7. Phần Phụ

07/12/201012:00 SA(Xem: 7490)
7. Phần Phụ


VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP

THIỀN SƯ VĨNH MINH - Thích Minh Thành dịch

PHẦN PHỤ
THIỀN SƯ VĨNH MINH
DẠY CHÚNG

 

Học đạo không có gì kỳ lạ đặc biệt, chỉ cần rửa sạch những chủng tử nghiệp thức nơi căn trần từ vô lượng kiếp đến nay.
 

Các ông chỉ hay tiêu trừ tình niệm, đoạn dứt vọng duyên, đối với cảnh giới ái dục của thế gian tâm giống như cây đá. Dù cho đạo nhãn chưa sáng tỏ nhưng tự nhiên cũng thành tựu thân thanh tịnh
 

Nếu gặp bậc đạo sư chân chánh, cần phải siêng năng thân cận. Giả sử tham cứu mà chưa thấu triệt, việc học chưa thành tựu nhưng nghe qua nơi tai thì đã trở thành hạt giống đạo mãi mãi, đời đời không rơi vào đường ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người, vừa sanh ra đời một nghe ngàn ngộ.
 

Nên tin rằng, gặp được bậc thiện tri thức chân thậtnhân duyên lớn nhất trong đời người. Bậc thiện tri thức ấy có thể chỉ dạy cho chúng sanh thấy được tánh Phật.
 

Than ôi! Người tu thời mạt pháp cuồng loạn nói Thiền, chỉ là học nói suông hoàn toàn không có sự hiểu biết chân thật.
 

Mỗi bước thực hành ở nơi Có trên môi thì lại nói Không, chẳng tự trách mình bị nghiệp lực kéo lôi, lại dạy bảo người bác không nhân quả, còn nói uống rượu ăn thịt chẳng ngại Bồ đề, trộm cướp hành dâm đâu chướng Bát Nhã.
 

Những kẻ ấy, lúc sống thì bị pháp luật trừng trị, khi chết phải đọa A Tỳ chịu nghiệp báo nơi địa ngục, hết rồi lại đọa vào đường súc sanh ngạ quỷ, trăm ngàn muôn kiếp không có ngày ra, trừ khi một niệm soi trở lại, lập tức đổi tà thành chánh. Nếu không tự sám hối, tự tu hành thì dù chư Phật có ra đời cũng không thể cứu.
 

Nếu các ông khi bị cắt tim gan mà vẫn như cây đá thì mới có thể ăn thịt. Nếu uống rượu mà giống như uống nước tiểu thì mới được dùng rượu. Nếu thấy người nam nữ đoan chánh như tử thi thì mới có thể hành dâm. Nếu thấy tài sản của mình như phân đất thì mới có thể trộm cắp.
 

Dù cho các ông luyện được đến chỗ đó nhưng vẫn chưa thuận ý, phải đợi đến khi chứng vô lượng Thánh thân mới có thể thực hành mọi việc thuận nghịch trong thế gian.
 

Các bậc Thánh ngày xưa lập bày lẽ nào lại có tâm khác?
 

Chỉ vì Tăng Ni thời mạt pháp ít trì giới cấm, sợ e những kẻ phàm phu tục tử hướng thiện phần nhiều thối thất đạo tâm, cho nên rộng rãi thực hành sự can ngăn bảo hộ.
 

Ngàn kinh muôn luận đều nói rõ:
 

- Nếu không trừ bỏ dâm dục thì đoạn dứt tất cả hạt giống thanh tịnh.

- Nếu không trừ bỏ uống rượu thì đoạn dứt tất cả hạt giống trí tuệ.

- Nếu không trừ bỏ trộm cắp thì đoạn dứt tất cả hạt giống phước đức.

- Nếu không trừ bỏ ăn thịt thì đoạn dứt hạt giống từ bi.
 

Chư Phật trong ba đời chung miệng tỏ bày, Thiền Tông khắp thiên hạ cùng lời chỉ rõ, tại sao kẻ hậu học lại phớt lờ chẳng nghe theo? Tự mình hủy hoại chánh nhân, trở lại thực hành theo lời nói của ma. Chỉ vì chủng tử nghiệp huân tập từ đời trước, hiện tại sanh ra lại gặp thầy tà, sức mạnh lành thì dễ tiêu mất, cội gốc ác lại khó nhổ trừ.
 

Đâu chẳng nghe bậc Thánh thuở xưa nói:
 

“Thấy một việc ma như vạn mũi tên ghim vào tim, nghe một lời ma như ngàn ngọn giáo đâm vào tai, cần phải mau chóng rời xa chẳng nên nghe thấy”.
 

Mỗi người nên tự cứu xét tâm mình, thận trọng chớ xem thường!
 

Các vị đứng đã lâu rồi. Trân trọng!

Mùa an cư kiết hạ, Phật lịch 2547
Dịch xong 7/7/2003 
Tại chùa Bửu Liên.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana