo. Từ là ban vui, bi là cứu khổ; dựa trên câu:

Từ năng dữ chúng sinh chi lạcBi năng bạt chúng sinh chi khổ

Từ đó, "Trú Pháp Vương gia" là an trú tự thân vào hạnh nguyện từ bi - cứu khổ ban vui cho chúng sinh

Đó là theo tinh thần Đại thừa Bồ-tát đạo.

Dựa trên ý này, có thể hiểu theo nghĩa mở rộng, ta thấy bất kì thiện tâm nào hướng đến sự vun bồi các Ba-la-mật đều là "Trú Pháp vương gia". Vì Pháp Vương chính là Phật Chánh Đẳng Giác. Vào nhà Phật thì phải có được chìa khóa mở cửa, chìa khóa đó được trui rèn bởi những chất liệu gọi là Ba-la-mật. 

Theo Phật giáo Đại thừa, kinh Diệu pháp liên hoa thì sáu Ba-la-mật là:

1. Bố thí ba-la-mật-đa (zh. 布施波羅蜜多, sa. dāna-pāramitā): Sự toàn hảo trong việc hiến tặng, cung ứng vật cho người khác.

2. Giới ba-la-mật-đa (zh. 戒波羅蜜多, sa. śīla-pāramitā): Sự toàn hảo trong việc nghiêm túc chấp trì giới, giới luật, sát nghĩa trong Phật giáo là 5 giới cho cư sĩ và các cấm giới cho tăng và ni, người xuất gia

3. Nhẫn ba-la-mật-đa (zh. 忍波羅蜜多, sa. kṣānti-pāramitā): Sự kiên nhẫn/chịu đựng/chấp nhận toàn hảo

4. Tinh tiến ba-la-mật-đa (zh. 精進波羅蜜多, sa. vīrya-pāramitā): Sự tinh tiến, cố gắng, kiên trì

5. Thiền ba-la-mật-đa (zh. 禪波羅蜜多, sa. dhyāna-pāramitā): Sự toàn hảo trong lĩnh vực thiền/thiền định

6. Tuệ ba-la-mật-đa (zh. 慧波羅蜜多, sa. prajñā-pāramitā): Trí huệ toàn hảo

Sau này, Thập địa kinh (zh. 十地經, sa. daśabhūmikasūtra) liệt kê thêm bốn:

7. Phương tiện ba-la-mật-đa (zh. 方便波羅蜜多, sa. upāya-pāramitā): Sự toàn hảo trong lúc dùng các phương tiện (giáo hoá)

8. Nguyện ba-la-mật-đa (zh. 願波羅蜜多, sa. praṇidhāna-pāramitā): Lòng quyết tâm, ý nguyện thực hiện toàn hảo

9. Lực ba-la-mật-đa (zh. 力波羅蜜多, sa. bala-pāramitā): Sự toàn hảo của năng lực.

10. Trí ba-la-mật-đa (zh. 智波羅蜜多, sa. jñāna-pāramitā): Sự toàn hảo của trí lực.

Theo Thượng tọa bộ (Theravāda), mười Ba-la-mật (Pāramī) là:

1. Dāna (sa. dāna): bố thí

2. Sīla (sa. śīla): trì giới

3. Nekkhamma (sa. niṣkramaṇa): xuất gia (từ bỏ cuộc sống tại gia cư sĩ)

4. Paññā (sa.prajñā): trí tuệ

5. Viriya (sa. vīrya): tinh tấn

6. Khanti (sa. kṣānti): nhẫn nại

7. Sacca (sa. satya): chân thật

8. Adhiṭṭhāna (sa. adhiṣṭhāna): quyết định

9. Mettā (sa. maitrī): tâm từ

10. Upekkhā (sa. upekṣā): tâm xả 

Tới đây, ta có thể tạm hiểu phần nào về sự thực hành câu "Trú Pháp Vương gia". Phần tới sẽ tiếp tục vế còn lại là "Trì Như Lai tạng" (giới thiệu khái quát về Tam tạng kinh điển).

Phần II. Trì Như Lai tạng 

(Giới thiệu khái quát Tam tạng kinh điển)

Tổ Quy Sơn có dạy rằng: "Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp, tinh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức" - "Những người trung bình, chưa thể vượt ngay lên được, thì hãy để cả tâm trí vào giáo pháp, ôn cho thuộc và tìm cho rõ kinh điển, cứu xét một cách tinh tường đối với nghĩa lý, rồi truyền bá phu diễn ra để dắt dẫn tương lai, báo đáp ơn Phật".

Từ đó, việc truyền bá Phật pháp tuy hàng cư sĩ có thể làm được nhưng việc truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai thì nghiễm nhiên chỉ có chư Tỳ-kheo mới đảm nhận nổi. Một vị Tỳ-kheo nếu không học hỏi giáo pháp đầy đủ thì làm sao có thể làm thầy được cho người? "Trì Như Lai tạng" tức phải nắm cho vững chỗ cốt yếu của Phật pháp, không nhiều thì cũng chẳng nên ít, cần ở một mức độ vừa đủ để lợi mình, lợi người.

Tam tạng kinh điển thời nay không thiếu mà lại còn đồ sộ do hai tông là Nam và Bắc đã cùng nhau gìn giữ và phát triển thành "Pháp uyển" (Dhammārāma) - cả khu vườn Phật pháp với trăm hoa đua nở. Những bông hoa ấy đã thi nhau tỏa hương và làm đẹp cho cuộc đời từ đấy tới giờ.

Để có thêm sự khách quan trong tìm hiểu, cùng điểm qua những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn Pháp - là những kinh luận quan trọng của cả hai hệ phái Nam truyền và Bắc truyền. Như vậy sẽ trọn vẹn hơn về cách thức tu tậphành trì cho người Việt Nam. Những kinh luận được nêu dưới đây đều đã được dịch ra tiếng Việt.

A. Phật giáo Nam truyền:

* Kinh: 5 bộ Nikāya: Dīghanikāya (Trường bộ), Majjhimanikāya (Trung bộ), Aṇguttāranikāya (Tăng chi bộ), Saṃyuttanikāya (Tương ưng bộ), Khuddākanikāya (Tiểu bộ).

Khuddhakanikāya gồm:

     ▪︎ Khuddakapāṭhapāḷi - Tiểu Tụng

     ▪︎Dhammapadapāḷi - Pháp Cú

     ▪︎ Udānapāḷi - Phật Tự Thuyết

     ▪︎ Itivuttakapāḷi - Phật Thuyết Như Vậy

     ▪︎ Suttanipātapāḷi - Kinh Tập

     ▪︎ Vimānavatthupāḷi - Chuyện Thiên Cung

     ▪︎ Petavatthupāḷi - Chuyện Ngạ Quỷ

     ▪︎ Theragathāpāḷi - Trưởng Lão Tăng Kệ

     ▪︎ Therīgāthāpāḷi - Trưởng Lão Ni Kệ

     ▪︎ Jātakapāḷi - Bổn Sanh

     ▪︎ Mahāniddesapāḷi - Đại Xiển Minh     

     ▪︎ Cullaniddesapāḷi - Tiểu Xiển Minh

     ▪︎ Patisambhidamaggapāḷi - Vô ngại giải đạo

     ▪︎ Apadanapāḷi - Thánh Nhân Ký Sự

     ▪︎ Buddhavamsapāḷi - Phật Sử

     ▪︎ Cariyapitakapāḷi - Hạnh Tạng

* Luận: Milindapañhā (Mi-tiên vấn đáp), Nettipakāraṇa (Cẩm nang học Phật), Peṭakopadesa (Tam tạng chỉ nam), Saddhammasaṇgaha (Diệu pháp yếu lược), Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo).

* Luật: 9 quyển

* Vi diệu pháp: Abhidhammaṭṭhasaṇgaha (Thắng pháp tập yếu luận) và 7 bộ abhidhamma.

* Chú giải: Các tập chú giải các bộ kinh, luật và abhidhamma (số lượng rất nhiều).

B. Phật giáo Bắc truyền:

* Kinh:

▪︎ 4 bộ Āgama (A-hàm): Dīrgha Āgama (Trường A-hàm), Madhyama Āgama (Trung A-hàm), Saṃyukta Āgama (Tạp A-hàm), Ekottara Āgama (Tăng nhất A-hàm).

▪︎ Các kinh phương quảng:

- Prajāpāramitāśūtra (Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh)

- Saddharmapuṇḍarikaśūtra (Diệu pháp liên hoa kinh)

- Mahāvaipulya Buddhāvataṃsakaśūtra (Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh)

- Mahāparinirvāṇaśūtra (Đại Niết-bàn kinh).

▪︎ Các kinh đại thừa khác: Kinh Bát đại nhân giác, Kinh Tứ thập nhị chương, Kinh Di giáo, Sukhāvatī-vyūha (Kinh A-di-đà), Bodhisattva Kṣitigarbha Mulapraṇidhāna śūtra (kinh Địa Tạng), Vajracchedikā (Kinh Kim cang), Hṛdaya (Bát-nhã tâm kinh).

* Luật: có các bộ luật từ nhiều bộ phái như Tứ phần, Ngũ phần, Thập tụng, Thiện Kiến, Ma Ha Tăng Kỳ

* Luận:

▪︎ Hệ duy thức:

- Vijñaptimātratāsidhi-śāstra (Thành duy thức luận),

- Śatadharmaprakāśamukhaśāstra (Bách pháp minh môn luận)

- Triṁśikā-vijñaptimātratāsiddhi-kārikā (Duy thức tam thập tụng).

▪︎ Hệ không tánh:

- Madhyamakakārikā (Trung quán luận)

- Mahāprajñāparamitāśātra (Đại trí độ luận)

- Mahāyānaśraddhotpādaśāstra (Đại thừa khởi tín luận).

*Abhidharma:

▪︎Abhidharmakośaśāstra (A-tỳ-đạt-ma Câu-xá), Mahāvibhāsāśāstra (Đại Tỳ-bà-sa), Yogacārabhumiśāstra (Du-già sư địa) và 7 bộ abhidharma.

Trên đây là một danh sách tương đối, tuy không trọn vẹn tất cả nhưng cũng đủ để khái quát điểm qua về những bông hoa trong vườn Pháp. Tuy thấy là nhiều nhưng dường như trong chúng ta ai đều đã từng đọc qua vài ba quyển trong kho tàng này, cũng rất lợi lạc!

Tạm kết:

"Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng" tựu trung chính là bổn nguyện của chư Tỳ-kheo đệ tử Phật, là sự thực tập pháp học - pháp hành nhằm tăng trưởng Giới - Định - Tuệ trên lộ trình đi đến giải thoát trong ngày vị lai.

Chính đây là bản lề mở ra cánh cửa đi đến sự giác ngộ mà ngay đó, tự thân mỗi người sẽ "tự mình thắp đuốc lên mà đi" vì "Như Lai chỉ là người dẫn đường"...

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
31/10/2010(Xem: 29594)
20/12/2019(Xem: 11066)
18/02/2020(Xem: 8039)
27/06/2021(Xem: 14363)
12/01/2015(Xem: 18498)
28/09/2013(Xem: 54623)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)