Tán Thán Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ Mười Bốn

22/08/20234:14 SA(Xem: 895)
Tán Thán Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ Mười Bốn

TÁN THÁN ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ MƯỜI BỐN

Lama Zopa Rinpoche đã dâng lên Đức Đạt Lai Lạt Ma
những vần kệ sau đây vào ngày Tết Tây Tạng, Losar:

 hhdl-1-256x300

Kính Đức Đạt Lại Lạt Ma

Gương đức hạnh của Ngài không làm hại,
mà chỉ tạo lợi lạc cho chúng sanh
là điều vô song trong vũ trụ này.

Lòng bi mẫn của Ngài
là cội nguồn cho tất cả chúng sanh 
trưởng dưỡng lòng hảo tâm.

Oai lực của Ngài 
là cội nguồn cho hạnh phúcan lạc 
của tất cả chúng sanh.

Trí tuệ của Ngài 
là cội nguồn cho niềm hy vọng 
mở mắt Pháp trí tuệ
cho tất cả chúng sanh

học hỏi để phân biệt 

đâu là điều đúng đắn
đâu là điều phải thực hành,
đâu là điều sai trái,             
đâu là điều phải từ bỏ

Nếu Ngài không phải là
Đức Phật Mắt Nhìn Bi Mẫn thật sự, 
thì không có vị Phật bi mẫn nào khác
dìu dắt chúng con, 
chúng sanh hữu tình.

Hướng về Ngài, ngọc như ý
hiện thân của tất cả ruộng phước
con, các đệ tử FPMT 
và tất cả chúng sanh  
với lòng sùng mộ,

xin đảnh lễ bằng thân khẩu ý

mong cầu sự dìu dắt của Ngài mãi mãi

Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính
Bản Anh ngữ: https://www.lamayeshe.com/advice/praise-his-holiness-fourteenth-dalai-lama?fbclid=IwAR28-m6MILJoClefIZlJEdD0vhzfI2mEN15Cm_TcpmnfbKiNIqERaT11sGU


Bản Anh ngữ:

A Praise to His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

Rinpoche offered the following verses to His Holiness the Dalai Lama at Losar, the Tibetan New Year.

Your Holiness,
Your example of morality in not harming but only benefiting sentient beings is incomparable in this universe.

Your compassion is the source of all sentient beings' development of the good heart.

Your power is the source of all sentient beings' happiness and peace.

Your wisdom is the source of all sentient beings' hope and of opening the Dharma wisdom eye, of learning to discriminate what is right, which is to be practiced, and what is wrong, which is to be abandoned.

If you are not the actual Compassionate-Eyed Buddha, there is no other compassionate Buddha guiding us sentient beings.

To you, the wish-granting jewel, embodiment of all the merit field, devotedly with body, speech, and mind, I, the students of the FPMT, and all sentient beings pay homage forever and seek your guidance forever.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/10/2012(Xem: 31598)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana