Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức Gia Đình Phật Tử

17/04/20184:22 CH(Xem: 6573)
Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức Gia Đình Phật Tử
BÀI LUẬN KHÓA
Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đối Với Tổ Chức Gia Đình Phật Tử
Biên soạn bởi Trại sinh
Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ
thuộc Chúng 16 – Kim Quang
Lời dẫn nhập:
Theo bài nghiên cứu này, trong tổ chức GĐPT Việt Nam có hai lối lãnh đạo chính: Đó là Servant Leadership—Lãnh đạo ‘đầy tớ’ (Lãnh đạo bằng sự phục vụ) và Authentic Leadership—Lãnh đạo ‘đích thực’ (Lãnh đạo bằng tấm lòng – cho tất cả những gì đang có trong chính khả năng của mình). Đây là nền tảng cho một lối lãnh đạo tâm linh. Bài nghiên cứu này viết bằng tiếng Anh, nhưng bài Thơ dẫn lối và Tổng quan nghiên cứu (abstract) song ngữ bằng có thể giúp người đọc một phần thấu hiếu thêm một gốc độ khách quan.
LÃNH ĐẠO TÂM LINH - Lãnh Đạo Bằng Thân Giáo

Giới lãnh đạo
bất kỳ mô hình lãnh đạo nào
cần phải có cách hướng dẫn thiết thực.
Hãy thiết lập các nguyên tắc
mục tiêu vững chắc,
rồi tạo ra các tiêu chuẩn xuất sắc.
Thân giáo hay mẫu mực để dẫn đầu
là nền tảng sống và lãnh đạođạo đức,
cho những người khác noi gương
và truyền cảm hứng cùng yêu thương
cũng như một tầm nhìn bao quát.
Chúng ta phải nhiệt huyết và có hành động phong phú.
Có nhiều hành hoạt khác nhau
nhưng nó phải đặt trên nền tảng của trí tuệ, lòng từ bi và can đảm
Chúng ta hãy hình dung cho được một tương lai tươi sáng,
tạo ra một lý tưởng thiết thực
và độc đáo mà chúng ta có thể trở thành,
thuyết phục và có hành động yên tĩnh
cho mọi người nhìn thấy và làm theo.
Một tương lai thú vịtuyệt vời.
Hãy thách thức quá trình mình đang sinh hoạt
tìm kiếm những cách thức sáng tạo
để cải thiện tổ chức.
Hãy thử nghiệm và chấp nhận rủi ro,
học hỏi từ những sai lầm và thất bại.
Đó là những cơ hội học và tập
để chuyến hóa.
Để có một tương lai tốt hơn
chúng ta hãy hành động.
Thúc đẩy và hỗ trợ cho nhau
Hợp tácxây dựng trong sự thay đổi bền vững.
Hãy tích cựclạc quan
đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau
và trân quý nhau.
Những tấm lòng
thật cao quý như nhịp tim còn đập,
hay những tấm lòng
"để cho gió cuốn đi"
hay những nỗ lực phi thường
như "tri nhân, tri diện, bất tri tâm."
Niềm tin và phẩm giá con người
có lẽ là chìa khoá để thành công.
Hỡi các bạn trẻ đồng trang lứa
những công việc khó khăn trước mặt
hy vọngước mơ của chúng ta
sẽ trở thành sự thật
khi chúng ta quyết tâm sống cho tốt hơn
và góp phần xây dựng trong tinh thần nhân bản.
Cho sự phát triển của đoàn thể, cộng đồng, đất nước và nhân loại
hãy đặt trên những nền tảng hiểu biết,
thương yêu,
khoan dungtha thứ.

Bạch X. Phẻ
Sacramento, March 10th, 2012


Spiritual Leadership - Leading by Example

Leadership,
any leadership model must have guidelines.
Set solid principles and objectives,
then create the standard of excellence.
Leading by Example
is the foundation of life and leadership,
for others to follow
and inspire,
to have a shared common vision,
with abundant enthusiasm and action.
There are many different paths
to our ultimate goals,
but these paths must be built on
the foundation of compassion, wisdom and courage.
We must envision the future,
create a practical ideal,
consider the potential uniqueness of the organization,
persuade and take quiet action
for all to see and follow.
An exciting and wonderful future.
We must take the challenge,
and look for innovative ways
to improve our organization.
Experiment, take risks,
and learn from the mistakes and failures.
They present opportunities for growth
and transformation.
For a better future
we must take action,
promote and support each other.
Cooperation and collaboration for sustainable change.
Positivity,
mutual respect and unity
are all so precious,
like the rhythm of the heart.
Extraordinary effort,
inner values and human dignity
are the key,
my dear Buddhist friends.
Hard work is ahead,
our hopes and dreams
will come true
when we live for the greater good,
and when we contribute to the development of humanity,
to our organization, community or society,
it must build on the foundation of
mutual respect, great understanding and love,
tolerance and forgiveness.

Phe Bach
Sacramento, March 10th, 2012.


Leadership at Vietnamese Buddhist Youth Association(VBYA) - Also known as Gia Đình Phật Tử (GĐPT)
SỰ LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Abstract (Tổng quan nghiên cứu)
    Abstract: This research paper examines the leadership at The Vietnamese Buddhist Youth Association (VBYA), also known as Gia Dinh Phat Tu (GDPT) in Vietnamese, a non-profit organization that emphasizes not only virtue (moral, ethical, and inner values) but also focuses on physical education, character education, and spiritual education of the Buddhist youth. Its mission is to train Buddhist youth to be moral, courageous, and righteous, and to help build a positive society in accordance with Buddha’s teachings. Since its leaders are volunteer-based, the recruitment and retention is undoubtedly a challenge to firmly keep its vision. The author attempts to find a possible solution for recruiting and retaining its leaders.
 
At the Vietnamese Buddhist Youth Association, two leadership theories genuinely stand out: servant leadership and authentic leadership.  Servant leadership implies that leaders primarily lead by serving others – employees, customers and community, whereas authentic leadership demonstrates these five qualities: understanding their purpose, practicing solid values, leading with the heart, establishing close and enduring relationships, and demonstrating self-discipline.
 
The author recommends that since the VBYA does not have the financial means to compensate and offer rewards, it must focus on training and development in order to recruit and retain its leaders.  Additionally, leaders of VBYA must practice and implement the value of leading-by-example (Vietnamese: Thân Giáo); it is certainly essential for the success of the organization. The central Buddhist teachings help us transform mindful thought, speech, and actions into our daily lives.  Buddha’s teachings have reached and transformed numerous people from all walks of life.
  
Like many other Vietnamese individuals and organizations, VBYA has made many achievements, and although its members also have had a significant number of obstacles, they have managed to adapt, assimilate, and contribute while keeping their distinctive Vietnamese Buddhist ethics and virtues. Vietnamese immigrants have preserved and flourished their unique Vietnamese Buddhist heritage while contributing positively to the cultural and spiritual needs of the Vietnamese and native communities in America. 
SỰ LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét cách lãnh đạo trong GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, một tổ chức không có lợi nhuận, nhấn mạnh không chỉ vào đạo đức và hạnh kiểm con người, mà còn tập trung vào giáo dục thể chất, giáo dục nhân cách, và giáo dục tâm linh của thanh thiếu niên Phật giáo (đức dục, trí dụcthể dục). Nhiệm vụ của tổ chức này là “đào tạo” thanh thiếu đồng niên Phật giáo sống đời lành mạnh, đạo đức, dũng cảmcông chính, và góp phần xây dựng một xã hội tích cực theo giáo lý của đức Phật. Vì tất cả các nhà lãnh đạo (huynh trưởng) là những người làm thiện nguyện, việc tuyển dụng và giữ chân huynh trưởng chắc chắn là một thách thức và khó thực hiện. Tác giả đang nghiên cứu hầu tìm ra một giải pháp có thể để tuyển dụng và duy trì các nhà lãnh đạo (huynh trưởng) cho tổ chức.

Nghệ thuật lãnh đạo trong GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, có hai thuyết lãnh đạo nổi bật nhất đó là: Servant Leadership—Lãnh đạo ‘đầy tớ’ (Lãnh đạo bằng sự phục vụ) và Authentic Leadership—Lãnh đạo ‘đích thực’ (Lãnh đạo bằng tấm lòng – cho tất cả những gì đang có trong chính khả năng của mình). Sự lãnh đạo ‘đầy tớ’ hàm ý rằng các nhà lãnh đạo chủ yếu hướng tới việc phục vụ cho tha nhân, cho những người khác trong đó có đoàn sinh, chùa chiền và cộng đồng đang sinh hoạt (tự độ, độ tha), trong khi sự lãnh đạo ‘đích thực’ chứng tỏ 5 phẩm chất này: hiểu mục đích của họ, thực hành những giá trị vững chắc, dẫn dắt bằng trái tim, thiết lập mối quan hệ bền chặtchứng tỏ kỷ luật (tự giác, giác tha).

Tác giả cho rằng vì GIA ĐÌNH PHẬT TỬ không có đủ phương tiện tài chính để đền bù và tặng thưởng, tổ chức này phải tập trung vào sự huấn luyện, đào tạo và phát triển nhằm tuyển dụng và duy trì các hàng lãnh đạo. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của GĐPT cần phải huân tập, trao dồi và thực hành giá trị Lãnh Đạo bằng Thân Giáo. Đây là chìa khoá của sự thành công và điều cần thiết cho sự duy trì bền lâu của tổ chức. Các giáo lý nồng cốt của Phật giáo giúp chúng ta chuyển hoá tư tưởng, lời nói và hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giáo lý của Đức Phật đã ảnh hưởng, chuyển hoágiải thoát rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội.

Cũng giống như nhiều cá nhân và tổ chức khác tại Việt Nam trong và ngoài nước, tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ đã đạt được không ít những thành tựu, mặc dù các thành viên của tổ chức cũng có những khó khăn và trở ngại đáng kể, nhưng họ vẫn có thể thích nghi, đồng hóa và đóng góp xây dựng cho xã hội đa chủng, đồng thời còn giữ gìn đạo đức và phẩm hạnh của người con Việt. Người nhập cư từ Việt Nam, trong đó có hàng huynh trưởng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, đã duy trì, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá độc đáo của mình trong khi đó vẫn miệt mài đóng góp tích cực cho nhu cầu văn hoá và tâm linh của cộng đồng người Việt Nam và người bản xứ ở Hoa Kỳ.

Nói tóm lại, bài luận khoá này cung cấp cho độc giả một cơ hội nhìn sâu vào cách lãnh đạo trong tổ chức Gia Đình Phật Tử và một giải pháp có thể khả thi để tuyển dụng và duy trì các hàng huynh trưởng (các nhà lãnh đạo). Để có lợi ý và làm tốt cho tổ chức, chúng ta phải biết điểm mạnh và điểm yếu của mình và tìm kiếm ra những giải pháp để làm cho tổ chức mỗi ngày tốt đẹp hơn. Chúng ta, những người Việt tỵ nạn, di cư hay những người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ đều đã và đang duy trì, phát huy và xuyển dương văn hóadi sản độc đáo Việt Nam, đồng thời đang đóng góp tích cực cho nhu cầu văn hoá và tâm linh của cộng đồng chúng ta cũng như của người bản địa. Sự cống hiến của chúng ta cho tha nhân và những cộng đồng mình đang chung sống, cần phải tiếp tục để làm cho đất nước Hoa Kỳ trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn cho nhiều thế hệ trong tương lai. Đó cũng là một trong những lời dạy bảo của Cố Hoà thượng Thích Hạnh Tuấn khi chúng em có nhân duyên phỏng vấn Thầy về nghệ thuật lãnh đạo trong Phật giáo.
        Screen Shot 2018-03-21 at 9.50.36 AM
Xin hãy đọc tiếp bài luận khoá bằng tiếng Anh ở phía dưới.
Leadership at Vietnamese Buddhist Youth Association (VBYA) - Also known as Gia Đình Phật Tử (GĐPT)
    Abstract: This research paper examines the leadership at The Vietnamese Buddhist Youth Association (VBYA), also known as Gia Dinh Phat Tu (GDPT) in Vietnamese, a non-profit organization that emphasizes not only virtue (moral, ethical, and inner values) but also focuses on physical education, character education, and spiritual education of the Buddhist youth. Its mission is to train Buddhist youth to be moral, courageous, and righteous, and to help build a positive society in accordance with Buddha’s teachings. Since its leaders are volunteer-based, the recruitment and retention is undoubtedly a challenge to firmly keep its vision. The author attempts to find a possible solution for recruiting and retaining its leaders.
 
At the Vietnamese Buddhist Youth Association, two leadership theories genuinely stand out: servant leadership and authentic leadership.  Servant leadership implies that leaders primarily lead by serving others – employees, customers and community, whereas authentic leadership demonstrates these five qualities: understanding their purpose, practicing solid values, leading with the heart, establishing close and enduring relationships, and demonstrating self-discipline.
 The author recommends that since the VBYA does not have the financial means to compensate and offer rewards, it must focus on training and development in order to recruit and retain its leaders.  Additionally, leaders of VBYA must practice and implement the value of leading-by-example (Vietnamese: Thân Giáo); it is certainly essential for the success of the organization. The central Buddhist teachings help us transform mindful thought, speech, and actions into our daily lives.  Buddha’s teachings have reached and transformed numerous people from all walks of life.
  
Like many other Vietnamese individuals and organizations, VBYA has made many achievements, and although its members also have had a significant number of obstacles, they have managed to adapt, assimilate, and contribute while keeping their distinctive Vietnamese Buddhist ethics and virtues. Vietnamese immigrants have preserved and flourished their unique Vietnamese Buddhist heritage while contributing positively to the cultural and spiritual needs of the Vietnamese and native communities in America. 
Table of Contents
Title Page-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abstract----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Table of Contents------------------------------------------------------------------------------------------------
Introduction------------------------------------------------------------------------------------------------------
Purpose-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applied Leadership Theories at VBYA-----------------------------------------------------------------------
Leadership’s Strengths and Weaknesses in VBYA----------------------------------------------------------
Recommendations-----------------------------------------------------------------------------------------------
Conclusion-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reference---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introduction
           
The Vietnamese Buddhist Youth Association (VBYA) was established in Hue City, Vietnam in 1953.  Sharing the fate of Vietnamese refugees after the end of the Vietnam War on April 30th, 1975, it came to this country and has flourished ever since.  The first Vietnamese Buddhist Youth Association in America, called Cuu Kim Son Buddhist Youth Association, was established in 1976 in San Francisco, CA. Today, there are over 250 chapters of Vietnamese Buddhist Youth Associations all over the United States.  VBYA is a non-profit organization that emphasizes not only virtue and moral, ethical and inner values, but also focuses on physical education, character education, and spiritual education of Buddhist youth (GDPT Viet Nam, 2008).
           
Its vision and mission are to train Buddhist youth to be moral, courageous and righteous, and to help build a positive society in accordance with Buddha’s teachings. According to the GDPT’s constitution, its objectives are:
·                To instill in members Buddhist teachings and practice to enable them to live in mindfulness--with peace, joy, and harmony--and empathy with others;
·                To raise self-esteem and self-support of the spirit among members;
·                To lead and promote a meaningful and moral social life, healthy in spirit, mind and body; to foster philanthropy among members.
·                To develop leadership and management skills, creativity, and sense of responsibility in members.
·                To cultivate communication skills by practicing Right Speech and Deep Listening, and contribute to building strong, happy families and a productive, peaceful society (GDPT Viet Nam, 2008).
To lead and carry out such ambitions, Talent Management is needed to recruit and retain its manpower.  Like any other organization or individual, VBYA wants to be successful. As Carroll (2007) suggests, rules for living our daily lives are relatively straightforward: “Focus on desired results and achieve them as quickly as possible... Amass valuable possessions and avoid unpleasant experiences…. Protect yourself unless there is a reason not to.” (p. 152).  Unfortunately, it is not that simple for any individual or organization. In fact, many organizations, for profit or nonprofit, including the Vietnamese Buddhist Youth Association, are struggling with “desired results” due to the lack of manpower and talent management resources. In other words, these organizations often do not have a defined, successful training, evaluation and retention program.  In addition, according to Basarab (2011), there is a lack of reliable strategies and methods to measure what a successful training program and/or evaluation really is. 
Purpose
The purpose of this paper is to explore the prevalent leadership theories that are being utilized within the Vietnamese Buddhist Youth Association.  Furthermore, it will suggest ways to evaluate personnel and talent management as well as offer advice to recruit and retain its leaders.
Applied Leadership Theories at VBYA

At the Vietnamese Buddhist Youth Association, there are two leadership theories that genuinely stand out: they are servant leadership and authentic leadership.  Servant leadership implies that leaders primarily lead by serving others – employees, customers and the community Greenleaf (1970).  Servant leadership has strong links to major religions in the world.  In Buddhism, the concept of “serving others is serving the Buddha” is written in the Kinh Đại Thừa (Thích, 2011).  In Christianity, Arcay (2009) suggests that the root of servant leadership can be traced back to a discussion between Jesus Christ and his disciples as recorded in the Gospel of Luke, chapter 22: verses 24-27.  Again, according to Arcay (2009), servant leadership requires the full embodiment of serving God, which means serving with all your heart and soul.
          
Greenleaf (1970) first coined the term servant leadership in 1970 in his book titled The Servant As Leader.  It has regained popularity in the last decade due to its strong altruistic and ethical overtones (Northouse, 2004).  Greenleaf (1995) described his model as one that encourages “collaboration, trust, foresight, listening, and the ethical use of power and empowerment” (p.1).  He argues that servant leadership is serving first with dignity.  Customers, employees, and the community as a whole have the highest priority. According to Greenleaf (1995, 2006) and Spears & Frick (1992), servant leadership implies that leaders primarily lead by serving others – employees, customers and community.  They subjugate their personal needs and desires for the good of the greater community.

In authentic leadership, as George (2008) pointed out, leaders demonstrate these five qualities: 1) understanding their purpose, 2) practicing solid values, 3) leading with heart, 4) establishing close and enduring relationships, and 5) demonstrating self-discipline (p. 92). All of the VBYA leaders volunteer their time, energy and talents.  They serve and lead to the best of their abilities.  Thus, they are very authentic and sincere in carrying out their tasks.  Duchon & Plowman (2005, as cited in DeVost, 2010), point out that spiritual leaders shape work units in a way that allows employees to participate in meaningful work, even in what constitutes “meaningful work” (p. 28) in modern organizational changes.  According to Tepper (2003), any individual with a strong inner sense of spirituality will be more likely to find meaning, will be more satisfied with their work and will contribute significantly more than the non-spiritual one. Additionally, they are more likely to be open-minded, have the ability to experience gratitude for ordinary events, and seek meaning for their spiritual journey as well as having a high intolerance for inequity.

Leadership’s Strengths and Weaknesses in VBYA
The leaders in VBYA are all volunteers with a clear mindset to make differences in their lives and in the lives of others.  As Alexander Norman writes in the introduction to the book Beyond Religion-Ethics For a Whole World by His Holiness the XIV Dalai Lama, “(We need) to come to our own understanding of the importance of inner values, which [the Dalai Lama] believes are the source of both an ethically harmonious world and the individual peace of mind, confidence, and happiness we all seek” (p. xv).  In a similiar vein, Thich Minh Dat, a spiritual advisor for the Vietnamese Buddhist Community in Northern California, states that anyone of us is an educator because sooner or later, we are all brother/sister, husband/wife, grandfather/grandmother and “If a doctor makes a mistake, he or she can only kill a single person, but if an educator like us makes a mistake, we can kill a whole generation”  (Thích, 2011). VBYA’s leaders are instilled with this doctrine. 

The leaders of VBYA have a strong foundation and follow fundamental principles with defined obligations and responsibilities.  The networking between the leaders is similar to a family structure, where they respect and nurture one another. Their minds and hearts are always serving others as well as preserving, protecting and strengthening the Association’s vision and mission.  There is a strong relationship among the leaders within their organization and they share similar inner values such as selflessness, sacrifice, and harmoniousness.  They also have a high sense of spiritualism and strong moral values.  Some of these moral values include compassion, diligence, determination, joy, gratitude, love, integrity, honesty, mindfulness, harmony, perseverance, responsibility, trustworthiness, trust, understanding and wisdom.

One of the weaknesses of the Association, however, is the lack of a successful recruiting, training and retention program. Many non-profit organizations, including the Vietnamese Buddhist Youth Association, are struggling with defining the success of their training programs. It is very humbling for the VBYA leaders to carry out their clear vision and mission.  Carroll (2007) contends that humility, simply put, is the absence of arrogance, which means that we engage our work authentically and communicate with others without self-serving agendas (p. 143). Yet, the lack of continuous training and evaluation is a dominant hurdle for VBYA to overcome. Russ-Eft & Preskill, (2009) points out that any training programs or investment in human capital or predictive return must be measurable.  To them, evaluation is part of the assessment to improve any organization. Besides not having an adequate assessment process, the financial aspect of the VBYA is also an enormous problem. Without sufficient funding, it is very difficult to attract and retain talent. According to an article on the Talent Management website: “Retaining, Recruiting Top Talent Key Priorities for Employers, Survey Finds” (Buck Consultants, May 12, 2011): “Employers are using hiring bonuses to attract talent and retention bonuses to keep them.”  Furthermore, the two most important components of recruiting and retaining talent are training and development, and compensation and rewards (SHRM Foundation, 2008). VBYA does not have the money to offer these incentives.
Recommendations
            
Since the VBYA does not have the financial means to compensate its staff and faculty or offer rewards, it must focus on training and development to recruit and retain its leaders. According to SHRM Foundation (2008) “It takes extensive analysis, a thorough understanding of the many strategies and practices available, and the ability to put retention plans into action and learn from their outcomes. But given the increasing difficulty of keeping valued employees on board in the face of major shifts in the talent landscape, it is well worth the effort” (p. 27). It offers the following advice: “Strengthening employee engagement in your organization can also help you retain talent. Engaged employees are satisfied with their jobs, enjoy their work and the organization, believe that their job is important, take pride in the company, and believe that their employer values their contributions.” (SHRM Foundation, 2008, p. 21)

SHRM Foundation (2008) also reveals that “research shows that certain HR practices can be especially powerful in enabling an organization to achieve its retention goals. These practices include (1) recruitment, (2) selection, (3) socialization, (4) training and development, (5) compensation and rewards, (6) supervision, and (7) employee engagement (p. 21). Lastly, SHRM Foundation (2008) concludes: 

To get the most from your retention management plans, you will need to: (1) analyze the nature of turnover in your organization and the extent to which it is a problem (or likely to become one); (2) understand research findings on the drivers of employee turnover and the ways in which workers make turnover decisions; (3) diagnose the most important and manageable drivers of turnover in your company; and, (4) design, implement, and evaluate strategies to improve retention in ways that meet your organization’s unique needs” (p. 27).
           
Additionally, to be consistent with Buddhist philosophy, leaders of VBYA must practice and implement the value of leading-by-example (Thân Giáo); it is essential for the success of the organization. According to Bach (2012), “Leading by example is just one invaluable lesson the Buddha taught us. It is based upon our mindful thought, speech, and actions in our daily life.  His teachings have reached and transformed innumerous people from all walks of life. The peaceful development of humanity is in large part due to the enlightened teachings of the Buddha. Today, Buddhism can be a possible solution for the human crises” (p. 5). He suggests that Buddhist youth leaders should establish these guidelines: 1) Establish a Moral and Ethical Mindset; 2) Understand and Articulate the Principle of Cause and Effect (Law of Karma); 3) Think Globally and Act Locally – making a difference around you first; 4) Demonstrate Mutual Respect and Mutual Benefit; 5) Practice Being Present With Each Other (Presencing) - “ Presencing as in the Theory U” - Senge, P. M., Scharmer, C. O., Jaworski, J., & Flowers, B. S. (2005), 6) Engage In The Power of Unity or Collaboration With Other Organizations for Sustainable Change; and 7) Be a (Buddhist) Practitioner, Not Only a Learner (p.6).
         
As a leader, especially a leader in a Buddhist institution, one must be mindful and have a solid foundation in the Dharma (the teaching of Buddha). As Michael Carroll (2007) suggests in his book, The Mindful Leader, the ten talents of a mindful leader are: simplicity, poise, respect, courage, confidence, enthusiasm, patience, awareness, skillfulness, and humility.  He continues that bringing our full being to work through synchronizing, engaging the whole, inspiring health and well-being in organizations and establishing authenticity, all combine to define a successful leader.
           
Furthermore, the leaders should live a spiritual life and lead by setting positive examples. Another study by Andre L. Delbecq (2008), a professor of Organizational Analysis and Management at J. Thomas and Kathleen L. McCarthy University and Director of the Institute for Spirituality and Organizational Leadership at Santa University’s Leavey School of Business suggests that the managers who are working with him exhibit these positive changes through meditation and spiritual disciplines (p. 495):
· Improved capacities to listen—less need to dominate
· More patience with others—less judgmental and self-asserting
· Great adaptability—less desire to control events and others
· Great focus—less distraction and anxiety
· Greater ability to devote self to service through work—less frustration with burdens and irritants at work
· More hopefulness and joyfulness even in times of difficulty—less cynicism and pessimism
· Greater overall serenity and trust
· More confidence in using personal competencies—deeper knowledge of self-limitations, more trust that things will work out
· Persistence and diligence—less withdrawal and self-occupation when under stress

 
To Delbecq, nourishing the soul of the leader and the inner growth certainly matters. Thus, the spiritual dimension of leadership is particularly crucial and vital for success in any organization. To emphasize this point, we will examine the work of Vietnamese Zen Master Thich Nhat Hanh.  He is a peace activist, a writer, a poet, a scholar, and a Buddhist monk, and is the champion of mindfulness.  His work has carried mindfulness practices into mainstream culture.  His wisdom and practice of mindfulness have provided guidance and a practical approach, which benefit individuals, families and organizations. Thich Nhat Hanh (1993, 2007) emphasizes: “With mindfulness, we are aware of what is going on in our bodies, our feelings, our minds, and the world, and we avoid doing harm to ourselves and others.” He continues: “Mindfulness protects us, our families, and our society, and ensures a safe and happy present and a safe and happy future.  Precepts are the most concrete expression of the practice of mindfulness” (p. 2). 
       
Precepts (or Sila in Sanskrit and Pali – the ancient language of India) is a “code of conduct that embraces a commitment to harmony and self-restraint with the principle motivation being non-violence, or freedom from causing harm” Bodhi (2005).  It can be described in various ways as virtue (Gethin, 1998, p. 170; Harvey, 2007, p. 199), right conduct (Gethin (1998), p. 170), morality (Gombrich, 2002, p. 89; Nyanatiloka, 1988, and Saddhatissa, 1987, pp. 54, 56), moral discipline (Bodhi, 2005, p. 153) and precept.
In the book, For a Future To Be Possible: Buddhist Ethics For Everyday Life, Thich Nhat Hanh encourages us to practice the precepts that we have abided to.  The five most basic precepts of ancient times (i.e. do not kill, steal, perform sexual misconduct, lie or use alcohol/intoxicants) still apply for all Buddhists today (Bodhi, 2005; Thich, 1993, 2011). Thich Nhat Hanh (Thich, 1993, 2007, 2011) skillfully and compassionately translated these precepts for our modern time and called them “The Five Mindfulness Trainings”. According to him, they “represent the Buddhist vision for a global spirituality and ethics. They are a concrete expression of the Buddha’s teachings on the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path, the path of right understanding and true love, leading to healing, transformation, and happiness for ourselves and for the world.”
In addition, Thich Nhat Hanh (Thich 1993, 2007, 2011) points out that “to practice the Five Mindfulness Trainings is to cultivate the insight of interbeing, or Right View, which can remove all discrimination, intolerance, anger, fear, and despair.”  The five ancient precepts were adapted to our modern time under Thich Nhat Hanh’s vision as the Five Mindfulness Trainings. They are as follows:

The First Mindfulness Training - Reverence For Life
Aware of the suffering caused by the destruction of life, I am committed to cultivating the insight of interbeing and compassion and learning ways to protect the lives of people, animals, plants, and minerals. I am determined not to kill, not to let others kill, and not to support any act of killing in the world, in my thinking, or in my way of life. Seeing that harmful actions arise from anger, fear, greed, and intolerance, which in turn come from dualistic and discriminative thinking, I will cultivate openness, non-discrimination, and non-attachment to views in order to transform violence, fanaticism, and dogmatism in myself and in the world.

The Second Mindfulness Training - True Happiness (Generosity)
Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, and oppression, I am committed to practicing generosity in my thinking, speaking, and acting. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others; and I will share my time, energy, and material resources with those who are in need. I will practice looking deeply to see that the happiness and suffering of others are not separate from my own happiness and suffering; that true happiness is not possible without understanding and compassion; and that running after wealth, fame, power and sensual pleasures can bring much suffering and despair. I am aware that happiness depends on my mental attitude and not on external conditions, and that I can live happily in the present moment simply by remembering that I already have more than enough conditions to be happy. I am committed to practicing Right Livelihood so that I can help reduce the suffering of living beings on Earth and reverse the process of global warming.

The Third Mindfulness Training - True Love (Sexual Responsibility)
Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I am committed to cultivating responsibility and learning ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families, and society. Knowing that sexual desire is not love, and that sexual activity motivated by craving always harms myself as well as others, I am determined not to engage in sexual relations without true love and a deep, long-term commitment made known to my family and friends. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to prevent couples and families from being broken by sexual misconduct. Seeing that body and mind are one, I am committed to learning appropriate ways to take care of my sexual energy and cultivating loving kindness, compassion, joy and inclusiveness – which are the four basic elements of true love – for my greater happiness and the greater happiness of others. Practicing true love, we know that we will continue beautifully into the future.

The Fourth Mindfulness Training - Loving Speech and Deep Listening
Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability to listen to others, I am committed to cultivating loving speech and compassionate listening in order to relieve suffering and to promote reconciliation and peace in myself and among other people, ethnic and religious groups, and nations. Knowing that words can create happiness or suffering, I am committed to speaking truthfully using words that inspire confidence, joy, and hope. When anger is manifesting in me, I am determined not to speak. I will practice mindful breathing and walking in order to recognize and to look deeply into my anger. I know that the roots of anger can be found in my wrong perceptions and lack of understanding of the suffering in myself and in the other person. I will speak and listen in a way that can help myself and the other person to transform suffering and see the way out of difficult situations. I am determined not to spread news that I do not know to be certain and not to utter words that can cause division or discord. I will practice Right Diligence to nourish my capacity for understanding, love, joy, and inclusiveness, and gradually transform anger, violence, and fear that lie deep in my consciousness.

The Fifth Mindfulness Training - Nourishment and Healing (Diet for a mindful society)
Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I am committed to cultivating good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I will practice looking deeply into how I consume the Four Kinds of Nutriments, namely edible foods, sense impressions, volition, and consciousness. I am determined not to gamble, or to use alcohol, drugs, or any other products which contain toxins, such as certain websites, electronic games, TV programs, films, magazines, books, and conversations. I will practice coming back to the present moment to be in touch with the refreshing, healing and nourishing elements in me and around me, not letting regrets and sorrow drag me back into the past nor letting anxieties, fear, or craving pull me out of the present moment. I am determined not to try to cover up loneliness, anxiety, or other suffering by losing myself in consumption. I will contemplate interbeing and consume in a way that preserves peace, joy, and well-being in my body and consciousness, and in the collective body and consciousness of my family, my society and the Earth.
Another seed of strong leadership is leading by example.  Venerable Thích Minh Đạt (2011) believes leadership influences by: 1) Example: Teaching through your actions or behavior. One must live a moral and ethical life. Benefit yourself and benefit others, and then influence and contribute positively to our community and society. 2) Teaching by loving speech: seek understanding and wisdom. 3) Teaching by practicing the Eightfold Path: The first one is Right Thought: your thinking must be constructive and always be based on the teachings of the Buddha, with Compassion and Wisdom. 
Conclusion
Thich (2007), a PhD scholar at the University of Florida, concludes that Vietnamese Buddhists are adapting to, interacting with, and assimilating into the American mainstream culture with their Buddhist values. They have made many achievements, and although they also had a significant number of obstacles, they managed to adapt, assimilate, and contribute while keeping their distinctive Vietnamese Buddhist ethics and virtues.  He concludes that the Vietnamese immigrants have preserved their unique Vietnamese Buddhist heritage, and indeed, their heritage has flourished,  while contributing positively to the cultural and spiritual needs of the Vietnamese and native communities in America.      
    
This paper offers the reader an opportunity to look deeply into the leadership at the Vietnamese Buddhist Youth Association and a possible solution for recruiting and retaining its leaders. To fully benefit for the organization, we must know our strengths and weaknesses and seek solutions betterment of the organization. We, as Vietnamese refugees, immigrants, and American-born Vietnamese, have preserved, advanced and flourished our unique Vietnamese Buddhist culture and heritage while contributing positively to the cultural and spiritual needs of our communities as well as the native ones. Our contributions to the greater good need to continue to make America a better place to live for our children, grandchildren and for all, not only in this generation but many generations to come.
References
1.     Bach, P. (2012). “Tham luận tại Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ IX – A ‘speech’ at 9thNational Buddhist Youth Conference in San Jose ” Nang Nhon Zen Monastery, San Jose, CA: April 4-8, 2012. Retrieved from “Phe Bach’s blog” http://phebach.blogspot.com/p/other-academicresearch-writings.html.  On December 08, 2012.
2.     Barnett, R. & Davis, S. (Oct 2008). “Creating greater success in succession planning.” Advances in Developing Human Resources,10 (5), 721-739.
3.     Bass, B.M. & Avolio, B.J. (Eds.). (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
4.     Bennis, W. & Thomas, R. (2002). Crucibles of Leadership. Harvard Business Review.
5.     Bodhi, B. (2005). In the Buddha's Words: An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Boston: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-491-1.
6.     Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2008). Reframing leadership. In J. V. Gallos (Ed.), Business leadership (pp. 35-49). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
7.     Buck Consultants (2011, May 12). “Retaining, Recruiting Top Talent Key Priorities for
8.     Employers, Survey Finds.” See Talent Management website; retrieved from http://talentmgt.com/articles/view/retaining-recruiting-top-talent-key-priorities-for-employers-survey-finds/2. On November 14, 2012.
9.     Dalai Lama. (2011). Beyond religion-Ethics for a whole world. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
10.   DeVost, R. (2010). Correlation between the leadership practices of lead ministers and the workplace spirituality of their churches as reported by church members. Andrews University). ProQuest Dissertations and Theses, Retrieved from http://search.proquest.com/docview/871103857?accountid=10559
11.   Dierkes, S. (2012). EHRD 604: Development of Human Resources-Week 9 lecture. Retrieved on Nov. 16th, 2012 from https://learn.dcollege.net.
12.   Duchon, D., & Plowman, D. A. (2005). Nurturing the spirit at work: Impact on work unit performance. The Leadership Quarterly, 16, 807-833. 
13.   Effron, M., & Ort, M. (2010, May 18). One Page Talent Management: Eliminating Complexity, Adding Value (1st edition). Harvard Business Review Press.
14.   Employers, Survey Finds.” See Talent Management website; retrieved from  http://talentmgt.com/articles/view/retaining-recruiting-top-talent-key-priorities-for-employers-survey-finds/2. On November 14, 2012.
15.   Employers, Survey Finds.” See Talent Management website; retrieved from  http://talentmgt.com/articles/view/retaining-recruiting-top-talent-key-priorities-for-employers-survey-finds/2. On November 14, 2012.
16.   Evans, M. G. (1970). "The effects of supervisory behavior on the path-goal relationship". Organizational Behavior and Human Performance, 5, 277–298.
17.   Fullan, M. (2008). The six secrets of change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
18.   GDPT Viet Nam (2008). Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng; retrieved from "Gia Đình Phật Tử Miền Tịnh Khiết" at http://www.tinhkhiet.org/files/ToChuc/SuMenhDinhHuongGDPTVNHK8.5x11.pdf. On December 08, 2012.
19.   George, B. (2008). Leadership is Authenticity, not style. In Joan Gallos (Editor -2nd edition.), Business Leadership (pp. 87-98). San Francisco: Jossey-Bass. 
20.   Gethin, R. (1998). The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-289223-1.
21.   Gombrich, R. (2002). Theravāda Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. London: Routledge. ISBN 0-415-07585-8.
22.   Greenleaf, R. K. (1970). The servant as leader. Newton Centre, MA: Robert K. Greenleaf Center.
23.   Greif, A. and Laitin, D. (2004). A Theory of Endogenous Institutional Change. American Political Science Review. Vol. 98, No. 4.
24.   Hart, J. (2009). Creating Faculty Activism and Grassroots Leadership. Rethinking Leadership in a Complex, Multicultural, and Global Environment. Kezar, A. (ed.) Stylus.
25.   Hart, R.K., Conklin, T.A., & Allen, S.J. (October, 2008). Individual Leader Development: An Appreciative Inquiry Approach. Advances in Developing Human Resources, 10, 5, 632-650. 
26.   Harvey, P. (1990). An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. Cambridge: Cambridge University. ISBN 0-521-31333-3.
27.   Heiden, S. (2007). Succession planning: using a bottom-up approach to succession planning.Retrieved from http://www.talentmgt.com/includes/printcontent.php?aid=441, on November 14, 2012.
28.   Hersey, P., Blanchard, K., & John, D. (2001). 8th ed. Management of organizational behavior: utilizing human resources. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
29.   Kubal, D., & Baker, M. (2003, October). “Succession Planning: How Seven Organizations are Creating Future Leaders.” Performance Improvement, 42(9), 20-25.
30.   Manderscheid, S.V. & Ardichvili, A. (2008). New leader assimilation: process and outcomes. Leadership & Organization Development Journal, 29, 8, 661-677.
31.   Ñāṇamoli, B. (trans.) (1999). The Path of Purification: Visuddhimagga. Seattle, WA: BPS Pariyatti Editions. ISBN 1-928706-00-2.
32.   Northouse, P. (2004) Leadership; theory and practice (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publication
33.   Nyanatiloka, Mahathera (1988). Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines. Kandy: Buddhist Publication SocietyISBN 955-24-0019-8. Retrieved 2008-02-17 from "BuddhaSasana" at http://www.budsas.org/ebud/bud-dict/dic_idx.htm.
34.   Senge, P. M., Scharmer, C. O., Jaworski, J., & Flowers, B. S. (2005). Presence: An exploration of profound change in people, organizations, and society. Crown Business.
35.   Rothwell, W. J., Jackson, R.D., Knight, S.C., Lindholm, J.E. (2005). Career Planning and Succession Management: Developing Your Organization’s Talent-For Today and Tomorrow. Westport, Connecticut, London: Praeger.
36.   Rothwell, W.J. (2010). Effective Succession Planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from within (4th edition). New York: American Management Association (AMA).
37.   See EHRD 604: Development of Human Resources Succession Planning Week 8 lecture, 2-26.
38.   Senge, P., et. al. (2005). Presence: Exploring Profound Change in People Organizations, and Society. New York: Currency Doubleday
39.   SHRM Foundation (2008). Retaining Talent.  Retrieved 2008-02-17 from “SHRM Foundation– Investing in the future of HR at http://www.shrm.org/about/foundation/research/documents/retaining%20talent-%20final.pdf
40.   Thích, Đ. (2011, July 11). Leadership Interview with Venerable Thích Minh Đạt/Interviewer: Phe Bach. 
41.   Thich, H.N., (1993, 2007). For a future to be possible: Buddhists ethics for everyday life. Berkeley, CA: Parallax Press.
42.   Thich, Q. M. (2007). Vietnamese buddhism in america. (The Florida State University). ProQuest Dissertations and Theses, 465. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304872348?accountid=10559. (304872348).
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 27949)
20/07/2010(Xem: 21577)
20/07/2010(Xem: 19751)
05/12/2015(Xem: 14702)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)