Ebook Pdf Của Thầy Thích Trí Siêu

08/04/20174:02 CH(Xem: 19550)
Ebook Pdf Của Thầy Thích Trí Siêu
SÁCH EBOOK PDF 
CỦA THẦY THÍCH TRÍ SIÊU

Ý Tình Thân - Thích Trí Siêu
Vô Ngã-Thích Trí Siêu
Tâm và Ta-Thích Trí Siêu

Đạo Gì - Thích Trí Siêu

Dòng đời vô tận
Oan gia


Mục lục Online:
https://thuvienhoasen.org/author/post/203/1/thich-tri-sieu
Tạo bài viết
08/09/2011(Xem: 43268)
11/06/2018(Xem: 90546)
07/09/2011(Xem: 55376)
07/09/2011(Xem: 93506)

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiếp tục phiên dịch Tam Tạng và việc ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.
Của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ Dọc Tại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền Viện Thích Thiên An, Atlanta