Phần Viii: Diệt Tránh Pháp (Adhikaraṇ-śamatha Dharmā)

05/09/201012:00 SA(Xem: 6699)
Phần Viii: Diệt Tránh Pháp (Adhikaraṇ-śamatha Dharmā)

Phần VIII: Diệt Tránh Pháp (Adhikaraṇ-Śamatha dharmā)
*******

Tụ cuối cùng của Giới Bổn Tăng và Giới Bổn Ni là Diệt Tránh Pháp hay “cách giải quyết vấn đề hợp lý”.[1] Diệt Tránh Pháp được dịch sang tiếng Hoa là mie cheng fa (Diệt Tránh Pháp) [2] có nghĩa là “hóa giải các vấn đề tranh cãi.” Trong cả hai Giới Bổn Tăng và Giới Bổn Ni, phần Diệt Tránh Pháp có số lượng và nội dung giống nhau. Phần này đưa ra 7 cách giải quyết khác nhau trong mọi hình thức sinh hoạt, kỷ luật của cộng đồng tu sĩ. Trong các điều luật này, chúng ta thấy cả hai bộ Tăng Ni sử dụng các quy luật hoàn toàn giống nhau để hóa giải các vấn đề tranh cãi của các thành viên trong Tăng đoàn. Diệt Tránh Pháp [3] được trình bày như dưới đây:

1. Giải quyết vấn đề phải có mặt của người phạm tội.

2. Giải quyết vấn đề phải dựa trên điều nhớ lại của người phạm tội.

3. Giải quyết vấn đề trong thời gian người phạm tội không bị bệnh tâm thần

4. Giải quyết bằng cách bảo người phạm tội phải sám-hối.

5. Giải quyết vấn đề bằng cách quán sát bản chất đặc biệt của Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni bị kết tội.

6. Giải quyết bằng cách lấy đầu phiếu của số đông.

7. Giải quyết bằng cách bỏ qua việc tranh cãi như cỏ mọc phủ trên đất.

Khi tranh cãi xảy ra trong Tăng đoàn, nó được giải quyết theo 7 điều luật này. Theo Ji-kwan Lee, có 4 loại tranh cãi. Việc tranh cãi xuất hiện do vấn đề tranh luận giáo pháp hay giới luật cần có một quyết định rõ ràng đúng hay sai. Việc tranh cãi xuất hiện trong việc khiển trách về ý tưởng, đạo đức, tính nết, phẩm hạnh hay lối sống của một vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni. Việc tranh cãi xuất hiện là do buộc tội đối với một Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni, tội đó phải được xác định là hợp lý hay không hợp lý và tội đó thuộc tội nặng hay nhẹ. Việc tranh cãi phát sinh có liên hệ đến sự thống nhất các thủ tục yết-ma trong Tăng đoàn.[4]

Diệt Tránh Pháp trình bày một hệ thống để giải quyết mọi tranh chấp cả hai bộ Tăng Ni. Vì những điều khoản này không phải là các giới liên hệ đến bản chất các tội nên không có hình phạt nào khi vi phạm phần Diệt Tránh Pháp này.[5] Tôi tin rằng đức Phật đã nhìn thấy tiềm lực của nam giới và nữ giới tương đương với nhau, nên trong phần Diệt Tránh Pháp này Ngài đã quy định cách giải quyết tranh chấp của Ni đoàn giống như Tăng đoàn.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Sacred Buddhist Books., p. 153.

[2] Đại Chánh Tạng, Tập XXII, p. 713.

[3] Trật tự và nội dung của Diệt Tránh Pháp trong 2 bộ Giới Bổn Tăng và Ni giống nhau (chú thích của người dịch).

 [4] Lee, p. 543. 

[5] Jotiya Dhirasekera, Buddhist Monastic Discipline (Colombo: M. D. Gunasena & Co. Ltd., 1982), pp. 121-7.
 
 

Đọc Thêm: Tứ Phần Luật, Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana