Tịnh Độ Tập Yếu

26/12/20164:26 SA(Xem: 7110)
Tịnh Độ Tập Yếu

TỊNH ĐỘ TẬP YẾU
Tổng hợp tinh hoa lời dạy 
của Mười ba vị tổ tông tịnh độ và Các bậc tôn đức
Thích nữ Minh Tâm cung soạn
Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh – 2016

Kính dâng lên Ân Sư của con:
Ni Trưởng thượng Tịnh hạ Nguyện
Viện Chủ chùa Phước Hải 165/17 đường 3/2 - Quận 10 Sài Gòn, Việt Nam

Lời ngỏ

Tịnh Độ Tập YếuCó thể nói, năm 2007 là năm đầy ấn tượngthắng duyên đến với chúng tôi khi bắt đầu đào luyện sâu thiết hơn về pháp môn Tịnh Độ qua những pho sách quý giá của Liên Tông chư Tổ mà đạo hữu Như Hòa chuyển ngữ và dịch như: Pháp Sư Ấn Quang Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên - Tục Biên, Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải, Di Đà Sớ Sao, Tịnh Độ Cảnh Ngữ, Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ... hay các tuyệt tác của chư vị tiền bối thiền sư: Tịnh Độ Hoặc Vấn của Đại Sư Thiên Như, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Đại Sư Trí Giả, Hám Sơn Mộng Du Tập của Đại Sư Hám Sơn, Ngữ Lục của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, Cẩm Nang Tu Đạo của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, Tuyết Lư Lão Nhân Tuyển Tập của ngài Lý Bỉnh Nam, Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Quê Hương Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Tham Thiền Phổ Thuyết của Thiền Sư Lai Quả, Niệm Phật Pháp Yếu của cư sĩ Mao Dịch Viên, v.v.

Nhờ vào những lời truyền dạy thống thiết của chư Tổ, quyết tâm chuyên tu Tịnh Độniềm tin cầu sinh về Tây phương Cực Lạc của tôi càng lúc càng kiên định hơn.

Rồi kể từ những tháng năm sau đó đến nay, tôi thường về chùa Đức Viên (San Jose, California) tham dự các khóa tu định kỳ, nương theo học hỏi Ni chúngPhật tử ngõ hầu tiến tu tịnh nghiệp của chính mình; tuy nhiên cũng không thể không nhắc đến sự khuyến khích, giảng giải, góp ý, ủng hộ của đạo hữu Như Hòa từ bao năm qua đối với chúng tôi.

Và cũng qua sự khích lệ của đạo hữu Như Hòa, tôi đã can đảm (nhắm mắt cố quên đi sự thấp kém thô thiển của mình) quyết định bắt tay vào việc cung soạn tinh hoa mật ý của chư Tổ Tịnh Độ và những lời khai thị vô giá của chư vị Tôn Đức Thiền Sư, các bậc trưởng lão cư sĩ, trước là phụng kính dâng lên Thập Phương Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Thế Tôn, chư vị Đại Bồ Tát, Tôn Sư tiền bối chứng minh tấc lòng thành khẩn tri ân báo ân của kẻ ngu muội này, sau là tự thúc liễm thân tâm và sách tiến những ai đồng hàng với tôi mau hạ quyết tâm thoát ly Ta-bà, cầu sinh Liên Hoa Thượng Phẩm.

Chắc chắn đã có rất nhiều trước tác, dịch phẩm, biên soạn giá trị, nổi tiếng về pháp môn Tịnh Đô của chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như của các bậc văn nhân, thi hào, triết gia trong và ngoài nước... nhưng như nước trăm sông đổ dồn về biển cả, nước biển có mùi vị của biển, nước sông có chất liệu của sông, nước hồ có đặc tính của hồ... thì dòng nước trong cái lạch nhỏ bé vô danh này có lẽ cũng giúp ích phần nào cho vài chú cá lòng tong lạc bầy, ngo ngoe trong lạch suối.

Hy vọng quyển Tịnh Độ Tập Yếu nhỏ bé này của chúng tôi sẽ được sự ủng hộ, chào đón của quý độc giả mười phương gọi là bày tỏ chân tình niệm ân tri ngộ và ân của đàn na tín thí.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh và nếu có chút ít công đức nào, xin thành kính hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ và tất cả pháp giới chúng sinh trong bốn loại sáu đường, oán gia trái chủ, từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, đều được vãng sinh Cực Lạc quốc.

Xin nguyện các bậc Tôn Sư, Ân Sư, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp quá khứ và đời này của con đồng lên hoa sen chín phẩm.

Trân trọngchân thành tri ân Ni chúngPhật tử chùa Đức Viên (San Jose, CA) đã ủng hộ và giúp đỡ để tập sách này được ấn tống và phát hành đến quý độc giả gần xa cũng như các vị liên hữu.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Thích nữ Minh Tâm chắp tay cẩn bút

 

Mục Lục

Lời ngỏ 7

Sơ lược tiểu sử mười ba vị Tổ tông Tịnh độ 11

1. Đại sư Huệ Viễn - Tổ Liên Tông thứ nhất - đời Tấn11

2. Đại sư Thiện Đạo - Tổ Liên Tông thứ hai - đời Đường 15

3. Đại sư Thừa Viễn - Tổ Liên Tông thứ ba - đời Đường 19

4. Đại sư Pháp Chiếu - Tổ Liên Tông thứ tư - đời Đường 21

5. Đại sư Thiếu Khang - Tổ Liên Tông thứ năm - đời Đường 25

6. Đại sư Vĩnh Minh - Tổ Liên Tông thứ sáu - đời Tống 29

7. Đại sư Tỉnh Thường - Tổ Liên Tông thứ bảy - đời Tống 33

8. Đại sư Liên Trì - Tổ Liên Tông thứ tám - đời Minh 37

9. Đại sư Ngẫu Ích - Tổ Liên Tông thứ chín - đời Minh 41

10. Đại sư Triệt Lưu - Tổ Liên Tông thứ mười - đời Thanh 45

11. Đại sư Tỉnh Am - Tổ Liên Tông thứ mười một - đời Thanh 49

12. Đại sư Triệt Ngộ - Tổ Liên Tông thứ mười hai - đời Thanh 53

13. Đại sư Ấn Quang - Tổ Liên Tông thứ mười ba cuối đời Thanh- Dân Quốc 56

Sơ Lược Tiểu Sử Các Bậc Tôn Đức 63

Đại sư Hám Sơn 63

Đại lão Hòa thượng Hư Vân 67

Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm 71

Thiền sư Thiên Như Duy Tắc 77

Đại sư Thiên Thai Trí Giả 81

Hòa thượng Tuyên Hóa 85

Hòa thượng Diệu Liên 97

Thiền sư Lai Quả 99

Lão Pháp sư Tịnh Không 105

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 109

Trưởng Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam hiệu Tuyết Lư Lão Nhân 113

Trưởng Lão cư sĩ Hạ Liên Cư 117

Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ 123

Tinh hoa lời dạy của chư tổ Tịnh Độ và các bậc tôn đức 131

Tổ Liên Tông thứ nhất: Đại Sư Huệ Viễn - đời Tấn 131

Tổ Liên Tông thứ hai: Đại Sư Thiện Đạo - đời Đường 132

Tổ Liên Tông thứ ba: Đại Sư Thừa Viễn - đời Đường 136

Tổ Liên Tông thứ tư: Đại Sư Pháp Chiếu - đời Đường 137

Tổ Liên Tông thứ năm: Đại Sư Thiếu Khang - đời Đường 140

Tổ Liên Tông thứ sáu: Đại Sư Vĩnh Minh - đời Tống 141

Tổ Liên Tông thứ bảy: Đại Sư Tỉnh Thường - đời Tống 147

Tổ Liên Tông thứ tám: Đại Sư Liên Trì - đời Minh 148

Tổ Liên Tông thứ chín: Đại Sư Ngẫu Ích - đời Minh 154

Tổ Liên Tông thứ mười: Đại Sư Triệt Lưu - đời Thanh 163

Tổ Liên Tông thứ mười một: Đại Sư Thật Hiền Tĩnh Am- đời Thanh 168

Tổ Liên Tông thứ mười hai: Đại Sư Triệt Ngộ - đời Thanh 170

Tổ Liên Tông thứ mười ba: Đại Sư Ấn Quang - cuối đời Thanh - Dân Quốc 174

Khai thị của Đại Sư Hám Sơn 190

Khai thị của Hòa thượng Hư Vân 201

Khai thị của Hòa Thượng Quảng Khâm 210

Khai thị của Thiền sư Thiên Như Duy Tắc 213

Khai thị của Đại sư Trí Giả 222

Khai thị của Tuyết Lư Lão Nhân 229

Khai thị của Hòa thượng Diệu Liên 241

Khai thị của Hòa Thượng Thiền Tâm 258

Khai thị của Trưởng Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ 266

Khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa 269

Phụ lục: 279

Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc của Chư Tôn Đức dành riêng cho người xuất gia 279

Khai thị của Đại Sư Liên Trì 279

Khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa 290

Khai thị của Thiền Sư Lai Quả 317

Khai thị của Đại sư Hám Sơn 328

Khai thị của Hòa Thượng Hư Vân 341


pdf_download_2
Tịnh Độ Tập Yếu
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hàng năm tại nước Mỹ, hàng chục triệu con gà tây bị giết nhân ngày lễ Tạ ơn. Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên trong một buổi thuyết giảng năm 2018 để giúp ích cho những con gà tây bị giết và cách chúng ta nên khởi tâm như thế nào trong những kỳ nghỉ lễ.
Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức và nói: "Hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa." Nhật Báo India Today đăng một video tiếng Anh hôm 7/10/2022 nhan đề "Bộ trưởng AAP Rajendra Gautam tham gia sự kiện cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo, thề không cầu nguyện các vị thần Ấn Độ Giáo."
Vụ “đi kiện Thầy chùa” xẩy ra gần đây nhất là trường hợp chùa Tam Bảo ở Baton Rouge. Thầy trú trì chùa Tam Bảo, Thích Đạo Quảng (TĐQ) đã bị bốn trong số hơn vài trăm thành viên trong đạo tràng chùa Tam Bảo đứng đơn kiện. Nguyên đơn, gồm bốn nữ thí chủ chùa Tam Bảo, đã mướn luật sư nộp đơn kiện, buộc tội thầy Đạo Quảng có dính líu vào quan hệ tình dục và sai phạm việc quản nhiệm chùa (sexual misconduct and mismanagement of the temple). Mục đích sau cùng của vụ kiện là xin phán quyết tòa án để đuổi (sic) Thầy ra khỏi chùa và thay thế các “candidate Thầy” khác mới toanh, hợp khẩu vị đang xếp hàng chời đợi