Mỗi người cần góp phần bình yên cho hành tinh xanh mình đang sống

10/04/20204:25 SA(Xem: 7212)
Mỗi người cần góp phần bình yên cho hành tinh xanh mình đang sống
Việt ngữ & English & Simplified Chinese
MỖI NGƯỜI CẦN GÓP PHẦN BÌNH YÊN CHO HÀNH TINH XANH MÌNH ĐANG SỐNG
EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE
《人人皆可为我们赖以生存绿色星球的平安作贡献

 

Thông điệp gửi toàn thế giới của Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải
A Message to the World by Bhikkhu Thich Tue Hai
比丘释慧海给全世界的一封信

 

Thân gởi đến tất cả mọi người trên toàn thế giới!
**Dear Every one in Our Entire World!
世界各地亲爱的朋友们,大家好!

 

Tôi vốn là một nhà tu theo đạo Phật, nhìn thấy thảm cảnh của nhân loại đang phải chịu như bây giờ, tôi cảm thấy trong lòng rất xót xa… Trước hết tôi xin chia sẻ những khổ đau, bất an, mất mát và sợ hãi của tất cả mọi người trên toàn cầu. Tôi xin gửi sự bình an phúc lạc vô phiền vô hận, không sợ hãi, không bấn loạn và tất cả tình yêu thương của tôi đến với tất cả nhân loại trong hành tinh này.

** I am originally a monk following the Buddhist tradition. At the time being, as I am witnessing the calamities which our humankind has to endure, it pains my heart greatly. First and foremost, my thoughts go out to all of you in the world who are undergoing suffering, uncertainty, loss and apprehension. To all of mankind, to each and every one of you who are living on this planet, I would like to send out the energy of peacefulness, calmness, happiness, non-disturbance, non-resentment, fearlessness, non-distress and all of my affectionate love.

作为一名佛教修行者,看到现在人类正在经历的苦难,我内心感到十分沉痛……首先,我希望能分担全球所有人的悲痛、不安、失去及恐惧。我希望能向这个行星上的所有人类,传递无烦、无恨、无畏、无恐慌的平安、幸福、安乐,以及我所有的悲悯之情。

 

Theo đạo Phật thì chúng tôi tin rằng có luân hồi. Vì vậy trong sanh tử vô lượng kiếp, từ khi hình thành quả địa cầu này thì bắt đầu có chúng sanh. Tất cả chúng sanh dù là vi trùng nhỏ nhít cũng đều có tâm linh, họ là những sinh linh đang sống. Con người đã quên đi nguồn cội của mình và bắt đầu cho sự tàn sát, giết chóc, hãm hại lẫn nhau. Do đó thế giới càng ngày càng đen tối, sự oán hận hiềm thù vì chết chóc của những sinh linh đã tràn ngập khắp hành tinh này. Những sinh linh vì mang đầy oán hận nên không thể thọ thân trở lại, vì vậy họ đã trở thành những loại vi rút độc hại với đầy tâm oán hận có thể giết chết loài người. Cho nên thế giới nay hiểm nạn này, mai hiểm nạn kia, chiến tranh tàn khốc, thiên tai, dịch bệnh … luôn luôn xảy ra, tất cả đều do sự tàn độc ác tâm của loài người mà tự chiêu cảm.

** According to Buddhism, we believe that there is a continuous, transmigrated cycle of life and death. Thus, throughout our countless birth and death cycles, ever since our Mother Earth came into existence, there has always been living beings. We further believe that all living beings, even as minuscule as bacteria, have spirituality, because they are beings that are actually living. As humans, we have forgotten the [collective] root [we share with other living beings], and thus, atrocities, killing, and harmful actions toward each other have taken place [since the very beginning]. Therefore, this world is turning grimmer day by day, and the hatred, anger and animosity of the multitudes of those living beings who have been killed permeate this entire planet. Due to their minds overfilling with resentment and vengeance, these living beings could not take rebirth in a physical body again, and thus, they have [taken on different forms, such as] the disastrous viruses to bring death to humankind. This world, therefore, constantly has to face with one peril today, and another tomorrow, with deadly wars, natural disasters, and pandemics. These catastrophes always happen, and they are, indeed, induced by the mind of hatred and hostility of human beings themselves.

佛教中相信有轮回。因此,在无量劫的生死中,自从这个地球形成起,就开始有了众生。所有的众生都有心识,即便是微乎其微的细菌,都是鲜活的生命。然而,人类已经把生命的根本忘掉了,并开始互相屠杀、伤害。世界也因此越来越黑暗,众多生灵因沦亡而产生的怨恨、仇恨已经充斥整个地球了。由于内心无尽的怨念,那些生灵不能重获新生,而是变成了可以杀人的病毒。因此,这个世界今遭此险,明受彼难,血淋淋的战争、天灾、疫病等连绵不断,一切都是由于人类的残忍及恶业感召的。

 

Chính loài người đã hủy hoại toàn bộ thiên nhiên, gây đảo lộn hết tất cả vũ trụ này. Muốn lập lại trật tự vũ trụ thì từng người trong lòng phải tự lập lại trước, mỗi người phải tự gạn lọc nơi tâm mình không còn mưu đồ giết chóc, hơn thua thù hận nhau nữa, đúng với câu “Tâm bình thì thế giới bình”. Nếu chúng ta còn yêu thương hành tinh này và muốn nó tồn tại lâu hơn thì chính mỗi người sống trong hành tinh này phải bình tâm lại, xóa đi tất cả những tranh đoạt hơn thua cá nhân ích kỷ, dừng lại những cuộc tàn phá rừng, hủy hoại môi trường sống của thiên nhiên, giết hại muôn vật và mưu sát đồng loại … Nếu chúng ta không làm được những điều này thì sẽ chứng kiến một ngày loạn thật xảy ra. Bây giờ mầm mống này đã lan tỏa khắp nơi rồi. Ai cũng muốn hơn thua tranh đoạt, đụng tới quyền lợi của họ là sẵn sàng mưu hại trả thù, hơn thua giết chóc… oán hận đã tràn ngập khắp hành tinh này. Như vậy bảo sao mà thế giới này không loạn?

** It is actually human beings who have brought destruction to Nature and have disconcerted this whole universe. Therefore, if we want to bring back order to the universe, each and every one of us, first and foremost, must reinstate the order in our own heart-mind; each and every one of us must sift through and filter our mind so that there will be no more horrid vengeful schemes, resentment and anger, nor any retaliation with enmity. It would then be in accordance with what we say about “Peaceful Mind, Peaceful World.” If we still love this planet and want it to last for a while longer, then each of us inhabitants on this planet have to settle our minds peacefully, to eradicate our power struggle to retaliate with selfishness, to end the destruction of forests, to stop the devastation to the natural environment, and to bring an end to the killing of multitudes of beings and plotting assassination of fellow humans. If we cannot do that, then we will witness the day when real troublous turmoil would ravage. Nowadays, the kernels of this turmoil have already been dispersed everywhere far and wide. Everyone wants to fight to win over others, to crucify others… and hatred and hostility pervade this entire planet. If so, then how can this world not be ravaged by disarrangement?

正是人类毁坏了整个大自然,使这个宇宙的一切颠倒了。想要重建宇宙的秩序,首先需要每个人重建自己的内心,将自己的内心净化,不存心以相互杀戮、斗争,不要再有仇恨了,犹如“心平则世界平”这句话一样。若我们还对这个地球心存珍惜并想让它长久地存在,那么活在这个地球上的每一个人,都要让心平静下来,消除一切自私的争夺,停止森林的砍伐、生活环境的毁坏、对万物的杀害以及对同类的谋杀等等。如果做不到这些事情,那么终有一天,我们将会见证真正的混乱。现在,这个种子已到处蔓延了。谁都想争夺,谁都想胜出,触碰到自己的利益就会起报仇谋害、屠杀争胜之心等,怨恨已经充斥着整个地球了。这样的世界能不乱吗?

 

Nếu chúng ta không muốn chiêu cảm những ác báo này và mong muốn cho thế giới bình an hạnh phúc thì ngay từ bây giờ nơi tâm mình phải sạch hết những oán hận hiềm thù. Mình phải bắt đầu sống từ tâm yêu thương thanh tịnh của mình, để sóng từ hiềm thù không còn trong tâm mình nữa. Mình phải phát ra sóng từ yêu thương tôn kính bằng tất cả chân tình của mình gửi đến cho những sinh linh đang oán hờn, đang phiền hận, để những sinh linh này chạm đến được sóng từ yêu thương của chúng ta thì họ không còn oán hờn phiền hận nữa. Để khi họ vừa chạm tới con người thì làm cho người đó khỏe lên không còn bệnh khổ bất an và được vui vẻ khỏe mạnh. Điều này ai cũng có thể làm được.

** If we do not want to engender this unwholesome, vicious repercussion and we have the wish for our world to be in peace and happiness, then from this point onward, we must relinquish all resentment and animosity. We must begin to live with a mind of love and purity, so that the electromagnetic waves of resentment and hostility no longer exist in our mind. We must genuinely generate the vibrations of love and respect, and mentally send them to the resentful, hateful living beings, so that when they are touched by our vibrations of love, they themselves would no longer have resentment and animosity. Instead, when they come in touch with others, they would make others stronger with no more illness and anxiety, by giving them health and happiness. To send out our vibrations of love to the world is something that any one of us can do.

如果我们不想感得这些恶报,并愿世界平安、幸福,那么即当下起,自己内心要将所有的怨恨、仇恨清除。我们要以自己的悲悯之心、清净之心开始生活,消除自己内心仇恨的能量。我们要以自己所有的真心发出悲悯、尊重其他众生的能量,并将其传递给心存怨恨、烦恼的众生,让他们能够遇到我们的悲悯之能量,之后不再有怨恨、烦恼了。当这样的众生碰到人类时,就会使人类的身体好起来,没有病苦、不安,反而还可以获得快乐和健康。这件事谁都能做到的。

 

Cho nên chúng ta hãy cùng chung với chư Tăng Ni và Phật tử ở khắp nơi trên hành tinh này, mỗi thời công phu chúng ta hãy gởi gắm tình thương yêu bao dung và sự tri ân của mình đến với vũ trụ. Năng lực này chúng ta không thấy nhưng thật sự là một sự chuyển hóa, vì tâm linh làm cho vật chất hiện hữu. Năng lực của tâm linh còn mạnh gấp triệu triệu lần vật chất. Tâm chúng ta động theo chiều nào thì sóng từ và năng lực đó sẽ tràn ngập khắp không gian này theo chiều đó. Nếu tất cả những người trên thế giới này một phen rũ sạch tất cả những oán hận thù hằn thì bệnh dịch, khổ nạn sẽ hết liền ngay tức khắc. Đây không phải là vấn đề tôn giáo mà là một hiện thực đang có trong vũ trụ này.

** Thus, let all of us inhabitants on this planet, together with all Ordained and Buddhist members in each of our practice sessions, entrust our energy of love, magnanimity and gratitude to the universe. Although we may not actually “see” this energy, in reality, it is a force of transformation; in fact, it is spirituality that makes matter exist. The power of spirituality is one hundred times stronger than the power of matter. Therefore, whichever direction our mind is moving toward, then our vigor and electromagnetic waves would be sent into space in the same direction. If right in this very moment, all the people living in this world, once and for all, completely cleanse themselves of all resentment and vengeful animosities, then the pandemic and calamities would instantly come to an end. This is not a religious matter but the very existing reality of this universe.

因此,在每一次做功课时,请我们与世界各地的诸多僧侣及佛弟子,将自己的悲悯、包容、感恩之心传递给宇宙。虽然我们看不到这个力量,但它真会发生作用,因为心生则种种法生。心灵的力量比物质强百万倍。我们的心朝哪个方向作意,其能量场与力量就会输送到那个方向的空间去。如果世界上所有人都将一切怨恨、仇恨净化一番,那么疫病、苦难就会马上结束。这不是宗教的问题,而是在宇宙中存在并运行的真理。

 

Chúng ta phải tự xét lại mình! Đối với trần gian này mình vận hành bằng tâm gì? Nếu tâm mình xấu ác mình mới có thể kết nối với những tâm thù hằn oán ghét, chiêu cảm nó đến với mình và có thể giết chết được mình. Bây giờ muốn dứt sạch thù hằn oán ghét trong tâm thì chỉ có một tình thương, đó là mong muốn cho mọi người chung sống an vui hạnh phúc, mong muốn cho mọi người đều phải nghĩ đến nhau, chăm lo săn sóc tương trợ cho nhau trong hành tinh này. Mình phải đem tâm lực của mình hướng về các cõi âm, để tâm họ cũng chuyển đổi bằng tình thương chứ không còn hận thù oán ghét nữa thì thế giới này lập tức bình an. Nhưng không ai tin chuyện này, họ cho rằng đây là vấn đề tâm linh nhưng tâm linh năng lực của nó bằng triệu triệu lần vật chất. Lực vật chất không có giá trị nếu mình đem những vật chất để chống đối hơn thua thù hằn với nó thì lập tức nó sẽ tìm cách hơn thua để diệt trừ mình. Đây là Nhân Quả. Nếu như tâm linh không hơn thua đấu tranh, giành giựt, tàn sát lẫn nhau thì thế giới thanh bình ngay tức khắc. Mọi khổ nạn dịch bệnh sẽ biến mất ngay khi tâm con người thay đổi.

** Let us re-examine ourselves! With what kind of mind are we functioning towards in our mortal world? If our mind is malevolent, it can connect with other minds of vengeful animosity; it can attract them toward us, and they can thus bring death to us. If we want to be utterly free of vengeance and hatred in our mind right now, then we should feel nothing but love and wish for everyone on this planet to live peacefully and happily, to be thoughtful and considerate of each other, to take care of each other and to be mutually supportive of one another. We also need to entrust this mental power to the underworld so that the minds of those incorporeal beings would also transform due to the power of our love; they would no longer hold on to grudges, hatred and animosity, and thus, this world would instantaneously become peaceful and stable. Yet, no one believes [that this can be done]. They think that this is spiritual [as it has nothing to do with matter or viruses]; however, in reality, the spiritual power is over a million times more vigorous than that of physical matter. The power of physical matter is of no value [in comparison to the spiritual power]. If we still turn our mind of resentment and hatred toward the like-minded living beings and want to fight over them, to retaliate, then they would find ways to win over us and to eradicate us. This is unavoidable karma, cause and effect. However, all catastrophes and pandemics would dissolve the very moment our human mind transforms.

我们要重新审视下自己!对于这个尘世,自己以什么心运行?如果自己的心是丑恶的,那么自己才会与有仇恨心、怨恨心的众生连接上,感召它们,遭受杀害。现在想要将心中的仇恨、怨恨清除,只有慈悲才能做到,即愿在这个地球上的大家能愉快地、幸福地相处,愿大家都能够想到彼此,关心、照顾、帮助彼此。我们要以自己的心力朝向那些冥界,让处在无明中的众生也能够因慈悲而得到转化,不再有仇恨、怨恨;能这样做的话,这个世界就会立刻平安起来。但并没有人相信此事,人们认为这只是心灵的事,但心灵的力量却是物质的百万倍。物质的力量价值甚微,如果我们将物质作为工具来抵抗众生,对它们怀有仇恨心,想战胜它们,那么它们也会马上找办法以对抗我们。这是因果。如果心灵不想互相斗争、争夺、残杀,那么世界就会立刻清明、和平。当人的心改变时,一切苦难、疫病都会很快消失。

 

Ngay đây, chúng ta không cần theo một tôn giáo nào cả nhưng trong lòng mình rũ sạch những phiền não hận thù, yêu thương quý kính mọi người mọi loài, tha thứ cho những điều mà từ trước tới giờ trong lòng mình bị gút mắc thì chúng ta tự động sẽ bình an phúc lạc. Thật ra tất cả các tôn giáo đều khuyên tín đồ của mình làm điều này nhưng không mấy ai làm được … Ngược lại oán hận thù hằn thì mỗi ngày một chồng chất lên. Những nhà cầm quyền thì chế tạo vũ khí gây ra chiến tranh tàn sát giết chóc nhau. Những người có thế lực mạnh thì luôn luôn lấn lướt kẻ yếu, dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt nhau, dùng thế lực của mình để áp chế người khác … Chính mình đã gây nhân bất an thì làm sao có sự bình an? Mình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm mà đòi sự bình an thì điều này sẽ không bao giờ có. Cho nên trong lòng lúc nào cũng lo âu sợ hãi tìm đủ cách để bảo vệ mình và người thân của mình… Nhưng làm sao bảo vệ được? Làm sao bình an được khi nhân tố tàn sát hận thù ở ngay trong lòng mình? Vì vậy thế giới này sẽ không có được một ngày bình yên trong khi nhân loại rất cần điều này.

** We do not need to follow any religion, but if we can utterly rid of the mind of torment and hostility, if we can love and respect all people and all species, and if we can forgive anything that has tied a knot in our heart-mind, then we would automatically become peaceful and blissful. In reality, all religions recommend their followers to do the same thing, but not too many can do it…. On the contrary, hatred and animosity continue to pile up day after day. The governments develop arms and cause deadly wars to happen. Those with power constantly intimidate and ambitiously push others over, adopt devious ploys to eliminate each other and employ their authoritative influcene to suppress others…. It is us who conceive the seeds of turbulence, then how can there be any peace and stability? We are standing on the brink of peril, yet demand peace, so it will never happen like that. Thus, in our mind, we always have anxiety and fear, and we look for different ways to protect ourselves and our loved ones.… But how can we protect them? How can there be any peace and stability when the causes of deadly destruction and animosity are within our own mind? This world, therefore, will not have a single peaceful day, yet mankind utterly needs it.

在当下,并不是想让大家来皈依任何宗教,只要人人能净化自己内心的烦恼、仇恨,对一切众生没有分别地生起悲悯之心、尊重之心,放下一直以来的心结,那么我们就会自然而然地平安、幸福、安乐。其实,所有的宗教也都劝导其信徒这么做,但没几个人能做到的……相反,怨恨、仇恨却日益上升。当权者制造武器,引发战争,互相屠杀。强者则一直欺凌弱者,不择手段互相毁灭,以自己的实力欺压别人……正是自己造了不安之因,怎能获得平安之果?自己正处于危险的边缘却想要得到平安,这永远是一件不可能的事。因此,内心时刻都担忧、害怕,并找尽办法来保护自己及自己的家人……但如何能保护呢?心中正存残杀的因素,如何谈起平安呢?因此,这个世界永无宁日,而我们人类却是如此需要它。

 

Thật sự là rất cần!!! Rất cần! Để xóa đi những oán thù chiến tranh tàn sát. Rất cần! Để xóa đi những phân chia ranh giới tôn giáo, quốc gia, chủng tộc… Thế giới này, nhân loại này và tất cả chúng sanh rất cần được sự bình an.

** It is truly, absolutely needed! Extremely needed! To eradicate animosity, war and genocide. Extremely needed! To eradicate divisions between religions, countries, nationalities…. This world of ours, all of mankind and the entirety of all living beings utterly need peace and stability.

的确很需要!!!很需要!以消除战争屠杀带来的怨恨。我们需要它以消弥宗教、国家、种族等等的界限。这个世界,这个人类以及所有的众生都很需要安宁。

 

Nếu như tôi có thể kêu gọi được những vị lãnh đạo của toàn cầu thì tôi mong họ phát khởi phong trào lớn cho nhân loại. Nghiêm cấm tất cả những người sử dụng vũ khí để hãm hại nhau. Những người có tâm ác gây rối cho xã hội thì bắt nhốt lại, khi nào họ ăn năn hối cãi thì thả họ ra, để họ không phát sóng làm rối loạn từ trường trong xã hội này. Toàn cầu đem vũ khí cất hết, thế giới dừng chiến tranh. Từ thẳm sâu trong lòng các vị lãnh đạo không còn chiến tranh hơn thua nữa. Họ thương họ như thế nào thì họ thương dân họ như thế đó. Họ thương con họ như thế nào thì họ thương con dân như thế đó và chỉ cần họ thương con dân và toàn thể  nhân loại thì mọi chuyện trên thế giới này bình yên!

** If I can call upon the world leaders, I would hope that they can launch a big movement for mankind. They should forbid everyone to use arms to bring harm to one another. All those who are evil-minded and cause trouble and disorder to society must be incarcerated until they themselves become remorseful and repent; otherwise, they would continue to generate electromagnetic waves to cause disturbance to the collective vibrations of this society. Globally, all arms must be put away and all wars must come to an end. Deep, deep in the mind of all world leaders, there should be no more competitiveness for war. However they love themselves, they should love their subjects as such. However they love their own children, they would love the children of their subjects as such, and thus, only if they genuinely have love for their people and for all humanity, similarly to the love they have for their own children, then everything in this world would be peaceful and stable!

如果全球的各位领导者能够听到我的呼吁,我希望他们可以为人类发起一场巨大的运动。禁止人与人之间使用武器互相迫害的行为;让那些恶意扰乱社会的人受到监禁,以改过自新再回归社会,避免他们的负能量损害社会。收起全球的武器吧,停止世界的战争。当各位领导者的内心深处都没有了斗争、战争的理念,爱百姓如爱自己,爱民众如爱子,只要这样去对待人民,那么世界上的一切事情都会安好的!!!

Hiện tại thế giới đang lâm vào hiểm nạn, mọi người đang đau khổ khóc than bấn loạn vì dịch bệnh. Ở những vùng có dịch bệnh hoặc lân cận, mọi người đang bấn loạn kinh hoàng, họ kêu cứu bằng tất cả hy vọng còn sót lại, nếu ai cứu được họ thì dù đánh đổi gì họ cũng đổi. Loạn lạc không thể tưởng tượng nổi! Bất an không thể nào tưởng tượng nổi! Những người bị nhiễm bệnh thì lần lượt qua đời một cách bi thảm, người còn lại hồi hộp lo âu. Ăn miếng cơm họ không dám ăn, uống miếng nước họ không dám uống… lương thực thì cạn kiệt dần, tự nhốt mình trong nhà không dám ra đường. Trong lòng đầy lo âu sợ hãi không biết mình rồi sẽ ra sao!

** Currently, our world is falling into calamities; everyone is undergoing suffering, lamenting, and being frantic due to the pandemic. In the affected areas or their vicinities, everyone is being muddled, awestruck. People are crying for help with what is left of hope, and if anyone can help them, they would exchange it with whatever they have. Unimaginable turmoil! Unimaginable insecurities! Those who were infected, one by one, passed away tragically, and those who are left feel suspended and agonize. They don’t dare to eat a morsel of food nor take a sip of drink.… Provisions are rapidly depleting, and they have to self-quarantine at home, not daring to go out on the street. Their mind is filled with anxieties and fear, not knowing what is in hold for them!

现在世界正面临着危难,大家因疫情而痛苦、号哭、恐慌。在那些有疫情的区域以及周边,大家正张皇失措,他们绝望地呼救。若谁能救他们,即便任何代价,他们也愿意付出。无法想象的动乱!无法想象的不安!被传染的人一个又一个不幸地离世,留下来的人则紧张、担忧。一口饭也不敢吃,一口水也不敢喝……粮食日益枯竭,自己就把自己关在家里不敢出门。他们心中充斥着担忧和恐慌,不知自己将来会如何!

Chúng ta đang ở nơi bình an nên chúng ta không sợ chết, nhưng đồng loại của mình đang sợ. Họ cũng là con người như mình mà! Ai cũng có quyền sở hữu sự bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ quyền đó họ mất rồi thì nỗi khổ không thể nào diễn tả được.

** Here we are living in a stable and peaceful place; thus, we are not afraid of dying, but our human fellows are living in fear. [Ultimately] they are no different than us! Everyone has the right to possess peace and happiness. However, this right has now been lost and the torment is undescribable.

我们正处于平安之地,所以自己不怕死,但我们的同类正在恐惧中。他们跟我们一样,也是人啊!谁都有权利拥有平安和幸福。但现在这样的权利消失了,所以痛苦无以言表。

 

Cho nên, chuyện chúng ta phải làm là mình phải gởi vào hư không vũ trụ này bằng tất cả tấm chân tình của mình, như một cách vô vọng mà không có sự đáp trả lại (thật ra mình không cần sự đáp trả gì đâu). Quan trọng là mình hiểu thấu được nỗi bất an của thiên hạ và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể chia sẻ được. Họ không đòi mình chia sẻ kiểu của họ và mình cũng không thể chia sẻ kiểu của người khác. Mình là người có tâm đạo thì mình chia sẻ cái gì? Mình chỉ chia sẻ với họ bằng sự yên định bình anthanh tịnh của mình gởi vào hư không này cho họ. Cầu mong cho họ bớt đi những lo lắng sợ hãi, cầu mong cho họ sớm có một ngày bình an.

** Therefore, what we need to do with all our heart is to genuinely send our loving vibrations into space and the cosmos. It may seem like we are doing this in vain without reciprocation (although in reality, we do not need any). The important thing is that we thoroughly empathize with the apprehension of all the people and we are ready to share with them whatever we possibly can. They do not ask us to share with them the way they want, and we cannot possibly share with others the way they want either. However, if we are those who have a devotional mind, then what can we share with others? We simply share with others our quiescence, calm absorption, peace and purity, and we would send all of this into space with all those living beings in mind. We pray that their tensions and fear be alleviated, and that they would soon have a day of peace and stability.

因此,我们需要做的事是,将自己所有的大爱传递给整个虚空宇宙,它看似无望并且没有什么回馈(其实我们也不需要什么回馈)。关键的是我们能够洞彻到大家的不安,以及愿意先天下之忧而忧。他们不求我们替代他们来分担痛苦,并且我们也不可能真的替别人分忧。作为有道心的人,那么我们如何分担众生的苦难?我们只以自己的安定、平静、清净为他们分忧,为他们而将这些正能量传递至整个虚空。愿他们每天都可以减少忧愁,愿他们早日获得平安。

 

Ngay từ giờ phút này chúng ta phải ngồi lại, chuyện đầu tiên là phải rũ hết những oán hận trong lòng mình, làm cho tâm mình không còn oán ghét thù hận hơn thua. Xong rồi chúng ta khởi niệm thương yêu những người đã từng chết trong bệnh dịch, chiến tranh, binh đao, hỏa hoạn… tất cả những loài cô hồn, những sinh linh khổ đau đang không nơi nương tựa. Mình kết nối với họ và gởi đến cho họ tâm yêu thương không oán hận, không thù hằn… để xóa sạch tất cả những oán hận hiềm thù của những sinh linh đang có trong vũ trụ này. Nguyện họ sẽ nhận được tình thương đó, rồi họ sẽ được chuyển hóa và biết thương yêu tha thứ… để họ không bị bó chặt trong những tâm niệm oán hờn rồi phải đi vào con đường tối tăm sanh tử tiếp nối.

** Right in this very moment, we need to sit down and the first thing we need to do is to utterly purge all vengeance and hatred in our mind, so that such a resentful, competitive mindset no longer exists in us. Then, we need to generate loving thoughts toward all those who have died in epidemics, wars, spear and sword battles, fires, toward all those lonely spirits who could not take rebirth and toward all of the tormented living beings who have no place of refuge. We need to connect with them and entrust in them our mind of love, non-vengeance, non-resentment and non-animosity… so that it can utterly relinquish all of the vengeance, resentment and animosity of all the living beings currently existing in this universe. May they be able to receive our love, so that they can be transformed, know how to love and forgive, and so that they would not be tied up in their resentful and hostile thoughts which eventually lead them to the dark, uninterrupted cycle of life and death.

从此刻起,我们要坐下来做的第一件事是,将心中所有的怨恨扫净,让内心再也没有怨恨、仇恨、斗争的意念。接着,我们为曾死于流行病、战争、刀兵、火灾等中的所有种种孤魂、那些痛苦而无依无靠的生灵,生起悲悯之心、慈爱之心。我们与他们连接,并将无怨恨、无仇恨的慈悲传递给他们……以将存于这个宇宙中那些生灵的怨恨、仇恨消除。愿他们能够感受到慈悲,以得到转化并懂得如何去爱和原谅……不被束缚于导致无明、轮回生死的怨恨心念中。

 

Nếu người nào có tâm lực, có trí lực thì giờ này chúng ta phải dùng toàn bộ tâm lực của mình hướng đến loài người, hướng về chúng sanh những sinh linh đang oán hận thù hằn. Mong rằng tâm thức họ sẽ được chuyển hóa. Mong rằng họ sẽ tha thứ cho nhau mà không hận thù nhau nữa. Đơn giản là không thù hận nhau nữa! Đơn giản là chỉ thương yêu tha thứ và kính quý nhau! Chuyện này không khó vì chỉ là chuyện “buông đao xuống”!

** If we are those with mental strength and wisdom vigor, then at this very moment, we need to rely on all of our mental strength to turn toward mankind and sentient beings, those living beings with aversion and hatred. Let us pray that their consciousnesses be transformed. Let us pray that they would forgive one another, so that there will be no more animosity. Simply no more animosity! Simply to love, to forgive, to cherish and to respect each other! This is not difficult, because it is merely a matter of “dropping your sword”!

如果谁有心力、智慧,则要在当下以自己全部的心力朝向人类,朝向众生,那些正在怨恨、仇恨的生灵。愿他们的“心识”能转化。愿他们会原谅彼此,而不要再怀恨彼此。就这么简单,就是不要彼此怀恨了,要互相原谅、互相尊重!这件事并不难,因为它只不过是“把刀放下来”的事。

 

Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì chúng ta chưa có sự kết nối giữa tình người, chưa có sự câu thông tình thươnglòng từ của chư Phật và chư vị Thánh hiền, bây giờ chúng ta phải mở tâm ra. Quý vị tu theo đạo nào thì mở tâm ra để kết nối và xin được nhận năng lực tâm linh của Đức Chúa Trời hay các vị Thánh hiền nào đó trong đạo của quý vị. Còn đạo Phật chúng tôi thì kết nối tình thươngnăng lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hòa quyện và tan biến trong trí tuệtừ bi của chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền, cho con có đầy đủ tâm lực từ bitrí tuệ như chư Phật và chư vị Thánh hiền để con xin gửi tình thương yêu của con đến với chúng sanh muôn loài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được tấm chân tình của con và từ tâm của chư Phật để xóa đi thù hận trong các cõi, nguyện họ thương yêu bản thân họ như thế nào thì họ sẽ thương yêu gia đìnhnhân quần xã hội như thế đó. Nếu mọi người sống bằng tình thương thì thế giới này sẽ biến thành phúc lạcbình an ngay lập tức.

** But why is it that we cannot do it? Because we have not yet connected with humanity, and there isn’t yet an unobstructed connection with the love and kindness of Noble Holy Beings. Thus, we now have to open our heart-minds. Whichever religion you follow, you need to open your heart-minds, to connect and receive the spiritual power of the Holy Beings of your religion, such as the Heavenly Father and other Venerated Holy Beings. As for ourselves who are Buddhist followers, we wish to connect with the love and power of Buddhas and Bodhisattvas. May we be able to receive, connect, merge unobstructedly, assimilate and dissolve into the wisdom and loving-compassion of Buddhas in the ten directions, of Buddha Shakyamuni, Great Bodhisattvas and Holy Beings. So that we would have the complete mental power of compassion and wisdom just as Buddhas and Holy Beings and so that we may send all of our love to all living beings of all species. May all beings receive our wholeheartedness as well as the kindness of all Buddhas in order to eradicate the hatred and hostility in all realms of existence. However they love themselves, may they love their families and the human community in the perfect same way.

但,为什么我们做不到呢?因为我们尚未有与爱沟通,尚未有与诸佛、诸位圣贤的慈悲之心的沟通,现在我们要将心打开。不管各位皈依哪种宗教,请将心打开,并与各位信仰中的天主或某位圣者沟通,以接受到他们给予的心灵力量。而我们佛教,则祈求与诸佛、诸菩萨的慈悲及力量相连接。愿自己能够接受、连接、沟通、融入及冰释在十方诸佛、释迦牟尼佛慈父、诸大菩萨、诸位圣贤的智慧与慈悲中,让自己具足像诸佛、诸位圣贤一样的慈悲和智慧的心力,以将自己的悲悯之情传递给所有众生。愿一切众生能够接受到自己的诚心及诸佛的慈心,让各界的仇恨被消除,愿他们如何爱自己就如何爱家人及社会大众。如果大家都以悲悯之情、慈爱之情来生活,那么这个世界就会立刻有幸福、安乐和平安。

 

Chúng tôi muốn khơi dậy thiện căn vốn có của mọi người, ai cũng có tình nhân loại, ai cũng có tình yêu đối với xã hội này nhưng vì ích kỷ riêng tư nên tình thương đó bị chôn vùi lâu lắm rồi. Khi mình nghĩ tới khổ đau bất an của nhân loại mà lòng mình có chút rung cảm thì biết rằng thiện căn của chúng ta bắt đầu trổi dậy. Đây là cơ hội mà chúng ta phát khởi sóng từ và làm cho tâm mình sạch hận thù hơn thua giết chóc. Chúng ta cố gắng làm một điều gì đó để cho hành tinh này được bình yên. Từ một góc trời rất bé nhỏ là ở nơi mình, ở một nơi mà không ai hay biết, mình vẫn là ánh sáng để chiếu ra vũ trụ này bằng tình thương yêu và lòng bao dung rộng lượng của mình, bằng nổi niềm thông cảm đối với xã hội thời bấy giờ.

** We would like to kindle the innate root of goodness in each and every person. Everyone has an affectionate sense of humanity and everyone has love for this society; however, due to our selfish individuality, this love has been buried deeply for a very long time. When we think of the suffering and apprehension of mankind and we feel somewhat shaken in our heart, then we know that our root of goodness has already been rousen up. This is the opportunity for us to generate the positive electromagnetic vibrations, and purify our mind so that it can be free of resentment, hostility, competitiveness and annihilation.

我们想要启发大家本有的善根,谁都有人道意识,也都有对这个社会的爱,但只因为自私,所以这种爱被埋藏了很长时间了。当自己想到人类的痛苦、不安,而内心有所触动时,要知道这就是自己的善根开始启发了。这是让我们产生正能量的大好机会,以及让自己内心消除仇恨、斗争、杀害。我们都在尽力为地球的平安而贡献一份力量。从自己这个渺小的角落,一个无人知晓之处,我们内心生起的悲悯、宽容、以及对当前社会大众的同情,将为整个宇宙点亮一束光明。

Khi trong lòng chúng ta rũ sạch những thù hằn, phiền hận, hơn thua, oán ghét… thì tâm chúng ta sẽ phát sáng. Chính ánh sáng này sẽ câu thông được từ tâmnăng lực của chư Phật và chư vị Thánh hiền để xoa dịu, làm lắng đọng được những oán hận hiềm thù trong lòng của chúng sanh.

** When we completely shake off enmity, annoyance, competitiveness and hatred, then our mind will blaze with light. It is this light that will connect unobstructedly with the mind of benevolence and spiritual power of Buddhas and other Noble Holy Beings, in order to calmly pacify and to quiescently settle all the hatred and animosity in the mind of sentient beings.

当我们内心净化种种仇恨、烦恼、斗争、怨恨时,我们内心就会发光。正是这种光才会与诸佛、一切圣贤的慈心及力量连接,以缓解、止息众生心中的怨恨、仇恨。

 

Một phút được ngồi yên là một phút tâm mình thanh tịnh thì chúng ta phải đem tâm lực của mình câu thông với chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền hay một đấng thiêng liêng nào đó trong tôn giáo của các bạn, để mình tiếp nhận được năng lực của các Ngài rồi gởi đến tất cả mọi người trên hành tinh này và tất cả chúng sanh. Mong cho họ thôi đi những hiềm thù oán ghét, hơn thua chống đối, mong cho họ nhận được năng lượng thương yêu để tâm họ được an lạc thanh tịnh. Tâm lực là một từ trường lực ảnh hưởng rất lớn xuyên suốt khắp không gianthời gian. Mình không cần phải đi đến từng người để xoa dịu người ta nhưng nếu nói rằng mình ngồi yên “không làm gì” là sai. Chính bởi sự thanh tịnh yên định nội tâm của mình đã đóng góp vào hư không vũ trụ này một sóng từ rất lớn. Năng lượng sóng từ tình thương này là ánh sáng sẽ chuyển hóa được sóng từ đen tối rối loạn của vũ trụ trở thành trong sángbình an. Chúng ta dùng tâm lực của mình bằng tất cả lòng chân thành và trái tim thương yêu. Nếu có thể đem trao cho mọi người tất cả những sự bình an của mình để đổi lấy mình bị động thì chúng ta cũng làm, chúng ta không vì sự bình an của riêng mình.

** A moment of sitting in absorption is a moment of having a pure and clear mind, and [even within such a brief moment], without impediment, we must draw out all of our mental energy to connect with Buddhas, Bodhisattvas, or with the Noble Holy Beings of our own spiritual traditions, so that we can receive their spiritual energy, and so that we can eventually send it out to all people and all sentient beings in existence on this planet. May all people and all beings bring their hostility, animosity, hatred, competitiveness and adversity to a stoppage, and may they be able to receive the energy of love so that their own mind can be joyful, pure and clear. The mental power is an electromagnetic field power that can bring grandiose effects transcending space and time. We do not need to go directly to each person to bring relief to them, and it is erroneous to say that we are “doing nothing” when we sit still [in meditation]. It is actually this innermost mind of peace, purity and serenity that contributes a magnificent electromagnetic wave to the vast expanse of the cosmos. This electromagnetic energy of love is the light that can bring transformation to the disarranged, dark energy of the universe, and turn it into immaculate luminosity and peace. We should utilize all of our mental vigor with all sincerity and with a heart of love. If we can offer to the universe all that is peaceful and serene within us, so that we ourselves become “moved,” then we would readily do it; it is because we do not exist solely for the peace and stability of our own selves.

能静坐一分钟,内心就有一分钟清净,那么我们也要将自己的心力与诸佛、菩萨、圣贤或各位朋友信仰里的某位圣人沟通,让自己能够接受到他们的力量,并且将其传递给这个地球上的所有人及一切众生。愿他们放下仇恨、怨恨、斗争、对抗,愿他们能接受到慈悲的力量,内心获得安乐、清净。心力是一种能量场,可以对重重叠叠的时空产生巨大的影响。我们不需要前往每个人身边去安抚、安慰,但如果说我们静坐等于“什么也不做”也是不对的。只要自己心中的安定、清净,就为整个虚空宇宙贡献了巨大的能量。悲悯之心的能量场,就能将宇宙中黑暗和混乱转化成明亮和平安的光明。我们要调动自己全部的诚心和慈爱之心。如果能够给予大家自己所有的平安,即使动摇了自己的心,我们也愿意,我们并非只求自己的平安。

 

Từ khi được sanh ra cho đến nay chúng ta đã chịu ơn quá lớn của vũ trụ, của mọi người mọi loài trên hành tinh này đã bảo bọc và che chở cho mình. Bây giờ đồng loại của mình, những người thân của mình họ đang bấn loạn bất an, chúng ta không thể ngồi đó mà nhìn, chúng ta không thể nhắm mắt làm lơ. Hãy làm một điều gì đó rất bé nhỏ là đem tình thương yêu và sự không sợ hãi của mình cầu nguyện cho họ cũng được. Mỗi người phát khởi một tâm niệm lành để sóng từ yêu thương tràn ngập khắp hành tinh này, như vậy là chúng ta cũng đền đáp được một chút ân tình khi mình còn hiện hữu trên cuộc đời này.

** Ever since we were born into this world until now, we have been greatly indebted to this universe, to all the people and all the species on this planet who have nourished us and protected us. At the present time, when our human fellows and our dear ones are undergoing turmoil and anxiety, we cannot possibly just sit and watch, and turn the other way with our eyes closed. Though it may be very small, we can at the very least rely on our love and our dauntlessness to pray for them. Let each of us generate a kind, benevolent thought, so that the electromagnetic waves of love pervade this entire planet, and so that we can at least repay a fraction of our indebtedness [to this universe and to all beings] while we are still living in this life.

每个人都是个小宇宙,如果每个人都能与慈悲连接,那么整个宇宙就会清明、和平。这个宇宙跟自己没什么不同,因此我们的心朝哪个方向转动,宇宙也会因此往那个方向转化。即使我们是个很普通的人,祈求似乎无望,自己的心力微乎其微,但这是我们为所生活的行星做出很大的一份贡献,这也是我们的使命。

 

Con người là một tiểu vũ trụ, nếu mỗi người được kết nối bằng tình thương yêu thì cả vũ trụ này thanh bình. Vũ trụ này với mình không khác nhau, cho nên mức độ rung động của tâm mình theo chiều nào thì mình sẽ chuyển hóa vũ trụ này theo chiều đó. Mặc dù mình là một người rất bình thường, mình cầu nguyện gần như vô vọng, tâm lực của mình mặc dù mình không thấy nhưng đây là một sự đóng góp rất lớn và cũng là sứ mạng của mình khi có mặt tại hành tinh này.

** Each person is a microscopic universe, and if we are all interconnected by love, then this entire universe will be peaceful and stable. There is no dissimilarity between us and this universe; therefore, in whichever direction the extent of our vibrations is turned toward, it will bring transformation ubiquitously to the vast cosmos in the same direction. Although we are very ordinary people, and it seems that we are praying in vain as we cannot physically perceive our mental vigor, it is nevertheless a huge contribution to the world, and it is, indeed, our mission while being on this planet.

每个人都是个小宇宙,如果每个人都能与慈悲连接,那么整个宇宙就会清明、和平。这个宇宙跟自己没什么不同,因此我们的心朝哪个方向转动,宇宙也会因此往那个方向转化。即使我们是个很普通的人,祈求似乎无望,自己的心力微乎其微,但这是我们为所生活的行星做出很大的一份贡献,这也是我们的使命。

 

Nếu chúng tađạo lý thì sẽ có tình người. Người có tình người thì người đó có đạo lý. Chúng ta tu không phải vì ích kỷ cho cá nhânvì lợi ích cho cộng đồngnhân loại.

** If we have spiritual morality, then we will have a sense of humanity. Whoever has affection for their humankind, then that person has spiritual morality. Moreover, when we practice the spiritual path, it is not due to our own individual selfishness but it is for the benefit of our societal communities and for mankind.

如果我们有道,就会有大爱。有大爱的人也会有道。我们修行不只是为了利己,同时也为了社会及人类的利益。

 

Chúng tôi thành tâm thiết tha kêu gọi toàn nhân loại như một sự vận động! Nếu ai có duyên được nghe những điều này, tôi mong quý vị lắng lòng đem hết tình cảm chân thành thương yêu tôn kính của mình gởi về vũ trụ. Đem hết tâm lực bình an thanh tịnh của mình đã từng tu học bấy lâu nay. Nguyện chư Phật, chư vị Thánh hiền chứng minh cho tấm lòng của mình đối với nhân loại, khi mọi người đang bấn loạn, đang bất an, mình nguyện xin làm được chút gì đó dù rất nhỏ để cống hiến cho nhân loại này. Một phút mình bình an thì cầu nguyện cho nhân loại được bình an. Nguyện có bao nhiêu an lạc yên bình con xin chia sẻ hết. Nguyện đem tất cả sự bình an, không phiền không hận, nguyện đem tất cả tình thương yêu tôn kính và sự tri ân của con xin gởi về vũ trụ pháp giới, tận hư không giới, mong rằng nhân loại cùng tất cả chúng sanh được kết nối với tình thương yêu chân thật này mà xóa đi những thù hận, hơn thua, oán ghét để nhân loại sẽ có cuộc sống thanh bình, vui tươi, hạnh phúc trường cửu.

** Thus, from the very depths of my heart, I would like to call upon everyone in the human world as [if we are starting] a movement! For those of you who have the causes and conditions to hear about this, I aspire that you would calmly settle your mind and offer to send all of your genuine affection of love and respect to the universe. Please utilize all of your mental vigor of peace and purity which you have learned and have practiced all this time. May all Buddhas and all Noble Holy Beings bear witness to our sincere heart toward our human kind during this time when everyone is undergoing apprehension and trepidation. We aspire to do something, no matter how minuscule, to dedicate to humanity. If we gain a moment of peace, then we pray that our humankind has this peace. However much quiescence, joy and serenity we have, may we share it all. May we bring all of our mental peacefulness, non-disturbance, non-resentment, all of our love and benevolence, all of our respect and gratitude, and entrust them all to the phenomenal sphere and to the furthest reach of the vast expanse of the cosmos. May all of our humankind and all living beings be interconnected with this genuine love, in order to eradicate all animosity, competitiveness, and hatred and resentment so that the entirety of humankind can have a life of peace, joy, and unending happiness.

动员起来吧,我们诚心且急切地呼吁全人类!每一个有缘听到这些话的人,我希望各位静下心来,将自己全部的真诚、慈爱、尊重之情,将自己修行累积的安宁、清净的心力,回向宇宙。自己为全人类祈福的心意,愿诸佛、诸位圣贤而为证明,愿自己能在大众慌乱、不安时,既己所能,为全人类贡献自己的微薄之力。哪怕自己只有一分钟平安,也会为全人类祈求平安。愿将自己所有的安乐、宁静与全人类共享。愿将自己所有的平安,无烦、无恨,所有的慈爱、尊重之情以及感恩心,回向宇宙法界、尽虚空界,愿人类及所有众生能够与这种真正的慈悲连接上,消除仇恨、斗争、怨恨,愿全世界的人们能长久享有和平、愉悦、幸福。

Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải

Bhikkhu Thich Tue Hai

比丘释慧海

 

Để cùng hòa chung sự cầu nguyện cho toàn thế giới. Xin thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa cũng như các tôn giáo bạn trên toàn thế giới, hãy cùng với chúng tôiđạo tràng chùa Long Hương cùng ngồi thiền buổi khuya từ lúc 4 giờ sáng, buổi tối từ lúc 20 giờ, để kết nối một từ trường lực ánh sáng và tình thương chuyển hóa vận mạng đen tối của nhân loại, cầu mong cho thế giới sớm có một ngày được an bình trường cửu).

** In order to merge our collective praying efforts to benefit the entire world, we respectfully request all Venerables, Monks and Nuns, and Buddhists from near and far, as well as Friends from all other religions, to join us and the Sangha at Long Huong Pagoda to sit in meditation in the early morning at 4 a.m. and in the evening at 8 p.m. (Vietnam time zone), so that we can interconnect our electromagnetic field vibrations of light and love to bring transformation to the grim fate of our human kind and to pray for the world to soon have a future of lasting peace. With sincere thanks!

(为了联合起来为全世界祈求, 请诸位僧侣、海内外佛弟子以及世界上其他宗教信仰的朋友们, 让我们与隆香古寺道场一起禅坐, 每天的凌晨四点或晚上八点(越南胡志明市时间;北京时间为凌晨五点或晚上九点——译者), 用心连接光明的能量场以及能帮助人类走出长夜无明的慈悲, 祈愿世界早日获得长久的平安.)真诚感谢!

** Below is a sample time zone converter. To add your city of residence for time converter, please kindly go to:
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Vietnam = 4 a.m./8 p.m.
USA ( EST/PST) = 5 p.m./ 9 a.m. (EST) - 2 p.m./6 a.m. (PST)
Europe (France) = 10 p.m./2 p.m.
Australia = 8 a.m./12 midnight
Africa (Kenya) = 12 midnight/4 p.m.

Message according to the words of Master Thich Tue Hai
Editors: Ban Biên Tập Chùa Long Hương
Post & photograph: Thái Bảo
English translation by Suedhana
Edited by Oliver K. Luu (3/24/2020)
Chinese translation by Snow
Edited by Wang Ting, Li Hengsong (3/27/2020)

www.chualonghuong.org

 
MỤC LỤC
PHẬT GIÁO & CƠN ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
13/04/2019(Xem: 8482)
16/03/2022(Xem: 4852)
30/09/2019(Xem: 5947)
27/06/2024(Xem: 497)
06/07/2021(Xem: 3955)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.