Quan Điểm Phật Giáo Về Nữ GiớiSo Sánh Luật Tỳ KheoTỳ Kheo Ni Dựa Trên Giới Bổn Tiếng Hoa - Tỳ-kheo-ni In Young Chung - Thích Nữ Liên Hiếu Dịch

05/09/201012:00 SA(Xem: 20356)
Quan Điểm Phật Giáo Về Nữ Giới – So Sánh Luật Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni Dựa Trên Giới Bổn Tiếng Hoa - Tỳ-kheo-ni In Young Chung - Thích Nữ Liên Hiếu Dịch
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana