Nghi Thức Tụng Niệm

24/09/201012:00 SA(Xem: 35241)
Nghi Thức Tụng Niệm


KHOÁ TU PHẬT THẤT

Thích Chân Tính
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo - Hà Nội 2004

NGHI THỨC TỤNG NIỆM 

TRONG KHÓA TU PHẬT THẤT

KỆ KHEN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châuđạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
 

KHEN PHẬT A DI ĐÀ

Di Đà thân Phật sắc vàng tươi

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức

Bồ tát hiện thân gấp mấy mươi

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật…………….

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)
 

SÁM NGUYỆN

Đệ tử kính lạy,

Đức Phật Thích Ca,

Phật A Di Đà,

Mười phương chư Phật,

Vô thượng Phật pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng,

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nề,

Tham giận kiêu căng,

Si mê lầm lạc,

Ngày nay nhờ Phật,

Biết sự lỗi lầm,

Thành tâm sám hối,

Thề tránh điều dữ,

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Từ bi gia hộ,

Thân không tật bệnh,

Tâm không phiền não,

Hằng ngày an vui tu tập,

Pháp Phật nhiệm mầu,

Để mau ra khỏi luân hồi,

Minh tâm kiến tánh,

Trí huệ sáng suốt,

Thần thông tự tại,

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,

Cha mẹ, anh em,

Thân bằng quyến thuộc,

Cùng tất cả chúng sinh,

Đều trọn thành Phật đạo.
 

HỒI HƯỚNG

Niệm Phật công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di Đà Tây thiên

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha

Nguyện sinh Tịnh độ Di Đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sinh

Cùng chư Bồ tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ 

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.
 

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.


Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.
 
 

NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG


CÚNG DƯỜNG
Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật
Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật
Cực lạc thế giới A Di Đà Phật
Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật
Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma ha Bát nhã Ba La Mật
Ba đức sáu vị
Cúng Phật cùng Tăng
Pháp giới hữu tình
Đều xin cúng dường
Khi dùng cơm này
Nguyện cho chúng sinh
Vui hưởng hương vị
Của pháp và thiền
(Cúng dường rồi để bát xuống)
 
CHÚ NGUYỆN XUẤT SINH
Phép Phật thật phi thường
Bảy hạt đầy mười phương
Cúng dường khắp pháp giới
Từ bi không biên cương
Án độ lợi ích tóa ha (3 lần)
 
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)
CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô, tô rô bát ra, tô rô bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)
XUẤT SINH
Đại bàng chim cánh vàng
Quỷ thần nơi đồng hoang
Mẹ con quỷ La sát
Cam lồ no đầy tràn
Án mục đế tóa ha (7 lần)
 
KHAI NGŨ QUÁN
Phật khuyên đại chúng
Khi ăn thực hành năm phép quán, 
Tán tâm nói chuyện, tín thí khó tiêu. 
Đại chúng nghe tiếng chuông, nhất tâm niệm :
Nam mô A Di Đà Phật
Án, tam bạt ra dà da (7 lần)
(Hai tay bưng bát ngang trán)
 
TAM ĐỀ
Muỗng thứ nhất : Nguyện đoạn tất cả việc ác
Muỗng thứ hai : Nguyện tu tất cả điều thiện
Muỗng thứ ba : Nguyện độ tất cả chúng sinh
 
NGŨ QUÁN (Trong khi thọ thực, phải tưởng ngũ quán)
1. Nghĩ công tu nhiều ít so với thức ăn của người hiến cúng.
2. Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ nhận cúng dường.
3. Ngăn ngừa tâm tham, sân, si là cội gốc của các tội lỗi.
4. Chính là vị thuốc hay chữa bệnh khô gầy của thân thể.
5. Vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này.
 
KIẾT TRAI
Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha (3 lần)
 
HỒI HƯỚNG
Người hành pháp bố thí
Thu hoạch nhiều lợi ích
Nếu vui vẻ hiến cúng
Liền có được an lạc
Thọ thực vừa xong
Nguyện cho chúng sinh
Thực hiện viên mãn
Tu học Phật pháp
 
PHỤC NGUYỆN
Thân mặc y phục, thường nghĩ công người may dệt. 
Cơm ngày ba bữa, phải nhớ nỗi khổ nhà nông. 
Nguyện cho người cúng, ruộng phước thêm nhiều. 
Kẻ mất siêu thăng, người còn thơ thới. 
Pháp giới chúng sinh, đồng thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật.
 
HÔ KỆ NIỆM PHẬT
(từ 21 giờ đến 21 giờ 30)
Đến giờ niệm Phật ngồi lặng yên
Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tiền
Tin sâu lời Phật hằng niệm Phật
Chí tâm hướng đến cảnh Tây thiên
Biển ái sóng bao la
Nhận chìm cả Ta Bà
Muốn thoát luân hồi khổ
Phải gấp niệm Di Đà
Ngưỡng mong đại chúng nhất tâm đồng niệm Phật
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần)
(Sau khi tịnh niệm xong, đọc kệ hồi hướng)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tửchúng sinh
Đồng sinh về Tịnh độ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)