Tài Liệu Tham Chiếu

22/10/201012:00 SA(Xem: 9310)
Tài Liệu Tham Chiếu

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
QUAN ĐIỂM VỀ ĂN CHAY CỦA ĐẠO PHẬT
Biên Soạn: Tâm Diệu
Nhà xuất bản: PHƯƠNG ĐÔNG 2010

TÀI LIỆU THAM CHIẾU

CHƯƠNG THỨ NHẤT

Quan Điểm Ăn Chay Của Người Tây Phương

1 Còn gọi là đau tim hay động tim (heart attack)
2 Yankelovich, Skelly &White Clancy, Shulman, Inc., 1992
3 Thịt động vật được định nghĩa là thịt các loại động vật biết đi, biết bò, biết cọ quậy, biết bay và biết bơi lội, tức là các con vật trên bộ, trên không và dưới nước.
4 Animal, Nature and Albert Schweitzer, page 40

Sức Khỏe
5 Neal Bernard, M.D., Food For Life, Crown Publishers, Inc., New York 1993 và Tâm Diệu, Thực Phẩm Rau Đậu Qua Lăng Kính Khoa Học, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ 1997. Trang 145
6American Journal of Clinical Nutrition 1993 Report.
7 Mới đây, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các công ty airline không được cho hành khách ăn đậu phộng cũng vì lý do này.
8 Robert Garrison, Jr., et al. The nutrition Desk Reference, 3rd ed. pg 391 Keats Publishing, New Canaan, Connecticut
9 Mark Messina, PhD, Virginia Messina, RD, Kenneth D.R. Setchell, PhD., The Simple Soybean and Your Health, Avery Publishing Group, NY 1994. P. 117
10 Robertson PJ et al. The effect of high animal protein intake on the risk of calcium stone-formation in the urinary tract. Clinical Science, 1979;576:285-288.
11 Neal Bernard, M.D., Food For Life, Crown Publishers, Inc., New York 1993.
12 Xem chi tiết nơi phụ trương.
13 Robertson PJ et al. The effect of high animal protein intake on the risk of calcium stone-formation in the urinary tract. Clinical Science, 1979, 57:285-288.
14 Theo AAFCO, cơ quan đặt tiêu chuẩn cho kỹ nghệ sản xuất thức ăn nuôi súc vật cho biết khoảng từ một nửa đến ba phần tư các tiểu bang Hoa Kỳ dùng phân gà cho bò ăn.
15 The Physicians Committee for Responsible Medicine, Good Medicine Autumn 1997 Vol. 6, Number 4.

Môi Sinh

6 Robin Hur and Dr. David Fields, Are High Fat Diets Killing Our Forest? Vegetarian Times, February, 1984.
17 Philip M. Fearnside, Deforestation In Brazilian Amazonia, Cambridge University Press, 1990.
18 Rediscovering Planet Earth, US News and Worls Report, October 31,1988. (Thực sự đây là tài liệu nghiên cứu của Christopher Uhl, giáo sư sinh hóa tại Viện Đại Học Penn State University)
19 Mike Feinsilber, Real Environmentalist Eat Rutabagaburgers, The Organian (Associated Press), April 25,1990.
20 George Borgstrom, Presentation to the Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science. Paul and Anne Ehrlich, Population, Resources, Environment. (W.H. Freeman, 1972).
21 Soil and Water Resources Conservation Act Summary of Appraisal, USDA Review Draft, 1980.

Tình Trạng Thiếu Ăn Trên Thế Giới

22 Brown, L, Full House, Worldwatch Inst. 1994
23 Perleman, M, Farming for Profit in a Hungry World; Capital and the Crisis Agriculture, 1977
24 Lean, G., et al, Atlas of the Environment, 1990
25 The world Food Problem, A Report by the President�s Science Advisory Committee, Vol. 1 May 1967
26 Frances Moore Lappé and Joseph Collins, World Hunger, P. 13

CHƯƠNG THỨ HAI

Quan Điểm Của Phật Giáo Nguyên Thủy

1 Hòa Thượng Hộ Tông, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, Người Tu Cần Phải Ăn Chay Không?, Kỷ Yếu Bửu Môn Xuân Mậu Thìn 1987, Tr. 100.
2 Ven. S. Dhammika, Australian BuddhaNet
3 Phạm Ngọc Sâm, Người Tu Cần Phải Ăn Chay Không?, Kỷ Yếu Bửu Môn Xuân Mậu Thìn 1987, Chùa Bửu Môn, Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam Tại Hải Ngoại, Port Arthur, Texas, trang 96-97.
4 Như dẫn chứng số 3 nêu trên.
5 Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tăng Chi Bộ Kinh, Tập 1, Xuất Bản tại Việt Nam năm 1987 trang 347.

6 Thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; Khẩu: không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác; Ù: không tham, không sân hận, không si mê.
7 Jivaka Sutta, Majjhima Nikaya 55
8 Quý Phật tử hộ pháp nên đem tấm lòng thành kính đối với Phật, lòng từ bi đối với muôn loài chúng sinh mà làm đồ ăn chay dâng cúng chư vị Tu sĩ, vừa giúp cơ thể chư vị mạnh khỏe thanh tịnh để tu hành, vừa giúp súc sinh khỏi sống tù tội chết đau đớn. (Lời người biên soạn)

Quan Điểm Của Phật Giáo Đại Thừa

1 Jon Gregerson, Vegetarianism: A History, Jain Publishing Company, Fremont, CA 1994. Trang 37-42.
2 Chun-fang Yu, The Revival of Buddhism in China, Columbia University Press. New York, 1981.
3 Xin xem nguyên văn nơi phụ trương ở phần cuối sách
4 Roshi Philip Kapleau, To Cherish All Life, The Zen Center, Rochester New York 1981.
5 Ven. Dr. Thích Minh Châu, The Chinese Madhyma Agama And Pali Majjhima Nikaya: A Comparative Study, The Vạn Hạnh University, Saigon 1964. Page 31.
6 Không phải là Đại Thừa (Mahayana)
7 Nattier & Prebish, History Of Religions Aug. 76 Vol.16, trang 267-269.

Giới Không Sát Sanh

9 Kinh Đại Bát Niết Bàn, Quyến 1, Dịch giả Thích Trí Tịnh, Tịnh Xá Minh Đăng Quang xuất bản năm 1990, Trang 267.
10 Hòa Thượng Thích Minh Châu,Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 1990. Trang125-126..
11 Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
12 Kinh Tâm Địa Quán, Phẩm Báo Ân thứ 3
13 Vua Trần Thái Tông, Khóa Hư Lục, bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong Khóa Hư Lục Giảng Giải, Bản in ở Hoa Kỳ năm 1996, trang 48

Giới Phóng Sanh

1 Kinh Phạm Võng, Hòa Thượng Thíchh Trí Tịnh dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản năm 1985. Trang 30. 

Ăn Chay Trong Kinh Điển Đại Thừa

1 Tỳ kheo Thích Duy Lực, Kinh Lăng Gìa, GHPGVN xuất bản năm 1994, Trang 239-241
2 Tỳ Kheo Thích Duy lực, Kinh Lăng Nghiêm, Tù Ân Thiền Đường xuất bản năm 1991, trang162-163.
3 Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Quyển 1, Tinh Xá Minh Đăng Quang xuất bản năm 1990, trang 137-138

Nghi Vấn Về Nguyên Do Đức Phật Niết Bàn

1 Trường A Hàm Kinh, Quyển 3, Du hành
Dialogues of the Buđdha, Vol. I I I of Sacred Books of the Buđdhists, ed. T.W. Rhys Davids: London: Oxford University Press, 1910. P.137

Y Nghĩa Bất Y Ngữ

1 Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 1990. Trang 125-126.

CHƯƠNG THỨ BA

Lời Kêu Gọi Đừng Ăn Thịt Chúng Sinh

1 Lester Brown, (of) The Overseas Development Council, as cited in Diet For A New America, 1987.
2 World Hunger, Report by the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) in Rome, Italy, Fall 1989.
3 Tom Regan, But For The Sake Of Some Little Mouthful Of Flesh, The Animal�s Agenda, Vol. 2, No. 1, February, 1989.

CHƯƠNG THỨ TƯ

Những Câu Hỏi Đáp Về Ăn Chay

1.Thiền Sư Tổ Nguyên, Vạn Pháp Quy Tâm Lục, Tỳ Kheo Thích Đắc Pháp dịch, Chơn Không Vũng Tầu xuất bản 1973. Trang 11
2.Thiền Sư Tổ Nguyên, Vạn Pháp Quy Tâm Lục, Tỳ Kheo Thích Đắc Pháp dịch, Chơn Không Vũng Tầu xuất bản 1973. Trang 11
3.Thiền Sư Tổ Nguyên, Vạn Pháp Quy Tâm Lục, Tỳ Kheo Thích Đắc Pháp dịch, Chơn Không Vũng Tầu xuất bản 1973. Trang 11
4. Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 118
5.Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 66
6. Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 20
7. Hòa Thượng Duy Lực giảng tại Từ ân Thiền đường 
8.Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 43
9. Chữ Hán "Nhục" gồm hai chữ nhân (người) nằm trong chữ khẩu (mồm) 
10.Hoà Thượng Tuyên Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Bát Nhã Ngữ Quyển 1 Vạn Phật Thành 1997, trang 50
11. Một cân bằng 16 lượng (đơn vị đo lường thời xưa bên Tầu)
12. Hòa Thượng Quảng Khâm, Cẩm Nang Tu Đạo,, Chùa Việt Nam Seatle phát hành, trang 136
13.Trao đổi e-mail with Dr. Neal D. Barnard, M.D. Washington D.C., Feb. 19,1996
14.Neal D. Barnard, M.D.,The Power Of Your Plate: Eating Well For Better Health-17 Experts Tell You How!, pp. 125-127, Book Publishing Company 1990
15.Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền Sư Việt Nam, in tại Hoa Kỳ 1995. Trang 256
16.Udo Erasmus, Fats That Heal, Fats That Kill, Alive Books
17. Ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy.
18. Xem chi tiết quyển "Thực Phẩm Rau Đậu Qua Lăng Kính Khoa học.
19. Sử Việt Nam có ghi lễ hành quyết vua Cảnh Thịnh, em ruột vua Quang Trung, tướng Trần Quang Diệu, và vợ là tướng Bùi Thị Xuân cùng con gái 10 tuổi là Trần Bích Xuân tại Phú Xuân (cố đô Huế ngày nay) vào ngày rằm tháng bảy năm Nhâm Tuất 1802.

CHƯƠNG THỨ NĂM

Phụ Trương

1 Dipietro CM, Liener IE. Soybean protease in foods. Journal Food Science 54:606-617,1989
2 Hann H-WL, Stahlhut MW, Menduke H. Iron Enhances Tumor Growth. Cancer 68:2407-2410,1991.
3 Janezic S., Rao AV. Role of dietary phytosterol in colon carcinogenesis. Abstr Proc 34th Annu Meet Can Fed Biol Soc. Kingston, Ontario, 1991
4 British Medical Journal, 1986, vol. 293.
5 New England Journal of Medicine, 1985, vol. 312.
6 Odeleye OE, Watson RR. Health implications of the omega-3 fatty acids. American Journal Clinical Nutrition 1991;53:177-78.
7 Kinsella IE. Reply to O Odeleye and R Watson. American Journal Clinical Nutrition 1991;53:178.
8 - Anderson JW, Johnstone BM, Cook-Newell ME. Meta-analysis of effects of soy protein intake on serum lipids in humans. New England Journal of Medicine 1995;333:276-282.
- Anderson JW, Soy Protein and Risk for Coronary Hearth Disease, American Dietetic Association 80th Annual Meeting held 10-27-30-97, in Boston MA.
9 James W. Anderson, M.D. Professor of Medicine and Clinical Nutrition University of Kentucky, Lexington, KY. Phone 606-281-4954; fax606-233-3832, e-mail: wandersmd@aol.com

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
23/01/2014(Xem: 17700)
12/04/2018(Xem: 19594)
18/01/2011(Xem: 89150)
03/03/2014(Xem: 13127)
27/10/2015(Xem: 21303)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)