Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện

18/10/201012:00 SA(Xem: 45880)
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện


LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

(nguyên tác: Phổ Hiền Đại Sĩ Hạnh Nguyện Đích Khải Thị)


Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không - Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
(dịch theo bản in của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội, năm 2001)

Tạo bài viết