Chương 1: Lợi Ích Của Tâm Bồ Đề

14/11/201012:00 SA(Xem: 23979)
Chương 1: Lợi Ích Của Tâm Bồ Đề

Bodhicaryàvatàra
NHẬP HẠNH BỒ TÁT
Sàntideva (Tôn giả Tịch Thiên)
Việt dịch: Nguyên Hiển - Hiệu đính: Lê Triều Phương
TUỆ QUANG FOUNDATION
-Ấn bàn điện tử, Xuân 2009-


CHƯƠNG MỘT 
LỢI ÍCH CỦA TÂM BỒ ĐỀ

Đối tượng và mục đích

1. Con trân trọng cúi đầu
Đảnh lễ các đức Phật (1)
Cùng các vị Thừa Kế (2)
Và những bậc đáng kính;
Con nương lời Phật dạy
Xin nêu lên ngắn gọn 
Lối vào hạnh Bồ Tát 

2. Luận này nghĩa chẳng mới 
Vần điệu cũng không hay 
Chẳng dám vì lợi tha 
Viết ra chỉ nhắc nhở
thấm nhuần
m mình. 

3. Nhờ sự nhắc nhở này 
tín tâm tăng trưởng 
Ai cùng một tin tưởng 
Cũng được lợi ích nhiều.

Lợi ích của tâm bồ đề

4. Hạnh phúc thay gặp duyên
Sinh ra thân con người
Nay không nhân cơ hội
Để tu hành giải thoát 
Sau này tìm đâu ra. 

5. Như đêm mây dày dặc 
Được lằn chớp chiếu soi 
Nhờ thần lực chư Phật
Tâm lành thoảng khởi lên. 

6. Đức hạnh rất yếu mềm
Trước sức mạnh điều ác 
Chỉ có tâm Bồ đề 
Mới cưỡng lại, đứng vững. 

7. Trải bao kiếp tư duy 
Phật thấy tâm Bồ đề
công đức vô lượng 
Cứu vô số chúng sinh
Thoát ra ngoài biển khổ. 

8. Muốn thoát khổ của đời 
Trừ tai ương muôn loài 
Muốn hưởng chân hạnh phúc 
Chớ rời tâm Bồ đề 

9. Người người trong sanh tử 
Phát khởi tâm Bồ đề 
Được gọi là con Phật 
Xứng đáng được tôn kính 

10. Nước phép tâm Bồ đề 
Gội sạch thân ô trược 
Thành thân Phật vô giá 
Hãy giữ Bồ đề tâm 

11. Đấng Đạo sư thấy rõ 
Tâm Bồ đề qúi báu 
Muốn vượt thoát ba cõi 
Phải giữ vững tâm này.

12. Làm lành như cây chuối 
Quả hết rồi héo khô 
Tâm Bồ đề to lớn
Như đại thụ xum xuê 
Luôn sinh quả tươi tốt.

13. Người đời phạm tội nặng 
 Nhờ thế lực che chở 
 Biết sự nghiệp đã tạo 
 Sao chẳng tìm chỗ nương? 

14. Đức Di Lặc đã giảng
cho Thiện tài biết rằng
Tâm Bồ đề kỳ diệu
Như lửa thời hoại kiếp
Đốt tan bao tội nặng
Chỉ trong một sát na

Hai loại tâm Bồ đề

15. Tâm Bồ đề bao gồm
Hai nguyện để tu tập
Trước là nguyện phát tâm 
Sau thực hiện tâm ấy. 

16. Ai cũng đều biết rằng
“Muốn đi“ khác với “đi“ 
Người trí nên biết rõ 
Sự khác biệt như vậy. 

17. Nguyện phát tâm Bồ đề 
Tuy sinh kết quả lớn 
Song không thể sánh bằng 
Nguyện thực hiện tâm này. 

Ca ngợi tâm Bồ đề 

18-19. Những ai đã quyết tâm
Cứu độ mọi chúng sinh
Phải luôn luôn tinh tấn
Thực hiện tâm Bồ đề;
Từ lúc ấy trở đi 
Ngay cả khi ngủ nghỉ 
Phước đức vẫn liên tục 
Tăng lớn như hư không 

20. Để người tin Tiểu thừa
Không ngừng bước tiến lên 
Trong Kinh Vấn Diệu Lý 
Đấng Như Lai đã dạy 
Công đức tâm Bồ đề
Thật rộng lớn vô biên

21-22. Chỉ nghĩ cách chữa lành 
Đầu mọi người khỏi nhức
phát tâm chân thành 
Đem lại bao phước đức

Phước đức càng thâm sâu
Khi cứu giúp chúng sinh 
Thoát ưu phiền thống khổ 
Đạt được cõi an lành

23. Có cha nào, mẹ nào 
Đã phát tâm như vậy? 
Tiên, chư Thiên, Phạm Thiên 
Đã có chưa tâm ấy? 

24. Xưa nay dù trong mơ
Chưa ai nguyện như thế
Dù vì lợi cho mình
Nói chi đến phát nguyện
Cứu độ cho người khác.

25. Làm sao có thể tìm 
Được một vị Bồ Tát
Như viên ngọc hi hữu
Giữa chúng sinh ích kỷ
Chẳng biết làm điều lành
Vì lợi ích chúng sinh!

26. Tâm Bồ đề trân quý 
Là mầm mống an vui 
linh dược diệt khổ 
Tạo phước đức vô lường. 

27. Ý nghĩ làm lợi người 
Đã hơn phước cúng Phật 
Huống chi luôn nỗ lực 
Làm lợi lạc muôn loài. 

28. Có biết bao chúng sinh 
Tuy cầu mong an vui
Song hủy diệt nguồn cội
Sản sinh ra hạnh phúc
Như tận diệt kẻ thù

29. Chúng sinh thiếu niềm vui 
Lại chịu nhiều đau khổ 
Tâm nguyện Bồ đề này 
Đem vui và diệt khổ

30. Tâm Bồ đề có thể 
Trừ diệt sự ngu si 
Có bạn lành nào sánh 
Còn phước nào lớn hơn? 

31. Bồ tát luôn bố thí 
Dầu không ai cậy nhờ
Với tâm hạnh như vậy 
Đáng ca ngợi xiết bao! 

32. Kẻ bố thí thức ăn 
Giúp chúng sinh đỡ đói 
Dù họ no nửa ngày 
Đã là người đáng trọng 

33. Bồ tát thường ban cho 
Niềm vui của chánh giác 
Làm thỏa mãn tất cả 
Nguyện vọng mọi hữu tình

34. Đức Phật đã dạy rằng 
Bồ tát cứu muôn loài 
Nên đáng được tôn quý 
Ai phỉ báng Bồ tát 
Sẽ sa đại địa ngục 

35. Ngược lại, ai tín thành
Cung kính chư Bồ tát 
Sẽ hưởng phước đức lớn 
Bồ Tátgian nan 
Việc ác vẫn không làm 
Càng hăng làm việc thiện

36. Tôi kính xin đảnh lễ
Người phát tâm Bồ đề 
Đem vui cho chúng sinh 
Cho cả kẻ hại mình;
Tôi cúi đầu kính lạy 
Và xin được quy y
Nơi chư vị Bồ tát 
Cội nguồn chân hạnh phúc.

Tạo bài viết
18/09/2012(Xem: 64658)
Một buổi nhạc Thiền trang nghiêm, cảm động đã thực hiện hoàn mãn hôm Chủ Nhật 15/5/2022 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, California. Nội dung buổi nhạc Thiền là để Tưởng nhớ Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong dịp tròn 100 ngày viên tịch của Thầy. Và cũng trùng hợp: hôm Chủ Nhật cũng là ngày Lễ Phật Đản.
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).
Nói đến giới luật là nói đến hệ thống các quy định về chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh, quy tắc ứng xử, cũng như các hoạt động mang tính nội bộ, đặc thù của Tăng sĩ Phật giáo nói riêng và Tăng đoàn nói chung. Giới luật ấy chia làm hai phần, gồm giới và luật. Hai phần này có quan hệ khắng khít, mật thiết với nhau trong quá trình hành và trì giới luật của các vị thọ Đại giới: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.